các mục tiêu, động lực trong quản lý, liên hệ vấn đề tiền lương và thu nhập

Số trang: 5
Mã số: 118108
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-21 11:44:49
Trong hoạt động quản lý thì mục tiêu và động lực là hai vấn đề quan trọng nhất, quyết định sự vận động và phát triển của hệ thống quản lý. Nắm vững khái niệm về mục tiêu, động lực và mối quan hệ của chúng, nhà quản lý sẽ biết cách tác động hiệu quả nhằm thúc đẩy hệ thống nhanh chóng đạt được những mục tiêu đã được xác định. Mục tiêu của quản lý là trạng thái tương lai mà chủ thể mong muốn đạt được trong quá trình vận động của hệ thống tại thời gian và không gian xác định. Nó là tiêu đích mà mọi hoạt động của hệ thống hướng tới, nó định hướng và chi phối sự vận động của toàn bộ hệ thống quản lý. Mục tiêu quản lý phải được xác định trước để chi phối, dẫn dắt cả chủ thể và đối tượng quản lý trong toàn bộ quá trình hoạt động. Mục tiêu trong quản lý cũng là sản phẩm quản lý của chủ thể quản lý, nó được xây dựng dựa trên sự nhận thức của chủ thể quản lý về quy luật vận động của hệ thống quản lý và các vấn đề có liên quan.  Câu 01 : Phân tích các m c tiêu, đ ng l c trong qu n lý, liên h v n đ ti nụ ộ ự ả ệ ấ ề ề l ng và thu nh p. Nêu gi i pháp ? ươ ậ ả BÀI LÀM Trong ho t đ ng qu n lý thì m c tiêu và đ ng l c là hai v n đ quan tr ng nh t, quy t đ nh s ạ ộ ả ụ ộ ự ấ ề ọ ấ ế ị ự v n đ ng và phát tri n c a h th ng qu n lý. N m v ng khái ni m v m c tiêu, đ ng l c và m i ậ ộ ể ủ ệ ố ả ắ ữ ệ ề ụ ộ ự ố quan h c a chúng, nhà qu n lý s bi t cách tác đ ng hi u qu nh m thúc đ y h th ng nhanh ệ ủ ả ẽ ế ộ ệ ả ằ ẩ ệ ố chóng đ t đ c nh ng m c tiêu đã đ c xác đ nh. ạ ượ ữ ụ ượ ị M c tiêu c a qu n lý ụ ủ ả là tr ng thái t ng lai mà ch th mong mu n đ t đ c trong quá trìnhạ ươ ủ ể ố ạ ượ v n đ ng c a h th ng t i th i gian và không gian xác đ nh. Nó là tiêu đích mà m i ho t đ ng c a ậ ộ ủ ệ ố ạ ờ ị ọ ạ ộ ủ h th ng h ng t i, nó đ nh h ng và chi ph i s v n đ ng c a toàn b h th ng qu n lý. M c tiêu ệ ố ướ ớ ị ướ ố ự ậ ộ ủ ộ ệ ố ả ụ qu n lý ph i đ c xác đ nh tr c đ chi ph i, d n d t c ch th và đ i t ng qu n lý trong toàn b ả ả ượ ị ướ ể ố ẫ ắ ả ủ ể ố ượ ả ộ quá trình ho t đ ng. ạ ộ M c tiêu trong qu n lý cũng là s n ph m qu n lý c a ch th qu n lý, nó đ cụ ả ả ẩ ả ủ ủ ể ả ượ xây d ng d a trên s nh n th c c a ch th qu n lý v quy lu t v n đ ng c a h th ng qu n lý và ự ự ự ậ ứ ủ ủ ể ả ề ậ ậ ộ ủ ệ ố ả các v n đ có liên quan ấ ề . Vi c xác đ nh m c tiêu trong qu n lý có ý nghĩa đ c bi t quan tr ng đ i v i s t n t i và phát ệ ị ụ ả ặ ệ ọ ố ớ ự ồ ạ tri n c a toàn b h th ng qu n lý b i vì n u xác đ nh m c tiêu sai, m i ho t đ ng c a h th ng s ể ủ ộ ệ ố ả ở ế ị ụ ọ ạ ộ ủ ệ ố ẽ tr thành vô nghĩa, th m chí gây ra nh ng h u qu nghiêm tr ng. ở ậ ữ ậ ả ọ M c tiêu c a qu n lý ph i đ mụ ủ ả ả ả b o tính liên t c và k th a c a h th ng; n i dung ph i rõ ràng, c th b ng các ...
— Xem thêm —
Bình luận