Đơn xin chuyển công tác

Số trang: 2
Mã số: 117801
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-02 01:39:10
Đơn xin thuyên chuyển công tác C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Đ c l p-t do-H nh phúc. ộ ậ ự ạ __________ Đ N XIN THUYÊN CHUY N CÔNG TÁC Ơ Ể Kính g i : - Giám đ c S Giáo d c và Đào t o Thành ph H Chí Minh. ở ố ở ụ ạ ố ồ - Th tr ng đ n v , Tr ng Phòng Giáo d c Qu n, Huy n. ủ ưở ơ ị ưở ụ ậ ệ H và ọ tên :............................................................................................................................................... . Ngày, tháng, năm sinh :……………………………………………………………………………. N i sinh :……………………………….. ơ H kh u th ng ộ ẩ ườ trú :................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................... .......... Ch hi n ỗ ở ệ nay :........................................................................................................................................ Đ n v công ơ ị tác :....................................................................................................................................... Văn b ng chuyên ằ môn :............................................................................................................................. Giáo viên môn : ........................................................................................................................................ Năm vào ngành :................................................ Năm b nhi m ổ ệ ng ch : ..................................................... ạ Ch c v , công vi c đang ứ ụ ệ làm :.................................................................................................................... Nhi m s xin chuy n ệ ở ể đ n :......................................................................................................................... ế 1/................................................................................................................................. ............ 2/................................................................................................................................. ............ Lý do thuyên chuy n :................................................................................................................................ ể .................................................................................................................................... ........... .................................................................................................................................... ........... Ngày tháng năm 200… . Ý ki n c a Th tr ng đ n v ế ủ ủ ưở ơ ị ...
— Xem thêm —
Bình luận