xã hội học kiến trúc

Lượt xem: 1832
Số trang: 7
Mã số: 117518
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
BO
XAY
DgNG
I</%
CONG
HOA
fi
HOI
CHU
NGmA VIET NAM
TRI~&NG I341 HQC
VAN
LANG
DQc l@p
-
Tg do
-
Hanh phuc
Hp
vi t&n sinh visn:
....................................
Ho
t&n va chir
k9
Giam thi
1
...........................................
L&p
:
..................................
Hp t&n vi chii Giim thl 2
...........................................
DE
THI
SO
1
xA
HOI
HOC
KIEN
TRUC
Kh8ng duqc sir dgng tai lieu
-
Thbi gian thi 60 phht
-
L&P
K 12 Al, A2, A3
(m6i sinh vi&n
au(re
phit mijt a&)
Ban
Ch6
NhiBm
Khoa
duygt:
............................................
ism
bii
thi:
I.
GiHng viCn ra de: Th.s KTS Bach Anh Tu8n
+(-/
D&
tlti:
55
cliu ho'i trkc nghitm, m8i cliu
0,15
-
met cciu ty lugn
1. 75
di6m
/
I.
Xti h@i hpc xuat hi& vao:
a. Tb&
kf
XIV v6i trio
luu
Phgc hung vin h6a
b
ChPu Au
b. ~h&
kf
XVII v6i vi@c phit minh ra miy hm nu6c ciia 6ng Watt
c.
Th&
kf
XIX vI3 nhhg bi&n chuy&n xP hiji
b
ChPu Au do qui trinh c6ng nghiep h6a
d.
Th&
kf
XVIII vI3 cu6c cich mang 1789
6
Phip
2.
Xti h@i la b@ mbn khoa hpc thu@c clic khoa hqc
XH
nhrin vin. Dbi ttugng nghiin cku cia nd
Ici
:
a. Cac
xi
hiji lohi ngum tBn tai tr&n trii d8t
b. Sg chuy&n a8i tb xB hiji nay sang xB hiji kia
c. Cic miu thuin vi xung dijt giira
XP
h6i niy v6i
xi
hiji kia
d.
Sg phat tri&n
&
c8u truc
XH,
cic quan b@ tuong tic, hanh vi, hg
rii
ciia cric nh6m
XH,
cic hien
twg
XH.
3.
Thug! ngi?Xti h@i hpc (Sociology)
Iri
sing tpo cda:
a. Max Weher h.Herbert Spencer c. Auguste Comte d.
mile
Durkheim
4.
Ai la tic giri cda cliu ndi nbi tikng
"
Da !hi I& con
&
dti ddi mciu
a. Max Weber b. Le Corbusier c. Karl Marx
d.
Descartes
5.
Trongxti h@i hpcphrin chin ccic nhdm xd h@i thdnh nhdm chri c$ v6 nhdm thk
tip,
trong
bo"n nhdm sau
driy
nh6m ncio kltbng 113 nhdm chci cdp:
:
a. Nh6m gia dinh
b. Nh6m ban thin
c.
Nh6m ngubi di d6 ngang
d.
Nhom ha nguiri trong quin diji
6.
Trong so" ca'c
lit!
ki dubi
dri
ca'i ncio khbng thu@c kha'i niem ring xi? trong
xd
h@i hpc:
a. Hinh vi
*Y
b.
Y
kien c. Nguy@n vqng duqc bi&u 1Q
d.
Y
thlic
7.
Trong mot cu@c di&u tra xti h@i hpc thtim dhi kiin xiy dyng mat truhg ma! gicio tgi m@t Plthg
X
,
Qu4n
Y,
ngdi ta nhan dqc
trk
dd ca'c
9
kikn nltu sau
:
a. Tai diem A 50
%
9
ki&n
b. Tai diim
B
10%
g
ki&n
c. ~i&m C 25%
9
ki&n
d.
Tii diem D 15 %+ ki&n.
.sS
lieu nao duqc xem
11
mat trong cic
si5
li@u tren
8.
Ai la ng&i di ra
14;
thuykt
3
khu vp kinh
ti
(I,
11,111)
vci nha dd qua' trinh db !hi hda
M
du(rc gidi thich m@t ckh khoa hpc
:
a. Mc Kenzie b. Jean Fourasti6 c. Doxiadis
d.
Malthus
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống 5,000₫ (7 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-20 16:00:47
Đây là bộ đề thi môn xã hội học kiến trúc Đây là bộ đề thi môn xã hội học kiến trúc BO XAY DgNG I
— Xem thêm —
Bình luận