Đề thi xác suất thống kê 1

Lượt xem: 621
Số trang: 3
Mã số: 116165
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
TR NG Đ I H C SÀI GÒN KÌ THI K T THÚC H C PH NƯỜ
Đ THI CHÍNH TH C H Đ I H C CHÍNH QUI
H c kì 2, năm h c: 2009-2010
H c ph n: Xác xu t th ng kê A
Th i gian làm bài: 90 phút
Yêu c u:
- Các k t qu g n đúng ph i đ c vi t v i ít nh t ba ch s ph n th pế ượ ế
phân.
Câu 1: (2 đi m)
M t h p có 2 bi xanh, 1 bi tr ng và 4 bi đ cùng c . L y ng u nhiên l n l t t ng ượ
viên bi (không hoàn l i), cho đ n khi đ c bi đ thì d ng. ế ượ
a) Tì m xác su t không có bi xanh nào trong các viên bi đ c l y ra. ượ
b) G i X là bi n ng u nhiên ch s bi xanh đã đ c l y ra. Hãy l p b ng phân ế ư
ph i xác su t c aX.
Câu 2: (1,5 đi m)
M t nhân viên m i ngày đi chào hàng 5 n i v i xác su t bán đ c hàng m i ơ ượ
n i là 0,2. Trong m t tháng ng i y đi chào hàng 20 ngày. G a s m i l n bánơ ườ
đ c hàng t i m t đ a đi m, ng i chào hàng đ c th ng 150.000 đ ng. Tìm sượ ườ ượ ư
ti n trung bình mà nhân viên đó đ c th ng trong m t tháng. ượ ư
Câu 3: (2 đi m)
Bi t tu i th c a m t lo i thi t b đi n là bi n ng u nhiên phân ph i chu n v i kìế ế ế
v ng là 1500 gi và đ l ch chu n là 150 gi .
a) Th i h n b o hành cho thi t b là là 1200 gi . Tìm t l s n ph m ph i b o ế
hành.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
b) M t ng i mua l i m t thi t b đi n cùng lo i đã qua s d ng 1300 gi ườ ế
ch a ph i s a ch a gì. Hãy cho bi t kh năng thi t b đó v n ho t đ ng t tư ế ế
trong 400 gi ti p theo là bao nhiêu? ế
Câu 4: (3 đi m)
Tr ng l ng c a m t lo i s n ph m là bi n ng u nhiên có phân ph i chu n. ượ ế
Cân th 50 s n ph m, ng i ta có s li u: ườ
Tr ng l ng (kg) ượ 20 21 22 23 24
S s n ph m 2 6 17 18 7
a) V i đ tin c y 95%, hãy tìm kho ng c l ng đ i x ng cho tr ng l ng ướ ượ ượ
trung bình c a s n ph m.
b) N u mu n kho ng c l ng cho tr ng l ng trung bình c a s n ph m cóế ướ ượ ượ
chi u dài không v t quá 0,2 v i đ tin c y 95% thì kích th c m u t i ượ ướ
thi u ph i là bao nhiêu?
c) Khi tr ng l ng trung bình c a s n ph m là 23kg thì ta coi nh máy ho t ượ ư
đ ng bình th ng. T s li u trên có th k t lu n máy ho t đ ng bình ườ ế
th ng hay không v i m c ý nghĩa 3%?ườ
Câu 5: (1,5 đi m)
Đo chi u cao Y(cm) và tr ng l ng X(kg) c a m t s h c sinh, ng i ta thu đ c ượ ư ượ
s li u cho trong b ng t ng quan th c nghi m sau: ươ
Y(cm)
X(kg)
150 155 160 165 170
40 3 6
45 5 10 10 3
50 8 12 16 2
55 6
Hãy v đ ng h i qui th c nghi m Y theo X. ư
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
H tế
Thí sinh không s d ng tài li u, cán b coi thi không gi i thích đ thi.
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-05 00:31:40
Đề thi bộ môn xác suất thống kê Đề thi bộ môn xác suất thống kê
— Xem thêm —