Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đổi nguồn điện 1 pha thành 3 pha kiểu quay 1,0 HP sử dụng trong

Lượt xem: 313
Số trang: 40
Mã số: 11619
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 40
Sao chép
Bé C«ng th¬ng
Tæng c«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn viÖt nam
C«ng ty cæ phÇn chÕ t¹o m¸y ®iÖn
ViÖt nam – hungary
************
B¸o c¸o tæng kÕt khoa häc kü thuËt ®Ò tµi :
“ Nghiªn cøu, thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o
m¸y ®æi nguån ®iÖn 1 pha thµnh 3 pha
kiÓu quay 1,0 HP sö dông trong n«ng nghiÖp,
ngµnh chÕ biÕn gç ”
M· sè: 245.08RD/H§-KHCN
7148
25/02/2009
Hµ néi - 2008
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Bé C«ng th¬ng
Tæng c«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn viÖt nam
C«ng ty cæ phÇn chÕ t¹o m¸y ®iÖn
ViÖt nam – hungary
************
B¸o c¸o tæng kÕt khoa häc kü thuËt ®Ò tµi :
“ Nghiªn cøu, thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o
m¸y ®æi nguån ®iÖn 1 pha thµnh 3 pha
kiÓu quay 1,0 HP sö dông trong n«ng nghiÖp,
ngµnh chÕ biÕn gç ”
Hµ néi - 2008
C¬ quan chñ tr×
B¹ch §×nh Nguyªn
Chñ nhiÖm §Ò tµi
Hµ §×nh Minh
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
1
môc lôc
Lêi nãi ®Çu ........................................................................................................................................2
PhÇn I: Tham kh¶o mÉu s¶n phÈm vµ tÝnh to¸n thiÕt kÕ....................................................................3
m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha........................................................................................................3
I. Tæng quan vÒ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha .........................................................................3
II. Tham kh¶o mÉu s¶n phÈm cña níc ngoµi...............................................................................4
III. TÝnh to¸n thiÕt kÕ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha ................................................................4
PhÇn II: Quy tr×nh C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha.........................................17
I. C«ng nghÖ chÕ t¹o phÇn ®iÖn tõ:..............................................................................................17
II. C«ng nghÖ chÕ t¹o c¸c chi tiÕt c¬ khÝ vµ Quy tr×nh l¾p r¸p ....................................................18
PhÇn III : Kh¶o nghiÖm vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thö nghiÖm ................................................................22
I. KiÓm tra xuÊt xëng.................................................................................................................22
II. §Æc tÝnh kü thuËt ®¹t ®îc vµ sè lîng s¶n phÈm m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha chÕ t¹o thö
nghiÖm.........................................................................................................................................23
KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ.......................................................................................................................24
Phô lôc 1: Tµi liÖu tham kh¶o..........................................................................................................25
Phô lôc 2: C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ m¸y ®æi nguån 1pha thµnh 3pha.....................................................26
Tải xuống 5,000₫ (40 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-04 22:35:03
mục lục Lời nói đầu Phần I: Tham khảo mẫu sản phẩm và tính toán thiết kế 3 máy đổi nguồn 1pha thành 3pha 3 I. Tổng quan về máy đổi nguồn 1pha thành 3pha .3 II. Tham khảo mẫu sản phẩm của n-ớc ngoài .4 III. Tính toán thiết kế máy đổi nguồn 1pha thành 3pha 4 Phần II: Quy trình Công nghệ chế tạo máy đổi nguồn 1pha thành 3pha .17 I. Công nghệ chế tạo phần điện từ: 17 II. Công nghệ chế tạo các chi tiết cơ khí và Quy trình lắp ráp 18 Phần III : Khảo nghiệm và đánh giá kết quả thử nghiệm 22 I. Kiểm tra xuất x-ởng .22 II. Đặc tính kỹ thuật đạt đ-ợc và số l-ợng sản phẩm máy đổi nguồn 1pha thành 3pha chế tạo thử nghiệm .23 Kết luận và kiến nghị .24 Phụ lục 1: Tài liệu tham khảo 25 Phụ lục 2: Các bản vẽ thiết kế máy đổi nguồn 1pha thành 3pha .26
— Xem thêm —
Bình luận