Nhúng
Toàn màn hình
/ 3
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-16 17:39:11
1 Câu 3 : trình bày vai trò c a chính sách kinh t . Chính sách th ng m i và chính sáchủ ế ươ ạ đ u t có ý nghĩa quan tr ng... phân tích m t s chính sách th ng m i ch y u n c ầ ư ọ ộ ố ươ ạ ủ ế ở ướ ta. BÀI LÀM Trong s nghi p đ i m i và phát tri n kinh t - xã h i n c ta, nhi m v đ i m i ự ệ ổ ớ ể ế ộ ở ướ ệ ụ ổ ớ qu n lý kinh t trong đó vai trò chính sách kinh t có ý nghĩa r t l n và gi m t vai trò c ả ế ế ấ ớ ữ ộ ơ bàn ch y u, đây là c s lý lu n nh m b o đ m, gi v ng cho công cu c xây d ng đ t ủ ế ơ ở ậ ằ ả ả ữ ữ ộ ự ấ n c theo đ nh h ng XHCN và quy t đ nh s thành công CNH-HĐH. Đ hi u rõ vai trò ướ ị ướ ế ị ự ể ể c a chính sách kinh t trong qu n lý kinh t , tr c h t chúng ta đi vào các khái ni m. ủ ế ả ế ướ ế ệ V y chính sách là m t h th ng các quan đi m, m c tiêu ph ng th c, công cu c hay ậ ộ ệ ố ể ụ ươ ứ ộ nh ng gi i pháp mà nhà n c s d ng đ x lý và gi i quy t các n i dung kinh t l n ữ ả ướ ử ụ ể ử ả ế ộ ế ớ trong quá trình ho t đ ng và phát tri n c a n n kinh t qu c dân. ạ ộ ể ủ ề ế ố Trong ho t đ ng qu n lý kinh t , chính sách kinh t có nh ng vai trò sau: ạ ộ ả ế ế ữ - Đ nh h ng cho ho t đ ng kinh t XH c a đ t n c, vai trò này mang tính bao ị ướ ạ ộ ế ủ ấ ướ quát, vĩ mô nh m h ng t t c các ho t đ ng kinh t XH c a đ t n c theo m c tiêu đ t ằ ướ ấ ả ạ ộ ế ủ ấ ướ ụ ặ s n. ẳ - T ch c đ x lý, gi i quy t các v n đ kinh t l n vai trò này nh m đ a ra các ổ ứ ể ử ả ế ấ ề ế ớ ằ ư ph ng pháp và bi n pháp th c hi n các chính sách kinh t XH mang t m vĩ mô, x lý ươ ệ ự ệ ế ầ ử và gi i quy t các v n đ l n c a kinh t nh : các chính sách đ u t , chính sách th ng ả ế ấ ề ớ ủ ế ư ầ ư ươ m i, chính sách tài chính-ti n t . ạ ề ệ H tr đ phát tri n các m c tiêu kinh t đã đ c xác đ nh: ỗ ợ ể ể ụ ế ượ ị Chính sách kinh t có giá tr nh là nh ng quy t đ nh trong dài h n c a nhà n c ế ị ư ữ ế ị ạ ủ ướ nh m t ch c quá trình phát tri n c a n n kinh t qu c dân theo m c tiêu đ nh h ng. ằ ổ ứ ể ủ ề ế ố ụ ị ướ T nh ng c s trên ta có th nó chính sách kinh t là nh ng quy t đ nh kinh t ừ ữ ơ ở ể ế ữ ế ị ế ở t m vĩ mô do nhà n c đ a ra nh m th c hi n các ch ng trình, k ho ch trong m t ầ ướ ư ằ ự ệ ươ ế ạ ộ th i gian dài theo m c tiêu đã xác đ nh. ờ ụ ị M c tiêu c a kinh t vĩ mô th ng d a trên các d u hi u ch y u nh : n đ nh, ụ ủ ế ườ ự ấ ệ ủ ế ư ổ ị tăng tr ng và công b ng XH đ đ t đ c m c tiêu kinh t vĩ mô nêu trên. Nhà n c có ưở ằ ể ạ ượ ụ ế ướ th x d ng nhi u công c chính sách khác nhau. M i chính sách ph i có nh ng công ể ử ụ ề ụ ỗ ả ữ c riêng bi t trong ...
— Xem thêm —
Bình luận