Nhúng
Toàn màn hình
/ 11
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (11 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-02 16:29:34
1 CQ 46/15.03                                             BÀI T P NHÓMẬ Ch đ : ủ ề C C u T Ch c T i Ngân Hàng ơ ấ ổ ứ ạ EXIMBANK Gi ng Viên: ả H tên thành viên: ọ HVTC­  Đông Ng c-T Liêm- Hà N i ạ ừ ộ 1 CQ 46/15.03                                             Gi i thi u ngân hàng:ớ ệ Tên ti ng Vi t: Ngân hàng th ng m i c ph n xu t nh p ế ệ ươ ạ ổ ầ ấ ậ kh u Vi t Nam. ẩ ệ Tên ti ng Anh:Vietnam export import commercial joint stock ế bank V n đi u l : 8.800.080.000.000 VND ố ề ệ Tr s chính: 07 Lê Th H ng G m, qu n 1, thành ph H ụ ở ị ồ ấ ậ ố ồ Chí Minh Webside: www.eximbank.com.vn Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh và đăng kí thu ấ ứ ậ ế s 0301179079 do s k ho ch và đ u t thành ph H Chí ố ở ế ạ ầ ư ố ồ Minh c p, đăng ký l n đ u ngày 23/7/1992, đăng ký thay đ i ấ ầ ầ ổ l n th 15 ngày 10/8/2009. ầ ứ Ngành ngh kinh doanh: huy đ ng v n, ti p nh n v n, ề ộ ố ế ậ ố cho vay, hùn v n liên doanh, làm d ch v thanh toán, kinh ố ị ụ doanh ngo i t vàng b c, thanh toán qu c t , huy đ ng v n ạ ệ ạ ố ế ộ ố n c ngoài và các d ch v ngân hàng khác trong quan h v i ướ ị ụ ệ ớ n c ngoài, ho t d ng bao thanh toán, đ i lý b o hi m… ướ ạ ộ ạ ả ể HVTC­  Đông Ng c-T Liêm- Hà N i ạ ừ ộ 2 CQ 46/15.03                                             Mô hình t ch c c a ngân hàng TMCP xu t nh p kh u Vi tổ ứ ủ ấ ậ ẩ ệ Nam Đ i H i Đ ng C Đông ạ ộ ồ ổ Ban ki m soát ể H i Đ ng Qu n Tr ộ ồ ả ị Các h i đ ng/ y ban Văn phòngHĐQT ộ ồ ủ T ng giám đ c ổ ố Các h i đ ng/ y ộ ồ ủ ban phòng ban trung tâm Kh i ...
— Xem thêm —
Bình luận