tổ chức thực hiện quyết định quản lý

Số trang: 2
Mã số: 118113
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-21 15:32:53
Quan trọng nhất của quá trình quản lý là việc ra quyết định. Quyết định quản lí được coi là sản phẩm của người lãnh đạo quản lí nói chung, của cán bộ lãnh đạo ngành và cơ sở nói riêng. Đây là sản phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bỡi vì nếu có quyết định đúng đắn và kịp thời thì sẽ đem lại sự giàu có và phát triển, ngược lại nếu quyết định sai và không đúng lúc có thể gây tai hoạ, thậm chí phá sản. Do đó, việc ra quyết định quản lí phải hết sức chính xác, đúng đắn, khoa học và cần vận dụng trên cơ sở tuân thủ các bước, sử dụng các căn cứ và các phương pháp ra quyết định quản lý  Câu 04-KHQL: Hãy trình bày nh n th c c b n v quá trình xây d ng, t ch c th c hi nậ ứ ơ ả ề ự ổ ứ ự ệ quy t đ nh qu n lý và liên h v i th c ti n quá trình ra quy t đ nh đ n v đ ng chí. ế ị ả ệ ớ ự ễ ế ị ở ơ ị ồ BÀI LÀM Quan tr ng nh t c a quá trình qu n lý là vi c ra quy t đ nh. Quy t đ nh qu n lí đ c coi là s n ọ ấ ủ ả ệ ế ị ế ị ả ượ ả ph m c a ng i lãnh đ o qu n lí nói chung, c a cán b lãnh đ o ngành và c s nói riêng. Đây ẩ ủ ườ ạ ả ủ ộ ạ ơ ở là s n ph m có ý nghĩa đ c bi t quan tr ng, b i vì n u có quy t đ nh đúng đ n và k p th i thì s ả ẩ ặ ệ ọ ỡ ế ế ị ắ ị ờ ẽ đem l i s giàu có và phát tri n, ng c l i n u quy t đ nh sai và không đúng lúc có th gây tai ạ ự ể ượ ạ ế ế ị ể ho , th m chí phá s n. Do đó, vi c ra quy t đ nh qu n lí ph i h t s c chính xác, đúng đ n, khoa ạ ậ ả ệ ế ị ả ả ế ứ ắ h c và c n v n d ng trên c s tuân th các b c, s d ng các căn c và các ph ng pháp ra ọ ầ ậ ụ ơ ở ủ ướ ử ụ ứ ươ quy t đ nh qu n lý ế ị ả Có th khái quát quy t đ nh qu n lý là s n ph m c a m t quá trình, d a vào đó đ ti n hành ể ế ị ả ả ẩ ủ ộ ự ể ế gi i quy t các v n đ trong t ch c nh m đ t đ c m c tiêu c a t ch c. M i quy t đ nh qu n lý ả ế ấ ề ổ ứ ằ ạ ượ ụ ủ ổ ứ ỗ ế ị ả nh m tr l i m t, ho c m t s câu h i sau : t ch c c n làm gì? Khi nào làm cái đó ? làm trong ằ ả ờ ộ ặ ộ ố ỏ ổ ứ ầ bao lâu ? ai làm ? và làm nh th nào ? ư ế Nh v y, Quy t đ nh qu n lý ư ậ ế ị ả là hành vi có tính ch t ch th do m t c quan hay m t ng i đ aấ ỉ ị ộ ơ ộ ườ ư ra nh m đ nh h ng, t ch c ho t đ ng c a t p th lao đ ng th c hi n m c tiêu qu n lí. ằ ị ướ ổ ứ ạ ộ ủ ậ ể ộ ự ệ ụ ả Ra quy t đ nh qu n lý là s l a ch n các m c đích cũng nh các ph ng ti n và ph ng pháp ế ị ả ự ự ọ ụ ư ươ ệ ươ đ đ t m c đích trong lĩnh v c ho t đ ng. Vi c xác đ nh m c tiêu s giúp cho ng i qu n lí n l c ể ạ ụ ự ạ ộ ệ ị ụ ẽ ườ ả ỗ ự cao h n đ i v i nh ng m c tiêu m c khó khăn, đ t đó có th đ t đ c k t qu nh mong ơ ố ớ ữ ụ ở ứ ể ừ ể ạ ượ ế ả ư mu n. ố Đ c đi m ặ ể c a quy t đ nh là s n ph m c a t duy con ng i, là k t qu c a quá trình thu nh nủ ế ị ả ẩ ủ ư ườ ế ả ủ ậ thông tin, tìm ki m, phân tích và l a ch n. Đi m chung c a quy t đ nh là tính t duy và tính t ...
— Xem thêm —
Bình luận