Cơ Cấu Tổ Chức Tại Ngân Hàng EXIMBANK

Số trang: 11
Mã số: 116128
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 11
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-02 16:29:34
Giới thiệu các bộ phận:Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của ngân hàng bao gồm tất cả các các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông.Hội đồng quản trị: là cơ quan quản trị ngân hàng, có toàn quyền nhân danh ngân hàng để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của ngân hàng, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.Ban kiểm soát: do đại hội đồng cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của ngân hàng.Tổng giám đốc CQ 46/15.03                                             BÀI T P NHÓMẬ Ch đ : ủ ề C C u T Ch c T i Ngân Hàng ơ ấ ổ ứ ạ EXIMBANK Gi ng Viên: ả H tên thành viên: ọ HVTC­  Đông Ng c-T Liêm- Hà N i ạ ừ ộ 1 CQ 46/15.03                                             Gi i thi u ngân hàng:ớ ệ Tên ti ng Vi t: Ngân hàng th ng m i c ph n xu t nh p ế ệ ươ ạ ổ ầ ấ ậ kh u Vi t Nam. ẩ ệ Tên ti ng Anh:Vietnam export import commercial joint stock ế bank V n đi u l : 8.800.080.000.000 VND ố ề ệ Tr s chính: 07 Lê Th H ng G m, qu n 1, thành ph H ụ ở ị ồ ấ ậ ố ồ Chí Minh Webside: www.eximbank.com.vn Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh và đăng kí thu ấ ứ ậ ế s 0301179079 do s k ho ch và đ u t thành ph H Chí ố ở ế ạ ầ ư ố ồ Minh c p, đăng ký l n đ u ngày 23/7/1992, đăng ký thay đ i ấ ầ ầ ổ l n th 15 ngày 10/8/2009. ầ ứ Ngành ngh kinh doanh: huy đ ng v n, ti p nh n v n, ề ộ ố ế ậ ố cho vay, hùn v n liên doanh, làm d ch v thanh toán, kinh ố ị ụ doanh ngo i t vàng b c, thanh toán qu c t , huy đ ng v n ạ ệ ạ ố ế ộ ố n c ngoài và các d ch v ngân hàng khác trong quan h v i ướ ị ụ ệ ớ n c ngoài, ho t d ng bao thanh toán, đ i lý b o hi m… ướ ạ ộ ạ ả ể HVTC­  Đông Ng c-T Liêm- Hà N i ạ ừ ộ 2 CQ 46/15.03                                             Mô hình t ch c c a ngân hàng TMCP xu t nh p kh u Vi tổ ứ ủ ấ ậ ẩ ệ Nam Đ i H i Đ ng C Đông ạ ộ ồ ổ Ban ki m soát ể H i Đ ng Qu n Tr ộ ồ ả ị Các h i đ ng/ y ban Văn phòngHĐQT ộ ồ ủ T ng giám đ c ổ ố Các h i đ ng/ y ộ ồ ủ ban ...
— Xem thêm —
Bình luận