Đề thi xác suất thống kê 1

Số trang: 3
Mã số: 116165
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-05 00:31:40
Đề thi bộ môn xác suất thống kê TR NG Đ I H C SÀI GÒN KÌ THI K T THÚC H C PH NƯỜ Ạ Ọ Ế Ọ Ầ Đ THI CHÍNH TH C H Đ I H C CHÍNH QUI Ề Ứ Ệ Ạ Ọ H c kì 2, năm h c: 2009-2010 ọ ọ H c ph n: Xác xu t th ng kê A ọ ầ ấ ố Th i gian làm bài: 90 phút ờ Yêu c u: ầ - Các k t qu g n đúng ph i đ c vi t v i ít nh t ba ch s ph n th p ế ả ầ ả ượ ế ớ ấ ữ ố ở ầ ậ phân . Câu 1: (2 đi m) ể M t h p có 2 bi xanh, 1 bi tr ng và 4 bi đ cùng c . L y ng u nhiên l n l t t ng ộ ộ ắ ỏ ỡ ấ ẫ ầ ượ ừ viên bi (không hoàn l i), cho đ n khi đ c bi đ thì d ng. ạ ế ượ ỏ ừ a) Tì m xác su t không có bi xanh nào trong các viên bi đ c l y ra. ấ ượ ấ b) G i X là bi n ng u nhiên ch s bi xanh đã đ c l y ra. Hãy l p b ng phân ọ ế ẫ ỉ ố ượ ấ ậ ả ph i xác su t c aX. ố ấ ủ Câu 2: (1,5 đi m) ể M t nhân viên m i ngày đi chào hàng 5 n i v i xác su t bán đ c hàng m i ộ ỗ ở ơ ớ ấ ượ ở ỗ n i là 0,2. Trong m t tháng ng i y đi chào hàng 20 ngày. G a s m i l n bán ơ ộ ườ ấ ỉ ử ỗ ầ đ c hàng t i m t đ a đi m, ng i chào hàng đ c th ng 150.000 đ ng. Tìm s ượ ạ ộ ị ể ườ ượ ưở ồ ố ti n trung bình mà nhân viên đó đ c th ng trong m t tháng. ề ượ ưở ộ Câu 3: (2 đi m) ể Bi t tu i th c a m t lo i thi t b đi n là bi n ng u nhiên phân ph i chu n v i kì ế ổ ọ ủ ộ ạ ế ị ệ ế ẫ ố ẩ ớ v ng là 1500 gi và đ l ch chu n là 150 gi . ọ ờ ộ ệ ẩ ờ a) Th i h n b o hành cho thi t b là là 1200 gi . Tìm t l s n ph m ph i b o ờ ạ ả ế ị ờ ỉ ệ ả ẩ ả ả hành. b) M t ng i mua l i m t thi t b đi n cùng lo i đã qua s d ng 1300 gi màộ ườ ạ ộ ế ị ệ ạ ử ụ ờ ch a ph i s a ch a gì. Hãy cho bi t kh năng thi t b đó v n ho t đ ng t t ư ả ử ữ ế ả ế ị ẫ ạ ộ ố trong 400 gi ti p theo là bao nhiêu? ờ ế Câu 4 : (3 đi m) ể Tr ng l ng c a m t lo i s n ph m là bi n ng u nhiên có phân ph i chu n. ọ ượ ủ ộ ạ ả ẩ ế ẫ ố ẩ Cân th 50 s n ph m, ng i ta có s li u: ử ả ẩ ườ ố ệ Tr ng l ng (kg) ọ ượ 20 21 22 23 24 S s n ph m ố ả ẩ 2 6 17 18 7 a) V i đ tin c y 95%, hãy tìm kho ng c l ng đ i x ng cho tr ng l ng ớ ộ ậ ả ướ ượ ố ứ ọ ượ trung bình c a s n ph m. ủ ả ẩ b) N u mu n kho ng c l ng cho tr ng l ng trung bình c a s n ph m có ế ố ả ướ ượ ọ ượ ủ ả ẩ chi u dài không v t quá 0,2 v i đ tin c y 95% thì kích th c m u t i ề ượ ớ ộ ậ ướ ẫ ố thi u ph i là bao nhiêu? ể ả c) Khi tr ng l ng trung bình c a s n ph m là 23kg thì ta coi nh máy ho t ọ ượ ủ ả ẩ ư ạ đ ng bình th ng. T s li u trên có th k t lu n máy ho t đ ng bình ộ ườ ừ ố ệ ể ế ậ ạ ộ th ng hay không v i m c ý nghĩa 3%? ườ ớ ứ Câu 5: (1,5 đi m) ể Đo chi u cao Y(cm) và tr ng l ng X(kg) c a m t s h c sinh, ng i ta thu đ c ề ọ ượ ủ ộ ố ọ ườ ượ s li u cho trong b ng t ng quan th c nghi m sau: ố ệ ...
— Xem thêm —
Bình luận