Nhúng
Toàn màn hình
/ 3
Sao chép
Đang tải
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-18 06:31:04
Mục tiêu của quản lý là trạng thái tương lai mà chủ thể mong muốn đạt được trong quá trình vận động của hệ thống tại thời gian và không gian xác định. Nó là tiêu đích mà mọi hoạt động của hệ thống hướng tới, nó định hướng và chi phối sự vận động của toàn bộ hệ thống quản lý. Mục tiêu quản lý phải được xác định trước để chi phối, dẫn dắt cả chủ thể và đối tượng quản lý trong toàn bộ quá trình hoạt động. Câu 01 : Phân tích các m c tiêu,ụ đ ng l c trong qu n lý. Liên h v n ộ ự ả ệ ấ đ ti n l ng và thu nh p và nêu gi i ề ề ươ ậ ả pháp ? BÀI LÀM Trong ho t đ ng qu n lý thì m c ạ ộ ả ụ tiêu và đ ng l c là hai v n đ quan ộ ự ấ ề tr ng nh t, quy t đ nh s v n đ ng và ọ ấ ế ị ự ậ ộ phát tri n c a h th ng qu n lý. N m ể ủ ệ ố ả ắ v ng khái ni m, b n ch t, vai trò c a ữ ệ ả ấ ủ m c tiêu, đ ng l c và m i quan h ụ ộ ự ố ệ c a chúng, nhà qu n lý s bi t cách ủ ả ẽ ế tác đ ng hi u qu nh m thúc đ y h ộ ệ ả ằ ẩ ệ th ng nhanh chóng đ t đ c nh ng ố ạ ượ ữ m c tiêu đã đ c xác đ nh. ụ ượ ị M c tiêu c a qu n lý ụ ủ ả là tr ng tháiạ t ng lai mà ch th mong mu n đ t ươ ủ ể ố ạ đ c trong quá trình v n đ ng c a h ượ ậ ộ ủ ệ th ng t i th i gian và không gian xác ố ạ ờ đ nh. Nó là tiêu đích mà m i ho t ị ọ ạ đ ng c a h th ng h ng t i, nó đ nh ộ ủ ệ ố ướ ớ ị h ng và chi ph i s v n đ ng c a ướ ố ự ậ ộ ủ toàn b h th ng qu n lý ộ ệ ố ả . M c tiêuụ qu n lý ph i đ c xác đ nh tr c đ ả ả ượ ị ướ ể chi ph i, d n d t c ch th và đ i ố ẫ ắ ả ủ ể ố t ng qu n lý trong toàn b quá trình ượ ả ộ ho t đ ng. ạ ộ Vi c xác đ nh m c tiêu trong qu n ệ ị ụ ả lý có ý nghĩa đ c bi t quan tr ng đ i ặ ệ ọ ố v i s t n t i và phát tri n c a toàn b ớ ự ồ ạ ể ủ ộ h th ng qu n lý b i vì n u xác đ nh ệ ố ả ở ế ị m c tiêu sai, m i ho t đ ng c a h ụ ọ ạ ộ ủ ệ th ng s tr thành vô nghĩa, th m chí ố ẽ ở ậ gây ra nh ng h u qu nghiêm tr ng. ữ ậ ả ọ Vai trò c a m c tiêu trong qu n lý th ủ ụ ả ể hi n hai m t : tĩnh và đ ng. V m t ệ ặ ộ ề ặ tĩnh, khi xác đ nh c th các m c tiêu ị ụ ể ụ mà t ch c theo đu i thì nhà qu n lý ổ ứ ổ ả đ t chúng làm n n t ng c a k ho ch ặ ề ả ủ ế ạ nh m xây d ng h th ...
— Xem thêm —
Bình luận