tổ chức thực hiện quyết định quản lý

Lượt xem: 3927
Số trang: 2
Mã số: 118113
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Câu 04-KHQL: Hãy trình bày nh n th c c b n v quá trình xây d ng, t ch c th c hi n ơ
quy t đ nh qu n lý và liên h v i th c ti n quá trình ra quy t đ nh đ n v đ ng chí.ế ế ơ
BÀI LÀM
Quan tr ng nh t c a quá trình qu n lý là vi c ra quy t đ nh. Quy t đ nh qu n lí đ c coi là s n ế ế ượ
ph m c a ng i lãnh đ o qu n nói chung, c a cán b lãnh đ o ngành c s nói riêng. Đây ườ ơ
s n ph m ý nghĩa đ c bi t quan tr ng, b i n u quy t đ nh đúng đ n k p th i thì s ế ế
đem l i s giàu phát tri n, ng c l i n u quy t đ nh sai không đúng lúc th gây tai ượ ế ế
ho , th m chí phá s n. Do đó, vi c ra quy t đ nh qu n lí ph i h t s c chính xác, đúng đ n, khoa ế ế
h c c n v n d ng trên c s tuân th các b c, s d ng các căn c các ph ng pháp ra ơ ướ ươ
quy t đ nh qu n lý ế
th khái quát quy t đ nh qu n s n ph m c a m t quá trình, d a vào đó đ ti n hành ế ế
gi i quy t các v n đ trong t ch c nh m đ t đ c m c tiêu c a t ch c. M i quy t đ nh qu n ế ượ ế
nh m tr l i m t, ho c m t s câu h i sau : t ch c c n làm gì? Khi nào làm cái đó ? làm trong ả ờ
bao lâu ? ai làm ? và làm nh th nào ?ư ế
Nh v y, Quy t đ nh qu n lý ư ế hành vi có tính ch t ch th do m t c quan hay m t ng i đ a ơ ườ ư
ra nh m đ nh h ng, t ch c ho t đ ng c a t p th lao đ ng th c hi n m c tiêu qu n lí. ướ
Ra quy t đ nh qu n lý là s l a ch n các m c đích cũng nh các ph ng ti n và ph ng phápế ư ươ ươ
đ đ t m c đích trong lĩnh v c ho t đ ng. Vi c xác đ nh m c tiêu s giúp cho ng i qu n lí n l c ườ
cao h n đ i v i nh ng m c tiêu m c khó khăn, đ t đó th đ t đ c k t qu nh mongơ ượ ế ư
mu n.
Đ c đi m c a quy t đ nh là s n ph m c a t duy con ng i, là k t qu c a quá trình thu nh n ế ư ườ ế
thông tin, tìm ki m, phân tích và l a ch n. Đi m chung c a quy t đ nh là tính t duy và tính t ngế ế ư ươ
lai, là s n ph m sáng t o c a t duy, là s l a ch n t ng lai c a con ng i. B i l là s n ph m t ư ươ ườ ư
duy c a con ng i, nên quy t đ nh qu n luôn b cácy u t ch quan chi ph i : tính, quan ườ ế ế
đi m, trình đ , năng l c c a ng i lãnh đ o. Cho nên, đ đ m b o cho các quy t đ nh qu n lý ư ế
ch t l ng thì khi đ ra các quy t đ nh ph i d a trên các c s khách quan. Đó : yêu c u c a ượ ế ơ
quy lu t khách quan tác đ ng t i đ i t ng qu n lý; đ c đi m xu th phát tri n c a đ i t ng ượ ế ượ
qu n đi u ki n v t ch t th i gian th th c hi n quy t đ nh. V i n i dung trên, quy t ế ế
đ nh qu n lý có năm đ c đi m c b n sau : ơ
Th nh t, ch có ch th qu n lý m i có quy n ra quy t đ nh. ế
Th hai, các quy t đ nh h ng tr c ti p vào t ch c, ho t đ ng c a ng i lao đ ng. ế ướ ế ư
Th ba, các quy t đ nh ch đ ra khi v n đ và đi u ki n đã chín mu i. ế
Thu t , quy t đ nh qu n liên quan tr c ti p đ n quá trình thu nh n, x thông tin l aư ế ế ế
ch n ph ng ti n ho t đ ng. ươ
Th năm, quy t đ nh qu n lý đ c hình thành trên c s hi u bi t các quy lu t và s v n đ ng ế ượ ơ ế
c a h th ng qu n lý.
Do tính ch t r t quan tr ng c a quy t đ nh qu n lý và đ ng th i đ đ m b o hi u l c, hi u qu ế
c a nó thì yêu c u quy t đ nh qu n lý ph i b o đ m tính h p pháp, có căn c khoa h c, b o đ m ế
tính th ng nh t trong n i dung quy t đ nh, đ ng th i ph i b o đ m tính t i u, linh ho t, k p th i, ế ố ư
chính xác và ng n g n.
V n đ ra quy t đ nh qu n qu th t không h đ n gi n, c m t quá trình bao g m ế ơ
nhi u b c ph c t p, nhiêu khê liên quan đ n vi c hình thành v n đ , xác đ nh l a ch n ướ ế
ph ng án thông qua và văn b n hoá quy t đ nh. G n v i nó là s sáng t o, nh y bén c a t duyươ ế ư
nhà lãnh đ o qu n trên c s th c ti n k t h p v i các ph ng pháp khoa h c các quy lu t ơ ế ươ
khách quan. Thông th ng nó bao g m các giai đo n c b n sau :ườ ơ
Giai đo n chu n b : Đây qtrình phát hi n v n đ , đánh giá tình hu ng, nêu m c tiêu,
tìm hi u thông tin c n thi t cho quy t đ nh. Trên c s đó xác đ nh tiêu chu n, tr ng s cho các ế ế ơ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
tiêu chí đ đánh giá hi u qu c a các ph ng án (ti t ki m v n, thu hút lao đ ng, l i nhu n thu ươ ế
đ c, th tr ng ..).ượ ư
Giai đo n ch y u ế : Đây là quá trình thu th p thông tin, d li u, s li u đ làm rõ nhi m v c n
gi i quy t. Trên c s đó chính th c đ ra nhi m v và xây d ng các ph ng án, l a ch n ph ng ế ơ ươ ươ
án t i u và ra quy t đ nh. ư ế
Hai giai đo n trên có liên h m t thi t, tác đ ng qua l i là đi u c n và đ c a m t quá trình ra ế
quy t đ nh. B i l , vi c phát hi n đánh giá đúng tình hu ng c s đ m b o cho quy t đ nhế ơ ế
mang tính th c ti n và ng c l i, khâu gi i quy t v n đ , ra quy t đ nh đúng đ n là chìa khoá cho ư ế ế
s thành công, đ m b o cho s phát tri n. Do v y, n u không mu n sai l m, th t b i, th m chí ế
d n đ n h u qu tai h i do quy t đ nh đ a ra sai trái thì đòi h i ng i lãnh đ o ph i v n d ng trên ế ế ư ườ
c s tuân th các b c ti n hành trong quá trình y d ng quy t đ nh đ c bi t c n nh nơ ướ ế ế
m nh đ n nhân t h i nh h ng nh h ng t i quá trình ra quy t đ nh nh đi u ki n lao ế ư ưở ế ư
đ ng, trình đ ngh nghi p thái đ lao đ ng, chínhch c a nhà n c, m c tiêu, th tr ng .. ướ ườ
cùng v i vai trò cá nhân lãnh đ o, t duy c a t p th các chuyên gia k t h p v i các ph ng pháp ư ế ươ
khoa h c trong tính toán s li u và ra quy t đ nh qu n lý . ế
M t quy t đ nh qu n gi vai trò r t quan tr ng đ i v i s thành b i c a đ n v chu kỳ ế ơ
s ng c a 1 quy t đ nh qu n th ng tr i qua 5 giai đo n : giai đo n m i tri n khai, ch a phát ế ườ ư
huy đ y đ tác d ng, quy t đ nh b t đ u phát huy tác d ng, quy t đ nh phát huyc d ng m c ế ế
cao nh t, quy t đ nh b t đ u b h n ch b i tác đ ng c a môi tr ng th trr ng bi n đ i ế ế ườ ườ ế
cu i cùng giai đo n quy t đ nh th hi n s trì tr , kìm hãm đ i h i ph i quy t đ nh phù h p ế ế
h n đ thay th . N m đ c chus ng c a quy t đ nh s giúp cho ng i lãnh đ o l a ch n đ cơ ế ượ ế ư ượ
th i đi m ra quy t đ nh và bi t khi nào ph i thay đ i và đ ra quy t đ nh m i. ế ế ế
M t quy t đ nh khi ra đ i, c n ph i t ch c th c hi n đ gi i quy t các v n đ : Th c hi n ế ế
cái gì? T i sao th c hi n? Ai th c hi n? Th c hi n đâu? Th i gian th c hi n? Và th c hi n b ng
cách nào? v n đ c t l i truy n đ t n i dung, m c đích ý nghĩa c a quy t đ nh, đ ng th i ế
cũng v ch ra nh ng bi n pháp đ th c hi n quy t đ nh đó. V i ý nghĩa đó, bên c nh vi c truy n ế
đ t k p th i quy t đ nh đ n ng i th c hi n thì nhà lãnh đ o qu n c n ch n ra ng i uy tín ế ế ườ ườ
và am hi u v công vi c c n th c hi n đ khi truy n đ t n i dung, m c đích và ý nghĩa c a quy t ế
đ nh đ a ra s đ c ti p nh n th c hi n chính xác đ t hi u qu cao. Song song v i nó, c n ư ượ ế
ph i t ch c ki m tra vi c th c hi n k p th i đi u ch nh khi c n thi t. Sau khi công tác hoàn ế
thành c n ti n hành t ng k t vi c th c hi n quy t đ nh trên đ đánh giá đ c k t qu th c hi n, ế ế ế ư ế
tìm ra các sai l ch, nguyên nhân sai l ch ho cc c ti m năng ch a đ c khai thác, s d ng ư ượ
m t cách hi u qu đ t đó rút ra bài h c kinh nghi m cho công tác qu n ngày càng t t h n, ơ
hoàn thi n h n. ơ
Tóm l i, quy t đ nh qu n trong c ch m i hi n nay đòi h i ph i xây d ng căn c khoa h c ế ơ ế
cho các quy t đ nh qu n lý, và t đó cũng đòi h i nh ng cán b c a b máy qu n lý ph i có ph mế
ch t năng l c t ng ng. Vi c ra quy t đ nh qu n đ c xem n i dung hàng đ u ch ươ ế ượ
y u c a công tác qu n lý, c s quan tr ng nh t đ đánh giá trình đ , năng l c c a ng i lãnhế ơ ườ
đ o, ng i qu n lý. ư
Lu t XD đ c QH thông qua hi u l c t ngày 01/7/2004 thay th 52/CP ngày ư ế
8/701999 c a Chính ph v qu n lý ĐTXDCB.
Lu t XD ra đ i nh m hoàn thi n h th ng pháp lu t và lu t hoá các hành vi c a ch th trong
công tác QL&ĐTXDCB nh m đáp ng các nhu c u b c thi t hi n nay : ế
Phân c p qu n lý.
Vai trò và trách nhi m c a các ch th tham gia trong quá trình ĐT XDCB.
Đây b lu t mang tính th c ti n khoa h c cao. Nh ng xét khía c nh toàn di n, ph i ư
h p th c hi n còn nhi u v n đ c n ph i hoàn ch nh.
209/CP ngày 7/12/2004 16 ngày 7/02/2005 ch a thông t h ng d n gây r iư ư ướ
trong công tác qu n lý .
Tải xuống 5,000₫ (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-21 15:32:53
Quan trọng nhất của quá trình quản lý là việc ra quyết định. Quyết định quản lí được coi là sản phẩm của người lãnh đạo quản lí nói chung, của cán bộ lãnh đạo ngành và cơ sở nói riêng. Đây là sản phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bỡi vì nếu có quyết định đúng đắn và kịp thời thì sẽ đem lại sự giàu có và phát triển, ngược lại nếu quyết định sai và không đúng lúc có thể gây tai hoạ, thậm chí phá sản. Do đó, việc ra quyết định quản lí phải hết sức chính xác, đúng đắn, khoa học và cần vận dụng trên cơ sở tuân thủ các bước, sử dụng các căn cứ và các phương pháp ra quyết định quản lý  Quan trọng nhất của quá trình quản lý là việc ra quyết định. Quyết định quản lí được coi là sản phẩm của người lãnh đạo quản lí nói chung, của cán bộ lãnh đạo ngành và cơ sở nói riêng. Đây là sản phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bỡi vì nếu có quyết định đúng đắn và kịp thời thì sẽ đem lại sự giàu có và phát triển, ngược lại nếu quyết định sai và không đúng lúc có thể gây tai hoạ, thậm chí phá sản. Do đó, việc ra quyết định quản lí phải hết sức chính xác, đúng đắn, khoa học và cần vận dụng trên cơ sở tuân thủ các bước, sử dụng các căn cứ và các phương pháp ra quyết định quản lý  Câu 04-KHQL: Hãy trình bày nh n th c c b n v quá trình xây d ng, t ch c th c hi nậ ứ ơ ả ề ự ổ ứ ự ệ quy t đ nh qu n lý và liên h v i th c ti n quá trình ra quy t đ nh đ n v đ ng chí. ế ị ả ệ ớ ự ễ ế ị ở ơ ị ồ BÀI LÀM Quan tr ng nh t c a quá trình qu n lý là vi c ra quy t đ nh. Quy t đ nh qu n lí đ c coi là s n ọ ấ ủ ả ệ ế ị ế ị ả ượ ả ph m c a ng i lãnh đ o qu n lí nói chung, c a cán b lãnh đ o ngành và c s nói riêng. Đây ẩ ủ ườ ạ ả ủ ộ ạ ơ ở là s n ph m có ý nghĩa đ c bi t quan tr ng, b i vì n u có quy t đ nh đúng đ n và k p th i thì s ả ẩ ặ ệ ọ ỡ ế ế ị ắ ị ờ ẽ đem l i s giàu có và phát tri n, ng c l i n u quy t đ nh sai và không đúng lúc có th gây tai ạ ự ể ượ ạ ế ế ị ể ho , th m chí phá s n. Do đó, vi c ra quy t đ nh qu n lí ph i h t s c chính xác, đúng đ n, khoa ạ ậ ả ệ ế ị ả ả ế ứ ắ h c và c n v n d ng trên c s tuân th các b c, s d ng các căn c và các ph ng pháp ra ọ ầ ậ ụ ơ ở ủ ướ ử ụ ứ ươ quy t đ nh qu n lý ế ị ả Có th khái quát quy t đ nh qu n lý là s n ph m c a m t quá trình, d a vào đó đ ti n hành ể ế ị ả ả ẩ ủ ộ ự ể ế gi i quy t các v n đ trong t ch c nh m đ t đ c m c tiêu c a t ch c. M i quy t đ nh qu n lý ả ế ấ ề ổ ứ ằ ạ ượ ụ ủ ổ ứ ỗ ế ị ả nh m tr l i m t, ho c m t s câu h i sau : t ch c c n làm gì? Khi nào làm cái đó ? làm trong ằ ả ờ ộ ặ ộ ố ỏ ổ ứ ầ bao lâu ? ai làm ? và làm nh th nào ? ư ế Nh v y, Quy t đ nh qu n lý ư ậ ế ị ả là hành vi có tính ch t ch th do m t c quan hay m t ng i đ aấ ỉ ị ộ ơ ộ ườ ư ra nh m đ nh h ng, t ch c ho t đ ng c a t p th lao đ ng th c hi n m c tiêu qu n lí. ằ ị ướ ổ ứ ạ ộ ủ ậ ể ộ ự ệ ụ ả Ra quy t đ nh qu n lý là s l a ch n các m c đích cũng nh các ph ng ti n và ph ng pháp ế ị ả ự ự ọ ụ ư ươ ệ ươ đ đ t m c đích trong lĩnh v c ho t đ ng. Vi c xác đ nh m c tiêu s giúp cho ng i qu n lí n l c ể ạ ụ ự ạ ộ ệ ị ụ ẽ ườ ả ỗ ự cao h n đ i v i nh ng m c tiêu m c khó khăn, đ t đó có th đ t đ c k t qu nh mong ơ ố ớ ữ ụ ở ứ ể ừ ể ạ ượ ế ả ư mu n. ố Đ c đi m ặ ể c a quy t đ nh là s n ph m c a t duy con ng i, là k t qu c a quá trình thu nh nủ ế ị ả ẩ ủ ư ườ ế ả ủ ậ thông tin, tìm ki m, phân tích và l a ch n. Đi m chung c a quy t đ nh là tính t duy và tính t ...
— Xem thêm —
Bình luận