bài giảng môn thuế chương 2- thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Lượt xem: 3247
Số trang: 20
Mã số: 117064
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 20
Sao chép
CHƯƠNG 2: THU XUT KHU THU NHP
KHU
KHU
1.1. Khái nim và tác dng
1
2
Các
mt
hàng
thuc
din
chu
thuế
1
.
2
.
Các
mt
hàng
thuc
din
chu
thuế
1.3. Hàng hóa không thucdinchuthuế
1
4
Đối
np
thuế
1
.
4
.
Đối
np
thuế
1.5. Cách tính thuế xutkhu, thuế nhpkhu
1
6
Th ế
t
1
.
6
.
Th
u
ế
su
t
1.7. Bin pháp t v
1.8. Hòan lithuế xutkhu, thuế nhpkhu
1.9. Th thc khai báo và npthuế
25 Dec 2010 B02005 - Chương 2: Thuế nhp
khu, xut khu
1
1.10. Hòan thinlutthuế xutkhu, thuế nhpkhu
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
CHƯƠNG 2: THU XUT KHU, THU NHP KHU
ế ế
1. Khái nim và tác dng ca thu
ế
nhp kh
u (thu
ế
NK),
thuế xut khu (thuế XK)
Cănc pháp lutcathuế XK thuế NK
-
Căn
c
pháp
lut
ca
thuế
XK
,
thuế
NK
- Khái nim và tác dng ca thuế XK, NK
2Cácmthàngthucdinchuthuế
2
.
Các
mt
hàng
thuc
din
chu
thuế
1. Hàng hóa xut khu, nhp khu qua ca
khubiêngiiVit nam
khu
,
biên
gii
Vit
nam
2. Hàng hóa đưa t th trường trong nước
vào khu phi thuế quan và ngượcli
vào
khu
phi
thuế
quan
ngược
li
.
3. Hàng hóa mua bán, trao đổi khác được
coi là hàng hóa xutkhu, nhpkhu
25 Dec 2010 B02005 - Chương 2: Thuế nhp
khu, xut khu
2
coi
hàng
hóa
xut
khu,
nhp
khu
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
CHƯƠNG 2: THU XUT KHU, THU NHP KHU
3. Hàng hóa không thuc din chu thuế XK, NK
1. Hàng hóa vn chuyn quá cnh
2. Hàng hóa vin tr
3 Hàng hóa t KCX xutkhuranước ngoài
3
.
Hàng
hóa
t
KCX
xut
khu
ra
nước
ngoài
và ngược li
4 Hàng hóa là dukhíthucthuế tài nguyên ca
4
.
Hàng
hóa
du
khí
thuc
thuế
tài
nguyên
ca
Nhà nước khi xut khu
25 Dec 2010 B02005 - Chương 2: Thuế nhp
khu, xut khu
3
Tải xuống 5,000₫ (20 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-16 16:21:33
bài giảng môn thuế chương 2- thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu bài giảng môn thuế chương 2- thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu
— Xem thêm —
Từ khóa: Thuế