Mẫu hợp đồng lao động và mẫu hợp đồng thử việc

Số trang: 2
Mã số: 117835
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-03 00:13:16
CTY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số : …………….../ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC Hôm nay, Ngày …………tháng ………..năm ……… chúng tôi gồm : I. BÊN A : Công ty : Địa chỉ trụ sở : Số ĐKKD : Ngày cấp: Nơi cấp: Mã số thuế : Tài khoản ngân hàng : Tại Ngân hàng: Điện thoại : Fax: Email: : Website: Đại diện bởi : Chức vụ : II. Bên B http://mauvanban.vn  chuyên trang hàng đầu Việt Nam về tài  liệu học tập  và  mẫu hồ sơ CTY C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ộ Ộ Ủ Ệ S : …………….../ ố Đ c l p – T do – H nh phúcộ ậ ự ạ H P Đ NG TH VI C Ợ Ồ Ử Ệ H ôm nay, Ngày …………tháng ………..năm ……… ch úng tôi g m : ồ I. B ÊN A : Công ty : Đ a ch tr s ị ỉ ụ ở : S ĐKKD ố : Ngày c p:ấ N i c p:ơ ấ Mã s thu ố ế : Tài kho n ngân ả hàng : T i Ngân hàng:ạ Đi n tho i ệ ạ : Fax: Email: : Website: Đ i di n b i ạ ệ ở : Ch c v ứ ụ : II. Bên B Ông/Bà : Sinh ngày : S CMTND ố : Ngày c p:ấ N i c p:ơ ấ H kh u th ng ộ ẩ ườ trú : Ch hi n t i ỗ ở ệ ạ : Đi n tho i ệ ạ : Fax: Email: : Website: Ngh nghi p ề ệ : N i công tác ơ : C ùng th a thu n nh sau : ỏ ậ ư Đ i u 1 ề : Bên A đ ng ý cho bên B th vi c t i :ồ ử ệ ạ ……………………………………………………………………….. Bên A (đ a ị ch nh trên) trong th i gian : ……………………………….tháng . ỉ ư ờ Đ i u 2 ề : Th i gian làm vi c t :.ờ ệ ừ Đ i u 3 : ề Trong th i gian th vi c Bên B có trách nhi m nghiêm ch nh th c hi nờ ử ệ ệ ỉ ự ệ theo n i qui lao đ ng và qui đ nh c a Bên A, n u Bên B vi ph m thì bên B s b x ộ ộ ị ủ ế ạ ẽ ị ử lý theo qui đ nh c a Bên A. ị ủ http://mauvanban.vn  chuyên trang hàng đầu Việt Nam về tài  liệu học tập  và  mẫu hồ sơ Đ i u 4 ề : H p đ ng th vi c có giá tr k t ngày ký . Khi h t th i gian th vi c,ợ ồ ử ệ ị ể ừ ế ờ ử ệ n u Bên B đáp ng đ c các yêu c u c a Bên A thì Bên A s chính th c tuy n ế ứ ượ ầ ủ ẽ ứ ể d ng Bên B vào làm vi c t i Bên A, tr ng h p Bên B không đáp ng theo yêu ụ ệ ạ ườ ợ ứ c u c a Bên A thì quan h gi a hai bên theo h p đ ng này s ch m d t , Bên B ầ ủ ệ ữ ợ ồ ẽ ấ ứ có trách nhi m tr l ng th vi c đ y đ cho bên B. ệ ả ươ ử ệ ầ ủ Đ I DI N BÊN A Ạ Ệ Đ I DI N BÊN BẠ Ệ
— Xem thêm —
Bình luận