Tiểu luận: Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo

Số trang: 31
Mã số: 118549
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 31
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-01 16:15:23
Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo. 1Cách m ng gi i phóng dân t c c n ạ ả ộ ầ đ c ti n hành ch đ ng, sáng t o ượ ế ủ ộ ạ 2N i dung trình bàyộ  1. Nh n th c v ậ ứ ề ch ủ nghĩa Mác-Lênin c a ủ H Ch ồ í Minh  2. Cách m ng GPDT ạ c n ti n hành ch ầ ế ủ đ ng, sáng t o ộ ạ  3. K t lu n ế ậ 31. Nh n th c v ch nghĩa Mác-Lênin c a ậ ứ ề ủ ủ H Chí Minh ồ  “ Ch có CNXH, CNCS m i gi i phóng đ c các dân t c b áp b c ỉ ớ ả ượ ộ ị ứ và nh ng ng i lao đ ng trên th gi i kh i ách nô l ” ữ ườ ộ ế ớ ỏ ệ – H Chí Minh toàn t p-t p 10 trang 128 ồ ậ ậ  “ Trong th gi i bây gi ch có Cách m ng Nga là thành công và ế ớ ờ ỉ ạ thành công đ n n i, nghĩa là dân chúng đ c h ng cái t do ế ơ ượ ưở ự bình đ ng th t…” ẳ ậ – H Chí Minh toàn t p-t p 2 trang 280ồ ậ ậ  H c t p cách m ng Nga không có nghĩa là áp d ng nó 1 cách ọ ậ ạ ụ máy móc vào Vi t Nam mà ch n m b t tinh th n, ph ng pháp ệ ỉ ắ ắ ầ ươ đó và c i ti n, sáng t o sao cho phù h p v i hoàn c nh đ t n c ả ế ạ ợ ớ ả ấ ướ lúc b y gi ấ ờ 4Hình nh Cách m ng Tháng 10 Ngaả ạ 52. Cách m ng GPDT c n ti n hành ch đ ng sáng t oạ ầ ế ủ ộ ạ  a) T m quan tr ng c a cách m ng gi i phóng dân t c thu c đ a ầ ọ ủ ạ ả ộ ở ộ ị  b) Kh năng làm cách m ng c a nhân dân các dân t c thu c đ a ả ạ ủ ộ ộ ị  c) Ch nghĩa dân t c là 1 đ ng l c l n các n c đang đ u tranh ủ ộ ộ ự ớ ở ướ ấ giành đ c l p ộ ậ  d) Công cu c gi i phóng nhân dân thu c đ a là công cu c ch ộ ả ộ ị ộ ủ đ ng t gi i phóng mình ộ ự ả 6a) T m quan trong c a cách m ng GPDT thu c đ aầ ủ ạ ở ộ ị  Ch a có s quan tâm ư ự sâu s c đ n v n đ dân ắ ế ấ ề t c thu c đ a. Các ông ộ ộ ị nói nhi u h n đ n v n ề ơ ế ấ đ đ u tranh giai c p và ề ấ ấ CMVS.  “ VÔ S N T T C CÁC Ả Ấ Ả N C ĐOÀN K T L I” ƯỚ Ế Ạ 7 Đ n th i c a Lênin: v n đ dân t c đã đ c đ t ra v i nh ng ế ờ ủ ấ ề ộ ượ ặ ớ ữ ng i c ng s n, song tr ng tâm cu c đ u tranh c a gcVSTG v n ườ ộ ả ọ ộ ấ ủ ẫ đang t p trung Tây Âu, do v y t ng lai c a cách m ng GPDT ậ ở ậ ươ ủ ạ thu c đ a v n đ c nhìn nh n trong s ph thu c vào CMVS ở ộ ị ẫ ượ ậ ự ụ ộ ở chính qu c. ố  Lênin cho r ng các n c thu c đ a b bóc l t, áp b c nên có n n ằ ướ ộ ị ị ộ ứ ề t ng cách m ng y u kém, xu t phát đi m th p không th t mình ả ạ ế ấ ể ấ ể ự đ ng lên đ u tranh l t đ giai c p t s n giành chính quy n ứ ấ ậ ổ ấ ư ả ề  “ VÔ S N T T C CÁC N C VÀ CÁC DÂN T C Ả Ấ Ả ƯỚ Ộ B ÁP B C LIÊN HI P L I” Ị Ứ Ệ Ạ  Cách m ng thu c đ a ph thu c vào cách m ng chính ạ ở ộ ị ụ ộ ạ ở qu c ố 8CNĐQ là con đ a 2 vòiỉCNĐQ là con đ a 2 vòiỉ “ CNĐQ là con đ a 2 vòi, 1 vòi bám vào ỉ gcvs chính qu c và 1 cái vòi khác bám ở ố vào gcvs thu c đ a. N u ng i ta ở ộ ị ế ườ mu n gi t con v t y, ng i ta đ ng ố ế ậ ấ ườ ồ th i ph i c t c 2 vòi” ờ ả ắ ả (H Chí Minh toàn t p – t p 1 trang ồ ậ ậ 298) 9B ng so sánh di n tích và dân s các n c đ qu c và thu c đ a c ...
— Xem thêm —
Bình luận