Nhúng
Toàn màn hình
/ 56
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (56 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-13 16:07:58
1 UCP 600 (Đi u 14-26) ề GVTH:Ths Phan Chung Th yủ I.GI I THI U CHUNG V UCP 600 Ớ Ệ Ề UCP là vi t t t c a “The Uniform Custom And Practice For Documentary ế ắ ủ Credits” (Quy t c và th c hành th ng nh t v tín d ng ch ng t ). B n UCP đ u tiên ắ ự ố ấ ề ụ ứ ừ ả ầ đ c ICC phát hành t năm 1933 v i m c đích kh c ph c các xung đ t v lu t ượ ừ ớ ụ ắ ụ ộ ề ậ đi u ch nh tín d ng ch ng t gi a các qu c gia b ng vi c xây d ng m t b n quy t c ề ỉ ụ ứ ừ ữ ố ằ ệ ự ộ ả ắ th ng nh t cho ho t đ ng tín d ng ch ng t . (Phòng th ng m i qu c t ICC, ố ấ ạ ộ ụ ứ ừ ươ ạ ố ếđ cượ thành l p vào năm 1919 v i m c tiêu ban đ u là thúc đ y th ng m i ậ ớ ụ ầ ẩ ươ ạqu c tố ế vào th i đi m mà ch nghĩa qu c gia và ch nghĩa b o h đe d a ờ ể ủ ố ủ ả ộ ọ nghiêm tr ng h th ng th ng m i th gi i.) ọ ệ ố ươ ạ ế ớ Do m i qu c gia đ u c g ng áp d ng m t quy t c riêng v th tín d ng, nênỗ ố ề ố ắ ụ ộ ắ ề ư ụ UCP đ c ban hành l n đ u tiên đã làm gi m s b t đ ng đó và đ t đ c m c ượ ầ ầ ả ự ấ ồ ạ ượ ụ tiêu là t o ra m t b quy t c h p đ ng. T đó đã, thi t l p s th ng nh t trong ạ ộ ộ ắ ợ ồ ừ ế ậ ự ố ấ th c hành tín d ng ch ng t , đ các nhà th c hành không ph i đ i phó v i s ự ụ ứ ừ ể ự ả ố ớ ựxung đ t pháp lu t không đáng có gi a các qu c gia. Vi c UCP đ c ch p ộ ậ ữ ố ệ ượ ấnh nậ r ng rãi b i các nhà th c hành các n c có h th ng kinh t và pháp ộ ở ự ở ướ ệ ố ếlu t r tậ ấ khác bi t là b ng ch ng kh ng đ nh s thành công c a Quy t c này. ệ ằ ứ ẳ ị ự ủ ắ Theo đánh giá c a các chuyên gia, UCP là b n quy t c (thông l qu c t ) thành ủ ả ắ ệ ố ế công nh t trongấ lĩnh v c th ng m i. Ngày nay, UCP là c s pháp lý quan tr ng cho các giao d ch ự ươ ạ ơ ở ọ ị th ng m i tr giá hàng t đô la hàng năm trên th gi i. ươ ạ ị ỷ ế ớ UCP đã qua sáu l n s a đ i và ch nh lý. Vào tháng 5 năm 2003, Phòng Th ng ầ ử ổ ỉ ươ m i qu c t (ICC) đã y quy n cho y ban K thu t và nghi p v Ngân hàngạ ố ế ủ ề ủ ỹ ậ ệ ụ (ICC Commission on Banking Technique and Practice) b t đ u xem xét l i UCP ắ ầ ạ 500 đang hi n hành, đ có nh ng s a đ i c n thi t đáp ng v i tình hình th c ệ ể ữ ử ổ ầ ế ứ ớ ự ti n m i,ễ ớ đ c bi t đ đáp ng đ c s phát tri n trong ho t đ ng ngân hàng, v n ặ ệ ể ứ ượ ự ể ạ ộ ậ t i và b oả ả hi m. ể H n n a, cũng c n thi t xem xét l i ngôn ng và phong cách đã đ c s d ng ơ ữ ầ ế ạ ữ ượ ử ụ trong UCP đ lo i b nh ng cách di n đ t có th gây ra s hi u nh m và áp d ng ể ạ ỏ ữ ễ ạ ể ự ể ầ ụ không th ng nh t. ố ấ Thông qua m t s k t qu đi u tra toàn c u, y ban K thu t và Nghi p v ngân ộ ố ế ả ề ầ ủ ỹ ậ ệ ụ ...
— Xem thêm —
Bình luận