Mối quan hệ giữa Bộ luật dân sự với các đạo luật chuyên ngành về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

Lượt xem: 1039
Số trang: 11
Mã số: 118097
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 11
Sao chép
M i quan h gi a B lu t dân s v i các đ o
lu t chuyên ngành v s h u trí tu
chuy n giao công ngh .
PGS, TS. ĐOÀN NĂNG – V tr ng V PC, B KH ưở
Hi n nay B Lu t Dân năm 1995 s đang đ c s a đ i, b sung; đ o ượ
lu t chuyên ngành th ng nh t v s h u trí tu đ o lu t chuyên
ngành v chuy n giao công ngh cũng đã đ c Qu c h i cho phép so n ượ
th o d ki n s đ u đ c Qu c h i thông qua trong các năm 2005 ế ượ
2006. v y các c quan so n th o đang ph i th o lu n đ xác đ nh ơ
ranh gi i gi a B Lu t Dân s và Lu t S h u trí tu , Lu t chuy n giao
công ngh trong vi c đi u ch nh các quan h h i phát sinh trong các
lĩnh v c s h u trí tu và chuy n giao công ngh .
Trong ph m vi bài này, tôi t p trung phân tích m i quan h gi a các đ o
lu t chuyên ngành v s h u t tu v chuy n giao công ngh v i B
Lu t Dân s nh m góp ph n xây d ng lu n c khoa h c cho vi c xác đ nh
ph m vi, n i dung đi u ch nh c th c a các đ o lu t chuyên ngành v s
h u trí tu , v chuy n giao công ngh và c a chính B Lu t dân s .
1. H th ng pháp lu t dân s c a n c ta hi n nay nhìn t góc đ ướ
quan h v i các đ o lu t chuyên ngành có liên quan
Các quan h dân s lo i quan h h i phát sinh trong t t c các lĩnh
v c c a đ i s ng, t s n xu t kinh doanh đ n sinh ho t hàng ngày c a con ế
ng i. Các quan h đó bao g m c quan h tài s n quan h nhân thânườ
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
phi tài s n. Pháp lu t dân s quy đ nh đ a v pháp c a nhân, pháp nhân
và các ch th khác, quy n, nghĩa v c a các ch th trong giao l u dân s , ư
xây d ng chu n m c pháp cho cách ng x c a các ch th khi tham gia
quan h dân s . Vi c đi u ch nh các quan h h i có tính ch t dân s đòi
h i ph i các nguyên t c, ph ng pháp đ c thù. Các nguyên t c, ph ng ươ ươ
pháp đ c thù này đã đ c kh ng đ nh trong B Lu t dân s năm 1995. ượ
Song các quan h dân s r t phong phú, đa d ng. v y, ngoài các nguyên
t c, ph ng pháp đ c thù chung c a toàn b các quan h dân s , các quan ươ
h dân s trong t ng lĩnh v c kinh t – xã h i đ u có nh ng đ c đi m riêng ế
c a mình đòi h i ph i các quy đ nh đ c thù c a pháp lu t đ đi u
ch nh.
Chính v y các quy đ nh c a pháp lu t dân s n c ta hi n nay th c t ướ ế
g m 02 nhóm l n các quy đ nh tính nguyên t c chung cho t t c các
lĩnh v c quan h dân s các quy đ nh dân s c th cho t ng lĩnh v c
c a đ i s ng h i. Các quy đ nh tính nguyên t c chung cho m i lĩnh
v c quan h dân s hi n nay đ c ghi nh n trong B Lu t Dân s năm ượ
1995, các quy đ nh dân s c th cho t ng lĩnh v c c a đ i s ng h i
đ c ghi nh n trong các văn b n pháp lu t chuyên ngành nh th ng m i,ượ ư ươ
hàng h i, hàng không, đ ng b , đ ng s t, b o hi m, v.v… Có th kh ng ườ ư
đ nh h th ng các quy đ nh c a pháp lu t dân s Vi t Nam bao g m không
ch các quy đ nh c a B Lu t Dân s năm 1995 mà còn g m c các quy
đ nh dân s ch a đ ng trong các văn b n pháp lu t chuyên ngành thu c
nhi u lĩnh v c c a đ i s ng xã h i.
Đi u c n l u ý đây các văn b n pháp lu t chuyên ngành không ph i ư
ch bao g m các quy đ nh tính ch t dân s g m c các quy đ nh phi
dân s . Do B Lu t dân s năm 1995 ch ch y u g m các quy đ nh chung, ế
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
tính ch t nguyên t c, cho nên ph n l n các quy đ nh c th phù h p v i
đ c thù c a các lĩnh v c quan h dân s c th c a đ i s ng ph i đ c xây ượ
d ng trong các văn b n pháp lu t chuyên ngành. Tuy nhiên, các quy đ nh
dân s c th trong các văn b n pháp lu t chuyên ngành ph i đ c xây ượ
d ng trên c s nh m th c hi n các quy đ nh tính nguyên t c trong ơ
B Lu t Dân s . Cũng th nói, các quy đ nh dân s trong các văn b n
pháp lu t chuyên ngành ph i đ c xây d ng nh m c th hoá các quy đ nh ượ
nh nguyên t c chung c a B Lu t Dân s vào nh v c c th c a đ i
s ng h i. Nh v y, trong lĩnh v c dân s , B Lu t dân s văn b n ư
g c hay đ o lu t g c. V m t lu n cũng nh th c ti n, các quy đ nh ư
pháp lu t dân s ph i là m t h th ng th ng nh t trong đa d ng; không th
ch p nh n tình tr ng ch ng chéo, mâu thu n gi a các quy đ nh c a B
Lu t Dân s các quy đ nh dân s trong các văn b n pháp lu t chuyên
ngành.
V m t lu n cũng nh th c ti n, không c s đ bác b vi c xây ư ơ
d ng các quy đ nh chung tính nguyên t c cho các lĩnh v c quan h
h i chuyên ngành ngay trong B Lu t Dân s . Tuy nhiên, vi c đ các quy
đ nh có tính nguyên t c này thành m t đi u, m t m c, m t ch ng hay m t ươ
ph n riêng trong B lu t này ch v n đ k thu t. d , v n đ hôn
nhân gia đình đ c quy đ nh thành các nguyên t c t i các đi u 35, 36,ượ
37, 38, 39, 40 c a Ch ng II Ph n nh ng quy đ nh chung c a B Lu t dân ươ
s năm 1995, đ ng th i Qu c h i ban hành Lu t Hôn nhân Gia đình đ
đi u ch nh t t c nh ng v n đ còn l i; v n đ h p đ ng b o hi m đ c ượ
quy đ nh t i các đi u t đi u 571 đ n đi u 584 c a M c 11, ch ng XII, ế ươ
Ph n th III B Lu t dân s năm 1995, nh ng v n đ còn l i v b o hi m
văn b n pháp lu t riêng đ đi u ch nh; v n đ chuy n quy n s d ng
3
Tải xuống 5,000₫ (11 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-20 05:55:08
Hiện nay Bộ Luật Dân năm 1995 sự đang được sửa đổi, bổ sung; đạo luật chuyên ngành thống nhất về sở hữu trí tuệ và đạo luật chuyên ngành về chuyển giao công nghệ cũng đã được Quốc hội cho phép soạn thảo và dự kiến sẽ đều được Quốc hội thông qua trong các năm 2005 và 2006. Vì vậy các cơ quan soạn thảo đang phải thảo luận để xác định ranh giới giữa Bộ Luật Dân sự và Luật Sở hữu trí tuệ, Luật chuyển giao công nghệ trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong các lĩnh vực sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Hiện nay Bộ Luật Dân năm 1995 sự đang được sửa đổi, bổ sung; đạo luật chuyên ngành thống nhất về sở hữu trí tuệ và đạo luật chuyên ngành về chuyển giao công nghệ cũng đã được Quốc hội cho phép soạn thảo và dự kiến sẽ đều được Quốc hội thông qua trong các năm 2005 và 2006. Vì vậy các cơ quan soạn thảo đang phải thảo luận để xác định ranh giới giữa Bộ Luật Dân sự và Luật Sở hữu trí tuệ, Luật chuyển giao công nghệ trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong các lĩnh vực sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. M i quan h gi a B lu t dân s v i các đ oố ệ ữ ộ ậ ự ớ ạ lu t chuyên ngành v s h u trí tu và ậ ề ở ữ ệ chuy n giao công ngh . ể ệ PGS, TS. ĐOÀN NĂNG – V tr ng V PC, B KH ụ ưở ụ ộ Hi n nay B Lu t Dân năm 1995 s đang đ c s a đ i, b sung; đ o ệ ộ ậ ự ượ ử ổ ổ ạ lu t chuyên ngành th ng nh t v s h u trí tu và đ o lu t chuyên ậ ố ấ ề ở ữ ệ ạ ậ ngành v chuy n giao công ngh cũng đã đ c Qu c h i cho phép so n ề ể ệ ượ ố ộ ạ th o và d ki n s đ u đ c Qu c h i thông qua trong các năm 2005 và ả ự ế ẽ ề ượ ố ộ 2006. Vì v y các c quan so n th o đang ph i th o lu n đ xác đ nh ậ ơ ạ ả ả ả ậ ể ị ranh gi i gi a B Lu t Dân s và Lu t S h u trí tu , Lu t chuy n giao ớ ữ ộ ậ ự ậ ở ữ ệ ậ ể công ngh trong vi c đi u ch nh các quan h xã h i phát sinh trong các ệ ệ ề ỉ ệ ộ lĩnh v c s h u trí tu và chuy n giao công ngh . ự ở ữ ệ ể ệ Trong ph m vi bài này, tôi t p trung phân tích m i quan h gi a các đ o ạ ậ ố ệ ữ ạ lu t chuyên ngành v s h u trí tu và v chuy n giao công ngh v i B ậ ề ở ứ ệ ề ể ệ ớ ộ Lu t Dân s nh m góp ph n xây d ng lu n c khoa h c cho vi c xác đ nh ậ ự ằ ầ ự ậ ứ ọ ệ ị ph m vi, n i dung đi u ch nh c th c a các đ o lu t chuyên ngành v s ạ ộ ề ỉ ụ ể ủ ạ ậ ề ở h u trí tu , v chuy n giao công ngh và c a chính B Lu t dân s . ữ ệ ề ể ệ ủ ộ ậ ự 1. H th ng pháp lu t dân s c a n c ta hi n nay – nhìn t góc đ ệ ố ậ ự ủ ướ ệ ừ ộ quan h v i các đ o lu t chuyên ngành có liên quan ệ ớ ạ ậ Các quan h dân s là lo i quan h xã h i phát sinh trong t t c các lĩnh ệ ự ạ ệ ộ ấ ả v c c a đ i s ng, t s n xu t kinh doanh đ n sinh ho t hàng ngày c a con ự ủ ờ ố ừ ả ấ ế ạ ủ ng i. Các quan h đó bao g m c quan h tài s n và quan h nhân thân ườ ệ ồ ả ệ ả ệ 1 phi tài s n. Pháp lu t dân s quy đ nh đ a v pháp lý c a cá nhân, pháp nhânả ậ ự ị ị ị ủ và các ch th khác, quy n, nghĩa v c a các ch th trong giao l u dân s , ủ ể ề ụ ủ ủ ể ư ự xây d ng chu n m c pháp lý cho cách ng x c a các ch th khi tham gia ự ẩ ự ứ ử ủ ủ ể quan h dân s . Vi c đi u ch nh các quan h xã h i có tính ch t dân s đòi ệ ự ệ ề ỉ ệ ộ ấ ự h i ph i có các nguyên t c, ph ng pháp đ c thù. Các nguyên t c, ph ng ỏ ả ắ ươ ặ ắ ươ pháp đ c thù này đã ...
— Xem thêm —
Bình luận