KINH TẾ QUỐC TẾ CHƯƠNG II

Lượt xem: 1472
Số trang: 22
Mã số: 118336
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 22
Sao chép
Chương II
NHNG VN ĐỀ CƠ BN V
KINH T TH GI I
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
1. Kinh tế thế gii và các ch th tham
gia
2. Phân loi các nn kinh tế
3. Xu thế phát trin ca KTTG
Chương II
N I DUNG CHÍNH
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
1. Khái nim KTTG và cá c ch th tham gia
1.1. S hình thành và phát trin KTTG
1.1.1 S hình thành KTTG
- Khái ni m
- Các v n đ c n l u ý: ư
+ Ch th tham gia:
Có nhiu ch th tham gia nhiu quc gia khác
nhau và biu hin c th dưới nhiu hình thc khác
nhau
+ Nguyên nhân xu t hi n: do s phát tri n c a
LLSX v t ra kh i biên gi i 1 qu c giaượ
+ B n ch t:
Do b n ch t c a PTSX bao trùm quy t đ nh ế
Chương II
Tải xuống 5,000₫ (22 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-28 21:19:28
Sự hình thành KTTGKhái niệm  - Các vấn đề cần lưu ý: + Chủ thể tham gia:       Có nhiều chủ thể tham gia ở nhiều quốc gia khác nhau và biểu hiện cụ thể dưới nhiều hình thức khác nhau+ Nguyên nhân xuất hiện: do sự phát triển của LLSX vượt ra khỏi biên giới 1 quốc gia + Bản chất:        Do bản chất của PTSX bao trùm quyết định Sự hình thành KTTGKhái niệm  - Các vấn đề cần lưu ý: + Chủ thể tham gia:       Có nhiều chủ thể tham gia ở nhiều quốc gia khác nhau và biểu hiện cụ thể dưới nhiều hình thức khác nhau+ Nguyên nhân xuất hiện: do sự phát triển của LLSX vượt ra khỏi biên giới 1 quốc gia + Bản chất:        Do bản chất của PTSX bao trùm quyết định    Chương II NH Ữ NG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH T TH GI I Ế Ế Ớ    1 . Kinh tế thế giới và các chủ thể tham  gia 2. Ph ân loại các nền kinh tế 3. Xu th ế phát triển của KTTGCh ương II N I DUNG CHÍNH Ộ    1. Khái niệm KTTG và c ác chủ thể tham gia 1.1 . S ự hình thành và phát triển KTTG 1.1.1 S ự hình thành KTTG - Khái ni m ệ - Các v n đ c n l u ý: ấ ề ầ ư + Ch th tham gia: ủ ể C ó   nhiều  chủ  thể  tham  gia ở  nhiều  quốc  gia  khác  nhau  v à  biểu  hiện  cụ  thể  dưới  nhiều  hình  thức  khác  nhau + Nguyên nhân xu t hi n: do s phát tri n c a ấ ệ ự ể ủ LLSX v t ra kh i biên gi i 1 qu c gia ượ ỏ ớ ố + B n ch t: ả ấ Do b n ch t c a PTSX bao trùm quy t đ nh ả ấ ủ ế ịCh ương II     Chương II  (ti p)ế 1.1.2. Các giai đo n phát tri n c a KTTG ạ ể ủ K ể  từ khi ra đời cho đến nay sự phát triển của KTTG có  th ể chia thành các giai đoạn - Giai đo n 1: giai đo n ra đ i c a KTTG ạ ạ ờ ủ + Th i gian tính ờ + Đ c đi m c b n ặ ể ơ ả - Giai đo n 2: giai đo n t n t i KTTG TBCN th ng nh t ạ ạ ồ ạ ố ấ trên ph m vi toàn th gi i ạ ế ớ + Th i gian tính ờ + Đ c đi m c b n ặ ể ơ ả    ­ Giai đoạn 3: giai đoạn KTTG TBCN thống nhất bị phá  v ỡ do sự xuất hiện của nhà nước XHCN đầu tiên trên thế  gi ới    + Th ời gian tính    +  Đặc điểm cơ bản ­ Giai  đoạn 4: giai đoạn tồn tại hai hệ thống KTXH đối lập  TBCN v à XHCN    + Th ời gian tính    +  Đặc điểm cơ bản     ­ Giai  đoạn 5: Giai đoạn kinh tế các nước XHCN cải tổ        + Th ời gian tính    +  Đặc điểm cơ bảnCh ương II  (ti p)ế    1.1.3. Đ c đi m phát tri n c a KTTG hi n nayặ ể ể ủ ệ a. KTTG chuy n t tăng tr ng theo chi u r ng ể ừ ưở ề ộ sang tăng tr ng theo chi u sâu. ưở ề - Bi ể u hi n: ệ + Tăng tr ng theo chi u r ng ưở ề ộ + Tăng tr ng theo chi u sâu ưở ề - Liên h v i Vi t Nam: nên tăng tr ng theo ệ ớ ệ ưở chi u r ng hay chi u sâu ho c theo m t h ng ề ộ ề ặ ộ ướ nào đó? T i sao? ạCh ương II  (ti p)ế    b. Phân công lao đ ng và h p tác kinh t phát tri n trên ph m vi toàn ộ ợ ế ể ạ th gi i ế ớ - Bi u hi n c th ể ệ ụ ể - Liên h v i Vi t Nam ệ ớ ệ c. S hình thành các trung tâm kinh t toàn c u và khu v c ự ế ầ ự - Bi u hi n c th ể ệ ụ ể - Liên h v i Vi t Nam ệ ớ ệ 1.2 Các ch th tham gia KTTG ủ ể - Các doanh nghi p ho c t p đoàn kinh t ệ ặ ậ ế - Chính ph các n c ủ ướ - Các t ch c KTQT ổ ứCh ương II  (ti p)ế    2. Phân lo i KTTG:ạ Theo các tiêu th cứ 2.1 Theo trình đ phát tri n kinh t : ộ ể ế 2.1.1 Cách ph â n loại của UN (liên hợp quốc) 2.1.2 Cách ph â n loại của WB và IMF 2.2 Theo mô hình kinh t : ế 2.2.1 Các n c có n n kinh t th tr ng ướ ề ế ị ườ 2.2.2 Các n c có n n kinh t m ướ ề ế ô hình KHH tập trung 2.2.3 Các n c có n n kinh t chuy ướ ề ế ển đổi 2.3 Theo khu v c v ự ị trí địa lí : C á ch phân loại này sẽ chia mỗi châu lục theo vị trí địa lí để  nghi ên cứu, ví dụ châu Á có thể chia như sau: Đông nam Á,  Đô ng bắc Á, Tây Á, Trung Á ...Ch ương II  (ti p)ế    3. Xu th phát tri n cế ể ủa KTTG 3.1. Xu th phát tri n kinh t tri th c ế ể ế ứ a. Kinh t v t ch t và kinh t tri th c ế ậ ấ ế ứ - Kinh t v t ch t: ế ậ ấ + Khái ni m ệ + Đ c đi m ặ ể - Kinh t tri th c: ế ứ + Khái ni m ệ + Đ c đi m. ặ ể . V ề  công nghệ sản xuất          . V ề sản phẩm          . V ề vốn đầu tư          . V ề cơ cấu kinh tế          . V ề tính chất tăng trưởngCh ương II  (ti p)ế    Chương II (Tiếp) b. Nh ng bi u hi n c a xu th ữ ể ệ ủ ế phát tri n kinh t tri th c ể ế ứ - S chuy n d ch c c u kinh ự ể ị ơ ấ t ế - S chuy n d ch c c u đ u ự ể ị ơ ấ ầ t . ư         Đầ u  tư  cho  GDDT  của  VN  như  sau:  N ăm 2000 là 156009 tỉ đ, 2001: 20642  t ỉ,  2002:22795  tỉ,  2003:32500  tỉ,  2004:41630 t ỉ  2005:55367 tỉ. - S chuy n d ch c c u trao ự ể ị ơ ấ đ i s n ph m ổ ả ẩ CCKT Vi ệ t Nam (ĐVT:%) NN CN­XD DV 2004 21,81 40,21 37,98 2005 20,97 41,02 38,01 2006 20,40 41,54 38,06 2007 20,30 41,58 38,12 2008 21,99 39,91 38,10    Chương II (Tiếp) c. T ác động của xu thế phát triển KTTT ­ Nh ững tác động tích cực + V ới các nước + V ới Việt Nam ­ Nh ững tác động tiêu cực + V ới các nước + V ới Việt Nam  L ưu ý:      Khi  đánh giá những tác động của xu thế đặc biệt lưu ý đánh giá  nh ững tác động đối với Việt Nam từ đó suy nghĩ để đưa ra các  gi ải pháp đối phó thích hợp nhàm khai thác có hiệu quả những  t ác động tích cực và hạn chế đến mức thấp nhất những tác động  ti êu cực    3.2. Xu th toàn c u hóaế ầ a. Qu c t hóa và toàn c u hóa ố ế ầ - Qu c t hóa ố ế - Toàn c u hóa ầ Nh ữ ng vấn đề cần lưu ý: ...
— Xem thêm —
Bình luận