Các mục tiêu, động lực trong quản lý. Liên hệ vấn đề tiền lương và thu nhập và nêu giải pháp

Lượt xem: 398
Số trang: 3
Mã số: 118079
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Câu 01: Phân tích các m c tiêu,
đ ng l c trong qu n lý. Liên h v n
đ ti n l ng thu nh p nêu gi i ươ
pháp ?
BÀI LÀM
Trong ho t đ ng qu n t m c
tiêu đ ng l c hai v n đ quan
tr ng nh t, quy t đ nh s v n đ ng ế
phát tri n c a h th ng qu n lý. N m
v ng khái ni m, b n ch t, vai trò c a
m c tiêu, đ ng l c m i quan h
c a chúng, nhà qu n s bi t cách ế
tác đ ng hi u qu nh m thúc đ y h
th ng nhanh chóng đ t đ c nh ng ư
m c tiêu đã đ c xác đ nh. ượ
M c tiêu c a qu n lý là tr ng thái
t ng lai ch th mong mu n đ tươ
đ c trong quá trình v n đ ng c a hượ
th ng t i th i gian không gian xác
đ nh. tiêu đích m i ho t
đ ng c a h th ng h ng t i, đ nh ướ
h ng chi ph i s v n đ ng c aướ
toàn b h th ng qu n . M c tiêu
qu n ph i đ c xác đ nh tr c đ ượ ướ
chi ph i, d n d t c ch th đ i
t ng qu n trong toàn b quá trìnhượ
ho t đ ng.
Vi c xác đ nh m c tiêu trong qu n
ý nghĩa đ c bi t quan tr ng đ i
v i s t n t i và phát tri n c a toàn b
h th ng qu n b i n u xác đ nh ế
m c tiêu sai, m i ho t đ ng c a h
th ng s tr thành nghĩa, th m chí
gây ra nh ng h u qu nghiêm tr ng.
Vai trò c a m c tiêu trong qu n lý th
hi n hai m t : tĩnh đ ng. V m t
tĩnh, khi xác đ nh c th các m c tiêu
t ch c theo đu i thì nhà qu n
đ t chúng làm n n t ng c a k ho ch ế
nh m xây d ng h th ng qu n lý. V
m t đ ng, các m c tiêu qu n lý không
ph i là nh ng đi m m c c đ nh mà là
linh ho t phát tri n h ng đ n m c ướ ế
đích lâu dài c a t ch c v i nh ng k t ế
qu mong đ i ngày càng cao h n trên ơ
c s xem xét các ngu n l c hi n ơ
ho c s có c a t ch c. M c tiêu c a
qu n ph i đ m b o tính liên t c
k th a c a h th ng; n i dung ph iế
ràng, c th b ng các ch tiêu đ nh
l ng ch y u; ph i tiên ti n, thượ ế ế
hi n s ph n đ u c a các thành viên,
s phát tri n c a h th ng đ ng th i
cũng ph i xác đ nh v m t th i
gian
M c tiêu qu n nhi u lo i,
nhi u c p, nhi u th b c v i nh ng
kho ng th i gian khác nhau: m c
tiêu kinh t , m c tiêu chính tr m cế
tiêu h i; m c tiêu c p th p
m c tiêu c p cao; m c tiêu lâu dài và
m c tiêu tr c m t, m c tiêu ch y u ướ ế
m c tiêu th y u… ế . Trong các
m c tiêu qu n lý, m c tiêu c p th p
ph i ph c tùng, th ng nh t đ nh
h ng vào m c tiêu c p cao; m c tiêuướ
ng n h n ph i th ng nh t đ nh
h ng vào m c tiêu lâu dài. v y,ướ
vi c c th hóa h th ng m c tiêu
b o đ m s th ng nh t c a h th ng
m c tiêu là trách nhi m c a c quan ơ
qu n lý các c p nh m tránh tình tr ng
r i lo n m c tiêu, m c tiêu c p th p
m c tiêu trung gian s không
h ng vào m c tiêu cu i cùng. Trongướ
h th ng m c tiêu đó, con ng i luôn ườ
m c tiêu l n nh t, bao trùm nh t
c a t t c m i lĩnh v c qu n lý.
Còn đ ng l c trong qu n
nh ng y u t quy t đ nh s v n đ ng, ế ế
phát tri n c a toàn b h th ng qu n
nh m h ng đ n các m c tiêu đã ướ ế
xác đ nh. Đ ng l c “cái thúc đ y
làm cho bi n đ i và phát tri n”, ế tác
đ ng tr c ti p đ n hành vi c a ế ế
nhân, c a t p th ; t đó t o kh năng
th c hi n các m c tiêu đã ho ch đ nh.
Mác đã t ng nói r ng l i ích đ ng
l c c a l ch s ". Không đ ng l c,
h th ng s không v n hành phát
tri n.
Đ ng l c nhi u lo i khác nhau
tùy theoch ti p c n nghiên c u,ế
xét trên khía c nh qu n lý thì ng i ta ườ
chú ý nhi u đ n ế đ ng l c nhân
trong t ch c, đ ng l c v t ch t
đ ng l c tinh th n . Đ ng l c nhân
trong t ch c nh ng nhân t bên
trong kích thích con ng i n l c làmườ
vi c trong đi u ki n cho phép nh m
t o ra năng su t, hi u qu cao. Đ ng
l c v t ch t kh năng th a mãn v
v t ch t, còn đ ng l c tinh th n chính
s đánh giá c a t p th , c a xã h i
v ho t đ ng c a nhân. Nh v y, ư
ngu n g c b n ch t c a đ ng l c
xu t phát t nhu c u c a con ng i. ườ
M t khác, qu n suy cho cùng
qu n lý con ng i và thông qua n l c ườ
c a con ng i đ th c hi n m c tiêu, ườ
m c tiêu đó cũng chính nh m ph c
v cho con ng i. Vì v y, xét m t ườ
cách t ng quát thì con ng i v a ườ
m c tiêu, v a đ ng l c quan tr ng
nh t, quy t đ nh toàn b s v n đ ng, ế
phát tri n c a h th ng qu n lý.
Đ phát huy ngu n đ ng l c con
ng i, ng i ta chia đ ng l c conườ ườ
ng i ra thành 3 nhóm: đ ng l c hànhườ
chính - t ch c, đ ng l c kinh t ế
đ ng l c tinh th n. Căn c trên 3
nhóm đ ng l c y, ch th qu n
ph i bi t cách tác đ ng đ kh i ngu n ế ơ
các đ ng l c, kích thích sáng t o, t o
ra s hăng hái làm vi c c a t ng
nhân và h p l c c a t ch c đ h ng ướ
vào m c tiêu chung. T o đ ng l c
không nh ng trách nhi m còn
m c tiêu c a qu n chúng
đ c th c hi n thông qua h th ng tư
ch c b máy, c ch chính sách bi n ơ ế
pháp và th thu t c a ch th qu n lý
nh m làm cho đ i t ng th c hi n ư
m c tiêu đ t hi u qu cao. Trong th c
t , nh ng ch tr ng, bi n pháp qu nế ươ
đúng đ n c a ch th qu n nh t
đ nh s đ c đón nh n tri n khai ượ
th m chí nhanh chóng bi n thành ế
phong trào, ng c l i nh ng chượ
tr ng, bi n pháp qu n ch a khoaươ ư
h c, không phù h p thì không t o ra
đ ng l c, không đ c h th ng đón ư
nh n và tri n khai.
Gi a m c tiêu và đ ng l c trong
qu n m i quan h đ c bi t
không tách r i nhau , không đ ng
l c s không ti p c n đ c m c tiêu. ế ượ
M c tiêu t o ra đ ng l c đ ng l c
nh m đ n m c tiêu. M c tiêu đúng, ế
t thân s tr thành đ ng l c,
ng c l i, m c tiêu sai ho c khôngượ
phù h p s tri t tiêu đ ng l c, không
th t o ra s c m nh t ng h p c a c
h th ng. v y, trong ho t đ ng
qu n lý, ch th qu n c n ph i
ki m đ nh l i các quy t đ nh qu n ế
thông qua m i quan h gi a m c tiêu
đ ng l c. M t quy t đ nh đúng ế
đ n, phù h p nh t đ nh s kh i ngu n ơ
đ ng l c t ng h p trong toàn b h
th ng. M t khi quy t đ nh không đ c ế ư
đ i t ng ti p nh n, tri n khai, không ượ ế
gây “ph n ng” v i h th ng qu n
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
lý thì khi đó nhà qu n lý c n ph i xem
xét l i chính b n thân quy t đ nh ế
Trong th c t ho t đ ng qu n ế
nh t ho t đ ng qu n kinh t , ế
mu n đ ng l c ph i gi i quy t v n ế
đ th a mãn nhu c u c a ng i lao ư
đ ng v y trong m c tiêu ph i
ch a đ ng nh ng l i ích v v t ch t,
v tinh th n ng i lao đ ng đ c ườ ượ
h ng, ph i phù h p v i ý chí, nguy nưở
v ng c a ng i lao đ ng thì m i ườ
khuy n khích t o ra đ c đ ng l cế ượ
đúng đ n, thúc đ y kh i d y m i ti m ơ
năng c a nhân, t p th nh m đ t
nh ng m c tiêu đ ra. Tuy nhiên vi c
xác đ nh nh ng y u t đ t o thành ế
đ ng l c thúc đ y con ng i m t ườ
vi c khó khăn con ng i là m t ườ
th c th ph c t p, đ ng c c a m i cá ơ
nhân khá ph c t p th ng mâu ườ
thu n nhau.
Ngày nay, các thuy t v đ ngế
l c cũng đ u coi l i ích kinh t m t ế
đ ng l c c b n thúc đ y con ng i ơ ườ
ho t đ ng b i l i ích kinh t chính ế
ngu n th a mãn các nhu c u c ơ
b n và là đi u ki n góp ph n đáp ng
các nhu c u tinh th n c a con ng i. ườ
con ng i t ng h p các m iườ
quan h h i nên l i ích kinh t con ế
ng i không ch l i ích nhânườ
còn l i ích t p th toàn h i.
Do v y, ph i coi l i ích kinh t không ế
ch đ ng l c mà tr c h t nó còn ướ ế
m c tiêu m c tiêu cao nh t c a
công cu c xây d ng đ t n c phát ướ
tri n s n xu t nâng cao đ i s ng
nhân dân. Trong ho t đ ng qu n lý,
l i ích kinh t ph i đ c ế ư đ t ra ngay t
khi xác đ nh m c tiêu c a chi n l c, ế ượ
k ho ch, chính sách trong toànế
b quá trình xác đ nh bi n pháp, t
ch c th c hi n. Đây tiêu chu n đ
đ nh h ng, ch n l a, đánh giá, phân ướ
bi t đúng – sai, l i – h i, hi u qu hay
không hi u qu trong khi xem xét,
đánh giá các ph ng án, k ho ch,ươ ế
chính sách, đánh giá tình hình k tế
qu ho t đ ng qu n
Tuy nhiên, n u ch l i ích kinhế
t (v i t cách v a đ ng l c, v a làế ư
m c tiêu) không thì ch a đ con ư
ng i ngoài nhu c u c p th p (nhườ ư
nhu c u sinh lý, an ninh, an tòan) thì
còn nhu c u c p cao (bao g m
nhu c u h i đ c tôn tr ng t ượ
th hi n), th a mãn nh ng nhu c u
này chính là t đ ng l c hành chính t
ch c đ ng l c tinh th n. v y,
nhà qu n ph i hi u đ i t ng qu n ư
đang c p đ nhu c u nào đ đ a ư
ra các gi i pháp phù h p th a mãn
nhu c u và t o đ ng l c cho đ i t ng ư
nh m đ t đ n m c tiêu c a h th ng. ế
N u ch quá chú tr ng đ n xem l i íchế ế
kinh t m c tiêu, đ ng l c cao nh tế
thì th s d n đ n s l ch l c v ế
m c tiêu và đ ng l c : quá quan tâm
đ n l i ích v t ch t thu nh pế , t
đó có th làm phát sinh nh ng hành vi
trái pháp lu t ho c t o ra hi n t ng ượ
con ng i ch làm vi c vì ti nườ , quên đi
m c tiêu khác t t đ p c a con ng i, ườ
đ ng ti n chà đ p lên đ o lý,
tình c m . Qu n lý trong ch đ XHCNế
thì t trong b n ch t c a mình đã luôn
luôn con ng i, đ cao phátườ
huy nhân t con ng i, v y xác ườ
đ nh m c tiêu đ ng l c trong qu n
lý còn chú tr ng đ n s th a mãn nhu ế
c u v tinh th n c a con ng i, t o ườ
đi u ki n cho con ng i đ c c ng ườ ượ
hi n nhi u h n đ đ c h ng thế ơ ượ ưở
nhi u h n, khuy n khích m i năng l c ơ ế
sáng t o c a con ng i, khi đó hi u ườ
qu công vi c s đ c đ y lên r t ượ
cao. Quan đi m này đã đ c Đ ng ta ượ
xác đ nh M c tiêu đ ng l c
chính c a s phát tri n con
ng i, do con ng i. Chi n l c kinhườ ườ ế ượ
t - h i đ t con ng i vào v tríế ư
trung tâm, gi i phóng s c s n xu t,
kh i d y m i ti m năng c a m i cáơ
nhân, m i t p th lao đ ng c c a
c ng đ ng dân t c. (Chi n l c nế ượ
đ nh và phát tri n kinh t – xã h i đ n ế ế
năm 2000. Nxb S th t, Hà N i,
2001, trang 4).
T quan đi m trên k t h p v i ế
thuy t hai nhân t (duy trì đ ngế
viên) c a Herzberg cho ta th y r ng
đ i v i các nhà qu n : nh ng nhân
t làm th a mãn ng i lao đ ng ườ
khác v i các nhân t t o ra s b t
mãn, vi c đ ng viên nhân viên đòi h i
ph i gi i quy t th a đáng đ ng th i c ế
hai nhóm nhân t duy trì đ ng
viên, bên c nh đó vi c đ ng viên k p
th i, g n g i v i c p d i, hi u đ c ư ượ
hòan c nh c a c a các thành viên s
kích thích h làm vi c hăng say, tích
c c h n ơ
T nh ng phân tích trên cho th y
r ng trong h th ng qu n hi n nay
thì ti n l ng và thu nh p ươ v a
m c tiêu, v a là đ ng l c c a c h
th ng t ch c cũng nh c a t ng ư
nhân trong h th ng. Hi n nay trong
các công ty, doanh nghi p, t i n l ng ươ
thu nh p c a ng i lao đ ng ph ườ
thu c vào k t qu s n xu t, kinh ế
doanh c a doanh nghi p, bên c nh
đó vi c c ph n hóa t o c h i cho ơ
ng i lao đ ng cùng đóng góp v n đườ
đ c h ng l i t c t k t qu s n xu tượ ưở ế
kinh doanh : đây nh ng y u t h t ế ế
s c quan tr ng tác đ ng tích c c
t i ng i lao đ ng làm cho h hăng ườ
say s n xu t, g n v i công ty,
doanh nghi p.
Tuy nhiên trong khu v c qu n lý
nhà n c, m c đã nhi u l n đi uướ
ch nh nh ng ch đ l ng n c ta ư ế ươ ư
lâu nay ch b c c i ti n r t rè. V ướ ế
c b n v n l c h u trong quanơ
ni m, b t h p lý trong cách tính thang
b c... và đi u quan tr ng nh t là ch a ư
đ m b o cho cu c s ng c a nh ng
ng i s ng b ng l ng. Chính đi uườ ươ
này m t trong nh ng nguyên nhân
chính c a n n sách nhi u, ăn ti n,
tham nhũng ... đ tăng thu nh p
l ng. N u tình tr ng này kéo dài,ươ ế
không nh ng hu ho i s c s n
xu t, sáng t o s khi tr
thành ph bi n, thành "n p s ng" c a ế ế
m t b ph n công ch c, viên ch c,
gây c n tr cho quá trình đ t đ c ượ
m c tiêu xây d ng m t nhà n c ướ
trong s ch, v ng m nh.
Tr c nh t, c n ph i có quan ni mướ
đúng v ti n l ng thu nh p : chi ươ
l ng chi cho đ u t phát tri n.ươ ư
"Vi c tr l ng đúng cho ng i lao ươ ườ
đ ng là th c hi n đ u t , t o đ ng l c ư
đ kinh t phát tri n, nâng cao ch t ế
l ng d ch v công, góp ph n làmượ
trong s ch đ i ngũ n b , công ch c
nâng cao hi u qu ho t đ ng c a
b máy nhà n c ướ ". Nh v y, cư hi ti n
l ng h p không nh ng t o đ ngươ
l c cho phát tri n do kích thích ng i ườ
lao đ ng toàn tâm, toàn ý vào công
tác, vào s n xu t còn ph n
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
ánh b n ch t c a ch đ kinh t - ế ế
h i b n s c văn hóa c a dân t c,
ph n ánhc giá tr c a h i, ph n
ánh trình đ phát tri n kinh t c a đ t ế
n c. M t đi u nh n th y r ng v iướ
đ ng l ng nhà n c th p nh hi n ươ ướ ư
nay thì h th ng qu n nhà n c ướ
khó thu hút đ c nh ng nhân tài ượ
các lĩnh v c so v i h th ng doanh
nghi p trong n c ngoài n c. ư ướ
H n n a s chênh l ch v thu nh pơ
gi a các ngành ngh quá cao,
l ng c a m t giáo s , m t chuyênươ ư
viên chính, m t k s tr ng c p ư ưở
t nh cao nh t cũng ch kho ng 2-3
tri u/ tháng, kém xa so v i thu nh p
m t ng i làm b o hi m ho c ca sĩ, ườ
c u th bóng đá, th m chí là còn kém
h n so v i l ng c a ng i ph c vơ ươ ườ
khách s n. Bên c nh đó, h th ng
thang b c l ng quá nhi u làm ươ ph c
t p trong quá trình th c hi n, ch đ ế
chính sách th c hi n l ng ch a ươ ư
khuy n khích ng i lao đ ng n l cế ư
ph n đ u do tình tr ng s ng lâu lên
lão làng”, c đ n đúng th i h n thì l i ế
đ c x p lên l ng, nh ng công ch c,ượ ế ươ
viên ch ccó c ng hi n nhi u, hi u ế
qu cao đ n m y thì cũng khó xét đ c ế
cách lên l ng. Đi u này, v lâu dàiươ
n u không đi u ch nh s làm tri t tiêuế
đ ng l c lao đ ng.
Tuy nhiên, v i ngu n ngân sách
gi i h n nh n c ta hi n nay thì ư ướ
không th trong cùng m t lúc th
gi i quy t h t nh ng b t c p, b t h p ế ế
nh đã trình bày. V n đ đ t raư
hi n nayb o đ m s công b ng v
h ng th trong quan h ti n l ngưở ươ
gi a các lo i lao đ ng, các vùng, thúc
đ y m i ng i c ng hi n h t s c mình ườ ế ế
cho s nghi p ch n h ng kinh t đ t ư ế
n c, ch ng đ c quy n, đ c l i trongướ
thu nh p. M i ng i lao đ ng đ u ườ
đ c khuy n khích lao đ ng, h ngượ ế ưở
thu nh p b ng k t qu lao đ ng c a ế
mình; kh c ph c tình tr ng lao đ ng
không t ng x ng v i s l ng đ cươ ươ ượ
h ng, s ng lâu lên lão ng, nư ế
h n l i lên", tri t tiêu đ ng l c lao
đ ng
Đ ti n l ng và thu nh p c a ươ
công ch c, viên ch c v a đ ng l c,
v a m c tiêu, m t s gi i pháp đã
đang đ c đi u ch nh áp d ngượ
đ i v i ch đ l ng trong h ế ươ
th ng qu n lý nhà n c nh sau ướ ư :
M t rút b t s b c trong các
ng ch t o đi u ki n m r ng kho ng
cách gi a các b c trong ng ch, gi m
b t tính bình quân trong ti n l ng, ươ
trong đó chú tr ng nâng thêm m c
l ng trung bình, m c l ng th p ươ ươ
l i cho s đông cán b , công ch c
ng i h ng l ng nhườ ưở ươ ngư đ ng th i
cũng ph i nâng m c l ng t i đa đ ươ
khuy n khích ng i trình đế ườ
chuyên môn cao.
Hai là c n th c hi n s u đãi, bi t ự ư
đãi đ i v i nh ng ng i c ng hi n ư ế
l n, tài năng, kh c ph c tình tr ng
ng i s d ng lao đ ng không cóườ
quy n tr công x ng đáng cho ng i ườ
lao đ ng nhi u c ng hi n, trình ế
đ khoa h c công ngh cao. L ng ươ
c a chuyên gia trình đ cao v
khoa h c, ng ngh , chuyên môn
th cao h n l ng ng i ph trách ơ ươ ườ
đ n v .ơ
Ba c n m r ng nhi u kênh,
nhi u con đ ng thăng ti n cho m i ườ ế
ng i, cho s phát tri n tài năng, đ cườ
bi t cho l p tr , khuy n khích m i ế
ng i h c t p, trau d i ki n th c, làmườ ế
vi c trong nh ng ngành ngh phù h p
v i kh năng, s tr ng c a mình, ườ
c ng hi n ngày càng nhi u đ có m c ế
l ng t ng x ng v i hi u qu laoươ ươ
đ ng c a mình. Kh c ph c khuynh
h ng ch y theo đ a v , ch ph n đ uướ
trên m t con đ ng đ c đ o theo ườ
ng ch quan l i, hành chính
Cu i cùng , c i cách ti n l ng g n ươ
v i th tr ng lao đ ng c n mang tính ườ
đ ng b , c n đ c ti n hành m t ượ ế
cách linh ho t, thích h p và nh t quán
theo h ng th tr ng. Nh v y đ ư ườ ư
đ c m t chính sách ti n l ng h uượ ươ
hi u đ ng i lao đ ng s ng đ c ườ ư
b ng l ng, tr c m t ph i ti n hành ươ ướ ế
c i cách hành chính, tinh gi n biên
ch b máy qu n các c p, cácế
ngành; thúc đ y s n xu t phát tri n
trên m i thành ph n kinh t ch ế
không ch d a vào khu v c qu c
doanh; tăng c ng qu n ch tườ
ch các ngu n thu, ch ng th t thu
thu , đ ng th i qu n ch t ch cácế
kho n chi, đ y m nh h i hóa các
ho t đ ng s nghi p, đi u ch nh thu
nh p t nh ng ng i thu nh p ườ
cao ...
Tóm l i, xác đ nh m c tiêu đúng
đ n, s d ng h p lý các ph ng pháp ươ
đ kh i ngu n đ ng l c gi i quy t ơ ế
t t m i quan h gi a m c tiêu
đ ng l c trên c s con ng i, do ơ ườ
con ng i : chính nh ng y u tườ ế
giúp ch th đ i t ng qu n đ t ư
đ c hi u qu cao s m đ t đ cượ ượ
nh ng m c tiêu đã xác đ nh. Đi u đó
cũng góp ph n th c hi n t t ch
tr ng c a Đ ng ươ
3
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-18 06:31:04
Mục tiêu của quản lý là trạng thái tương lai mà chủ thể mong muốn đạt được trong quá trình vận động của hệ thống tại thời gian và không gian xác định. Nó là tiêu đích mà mọi hoạt động của hệ thống hướng tới, nó định hướng và chi phối sự vận động của toàn bộ hệ thống quản lý. Mục tiêu quản lý phải được xác định trước để chi phối, dẫn dắt cả chủ thể và đối tượng quản lý trong toàn bộ quá trình hoạt động. Mục tiêu của quản lý là trạng thái tương lai mà chủ thể mong muốn đạt được trong quá trình vận động của hệ thống tại thời gian và không gian xác định. Nó là tiêu đích mà mọi hoạt động của hệ thống hướng tới, nó định hướng và chi phối sự vận động của toàn bộ hệ thống quản lý. Mục tiêu quản lý phải được xác định trước để chi phối, dẫn dắt cả chủ thể và đối tượng quản lý trong toàn bộ quá trình hoạt động.
— Xem thêm —