Ôn thi: Trac nghiem tin hoc dai cuong

Số trang: 29
Mã số: 118555
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 29
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-01 16:58:40
Ôn thi: Trac nghiem tin hoc dai cuong Trac nghiem tin hoc dai cuong( co dap an) PH N WORD:Ầ Ph n 1: ầ 1 - Trong so n th o Word, mu n trình bày văn b n d ng c t (d ng th ng th y tên các trang ạ ả ố ả ạ ộ ạ ườ ấ báo và t p chí), ta th c hi n: ạ ự ệ [a] --Insert - Column [b] --View - Column [ c ] --Format - Column [d] --Table - Column 2 - Trong so n th o văn b n Word, công d ng c a t h p phím Ctrl + O là: ạ ả ả ụ ủ ổ ợ [a] --M m t h s m i ở ộ ồ ơ ớ [b] --Đóng h s đang m ồ ơ ở [ c ] --M m t h s đã có ở ộ ồ ơ [d] --L u h s vào đĩa ư ồ ơ 3 - Khi đang so n th o văn b n Word, mu n ph c h i thao tác v a th c hi n thì b m t h p ạ ả ả ố ụ ồ ừ ự ệ ấ ổ ợ phím: [ a ] --Ctrl – Z [b] --Ctrl – X [c] --Ctrl - V [d] --Ctrl - Y 4 - Trong khi làm vi c v i Word, t h p phím t t nào cho phép ch n t t c văn b n đang so n ệ ớ ổ ợ ắ ọ ấ ả ả ạ th o: ả [ a ] --Ctrl + A [b] --Alt + A [c] --Alt + F [d] --Ctrl + F 5 - Trong so n th o văn b n Word, công d ng c a t h p phím Ctrl - H là: ạ ả ả ụ ủ ổ ợ [a] --T o t p văn b n m i ạ ệ ả ớ [ b ] --Ch c năng thay th trong so n th o ứ ế ạ ả [c] --Đ nh d ng ch hoa ị ạ ữ [d] --L u t p văn b n vào đĩa ư ệ ả 6 - Trong ch đ t o b ng (Table) c a ph n m m Word, mu n tách m t ô thành nhi u ô, ta ế ộ ạ ả ủ ầ ề ố ộ ề th c hi n: ự ệ [a] --Table - Cells [b] --Table - Merge Cells [c] --Tools - Split Cells [ d ] --Table - Split Cells 7 - Trong MS Word, công d ng c a t h p phím Ctrl - S là:ụ ủ ổ ợ [a] --Xóa t p văn b n ệ ả [b] --Chèn kí hi u đ c bi t ệ ặ ệ [ c ] --L u t p văn b n vào đĩa ư ệ ả [d] --T o t p văn b n m i ạ ệ ả ớ 8 - Khi làm vi c v i Word xong, mu n thoát kh i, ta th c hi n: ệ ớ ố ỏ ự ệ [a] --View - Exit [b] --Edit - Exit [c] --Window - Exit [ d ] --File - Exit 9 - Trong so n th o văn b n Word, mu n t t đánh d u ch n kh i văn b n (tô đen), ta th c hi n: ạ ả ả ố ắ ấ ọ ố ả ự ệ [a] --B m phím Enter ấ [b] --B m phím Space ấ [ c ] --B m phím mũi tên di chuy n ấ ể [d] --B m phím Tab ấ 10 - Trên màn hình Word, t i dòng có ch a các hình: t gi y tr ng, đĩa vi tính, máy in, ..., đ c ạ ứ ờ ấ ắ ượ g i là: ọ [a] --Thanh công c đ nh d ng ụ ị ạ [ b ] --Thanh công c chu n ụ ẩ [c] --Thanh công c v ụ ẽ [d] --Thanh công c b ng và đ ng vi n ụ ả ườ ề 11 - Trong so n th o Word, đ chèn tiêu đ trang (đ u trang và chân trang), ta th c hi n: ạ ả ể ề ầ ự ệ [a] --Insert - Header and Footer [b] --Tools - Header and Footer [ c ] --View - Header and Footer [d] --Format - Header and Footer 12 - Trong Word, đ so n th o m t công th c toán h c ph c t p, ta th ng dùng công c : ể ạ ả ộ ứ ọ ứ ạ ườ ụ [ a ] --Microsoft Equation [b] --Ogranization Art [c] --Ogranization Chart [d] --Word Art 13 - Trong Word, đ sao chép m t đo n văn b n vào Clipboard, ta đánh d u đo n văn, sau đó: ể ộ ạ ả ấ ạ [a] --Ch n menu l nh Edit - Copy ọ ệ [b] --B m t h p phím Ctrl - C ấ ổ ợ [ c ] --C 2 câu a. b. đ u đúng ả ề [d] --C 2 câu a. b. đ u sai ả ề 14 - Trong Word, đ thu n ti n h n trong khi l a ch n kích th c l trái, l ph i, ...; ta có th ể ậ ệ ơ ự ọ ướ ề ề ả ể khai báo đ n v đo: ơ ị [ a ] --Centimeters [b] --Đ n v đo b t bu c là Inches ơ ị ắ ộ [c] --Đ n v đo b t bu c là Points ơ ị ắ ộ [d] --Đ n v đo b t bu c là Picas ơ ị ắ ộ 15 - Trong so n th o Word, đ t o m t b ng (Table), ta ...
— Xem thêm —
Bình luận