bài tập chương 6 hóa đại cương

Số trang: 3
Mã số: 118242
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-28 02:21:16
Dạng 1: Viết biểu thức tốc độ 1. Dựa vào độ biến thiên nồng độ tác chất và biến thiên nồng độ sản phẩm, hãy biểu thị tốc độ trung bình của phản ứng sau: 4NH3(k) + 5O2(k) → 4NO(k) + 6H2O(k) 2. Đối với phản ứng 2N2O5(k) → 4NO2(k) + O2(k), tốc độ phản ứng được biểu thị bởi biểu thức: dtOdv2. Hãy viết biểu thức tốc độ phản ứng thông qua các chất khác trong phương trình phản ứng. 3. Dựa vào độ biến thiên nồng độ tác chất và biến thiên nồng độ sản phẩm, hãy biểu thị tốc độ tức thời của phản ứng sau: I-(dd) + OCl(dd) → Cl-(dd) + OI-(dd) BÀI TẬP CHƯƠNG 6 Dạng 1: Viết biểu thức tốc độ 1. Dựa vào độ biến thiên nồng độ tác chất và biến thiên nồng độ sản phẩm, hãy biểu thị tốc độ trung bình của phản ứng sau: 4NH3(k) + 5O2(k) → 4NO(k) + 6H2O(k) 2. Đối với phản ứng 2N2O5(k) → 4NO2(k) + O2(k), tốc độ phản ứng được biểu thị bởi biểu thức: . Hãy viết biểu thức tốc độ phản ứng thông qua các chất khác trong phương trình phản ứng. 3. Dựa vào độ biến thiên nồng độ tác chất và biến thiên nồng độ sản phẩm, hãy biểu thị tốc độ tức thời của phản ứng sau: I-(dd) + OCl(dd) → Cl-(dd) + OI-(dd) Dạng 2: Định luật tác dụng khối lượng 4. Đối với phản ứng: N2 + 3H2 2NH3, tốc độ của phản ứng thuận thay đổi thế nào khi tăng áp suất của hệ phản ứng lên 3 lần? Dạng 3: Các bài tập liên quan đến bậc phản ứng 5. Phản ứng phân hủy đinitơ pentoxit N2O5 là một phản ứng bậc một có giá trị hằng số tốc độ k = 5,110-4 s-1 tại 450C. 2N2O5(k) → 4NO2(k) + O2(k) a/ Biết nồng độ đầu của N2O5 là 0,25M , hỏi sau 3,2phút, nồng độ của nó là bao nhiêu? b/ Sau bao lâu nồng độ N2O5 giảm từ 0,25M thành 0,15M? c/ Sau bao lâu chuyển hóa hết 62% N2O5? 6. Sự phân hủy H2O2 trong dung dịch nước là phản ứng bậc 1: H2O2 → H2O + O Dựa vào dữ kiện sau: * Thời gian phản ứng: 0 5 10 15 20 30 40 * Nồng độ H2O2 (mol/lit): 23,6 18,1 14,8 12,1 9,4 5,8 3,7 Hãy xác định: 1/ Hằng số tốc độ trung bình của phản ứng. 2/ Thời gian để nồng độ ban đầu của H2O2 còn lại bằng ½ ? 3/ Sau 50 phút có bao nhiêu % H2O2 đã tham gia phản ứng? 4/ Thời gian để 30% H2O2 đã tham gia phản ứng? 7. Phản ứng phân hủy phóng xạ của một đồng vị là bậc một và có chu kỳ bán hủy t1/2 = 15phút. Sau bao lâu 80% đồng vị đó bị phân hủy?  dt Odv2   8. Chu kỳ bán hủy của N2O5 ở 250C là 5,7giờ. Tính hằng số tốc độ của phản ứng và thời gian cần thiết để N2O5 phân hủy hết 75%; 87,5% ; nếu phản ứng phân hủy là bậc 1. 9. Ở pha khí, hai nguyên tử iot kết hợp cho một phân tử iot I(k) + I(k) → I2(k) Đây là một phản ứng bậc hai và tại 230C có hằng số tốc độ là k = 7.109mol-1.l.s-1. a/ Lúc đầu, nguyên tử Iot có nồng độ 0,086M, tính nồng độ của nó sau 2 phút. b/ Tính chu kỳ bán hủy của phản ứng nếu lúc đầu:  Nồng độ iot là 0,6M  Nồng độ iot là 0,42M 10. Fooc maldehyt (HCHO) và hyđro peocid (H2O2), phản ứng với nhau tạo thành acid foocmic (HCOOH) là phản ứng 1 chiều bậc 2: HCHO + H2O2 → HCOOH + H2O 1/ Nếu trộn một thể tích bằng nhau (1lít) của dung dịch H2O2 (nồng độ 1M) với dung dịch HCHO (nồng độ 1M) thì sau 2 giờ nồng độ của HCHO còn lại là 0,215 mol/lit. Tính hằng số tốc độ của phản ứng và chu kỳ bán hủy. 2/ Nếu trộn 1 lít dung dịch HCHO (nồng độ 1M) với 3 lít dung dịch H2O2 (nồng độ 1M) thì sau 3 giờ nồng độ của acid foocmic tạo thành là bao nhiêu? 3/ Nếu trộn 1 lit dung dịch HCHO ( nồng độ 0,5M) với 1 lit dung dịch H2O2 (nồng độ 1M) thì thời gian cần thiết để HCHO còn lại 10% là bao nhiêu? 11. Phản ứng xà phòng hóa este ...
— Xem thêm —
Bình luận