bài tập kinh tế vĩ mô 2

Số trang: 17
Mã số: 117532
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 17
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-20 17:05:56
Trong mô hình xác định thu nhập trong ngắn hạn (thường gọi là mô hình Keynes), tiết kiệm tư nhân phụ thuộc vào? • Lãi suất danh nghĩa • Thu nhập khả dụng. Macroeconomics/Nguyễn Hoài Bảo 2 • Thu nhập • Lãi suất thực Kinh tế vĩ mô: Câu hỏi ôn tập bài “Xác định thu nhập trong ngắn hạ n- Mô hình Keynes” Macroeconomics/Nguyễn Hoài Bảo 1 1 (1 phút) •Trong mô hình xác định thu nhập trong ngắn hạn (thường gọi là mô hình Keynes), tiết kiệm tư nhân phụ thuộc vào?•[A] Lãi suất danh nghĩa• [B] Thu nhập khả dụng. Macroeconomics/Nguyễn Hoài Bảo 2 • [B] Thu nhập khả dụng. •[C] Thu nhập • [D] Lãi suất thực 2 (1 phút) •Trong mô hình xác định thu nhập trong ngắn hạn (thường gọi là mô hình Keynes), được xây dựng dựa trên giả thuyết•[A] Giá cả linh hoạt và lãi suất linh hoạt• [B] Giá cả linh hoạt và lãi suất cố định Macroeconomics/Nguyễn Hoài Bảo 3 • [B] Giá cả linh hoạt và lãi suất cố định •[C] Giá cả cố định và lãi suất linh hoạt • [D] Giá cả và lãi suất cố định 3 (1 phút) •Phát biểu nào bên dưới là SAI.•[A] Mô hình xác định thu nhập của Keynes chỉ đúng trong ngắn hạn. • [B] Mô hình xác định thu nhập của Keynes cho rằng cầu quyết định cung. Macroeconomics/Nguyễn Hoài Bảo 4 •[C] Mô hình xác định thu nhập của Keynes cho rằng chi tiêu của chính phủ có thể cứu nền kinh tế khỏi suy thoái. • [D] Mô hình xác định thu nhập của Keynes cho rằng một khi thiếu hụt xảy ra thì mức giá sẽ tăng lên. 4 (1 phút) •Thu nhập khả dụng (disposable income) của hộ gia đình là thu nhập:•[A] Là thu nhập sau khi trừ đi tiết kiệm • [B] Là thu nhập sau khi trừ đi các khoản thuế• [C] Là thu nhập chủ yếu từ tiền lương Macroeconomics/Nguyễn Hoài Bảo 5 • [C] Là thu nhập chủ yếu từ tiền lương •[D] Là thu nhập tích lũy đến thời điểm hiện tại 5 (1 phút) •Nếu hàm số chi tiêu của hộ gia đình là C = a + b(Y-T) thì chi tiêu biên (marginal propensity to consume) của hộ gia đình là:•[A] ∆Y/ ∆T• [B] ∆C/ ∆T Macroeconomics/Nguyễn Hoài Bảo 6 • [B] ∆C/ ∆T •[C] ∆C/ ∆(Y-T) • [D] ∆Y/ ∆C 6 (1 phút) •Cho hàm số chi tiêu của hộ gia đình là C = 10 + 0.8(Y-T). Nếu thuế tăng lên 10 đồng thì tiết kiệm của hộ gia đình sẽ:•[A] Tăng lên 8 • [B] Giảm đi 8 Macroeconomics/Nguyễn Hoài Bảo 7 • [B] Giảm đi 8 •[C] Giảm đi 2 • [D] Tăng lên 2 7 (1 phút) •Trong mô hình xác định thu nhập của Keynes thì biến số nào sau đây là biến nội sinh (endogenous).•[A] Y (thu nhập)• [B] G (chi tiêu của chính phủ). Macroeconomics/Nguyễn Hoài Bảo 8 • [B] G (chi tiêu của chính phủ). •[C] T (thuế) • [D] I (đầu tư) 8 (1 phút) •Phát biểu nào bên dưới là không đúng về số nhân chi tiêu của chính phủ? • [A] Một phần độ lớn của số nhân phụ thuộc vào chi tiêu của chính phủ • [B] Một phần độ lớn của số nhân phụ thuộc vào chi tiêu biên của hộ gia đình. Macroeconomics/Nguyễn Hoài Bảo 9 chi tiêu biên của hộ gia đình. •[C] Số nhân luôn luôn lớn hơn 1. • [D] Số nhân cho biết thu nhập có thể tăng lên bao nhiêu khi chính phủ tăng thêm 1 đồng chi tiêu. 9 (1 phút) •Phát biểu nào bên dưới gọi là nghịch lý của tiết kiệm (paradox of thrift):•[A] Khi chi tiêu tự định giảm xuống thì làm tổng thu nhập tăng lên. • [B] Tiết kiệm sẽ tăng lên nếu tất cả hộ gia đình tăng tiết kiệm bằng cách giảm chi tiêu tự định. Macroeconomics/Nguyễn Hoài Bảo 10 tăng tiết kiệm bằng cách giảm chi tiêu tự định. •[C] Tiết kiệm sẽ không đổi nếu tất cả hộ gia đình tăng tiết kiệm bằng cách giảm chi tiêu tự định • [D] Tiết kiệm sẽ giảm xuống nếu tất cả hộ gia đình tăng tiết kiệm bằng cách giảm chi tiêu tự định 10 (1 phút) •Nếu hàm số tiết kiệm của hộ gia đình là Sp = -10 + 0.2(Y-T) thì khi đó hàm số tiêu dùng của hộ gia đình phải là:•[A] C = 10 + 0.2(Y-T)• [B] C = 10 + 0.8(Y - T) Macroeconomics/Nguyễn Hoài Bảo 11 • [B] C = 10 + 0.8(Y - T) •[C] C = -10 + 0.8(Y-T) • [D] C = 10 + 0.2Y 11 (1.5 phút) •Cho C = 10 + 0.7(Y-T), G = 15, T = 10 và I = 30, kh i đó thu nhập cân bằng là:• [A] Y* = 175• [B] Y* = 70 Macroeconomics/Nguyễn Hoài Bảo 12 • [B] Y* = 70 •[C] Y* = 120 • [D] Y* = 160 12 (1.5 phút) •Cho C = 10 + 0.7(Y-T), G = 15, T = 10 và I = 30, nế u thu nhập trong nền kinh tế này là 150, thì: • [A] Sp = 35; Sg = -5• [B] Sp = 32; Sg = - 5 Macroeconomics/Nguyễn Hoài Bảo 13 • [B] Sp = 32; Sg = - 5 •[C] Sp = 35; Sg = 5 • [D] Sp = 30; Sg = 5 13 (1.5 phút) •Cho C = 10 + 0.6(Y-T), G = 15, T = 10 và I = 30, Nếu G tăng từ 15 lên 19 (thuế không đổi) thì thu nhập cân bằng sẽ tăng thêm:• [A] ∆Y* = 19 Macroeconomics/Nguyễn Hoài Bảo 14 • [A] ∆Y* = 19 •[B] ∆Y* = 4 • [C] ∆Y* = 10 • [D] ∆Y* = 47.5 14 (1 phút) •Để mở rộng chính sách ngân sách, chính phủ có thể chọn phương án 1 (PA1) là tăng chi tiêu 1 tỷ hoặc phương án 2 (PA2) là giảm thuế 1 tỷ, khi đó:• [A] PA1 làm tăng thu nhập nhiều hơn là PA2 Macroeconomics/Nguyễn Hoài Bảo 15 • [A] PA1 làm tăng thu nhập nhiều hơn là PA2 •[B] PA2 làm tăng thu nhập nhiều hơn là PA1 • [C] PA1 làm tăng thu nhập giống như PA2 • [D] Không biết, tùy vào độ lớn của số nhân chi tiêu và thuế. 15 (2 phút) •Cho C = 10 + 0.6(Y-T), ...
— Xem thêm —
Bình luận