Tài liệu

117 câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7911     Tải về: 13     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 71
Tài liệu 117 câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - tài liệu, sách iDoc.Vn[color=#000000]Được chọn lọc trong cuốn “117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Trung tâm thông tin
NH NG CHUY N K V T M G NG Đ O Đ C H CHÍ ƯƠ
MINH
(Kèm theo k ho ch s - KH/, ngày 0 / /2007 c a H i thi “ế Báo cáo viên gi i
k chuy n v t m g ng đ o đ c H Chí Minh ươ ” - Công ty TNHH nhà
n c m t TV Kim lo i m u Thái Nguyênướ
Đ c ch n l c trong cu n ượ 117 chuy n k v t m g ng đ o đ c ươ
H Chí Minh c a Trung tâm thông tin công tác t t ng - Ban Tuyên giáo ư ưở
Trung ng, Hà n i-2007 đ s d ng t i H i thi ươ Báo cáo viên gi i k
chuy n v t m g ng đ o đ c H Chí Minh ươ trong Đ ng b Công ty.
Các câu chuy n d i đây đ c đã đ c s p x p theo ch đ đ thí sinh các ướ ượ ượ ế
đ n v tham kh oơ .
* L u ý: ư + Ch s in đ m không ngo c (ví d 1-) là d ki n s th ế
t chuy n đ c s p x p theo ch đ ượ ế
+ Ch s trong ngo c vuông (ví d [6.]) s th t c a câu
chuy n trong cu n “ 117 chuy n k v t m g ng đ o đ c H ươ
Chí Minh do Trung tâm thông tin công tác t t ng - Banư ư
Tuyên giáo Trung ng biên t p.ươ
1- [6.] Tôi là ng i c ng s n nh th này này!ườ ư ế
Bác H c a chúng ta, t sau khi b phi u tán thành gia nh p Qu c t ế ế
th ba t i Đ i h i Tua Đ ng h i Pháp đêm 30/12/1920, thì cũng t gi
phút y, Ng i tr thành ng i c ng s n, tr thành m t trong nh ng ng i ườ ườ ườ
sáng l p Đ ng C ng s n Pháp. Đ ng th i cũng ng i c ng s n Vi t Nam ườ
đ u tiên.
T ng i yêu n c tr thành ng i c ng s n, nh Ng i đã nói rõ, ườ ướ ườ ư ườ
do tr i qua th c t đ u tranh và nghiên c u lý lu n, Ng i đã hi u đ c r ng ế ườ ư
“ch ch nghĩa h i, ch nghĩa c ng s n m i gi i phóng đ c các dân ượ
t c b áp b c và nh ng ng i lao đ ng trên th gi i kh i ách nô l ”. ườ ế
Trong g n 50 năm mang danh hi u ng i c ng s n, khi thu n l i, lúc ườ
khó khăn, khi ch m t ng i th nh nh th ng hay đã tr thành v ườ ườ
Ch t ch n c đ y uy tín danh v ng, bu i cách m ng th ng l i ròn ướ
hay khi b k thù d n d p ph n kích, lúc nào Bác H c a chúng ta cũng t ra
là m t ng i c ng s n kiên đ nh, thu chung, nghĩa khí, th ng không kiêu, b i ườ
không n n, cùng khiêm t n nh ng cũng r t m c t hào v danh hi u ư
ng i c ng s n c a mình.ườ
Đã th i, ng i nh n m nh quá đáng ph m ch t siêu vi t c a ườ
ng i c ng s n, cho r ng đó nh ng ng i m t tính cách ườ ư đ c bi t riêng ,
v.v đ c c u t o b ng m t ch t li u ượ đ c bi t riêng . Không bi t đó ế
ph i m t trong nh ng nguyên nhân đ ra cái g i là “thói kiêu ng o c ng
s n” hay không?
đi u ch c ch n r ng Bác H c a chúng ta không tán thành cách nói
th m x ng đó, nh t vào khi Đ ng c m quy n, vào lúc cách m ng đang ư
thu n l i. Ng i nói: “Đ ng viên chúng ta nh ng ng i r t t m th ng, ườ ư ườ
-1-
chúng ta đ u là con c a giai c p công nhân, c a nhân dân lao đ ng… th thôi. ế
Chính vì chúng ta r t t m th ng nên Đ ng ta r t vĩ đ i”. ư
Ng i đã t ng nói nhi u l n: Ng i c ng s n cũng là con ng i, nên cóườ ư ườ
u, có khuy t, có t t, có x u.ư ế
“Đ ng ta không ph i trên tr i sa xu ng. Nó trong xã h i mà ra”. “Cũng
có nh ng ng i hàng ngày l i bùn mà trên mình h có h i bùn, v t bùn… C n ườ ơ ế
ph i t m r a lâu m i s ch”. v y, Ng i d y: Không ph i c kh c lên hai ư
ch “c ng s n” đ c nhân dân tín nhi m đâu; ph i khiêm t n, không hi u ượ ế
danh, không kiêu ng o, ph i nh mình v a ng i lãnh đ o, v a ng i ườ ườ
đ y t c a nhân dân.
Bác H c a chúng ta, trong cu c đ i ho t đ ng cách m ng đi Âu v Á,
đã t ng giáp m t v i bao gian kh , khó khăn (hai l n ng i tù: 1931-1933
1942-1943), đã t ng lãnh án t hình v ng m t (năm 1929); nh ng tin vào ư
t ng, tin vào nhân dân, tin chính mình, nên lúc nào Ng i cũng ung dung,ưở ườ
t t i, luôn th hi n nhân cách cao đ p c a ng i c ng s n. ư
Năm 1931, khi Ng i b giam trong nhà ng c Victoria c a đ qu c Anhườ ế
t i H ng Kông ho c khi b b nh ph i đ a vào nhà th ng, nhi u “ông bà” ư ươ
ng i Anh quy n th c m t s nhân viên ng i Trung Qu c đã rườ ế ườ
nhau đ n xem, ý ch ng h mu n th y m t mũi “l lùng” c a m t ng i c ngế ườ
s n! Cu i cùng, h b t g p m t nhân cách l n h r t khâm ph c s n
lòng giúp đ t đó.
Năm 1944, t i Li u Châu, tuy Ng i đ c ra kh i ng c Qu c dân ườ ượ
Đ ng, nh ng v n b qu n thúc h bi t Ng i lãnh t c ng s n, không ư ế ườ
mu n th cho v n c. Bác H nói th ng v i Tr ng Phát Khuê: “Tôi ướ ươ
ng i c ng s n, nh ng đi u mà tôi quan tâm hi n nay là đ c l p và t do c aườ ư
n c Vi t Nam”. Chính lòng yêu n c, đ c đ tài trí c a Bác H đã làmướ ướ
cho Tr ng c m ph c, tr l i t do t o m i đi u ki n thu n l i choươ
Ng i tr v Vi t Nam.ườ
Năm 1946, Paris, trong m t cu c h p báo, m t nhà báo Pháp mu n làm
gi m thi n c m c a nh ng ng i Pháp không a c ng s n đ i v i Bác, b ng ư ư
cách đ a ra m t câu h i:ư
- Th a Ch t ch, Ngài có ph i là c ng s n không?ư
Bác H c a chúng ta li n đi đ n l ng hoa bày trên bàn, v a rút ra t ng ế
bông t ng m i ng i, v a vui v nói: ườ
- Tôi là ng i c ng s n nh th này này!ườ ư ế
Đó cũng đi u giúp ta th hi u đ c sao m y ch c năm qua, th ượ ế
gi i bao s đ i thay, Bác H v n luôn đ c c th gi i tôn kính ượ ế
ng ng v ng, coi nh m t bi u t ng cao c c a nhân đ o, chính nghĩa c aưỡ ư ượ
hoà nh, m t ki u ng i c ng s n hài hoà gi a yêu n c qu c t , anh ườ ướ ế
hùng dân t c và danh nhân văn hoá, ph ng Đông và ph ng Tây. ươ ươ
th d n ra đây m t ý ki n, trong r t nhi u ý ki n c a nhà báo M ế ế
Sa-ph -len, vi t t năm 1969:ơ ế
-2-
“Trong r ng Vi t B c, C H nh m t ông tiên. N u ai b o đ y ư ế
m t ng i c ng s n thì tôi th nói C là m t ng i c ng s n khác v i ư ườ
quan ni m chúng ta v n th ng nghĩ; theo tôi, th dùng m t t m i: ư
M t ng i c ng s n ph ng Đông, m t ng i c ng s n Vi t Nam”. ườ ươ ườ
Theo Tr n Hi u Đ c ế
Ngu n: Bác H , con ng i và phong cách ườ .
Nxb Lao đ ng, Hà N i, 1993, t p 1
[15.] Cách ng đáp m n ti p c a Ch t ch H Chí Minh
Năm 1946, m t nhà văn u viên th ng tr c Ban v n đ ng Đ i s ng ườ
m i đ n g p H Ch t ch đ xin ý ki n Ng i v n i dung cu c v n đ ng. ế ế ườ
Bác H nói nên v n đ ng nhân dân th c hi n m y ch : C n, Ki m, Liêm,
Chính.
- Th a c , m y ch y r t hay nh ng nghe v c . C th thayư ư
b ng m y ch khác không ?
- Th c m ông cha ta đã t ng ăn hàng ngàn năm tr c, hi n nay chú ế ơ ướ
tôi hàng ngày v n ăn, chú th y c không? Không khí ông cha ta đã t ng hít
th , ngày nay chúng ta v n ti p t c hít th , chú th y có c không? ế
Sau Cách m ng tháng Tám năm 1945, m y ch c v n quân T ng kéo ưở
vào tìm cách khiêu khích đ l y c tiêu di t quân đ i cách m ng Vi t Nam.
Bác H tri u t p các v lãnh đ o cao c p đ x m t v n đ “h tr ng”,
Bác nói:
- T ng T.V. c a quân đ i Trung Hoa dân qu c g i cho tôi m t b cướ
công văn, n i dung nh sau: ư
“Kính th a c H Chí Minh, Ch t ch n c Vi t Nam Dân ch C ngư ủ ị ướ
hoà,
Yêu c u c cho m n m t cái n i n u c m”. ượ ơ
Không c n ph i nói, ai n y đ uth hình dung không khí t c gi n bao
trùm lên cu c h p. Có nh ng ý ki n đòi đánh. ế
V i phong thái nh tĩnh, ung dung, Bác H nói: “N n đ c l p ta v a
m i giành đ c gi ng nh m t chi c bình ng c. Nay nh ng con ki n ượ ư ế ế
trên mi ng bình, n u ta dùng g y đ p ki n, ch a ch c ki n đã ch t bình ế ế ư ế ế
ng c v . N u ta l y m t cái que b c c u cho chúng xu ng thì ki n s đi h t, ế ế ế
nh v y h n không? Còn trong s vi c v a đem ra bàn, h m n cái n iư ơ ượ
n u c m thì ta cho h m n, vi c gì các chú ph i n i nóng nh v y?!” ơ ượ ư
Kho ng gi a năm 1949, m t nhà báo Thái Lan tr c ti p ph ng v n H ế
Ch t ch đ thăm xem Vi t Nam đ ng v phía nào trong cu c chi n Qu c ế
- C ng Trung Qu c.
- Th a C Ch t ch, n c Vi t Nam c a C đ ng v phía nào ôngư ướ
T ng hay ông Mao? Xin C mi n cho câu tr l i “đ ng trung l p”.ưở
- Chúng tôi đ ng trung l p. Cũng nh Thái Lan c a ông đang đ ng trung ư
l p gi a Anh và M !
-3-
117 câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
[color=#000000]Được chọn lọc trong cuốn “117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Trung tâm thông tin công tác tư tưởng - Ban Tuyên giáo Trung ương, Hà nội-2007 để sử dụng tại Hội thi “Báo cáo viên giỏi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ Công ty. Các câu chuyện dưới đây được đã được sắp xếp theo chủ đề để thí sinh các đơn vị tham khảo.[/color]
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus