Bài tập địa chất công trình

Số trang: 25
Mã số: 118238
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 25
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-28 01:40:14
Đây là một số bài tập địa chất trong công trình,các bạn tham khảo nha 33 0 TS BÙI TR NG S NƯỜ Ơ Chng 2 Bài t ậ p 2.3 T hình v trên ta có góc ph ng v h ng d c ừ ẽ ươ ị ướ ố b = 315 0 Góc d c ố a : tg a = D h/L = (h H – h A )/AH = 62 510.239 65 2 2 -= a = 13 0 27’ Bài t ậ p 2.4 HVTH: NGUY N ĐÌNH PHI (09090910) Ễ Trang 1 b t a H A6 5 m6 5 m6 5 m 6 5 m H K 3 ( 8 4 m ) H K 2 ( 6 2 m ) H K 1 ( 5 1 m )Đ ng ph ng ườ ươ v h ng d c ị ướ ố Đ ng ườ ph ng ươ C E A D B Đ ng ph ng ườ ươ v h ng d c ị ướ ố 53 0 50 0 70 0 10 0 TS BÙI TR NG S NƯỜ Ơ Góc d c ố a : 0 0cos( ) 292 cos(17 ) (8 ) 12 51.2cos( ) D A D AD A h h h hhtg h AB DAB tg h tg mL AD AB DABa a- -D= = = = + = + = 0 0cos( ) 178 cos(77 ) (8 ) 12 6.4cos( ) A E A EE A h h h hhtg h AC EAC tg h tg mL AE AC EACa a- -D= = = = - + = - + = , D B E Ch h h h = = Bài t p 2.5 ậ Góc d c ố a : 0 0 cos( ) 67 cos(56 ) (10 ) 1025 1018.4 cos( )A D A D D Ah h h hh tg h AB DAB tg h tg m L AD AB DAB a a - -D = = = = - + = - + = 0 0 cos( ) 108 cos(80 ) (10 ) 1025 1028.3 cos( )E A E A E Ah h h hh tg h AC EAC tg h tg m L AE AC EAC a a - -D = = = = + = + = , D B E Ch h h h = = Đ sâu l p đá t i C là: 1040 – 1028.3 = 11.7m ộ ớ ạ Bài t p 2.1 ậ Đ t gãy ngh ch ứ ị Bài t p 2.2 ậ Đ t gãy ngh ch (B) ứ ị HVTH: NGUY N ĐÌNH PHI (09090910) Ễ Trang 2 E D C B A66 0 TS BÙI TR NG S NƯỜ Ơ Đ t gãy thu n (A) ứ ậ Chng 4 Bài t p 4.6 ậ x i là % kh i l ng đ t gi l i c ng d n trên rây th i ố ượ ấ ữ ạ ộ ồ ứ a i là kh i l ng đ t gi l i c ng d n trên rây th i ố ượ ấ ữ ạ ộ ồ ứ A kh i l ng đ t làm TN = 910 + 514.9 = 1424.9g ố ượ ấ x i = a i /A*100% % kh i l ng đ t l t qua rây th i: y ố ượ ấ ọ ứ i % = 100% - x i % Ta có b ng k t qu ả ế ả TN RÂY KHÔ S hi u rây ố ệ m gi l i c ng d nữ ạ ộ ồ (g) x i (%) y i (%) ½ inch 0 0.00 100.00 3/8 inch 128.5 9.02 90.98 #4 370.8 26.02 73.98 #10 910 63.86 36.14 TN RÂY R A Ử #20 22.43 0.08 99.92 #40 36.84 0.13 99.87 #100 51.75 0.19 99.81 #200 59.84 0.22 99.78 TN RÂY R A Ử #20 x i = (22.43/100)*(514.9/1424.9) Bài t p 4.7 ậ ( ) ,2 oR C VLH N M a M RN F= - + + = v i Rớ C vi t theo cách rút g nế ọ 1800 ( ) R s w Hdg t h r r=- HVTH: NGUY N ĐÌNH PHI (09090910) Ễ Trang 3 TS BÙI TR NG S NƯỜ Ơ * *100%1 s s Rym r r=- Tra b ng ta có ả h = 0.00836 g/cm.s R c = 1 + R*0.001+0.0004+0.0018 (*) R c s đ c đã đ c hi u ch nh ố ọ ượ ệ ỉ Ta có b ng k t qu ả ế ả Th i gian ờ R R C =((*)-1)x1000 ( vi t theo cách rút g n) ế ọ H R d (mm) 30’’ 15 17.2 13.613 0.064 45’’ 14.2 16.4 13.827 0.053 1’ 13.6 15.8 13.987 0.046 2’ 12 14.2 14.413 0.033 5’ 11.5 13.7 14.547 0.021 15’ 10 12.2 14.947 0.012 30’ 9 11.2 15.213 0.009 1h 8 10.2 15.480 0.006 2h 7 9.2 15.747 0.004 4h 6.5 8.7 15.880 0.003 8h 6 8.2 16.013 0.002 24h 5.5 7.7 16.147 0.001 Bài t p 4.9 ậ Đ m c a đ t: ộ ẩ ủ ấ 68.3 44.8*100% 70.4%44.8 11.4 w s QWQ -= = =- Kh i l ng th tích m u đ t: ố ượ ể ẫ ấ 32 187.9 89.81.574 /6.3* * 24 Qg cmVr p -= = = 31.5740.924 /1 1 0.704dg cmW rr= = =+ + 2.6531 1 1.8710.924 s d er r= - = - = 1.871*100% 65.2%1 2.871 ene= = =+ HVTH: NGUY N ĐÌNH PHI (09090910) Ễ Trang 4 TS BÙI TR NG S NƯỜ Ơ 0.704 * 2.653*100% 99.8%1.871 srw WSe r r= = = 312.653 10.576 /1 1 1.871 ssubg cme rr--= = =+ + 3( )2.653 1.8711.576 /1 1 1.871 w ssat G eg cme rr++= = =+ + Bài t p 4.10 ậ Đ m c a đ t: ộ ẩ ủ ấ 162 113*100% 43.4%113 w s QWQ -= = = Do đ t bão hòa ấ e = WG s 1sdd errr= - Ta có b ng k t qu ả ế ả Gs W e r d (g/cm 3 ) 2.658 0.434 1.154 1.234 Bài t p 4.11 ậ Đ m c a đ t: ộ ẩ ủ ấ (1) (2)*100%(2) (3) w s QWQ -= =- Ta có b ng k t qu ả ế ả Gi i h n nhão ớ ạ Gi i h n d oớ ạ ẻ m đ t m và lon (1) ấ ẩ 20.8 22.2 20.9 20.5 21.9 m đ t khô và lon (2) ấ 16 17.1 16 18.1 19 Lon s ố A15 A28 A93 B39 C45 m lon (3) 7.2 8.3 7.9 8 7 S l n r i ...
— Xem thêm —
Bình luận