Mối quan hệ giữa Bộ luật dân sự với các đạo luật chuyên ngành về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

Số trang: 11
Mã số: 118097
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 11
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-20 05:55:08
Hiện nay Bộ Luật Dân năm 1995 sự đang được sửa đổi, bổ sung; đạo luật chuyên ngành thống nhất về sở hữu trí tuệ và đạo luật chuyên ngành về chuyển giao công nghệ cũng đã được Quốc hội cho phép soạn thảo và dự kiến sẽ đều được Quốc hội thông qua trong các năm 2005 và 2006. Vì vậy các cơ quan soạn thảo đang phải thảo luận để xác định ranh giới giữa Bộ Luật Dân sự và Luật Sở hữu trí tuệ, Luật chuyển giao công nghệ trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong các lĩnh vực sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. M i quan h gi a B lu t dân s v i các đ oố ệ ữ ộ ậ ự ớ ạ lu t chuyên ngành v s h u trí tu và ậ ề ở ữ ệ chuy n giao công ngh . ể ệ PGS, TS. ĐOÀN NĂNG – V tr ng V PC, B KH ụ ưở ụ ộ Hi n nay B Lu t Dân năm 1995 s đang đ c s a đ i, b sung; đ o ệ ộ ậ ự ượ ử ổ ổ ạ lu t chuyên ngành th ng nh t v s h u trí tu và đ o lu t chuyên ậ ố ấ ề ở ữ ệ ạ ậ ngành v chuy n giao công ngh cũng đã đ c Qu c h i cho phép so n ề ể ệ ượ ố ộ ạ th o và d ki n s đ u đ c Qu c h i thông qua trong các năm 2005 và ả ự ế ẽ ề ượ ố ộ 2006. Vì v y các c quan so n th o đang ph i th o lu n đ xác đ nh ậ ơ ạ ả ả ả ậ ể ị ranh gi i gi a B Lu t Dân s và Lu t S h u trí tu , Lu t chuy n giao ớ ữ ộ ậ ự ậ ở ữ ệ ậ ể công ngh trong vi c đi u ch nh các quan h xã h i phát sinh trong các ệ ệ ề ỉ ệ ộ lĩnh v c s h u trí tu và chuy n giao công ngh . ự ở ữ ệ ể ệ Trong ph m vi bài này, tôi t p trung phân tích m i quan h gi a các đ o ạ ậ ố ệ ữ ạ lu t chuyên ngành v s h u trí tu và v chuy n giao công ngh v i B ậ ề ở ứ ệ ề ể ệ ớ ộ Lu t Dân s nh m góp ph n xây d ng lu n c khoa h c cho vi c xác đ nh ậ ự ằ ầ ự ậ ứ ọ ệ ị ph m vi, n i dung đi u ch nh c th c a các đ o lu t chuyên ngành v s ạ ộ ề ỉ ụ ể ủ ạ ậ ề ở h u trí tu , v chuy n giao công ngh và c a chính B Lu t dân s . ữ ệ ề ể ệ ủ ộ ậ ự 1. H th ng pháp lu t dân s c a n c ta hi n nay – nhìn t góc đ ệ ố ậ ự ủ ướ ệ ừ ộ quan h v i các đ o lu t chuyên ngành có liên quan ệ ớ ạ ậ Các quan h dân s là lo i quan h xã h i phát sinh trong t t c các lĩnh ệ ự ạ ệ ộ ấ ả v c c a đ i s ng, t s n xu t kinh doanh đ n sinh ho t hàng ngày c a con ự ủ ờ ố ừ ả ấ ế ạ ủ ng i. Các quan h đó bao g m c quan h tài s n và quan h nhân thân ườ ệ ồ ả ệ ả ệ 1 phi tài s n. Pháp lu t dân s quy đ nh đ a v pháp lý c a cá nhân, pháp nhânả ậ ự ị ị ị ủ và các ch th khác, quy n, nghĩa v c a các ch th trong giao l u dân s , ủ ể ề ụ ủ ủ ể ư ự xây d ng chu n m c pháp lý cho cách ng x c a các ch th khi tham gia ự ẩ ự ứ ử ủ ủ ể quan h dân s . Vi c đi u ch nh các quan h xã h i có tính ch t dân s đòi ệ ự ệ ề ỉ ệ ộ ấ ự h i ph i có các nguyên t c, ph ng pháp đ c thù. Các nguyên t c, ph ng ỏ ả ắ ươ ặ ắ ươ pháp đ c thù này đã ...
— Xem thêm —
Bình luận