Lý thuyết và trác nghiệm điều 14-26 UCP600

Số trang: 56
Mã số: 116632
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 56
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-13 16:07:58
UCP là viết tắt của “The Uniform Custom And Practice For Documentary Credits” (Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ). Bản UCP đầu tiên được ICC phát hành từ năm 1933 với mục đích khắc phục các xung đột về luật điều chỉnh tín dụng chứng từ giữa các quốc gia bằng việc xây dựng một bản quy tắc thống nhất cho hoạt động tín dụng chứng từ. UCP 600 (Đi u 14-26) ề GVTH:Ths Phan Chung Th yủ I.GI I THI U CHUNG V UCP 600 Ớ Ệ Ề UCP là vi t t t c a “The Uniform Custom And Practice For Documentary ế ắ ủ Credits” (Quy t c và th c hành th ng nh t v tín d ng ch ng t ). B n UCP đ u tiên ắ ự ố ấ ề ụ ứ ừ ả ầ đ c ICC phát hành t năm 1933 v i m c đích kh c ph c các xung đ t v lu t ượ ừ ớ ụ ắ ụ ộ ề ậ đi u ch nh tín d ng ch ng t gi a các qu c gia b ng vi c xây d ng m t b n quy t c ề ỉ ụ ứ ừ ữ ố ằ ệ ự ộ ả ắ th ng nh t cho ho t đ ng tín d ng ch ng t . (Phòng th ng m i qu c t ICC, ố ấ ạ ộ ụ ứ ừ ươ ạ ố ếđ cượ thành l p vào năm 1919 v i m c tiêu ban đ u là thúc đ y th ng m i ậ ớ ụ ầ ẩ ươ ạqu c tố ế vào th i đi m mà ch nghĩa qu c gia và ch nghĩa b o h đe d a ờ ể ủ ố ủ ả ộ ọ nghiêm tr ng h th ng th ng m i th gi i.) ọ ệ ố ươ ạ ế ớ Do m i qu c gia đ u c g ng áp d ng m t quy t c riêng v th tín d ng, nênỗ ố ề ố ắ ụ ộ ắ ề ư ụ UCP đ c ban hành l n đ u tiên đã làm gi m s b t đ ng đó và đ t đ c m c ượ ầ ầ ả ự ấ ồ ạ ượ ụ tiêu là t o ra m t b quy t c h p đ ng. T đó đã, thi t l p s th ng nh t trong ạ ộ ộ ắ ợ ồ ừ ế ậ ự ố ấ th c hành tín d ng ch ng t , đ các nhà th c hành không ph i đ i phó v i s ự ụ ứ ừ ể ự ả ố ớ ựxung đ t pháp lu t không đáng có gi a các qu c gia. Vi c UCP đ c ch p ộ ậ ữ ố ệ ượ ấnh nậ r ng rãi b i các nhà th c hành các n c có h th ng kinh t và pháp ộ ở ự ở ướ ệ ố ếlu t r tậ ấ khác bi t là b ng ch ng kh ng đ nh s thành công c a Quy t c này. ệ ằ ứ ẳ ị ự ủ ắ Theo đánh giá c a các chuyên gia, UCP là b n quy t c (thông l qu c t ) thành ủ ả ắ ệ ố ế công nh t trongấ lĩnh v c th ng m i. Ngày nay, UCP là c s pháp lý quan tr ng cho các giao d ch ự ươ ạ ơ ở ọ ị th ng m i tr giá hàng t đô la hàng năm trên th gi i. ươ ạ ị ỷ ế ớ UCP đã qua sáu l n s a đ i và ch nh lý. Vào tháng 5 năm 2003, Phòng Th ng ầ ử ổ ỉ ươ m i qu c t (ICC) đã y quy n cho y ban K thu t và nghi p v Ngân hàngạ ố ế ủ ề ủ ỹ ậ ệ ụ (ICC Commission on Banking Technique and Practice) b t đ u xem xét l i UCP ắ ầ ạ 500 đang hi n hành, đ có nh ng s a đ i c n thi t đáp ng v i tình hình th c ệ ể ữ ử ổ ầ ế ứ ớ ự ti n m i,ễ ớ đ c bi t đ đáp ng đ c s phát tri n trong ho t đ ng ngân hàng, v n ặ ệ ể ứ ượ ự ể ạ ộ ậ t i và b oả ả hi m. ể H n n a, cũng c n thi t xem xét l i ngôn ng và phong cách đã đ c s d ng ơ ữ ầ ế ạ ữ ượ ử ụ trong UCP đ lo i b nh ng cách di n đ t ...
— Xem thêm —
Bình luận