Nhúng
Toàn màn hình
/ 1
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (1 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-22 15:23:51
Đôi khi bạn download trên mạng được một file Word. Bạn mừng rỡ tưởng mình đã sở hữu được nó nhưng khi mở trên máy mình thì không được. Té ra là nó là sản phẩm được làm ra từ Word 2007, file này có đuôi mở rộng là .docx chứ không phải là .doc. Sau đây là một số cách giúp bạn sở hữu được file word 2007 này trên máy tính của bạn mà chỉ có word 2003. Cách m file word 2007 (.docx) b ng tay không trên word 2003 ở ằ Đôi khi b n download trên m ng đ c m t file Word. B n m ng r t ng mình đã s ạ ạ ượ ộ ạ ừ ỡ ưở ở h u đ c nó nh ng khi m trên máy mình thì không đ c. Té ra là nó là s n ph m đ c ữ ượ ư ở ượ ả ẩ ượ làm ra t Word 2007, file này có đuôi m r ng là ừ ở ộ .docx ch không ph i là ứ ả .doc . Sau đây là m t s cách giúp b n s h u đ c file word 2007 này trên máy tính c a b n mà ch ộ ố ạ ở ữ ượ ủ ạ ỉ có word 2003. Cách 1 : Dùng ph n m m ầ ề word view c a Microsoft. Sau khi download v và cài đ t b n kh iủ ề ặ ạ ở đ ng l i máy tính th là file word c a b n đã đ c word 2003 đ c đ c. Các b n t i ộ ạ ế ủ ạ ượ ọ ượ ạ ả ph n m m word view link sau: ầ ề ở http://www.mediafire.com/?432xk1w33eqtwba Cách 2 Dùng ph n m m ầ ề docx convert . Ph n m m này s giúp b n chuy n file word 2007ầ ề ẽ ạ ể (.docx) thành file word 2003 (.doc). Ngoài ra ph n m m này còn cho phép b n chuy n ầ ề ạ ể file word 2007 (.doc) thành nhi u đ nh d ng n a nh PDF, TXT, ... (nh là b n ph i ề ị ạ ữ ư ớ ạ ả ch n đ nh d ng xu t ra đ y nhé). Các b n download ph n m m ọ ị ạ ấ ấ ạ ầ ề docx convert theo link sau: http://www.mediafire.com/?gx9gd87by2rnr5v Cách 3: S d ng gmail đ biên d ch (m o). ử ụ ể ị ẹ B c 1: B n t i file word 2007 (.docx) lên trên gmail c a b n (có th g i cho m t ướ ạ ả ủ ạ ể ử ộ ng i nào đó ho c g i cho chính b n). ườ ặ ử ạ B c 2: B n xem tr c tuy n file word đó trên mail. Gmail h tr b n xem file word c ướ ạ ự ế ỗ ợ ạ ả 2007 và 2003 online (b m vào ch xem c nh ch t i v ). ấ ữ ạ ữ ả ề B c 3: Ch ch c năng ch nh s a sau đó nh n t h p phím Ctrl + A (đ copy toàn b ướ ọ ứ ỉ ử ấ ổ ợ ể ộ n i dung) sau đó nh n t h p phím Ctrl + C (đ copy). Ti p đó b n m word 2003 lên ộ ấ ổ ợ ể ế ạ ở và và nh n t h p phím Ctrl + V đ dán vào word 2003 là OK. ấ ổ ợ ể
— Xem thêm —
Bình luận