Giáo án nghề Tin học văn phòng

Số trang: 56
Mã số: 116351
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 56
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-09 15:35:28
Giáo án nghề Tin học văn phòng là tài liệu tham khảo ôn thi nghề Tin học. Tit 1+2+3: Giáo án s 1- S ti t 3-T ng s gi gi ng 0 BÀI 1. LÀM QUEN VI NGH TIN HC VĂN PHÒNG BÀI 2. NH NG KI N TH C CƠ S So n ngày 02 tháng 10 n ăm 2008 I. M c tiêu: Ki n thc Bit ñưc vai trò, v trí ca tin h c văn phòng trong ñ i s ng; Bit ñưc m c tiêu, n i dung chương trình ngh; các bin pháp ñm bo an toàn và v sinh môi trư ng; Bit ñưc các thành phn cơ bn ca giao din h ñiu hành Windows; Làm vic ñưc trong môi trư ng Windows, phân bit ñưc các ñ i tưng và làm ch các thao tác vi chu t Nm ñưc tm quan tr ng ca Tin h c văn phòng Làm ch ñưc các thao tác vi chu t Làm vic trong môi trư ng Windows, phân bit ñưc các ñ i tưng trong Windows K ĩ năng Làm ch các thao tác vi chu t; Làm vic trong môi trư ng Windows, phân bit ñưc các ñ t tưng trong windows II. Bài m i TG N I DUNG PH ƯƠNG PHÁP BÀI 1. LÀM QUEN VI NGH TIN HC VĂN PHÒNG 1. Tin hc và ng dng ca tin hc trong ñi sng. Hi n nay công ngh thông tin ñang dn thay th nhng công c truyn th ng, góp phn thúc ñy s phát trin trên tt c các lĩnh vc khoa h c, kĩ thut, giáo d c, kinh t, xã h i… 2. Tin h c vi công tác văn phòng. - Công ngh thông tin có nh hưng rt ln ñn công vic trong văn phòng. - Các máy tính thay th ñng th i cho các máy ch , máy tính bm tay và các t h sơ, fax, th ư ñin t thay th m t phn các công v ăn.. - Các ph n mm son tho văn bn và các thi t b in gn vi máy tính cho phép nhanh chóng th c hin các công vic văn phòng - Nhi u máy tính ñưc kt n i vi nhau thông qua m ng c c b và kt n i mng Internet giúp cho vi c trao ñi thông tin di n ra nhanh Thuy t trình chóng. 3. Vai trò và v trí ca Tin hc văn phòng trong s n xut và ñi sng . - H u ht các hot ñ ng văn phòng ñu liên quan ñn máy tính và các phn mm son th o. - Tin h c văn phòng giúp cho công vic có hi u qu hơn, kinh t hơn - Tin h c văn phòng không th thiu trong xã h i ngày nay BÀI 2. NH NG KI N TH C CƠ S 1. H ñiu hành là gì? - H ñiu hành là tp hp có t ch!c các ch ương trình thành m t h th ng vi nhim v ñm bo giao tip gia ngư i dùng và máy tính, cung c p các phương tin và dch v ñ ng ư i s d ng d dàng thc hin chương trình, qu n lí ch"t ch# tài nguyên ca máy tính, t ch!c khai thác chúng m t cách hiu qu . - H ñiu hành Windows là h ñiu hành ña nhi m (ti m t th i ñim có th thc hin nhi u công vic hay chy nhiu chương trình khác nhau.) - Giao di n vi ngư i s d ng là giao din ñ ho trc quan dưi dng các ca s 2. Thao tác v i chut. Di chu t Nháy chu t Nháy ñúp chu t Nháy nút phi chu t Kéo th chu t 3. Môi tr ưng Windows. a) C a s bng chn. Trong Windows ng ư i dùng thc hin các công vi c thông qua các ca s. b) B ng chn Start và thanh công vic. - B ng ch n Start ch!a m i nhóm lnh cn thi t ñ s d ng Windows - Thanh công vi c ch!a biu tưng các ch ương trình ñang m c) Chuy n ñi ca s làm vic. Th c hin 1 trong các cách sau: Thuy t trình Thuy t trình, mô t - Nháy vào biu tưng chương trình tương !ng trên thanh công vic - Nháy chu t vào m t v trí bt kì trên ca s mu n kích hot ...
— Xem thêm —
Bình luận