Quyết định 127 về sửa đổi quy chế cho vay

Số trang: 3
Mã số: 115862
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-22 17:49:52
hi tổ chức tín dụng chưa phải thực hiện nghĩa vụ theo cam kết, tổ chức tín dụng phân loại và trích lập dự phòng đối với các khoản cam kết ngoại bảng như sau: - Phân loại vào nhóm 1 và trích lập dự phòng chung theo quy định tại Điều 9 Quy định này nếu tổ chức tín dụng đánh giá khách hàng có khả năng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo cam kết; - Phân loại vào nhóm 2 trở lên tuỳ theo đánh giá của.... q u y t n h c a t h n g c n g n h n g n h n c S 1 2 7 / 2 0 0 5 / Q - N H N N n g y 0 3 t h n g 2 n m 2 0 0 5 V v i c s a i , b s u n g m t s i u c a Q u y c h c h o v a y c a t c h c t n d n g i v i k h c h h n g b a n h n h t h e o Q u y t n h s 1 6 2 7 / 2 0 0 1 / Q - N H N N n g y 3 1 / 1 2 / 2 0 0 1 c a T h n g c N g n h n g N h n c t h n g c n g n h n g n h n c - Cn c Lut Ngn hng Nh n c Vit Nam s 01 / 1997 / Q H 1 0 ngy 12 thng 12 nm 1997 v Lut Sa i, b sung mt s iu ca Lut Ngn hng Nh n c Vit Nam s 10 / 2003 / Q H 1 1 ngy 17 thng 6 nm 2003; - Cn c Lu t Cc t chc tn dng s 02 / 1997 / Q H 1 0 ngy 12 thng 12 nm 1997, Lut Sa i, b sung mt s iu ca Lu t Cc t chc tn dng s 20 / 2004 / Q H 1 1 ngy 15 thng 6 nm 2004; - Cn c Ngh nh s 86 / 2002 / N - CP ngy 05 thng 11 nm 2002 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca b, c quan ngang b; - Cn c Ngh nh s 52 / 2003 / N - CP ngy 19 thng 5 nm 2003 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca Ngn hng Nh n c Vit Nam; - Theo ngh ca V tr ng V Chnh sch tin t, i u 1 . Sa i, b sung mt s iu ca Quy ch cho vay ca t chc tn dng i vi khch hng ban hnh theo Quyt nh s 1627/2001/Q-N H N N ngy 31/12/2001 ca Thng c Ngn hng Nh n c nh sau: 1. Khon 2 iu 2 c sa i, b sung nh sau: 2. Khch hng vay ti t chc tn dng l cc t chc, c nhn Vit Nam v n c ngoi c nhu cu vay vn, c kh nng tr n thc hin cc d n u t , ph ng n sn xut, kin h doanh, dch v hoc d n u t , ph ng n phc v i sng t rong n c v n c ngoi. Tr ng hp khch hng ...
— Xem thêm —
Bình luận