Nhúng
Toàn màn hình
/ 16
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (16 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-24 00:09:40
1 1. PH N 2: BÀI T P TÌNH HU NG VÀ ĐÁP ÁN THI V N ĐÁPẦ Ậ Ố Ấ MÔN TÍN D NG NGÂN HÀNG Ụ Tình hu ng 1: Ngân hàng A cho công ty B vay v n đ kinh doanh, th i h n vay t tháng 1 ố ố ể ờ ạ ừ đ n tháng 6 năm 2000. Ngân hàng C phát hành bào lãnh cho giao d ch nói trên. cu i thàng 12 ế ị ố năm 2000, ngân hàng C đ c yêu c u th c hi n b o lãnh t phía ngân hàng A. Anh ch hãy ựơ ầ ự ệ ả ừ ị cho bi t: ế a- Các thành ph n trong quan h b o lãnh nói trên. ầ ệ ả b- Cách x lý c a ngân hàng C tr c yêu c u c a ngân hàng A. ử ủ ướ ầ ủ Đáp án: a- Các thành ph n trong quan h b o lãnh: nêu rõ t ng thành ph n. ầ ệ ả ừ ầ b- Nh n đ nh tình hu ng: đây là d ng b o lãnh n vay. ậ ị ố ạ ả ợ X lý c a ngân hàng b o lãnh: không giài quy t vì đã h t th i h n hi u l c c a b o lãnh, ử ủ ả ế ế ờ ạ ệ ự ủ ả ho c là h p đ ng g c đã đ c đi u ch nh th i h n mà không thông báo cho ngân hàng b o ặ ợ ồ ố ượ ề ỉ ờ ạ ả lãnh bi t, nên ngân hàng b o lãnh m c nhiên đ c gi i phòng kh i nghĩa v tr n . ế ả ặ ượ ả ỏ ụ ả ợ Tình hu ng 2: Ngày 01/04/2000 doanh nghi p A bán ch u cho doanh nghi p B lô hàng tr giá ố ệ ị ệ ị 200trđ. Ngay sau khi nh n đ c h i phi u t doanh nghi p B, doanh nghi p A đã đ n ậ ượ ố ế ừ ệ ệ ế ngân hàng đ ngh chi t kh u. Ngân hàng ch p nh n chi t kh u và giao cho doanh ngi p A ề ị ế ấ ấ ậ ế ấ ệ m t s ti n: 199trđ. ộ ố ề Theo thông báo c a ngân hàng: ủ - Lãi su t chi t kh u: 1,5%/tháng. ấ ế ấ - Hoa h ng phí: 0,5trđ. ồ - Ngày làm vi c c a ngân hàng: 01 ngày. ệ ủ - Th i h n mua bán ch u ghi trong h p đ ng: 90 ngày. ờ ạ ị ợ ồ YÊU C U: Ầ a- Xác minh m nh giá c a h i phi u. ệ ủ ố ế b- Xác đ nh lãi su t mua bán ch u gi a doanh ngi p A và doanh ngi p B? ị ấ ị ữ ệ ệ Đáp án: a- Xác đ nh m nh giá c a h i phi u: ị ệ ủ ố ế 199 = MG – (MG * 1,5%/30 * 90) – 0,5 == MG = 208,9 trđ b- Xác đ nh lãi su t mua bán ch u: ị ấ ị (208,9 – 200)/200*100 = 4,45%//3 tháng (90 ngày) = 1,48%/tháng Tình hu ng 3: H s tín d ng c a khách hàng sau khi x p h ng, trong nh ng tr ng h p ố ồ ơ ụ ủ ế ạ ữ ườ ợ nào giám đ c ngân hàng s ký chuy n sang b ph n TRUY H I TÀI S N (B ph n x lý ố ẽ ể ộ ậ Ồ Ả ộ ậ ử không ph i ngăn ng a) và ý nghĩa c a hành vi này – Là v n đ gây tranh cãi nhi u và ch a ả ừ ủ ấ ề ề ư th ng nh t đ c trong m t cu c h i th o, c v tr ng h p c v cách gi i thích. ố ấ ượ ộ ộ ộ ả ả ề ườ ợ ả ề ả Anh ch cho ý ki n k t lu n h i th o v v n đ này – N u là ng i ch trì cu c h i ị ế ế ậ ộ ả ề ấ ề ế ườ ủ ộ ộ th o? ả Đáp án: H s tín d ng sau khi đ c x p h ng, s chuy n sang b ph n TRUY H I TÀI ồ ơ ụ ượ ế ạ ẽ ể ộ ậ Ồ S N trong 3 tr ng h p sau đây: Ả ườ ợ a- H s x p h ng IV (sinh vi n g i tên c a h ng) ồ ơ ế ạ ệ ọ ủ ạ b- H s x p h ng IV & sau khi ngăn ng a nh ng không thành công (sinh viên g i tên và ồ ơ ế ạ ừ ư ọ gi i thích). ả c- Khách hàng đang lo i IV và V nh ng b t h p tác hoàn toán khi ngân hàng mu n th c ở ạ ư ấ ợ ố ự hi n ph ng án ngăn ng a. ệ ươ ừ 1 Ý nghĩa c a vi c Giám đ c ngân hàng ký chuy n h s sang b ph n TRUY H I TÀIủ ệ ố ể ồ ơ ộ ậ Ồ S N là: Vi c thu h i n ti n hành càng nhanh càng t t. M i quan h gi a ngân hàng và Ả ệ ồ ợ ...
— Xem thêm —
Bình luận