Ôn thi: Trac nghiem tin hoc dai cuong

Lượt xem: 837
Số trang: 29
Mã số: 118555
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 29
Sao chép
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Trac nghiem tin hoc dai cuong( co dap an)
PH N WORD:
Ph n 1:
1 - Trong so n th o Word, mu n trình bày văn b n d ng c t (d ng th ng th y tên các trang ườ
báo và t p chí), ta th c hi n:
[a]--Insert - Column
[b]--View - Column
[c]--Format - Column
[d]--Table - Column
2 - Trong so n th o văn b n Word, công d ng c a t h p phím Ctrl + O là:
[a]--M m t h s m i ơ
[b]--Đóng h s đang m ơ
[c]--M m t h s đã có ơ
[d]--L u h s vào đĩa ư ơ
3 - Khi đang so n th o văn b n Word, mu n ph c h i thao tác v a th c hi n thì b m t h p
phím:
[a]--Ctrl – Z
[b]--Ctrl – X
[c]--Ctrl - V
[d]--Ctrl - Y
4 - Trong khi làm vi c v i Word, t h p phím t t nào cho phép ch n t t c văn b n đang so n
th o:
[a]--Ctrl + A
[b]--Alt + A
[c]--Alt + F
[d]--Ctrl + F
5 - Trong so n th o văn b n Word, công d ng c a t h p phím Ctrl - H là:
[a]--T o t p văn b n m i
[b]--Ch c năng thay th trong so n th o ế
[c]--Đ nh d ng ch hoa
[d]--L u t p văn b n vào đĩa ư
6 - Trong ch đ t o b ng (Table) c a ph n m m Word, mu n tách m t ô thành nhi u ô, taế
th c hi n:
[a]--Table - Cells
[b]--Table - Merge Cells
[c]--Tools - Split Cells
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
[d]--Table - Split Cells
7 - Trong MS Word, công d ng c a t h p phím Ctrl - S là:
[a]--Xóa t p văn b n
[b]--Chèn kí hi u đ c bi t
[c]--L u t p văn b n vào đĩa ư
[d]--T o t p văn b n m i
8 - Khi làm vi c v i Word xong, mu n thoát kh i, ta th c hi n:
[a]--View - Exit
[b]--Edit - Exit
[c]--Window - Exit
[d]--File - Exit
9 - Trong so n th o văn b n Word, mu n t t đánh d u ch n kh i văn b n (tô đen), ta th c hi n:
[a]--B m phím Enter
[b]--B m phím Space
[c]--B m phím mũi tên di chuy n
[d]--B m phím Tab
10 - Trên màn hình Word, t i dòng có ch a các hình: t gi y tr ng, đĩa vi tính, máy in, ..., đ c ượ
g i là:
[a]--Thanh công c đ nh d ng
[b]--Thanh công c chu n
[c]--Thanh công c v
[d]--Thanh công c b ng và đ ng vi n ườ
11 - Trong so n th o Word, đ chèn tiêu đ trang (đ u trang và chân trang), ta th c hi n:
[a]--Insert - Header and Footer
[b]--Tools - Header and Footer
[c]--View - Header and Footer
[d]--Format - Header and Footer
12 - Trong Word, đ so n th o m t công th c toán h c ph c t p, ta th ng dùng công c : ư
[a]--Microsoft Equation
[b]--Ogranization Art
[c]--Ogranization Chart
[d]--Word Art
13 - Trong Word, đ sao chép m t đo n văn b n vào Clipboard, ta đánh d u đo n văn, sau đó:
[a]--Ch n menu l nh Edit - Copy
[b]--B m t h p phím Ctrl - C
Tải xuống 5,000₫ (29 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-01 16:58:40
Ôn thi: Trac nghiem tin hoc dai cuong Ôn thi: Trac nghiem tin hoc dai cuong Trac nghiem tin hoc dai cuong( co dap an) PH N WORD:Ầ Ph n 1: ầ 1 - Trong so n th o Word, mu n trình bày văn b n d ng c t (d ng th ng th y tên các trang ạ ả ố ả ạ ộ ạ ườ ấ báo và t p chí), ta th c hi n: ạ ự ệ [a] --Insert - Column [b] --View - Column [ c ] --Format - Column [d] --Table - Column 2 - Trong so n th o văn b n Word, công d ng c a t h p phím Ctrl + O là: ạ ả ả ụ ủ ổ ợ [a] --M m t h s m i ở ộ ồ ơ ớ [b] --Đóng h s đang m ồ ơ ở [ c ] --M m t h s đã có ở ộ ồ ơ [d] --L u h s vào đĩa ư ồ ơ 3 - Khi đang so n th o văn b n Word, mu n ph c h i thao tác v a th c hi n thì b m t h p ạ ả ả ố ụ ồ ừ ự ệ ấ ổ ợ phím: [ a ] --Ctrl – Z [b] --Ctrl – X [c] --Ctrl - V [d] --Ctrl - Y 4 - Trong khi làm vi c v i Word, t h p phím t t nào cho phép ch n t t c văn b n đang so n ệ ớ ổ ợ ắ ọ ấ ả ả ạ th o: ả [ a ] --Ctrl + A [b] --Alt + A [c] --Alt + F [d] --Ctrl + F 5 - Trong so n th o văn b n Word, công d ng c a t h p phím Ctrl - H là: ạ ả ả ụ ủ ổ ợ [a] --T o t p văn b n m i ạ ệ ả ớ [ b ] --Ch c năng thay th trong so n th o ứ ế ạ ả [c] --Đ nh d ng ch hoa ị ạ ữ [d] --L u t p văn b n vào đĩa ư ệ ả 6 - Trong ch đ t o b ng (Table) c a ph n m m Word, mu n tách m t ô thành nhi u ô, ta ế ộ ạ ả ủ ầ ề ố ộ ề th c hi n: ự ệ [a] --Table - Cells [b] --Table - Merge Cells [c] --Tools - Split Cells [ d ] --Table - Split Cells 7 - Trong MS Word, công d ng c a t h p phím Ctrl - S là:ụ ủ ổ ợ [a] --Xóa t p văn b n ệ ả [b] --Chèn kí hi u đ c bi t ệ ặ ệ [ c ] --L u t p văn b n vào đĩa ư ệ ả [d] --T o t p văn b n m i ạ ệ ả ớ 8 - Khi làm vi c v i Word xong, mu n thoát kh i, ta th c hi n: ệ ớ ố ỏ ự ệ [a] --View - Exit [b] --Edit - Exit [c] --Window - Exit [ d ] --File - Exit 9 - Trong so n th o văn b n Word, mu n t t đánh d u ch n kh i văn b n (tô đen), ta th c hi n: ạ ả ả ố ắ ấ ọ ố ả ự ệ [a] --B m phím Enter ấ [b] --B m phím Space ấ [ c ] --B m phím mũi tên di chuy n ấ ể [d] --B m phím Tab ấ 10 - Trên màn hình Word, t i dòng có ch a các hình: t gi y tr ng, đĩa vi tính, máy in, ..., đ c ạ ứ ờ ấ ắ ượ g i là: ọ [a] --Thanh công c đ nh d ng ụ ị ạ [ b ] --Thanh công c chu n ụ ẩ [c] --Thanh công c v ụ ẽ [d] --Thanh công c b ng và đ ng vi n ụ ả ườ ề 11 - Trong so n th o Word, đ chèn tiêu đ trang (đ u trang và chân trang), ta th c hi n: ạ ả ể ề ầ ự ệ [a] --Insert - Header and Footer [b] --Tools - Header and Footer [ c ] --View - Header and Footer [d] --Format - Header and Footer 12 - Trong Word, đ so n th o m t công th c toán h c ph c t p, ta th ng dùng công c : ể ạ ả ộ ứ ọ ứ ạ ườ ụ [ a ] --Microsoft Equation [b] --Ogranization Art [c] --Ogranization Chart [d] --Word Art 13 - Trong Word, đ sao chép m t đo n văn b n vào Clipboard, ta đánh d u đo n văn, sau đó: ể ộ ạ ả ấ ạ [a] --Ch n menu l nh Edit - Copy ọ ệ [b] --B m t h p phím Ctrl - C ấ ổ ợ [ c ] --C 2 câu a. b. đ u đúng ả ề [d] --C 2 câu a. b. đ u sai ả ề 14 - Trong Word, đ thu n ti n h n trong khi l a ch n kích th c l trái, l ph i, ...; ta có th ể ậ ệ ơ ự ọ ướ ề ề ả ể khai báo đ n v đo: ơ ị [ a ] --Centimeters [b] --Đ n v đo b t bu c là Inches ơ ị ắ ộ [c] --Đ n v đo b t bu c là Points ơ ị ắ ộ [d] --Đ n v đo b t bu c là Picas ơ ị ắ ộ 15 - Trong so n th o Word, đ t o m t b ng (Table), ta ...
— Xem thêm —
Bình luận