Mẫu đơn xin nghỉ phép

Số trang: 2
Mã số: 116789
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-14 12:16:31
Mẫu đơn xin nghỉ phép TÊN ĐƠN VỊ: CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ c Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ­­­­­­­­­­­­­o0o­­­­­­­­­­­­­ ĐƠ N XIN NGHỈ PHÉP K ính gửi : Ban Giám Đốc H ọ tên CBNV:  Chức vụ:  Ph òng/Bộ phận:  Đơn vị:  Đề  nghị được giải quyết: - Ngh ỉ phép có hưởng lương:        ngày, từ ngày:     /     /200 9  đến hết ngày:      /      /200 9 . L ý do:   .............................................................................................................................................. - Tr ường hợp nghỉ phép thường niên: Số ngày được nghỉ 12 ngày ; Số ngày đã nghỉ     ngày. - Ngh ỉ phép không hưởng lương: ....... ngày, từ ngày .... / .... / 200 9  đến hết ngày .... / .... / 200 9 . L ý do:  .............................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................... - B àn giao công việc trước khi nghỉ phép cho người tiếp nhận:  N ội dung bàn giao:   .......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... K ính đề nghị chấp thuận! Ng ày ..... tháng ..... năm 200 9 Ng ười tiếp nhận bàn giao Ng ày       tháng       năm 200 9 Ng ười đề nghị Ng ày .... tháng .... năm 200 9 Ý  kiến xác nhận của TP/TBP Ng ày ..... tháng ..... năm 200 9 Ph ê duyệt
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận