Biên bản bàn giao tài sản

Số trang: 2
Mã số: 116668
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-13 16:47:12
Biên bản bàn giao tài sản TÊN C QUAN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMƠ Ộ Ộ Ủ Ệ ………………… Đ c l p – T do – H nh phúc ộ ậ ự ạ ………………… S : …../BB ố BIÊN B N BÀN GIAO TÀI S N Ả Ả Gi a …………………………(bên giao) và ữ ………………………….(bên nh n) ậ Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. t i ………… đã ti n hành cu c h p bàn giao tài s n ạ ế ộ ọ ả gi a …………. (bên giao) và ………… (bên nh n) th c hi n theo …………… c a ………… ngày ữ ậ ự ệ ủ …………….. I/ THÀNH PH N THAM D : Ầ Ự 1/ Bên giao: - Ông: ……………………… Ch c v : …………………………………………………………….. ứ ụ - Ông: ……………………… Ch c v : …………………………………………………………….. ứ ụ - Bà: ……………………….. Ch c v : …………………………………………. ứ ụ ………………….. 2/ Bên nh n: ậ - Ông: ……………………… Ch c v : ……………………………………………….……………. ứ ụ - Ông: ……………………… Ch c v : …………………………………………………….………. ứ ụ - Bà: ………………………... Ch c v : ……………………………………………….…………… ứ ụ Ch t a: ủ ọ Ông ………………………………………………………………………………………………... Th ký: ư Ông …………………………………………………………………………………………………. II/ N I DUNG BÀN GIAO: Ộ Bên ………………. đã ti n hành bàn giao tài s n cho bên ………………………….. theo bi u ế ả ể th ng kê sau: ố B n th ng kê tài s n bàn giao ả ố ả S TT ố Tên tài s nả Đ n v tínhơ ị S l ngố ượ Đ n giáơ Thành ti nề Ghi chú C ng: ộ T ng giá tr : B ng sổ ị ằ ố ………………………………………………………………………………………... B ng ch ằ ữ ………………………………………………………………………………………. K t ngày ……………………………………… s tài trên do bên ………………………. ch u trách ể ừ ố ị nhi m qu n lý. ệ ả Biên b n này l p thành 4 b n có giá tr nh nhau. Bên giao gi 2 b n, bên nh n gi 2 b n. ả ậ ả ị ư ữ ả ậ ữ ả CH KÝ BÊN GIAO CH KÝ BÊN NH N Ữ Ữ Ậ Th ký cu c h p Ch t a cu c h p ư ộ ọ ủ ọ ộ ọ
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận