Mẫu đơn xin nghỉ phép

Lượt xem: 2042
Số trang: 2
Mã số: 116789
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
TÊN ĐƠN V:
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc Lp – T Do – Hnh Phúc
-------------o0o-------------
ĐƠN XIN NGH PHÉP
Kính gi: Ban Giám Đốc
H tên CBNV: Chc v:
Phòng/B phn: Đơn v:
Đề ngh được gii quyết:
Ngh phép có hưởng lương: ngày, t ngày: / /2009 đến hết ngày: / /2009.
Lý do: ..............................................................................................................................................
Trường hp ngh phép thường niên: S ngày được ngh 12 ngày ; S ngày đã ngh ngày.
Ngh phép không hưởng lương: ....... ngày, t ngày .... / .... / 2009 đến hết ngày .... / .... / 2009.
Lý do: ..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Bàn giao công vic trưc khi ngh phép cho người tiếp nhn:
Ni dung bàn giao:
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Kính đề ngh chp thun!
Ngày ..... tháng ..... năm 2009
Ngưi tiếp nhn bàn giao
Ngày tháng năm 2009
Ngưi đề ngh
Ngày .... tháng .... năm 2009
Ý kiến xác nhn ca TP/TBP
Ngày ..... tháng ..... năm 2009
Phê duyt
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống 5,000₫ (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-14 12:16:31
Mẫu đơn xin nghỉ phép Mẫu đơn xin nghỉ phép TÊN ĐƠN VỊ: CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ c Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ­­­­­­­­­­­­­o0o­­­­­­­­­­­­­ ĐƠ N XIN NGHỈ PHÉP K ính gửi : Ban Giám Đốc H ọ tên CBNV:  Chức vụ:  Ph òng/Bộ phận:  Đơn vị:  Đề  nghị được giải quyết: - Ngh ỉ phép có hưởng lương:        ngày, từ ngày:     /     /200 9  đến hết ngày:      /      /200 9 . L ý do:   .............................................................................................................................................. - Tr ường hợp nghỉ phép thường niên: Số ngày được nghỉ 12 ngày ; Số ngày đã nghỉ     ngày. - Ngh ỉ phép không hưởng lương: ....... ngày, từ ngày .... / .... / 200 9  đến hết ngày .... / .... / 200 9 . L ý do:  .............................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................... - B àn giao công việc trước khi nghỉ phép cho người tiếp nhận:  N ội dung bàn giao:   .......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... K ính đề nghị chấp thuận! Ng ày ..... tháng ..... năm 200 9 Ng ười tiếp nhận bàn giao Ng ày       tháng       năm 200 9 Ng ười đề nghị Ng ày .... tháng .... năm 200 9 Ý  kiến xác nhận của TP/TBP Ng ày ..... tháng ..... năm 200 9 Ph ê duyệt
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận