sách học excel 2003

Lượt xem: 17310
Số trang: 105
Mã số: 116514
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 105
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-12 14:36:27
Chương trình bảng tính – spreadsheet program Spreadsheet là một bảng thông tin, thường là các thông tin vê tài chính. “Spread” bắt nguồn từ việc mô tả các thông tin từ cột báo hay tạp chí được trải rộng hai trang liền kề Một chương trình bản tính là một chương trình  sử dụng để phân tích hay mô tả dữ liệu.Trong đó dữ liệu được mô tả theo dòng hay cột dữ liệu trải rộng rất phù hợp với bảng lương bảng thông tin tài chính
— Xem thêm —
Từ khóa: Excel 2003