Nhúng
Toàn màn hình
/ 11
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (11 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-22 11:03:26
1 11 Construct Active Point Between Data Point - vÏ mét sè ®iªrm chia kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm thµnh nh÷ng ®o¹n b»ng nhau Ponts - khai b¸o sè ®iÓm sÏ ®­îc vÏ Project Active Point Onto Element - ®Æt ®iÓm trªn mét ®èi t­îng cã kho¶ng c¸ch ng¾n nhÊt víi con trá Construct Active Point at Intersection - ®Æt ®iÓm t¹i ®iÓm giao cña hai ®èi t­îng Construct Active Point Along Element - vÏ mét sè ®iÓm n»m däc theo mét ®èi t­îng chia kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm con trá thµnh nh÷ng ®o¹n b»ng nhau Construct Active Point at Distance Along Element - vÏ mét ®iÓm n»m trªn mét ®èi t­îng cã kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh ®Õn ®iÓm con trá nhËn ra ®èi t­îng Distance - khai b¸o kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Õn con trá Thanh c«ng cô vÏ cung (Arc Tool box) Arc Tool box dïng ®Ó vÏ vµ söa ch÷a c¸c cung Place Arc - dïng ®Ó vÏ mét cung trßn Khai b¸o Method - ph­¬ng ph¸p vÏ Centrer - lÊy vÞ trÝ theo t©m vµ b¸n kÝnh ®Çu vµ cuèi cña cung Edge -x¸c ®Þnh theo 3 ®iÓm trªn c¹nh cña cung Radius - nÕu bËt, khai b¸o b¸n kÝnh cña cung Strart Angle - nÕu bËt, khai b¸o gãc cña ph­¬ng ngang víi b¸n kÝnh giíi h¹n ®Çu cña cung Sweep Angle - nÕu bËt, khai b¸o gãc gi÷a hai b¸n kÝnh giíi h¹n ®Çu, cuèi cña cung Thao t¸c - Chän c«ng cô Place Arc - NhÊn con trá data ®Ó vµo c¸c ®iÓm x¸c ®Þnh cung Place Half Ellipse - vÏ mét nöa ®­êng ellipse Place Quarter Ellipse - vÏ mét phÇn t­ ellipse Modify Arc Radius - thay ®æi b¸n kÝnh cu¶ mét cung trßn Modify Arc Angle - më réng hay co ng¾n ®é dµi cña cung hay thay ®æi gãc cung D. Thao t¸c vµ söa ch÷a c¸c ®èi t­îng. Víi c¸c ®èi t­îng ®· ®­îc t¹o ra ta cã thÓ di chuyÓn, sao chÐp, xoay, thu phãng, xo¸ vµ thay ®æi h×nh d¸ng cña nã. Trong phÇn nµy ta ®Ò cËp ®Õn c¸c thñ tôc ®Ó thao t¸c vµ söa ch÷a c¸c ®èi t­îng ®· cã s½n. Chän l­a ®èi t­îng (Selecting Elements) Khi yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c kh«ng cao, mét c¸ch dÔ dµng vµ nhanh chãng ®Ó thao t¸c vµ söa ch÷a c¸c ®èi t­îng lµ sö dông c«ng cô chän lùa ®èi t­îng Element Selection. Khi sö dông c«ng cô Element Selection con trá chuyÓn sang cã h×nh d¸ng mét mòi tªn. Ta dïng mòi 12 tªn nµy ®Ó chän lùa c¸c ®èi t­îng cÇn thao t¸c. Cã thÓ chän mét, nhiÒu ®èi t­îng mét lóc hoÆc chän thªm mét ®èi t­îng. C¸c ®èi t­îng ®­îc chän (Selected Elements) ®­îc hiÓn thÞ b»ng mét chuçi c¸c h×nh vu«ng s¸ng mµu (handles) t¹i c¸c ®Ønh hoÆc bèn h×nh vu«ng t¹o thµnh mét h×nh ch÷ nhËt giíi h¹n kÝch th­íc cña ®èi t­îng. HÇu hÕt c¸c thao t¸c vµ söa ch÷a ®èi t­îng c¬ b¶n nhÊt cã thÓ thùc hiÖn ®­îc b»ng c¸ch sö dông con trá di chuyÓn c¸c handles: Xo¸ ®èi t­îng Di chuyÓn ®èi t­îng Thu phãng ®èi t­îng Di chuyÓn tõng ®Ønh cña ®èi t­îng (vertic) Khi mét nhãm c¸c ®èi t­îng ®­îc chän lùa (Selected Elements), c¸c lÖnh söa ch÷a hoÆc thao t¸c cña Microstation sÏ thùc hiÖn ngay trªn nhãm ®èi t­îng ®ã. VÝ dô: khi ta ®½ chän mét nhãm c¸c ®èi t­îng, khi ta chän lÖnh xo¸ (delete) th× tÊt c¸c c¸c ®èi t­îng ®­îc chän sÏ bÞ xo¸. Thao t¸c - Chän c«ng cô Element Selection - NhÊn con trá chän ®èi t­îng - Dïng con trá di chuyÓn c¸c h×nh vu«ng s¸ng mµu (handles) ®Ó thao t¸c víi ®èi t­îng Sö dông Fence ®Ó thao t¸c vµ söa ch÷a mét ®èi t­îng §Ó thao t¸c víi mét nhãm c¸c ®èi t­îng, ngoµi c¸ch dïng viÖc chän lùa ®èi t­îng ta cã thÓ dïng fence. Fence lµ mét chøc n¨ng rÊt m¹nh cña Microstation dïng ®Ó t¹o mét nhãm c¸c ®èi t­îng t¹m thêi ®Ó thao t¸c, nhãm nµy chØ hÕt khi ta ®ãng file hoÆc t¾t fence. Th«ng th­êng fence ®­îc t¹o ra bao quanh c¸c ®èi t­îng ®Ó nhãm chóng cho c¸c viÖc thao t¸c. Ngoµi ra fence cã thÓ ®­îc t¹o bëi c¸c h×nh d¸ng kh¸c nhau: h×nh ch÷ nhËt, ®a gi¸c.. vµ víi cïng mét fence ta cã thÓ ®Þnh nghÜa c¸c c¸ch nhãm ®èi t­îng kh¸c nhau: Inside - c¸c ®èi t­îng n»m trong fence Overlap - c¸c ®èi t­îng n»m trong vµ chêm lªn fence Clip - c¸c ®èi t­îng n»m trong vµ c¾t bëi fence Void - c¸c ®èi t­îng n»m ngoµi fence Void-Overlap - c¸c ®èi t­îng n»m ngoµi vµ chêm lªn fence Void-Clip - c¸c ®èi t­îng n»m ngoµi vµ c¾t bëi fence C¸c c«ng cô thao ...
— Xem thêm —
Bình luận