Hướng dẫn sử dụng MicroStation – Phần 2

Số trang: 11
Mã số: 118166
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 11
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-22 11:03:26
Mstn là một phần mềm trợ giúp thiết kế (CAD) và là môi trường đồ họa rất mạnh cho phép ta thao tác, quản lý các đối tượng graphic thể hiện các đối tượng trên bản đồ địa chính. Đối tượng đồ hoạ được phân lớp (theo level) và có thuộc tính hiển thị tương úng với các đối tượng trên bản đồ. Các lớp thông tin chính của một bản đồ địa chính bao gồm... 11 Construct Active Point Between Data Point - vÏ mét sè ®iªrm chia kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm thµnh nh÷ng ®o¹n b»ng nhau Ponts - khai b¸o sè ®iÓm sÏ ®­îc vÏ Project Active Point Onto Element - ®Æt ®iÓm trªn mét ®èi t­îng cã kho¶ng c¸ch ng¾n nhÊt víi con trá Construct Active Point at Intersection - ®Æt ®iÓm t¹i ®iÓm giao cña hai ®èi t­îng Construct Active Point Along Element - vÏ mét sè ®iÓm n»m däc theo mét ®èi t­îng chia kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm con trá thµnh nh÷ng ®o¹n b»ng nhau Construct Active Point at Distance Along Element - vÏ mét ®iÓm n»m trªn mét ®èi t­îng cã kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh ®Õn ®iÓm con trá nhËn ra ®èi t­îng Distance - khai b¸o kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Õn con trá Thanh c«ng cô vÏ cung (Arc Tool box) Arc Tool box dïng ®Ó vÏ vµ söa ch÷a c¸c cung Place Arc - dïng ®Ó vÏ mét cung trßn Khai b¸o Method - ph­¬ng ph¸p vÏ Centrer - lÊy vÞ trÝ theo t©m vµ b¸n kÝnh ®Çu vµ cuèi cña cung Edge -x¸c ®Þnh theo 3 ®iÓm trªn c¹nh cña cung Radius - nÕu bËt, khai b¸o b¸n kÝnh cña cung Strart Angle - nÕu bËt, khai b¸o gãc cña ph­¬ng ngang víi b¸n kÝnh giíi h¹n ®Çu cña cung Sweep Angle - nÕu bËt, khai b¸o gãc gi÷a hai b¸n kÝnh giíi h¹n ®Çu, cuèi cña cung Thao t¸c - Chän c«ng cô Place Arc - NhÊn con trá data ®Ó vµo c¸c ®iÓm x¸c ®Þnh cung Place Half Ellipse - vÏ mét nöa ®­êng ellipse Place Quarter Ellipse - vÏ mét phÇn t­ ellipse Modify Arc Radius - thay ®æi b¸n kÝnh cu¶ mét cung trßn Modify Arc Angle - më réng hay co ng¾n ®é dµi cña cung hay thay ®æi gãc cung D. Thao t¸c vµ söa ch÷a c¸c ®èi t­îng. Víi c¸c ®èi t­îng ®· ®­îc t¹o ra ta cã thÓ di chuyÓn, sao chÐp, xoay, thu phãng, xo¸ vµ thay ®æi h×nh d¸ng cña nã. Trong phÇn nµy ta ®Ò cËp ®Õn c¸c thñ tôc ®Ó thao t¸c vµ söa ch÷a c¸c ®èi t­îng ®· cã s½n. Chän l­a ®èi t­îng (Selecting Elements) Khi yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c kh«ng cao, mét c¸ch dÔ dµng vµ nhanh chãng ®Ó thao t¸c vµ söa ch÷a c¸c ®èi t­îng lµ sö dông c«ng cô chän lùa ®èi t­îng Element Selection. Khi sö dông c«ng cô Element Selection con trá chuyÓn sang cã h×nh d¸ng mét mòi tªn. Ta dïng mòi 12 tªn nµy ®Ó chän lùa c¸c ®èi t­îng cÇn thao t¸c. Cã thÓ chän mét, nhiÒu ®èi t­îng mét lóc hoÆc chän thªm mét ®èi t­îng. C¸c ®èi t­îng ®­îc chän (Selected Elements) ®­îc hiÓn thÞ b»ng mét chuçi c¸c h×nh vu«ng s¸ng mµu (handles) t¹i c¸c ®Ønh hoÆc bèn h×nh vu«ng t¹o thµnh mét h×nh ch÷ nhËt giíi h¹n kÝch th­íc cña ®èi t­îng. HÇu hÕt c¸c thao t¸c vµ söa ch÷a ®èi t­îng c¬ b¶n nhÊt cã thÓ thùc hiÖn ®­îc b»ng c¸ch sö dông con trá di chuyÓn c¸c handles: Xo¸ ®èi t­îng Di chuyÓn ®èi t­îng Thu phãng ®èi t­îng Di chuyÓn tõng ®Ønh cña ®èi t­îng (vertic) Khi mét nhãm c¸c ®èi t­îng ®­îc chän lùa (Selected Elements), c¸c lÖnh söa ch÷a hoÆc thao t¸c cña Microstation sÏ thùc hiÖn ngay trªn nhãm ®èi t­îng ®ã. VÝ dô: khi ta ®½ chän mét nhãm c¸c ®èi t­îng, khi ta chän lÖnh xo¸ (delete) th× tÊt c¸c c¸c ®èi t­îng ®­îc chän sÏ bÞ xo¸. Thao t¸c - Chän c«ng cô Element Selection - NhÊn con trá chän ®èi t­îng - Dïng con trá di chuyÓn c¸c h×nh vu«ng s¸ng mµu (handles) ®Ó thao t¸c víi ®èi t­îng Sö dông Fence ®Ó thao t¸c vµ söa ch÷a mét ®èi t­îng §Ó thao t¸c víi mét nhãm c¸c ®èi t­îng, ngoµi c¸ch dïng viÖc chän lùa ®èi t­îng ta cã thÓ dïng fence. Fence lµ mét chøc n¨ng rÊt m¹nh cña Microstation dïng ®Ó t¹o mét nhãm c¸c ®èi t­îng t¹m thêi ®Ó thao t¸c, nhãm nµy chØ hÕt khi ta ®ãng file hoÆc t¾t fence. Th«ng th­êng fence ®­îc t¹o ra bao quanh c¸c ®èi t­îng ®Ó nhãm chóng cho c¸c viÖc thao t¸c. Ngoµi ra fence cã thÓ ®­îc t¹o bëi c¸c h×nh d¸ng kh¸c nhau: h×nh ch÷ nhËt, ®a gi¸c.. vµ víi cïng mét fence ta cã thÓ ®Þnh nghÜa c¸c ...
— Xem thêm —
Bình luận