Quyết định 127 về sửa đổi quy chế cho vay

Số trang: 3
Mã số: 115862
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
quyÕt ®Þnh
cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc Sè 127/2005/Q§-NH N N
ngµy 03 th¸ng 2 n¨m 2005 VÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ
cho vay cña tæ chøc tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh
sè 1627/2001/Q§-NHN N ngµy 31/12/2001 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc
thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc
- C¨n cø LuËt Nn ng N níc ViÖt Nam sè 01/1997/QH10 ngµy 12 tng 12
m 1997 vµ LuËt Söa ®æi, bæ sung mét sè ®u cña LuËt Ng©n hµng Nhµ níc Vt
Nam sè 10/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003;
-n cø LuËt c tæ chøc nng sè 02/1997/QH10 ngµy 12 tng 12 n¨m 1997,
LuËt Söa ®æi, bæ sung mét sè ®u a LuËt c tæ chøc n dông sè 20/2004/QH11
ngµy 15 tng 6 n¨m 2004;
- C¨n cø Ng ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05 th¸ng 11m 2002 cña ChÝnh p
quy ®Þnh chøcng, nhiÖm, quyÒn h¹n c¬ cÊu tæ chøc cña bé, quan ngang bé;
- C¨n cø Ng ®Þnh sè 52/2003/N§-CP ngµy 19 th¸ng 5 m 2003 cña ChÝnh phñ
quy ®Þnh chøc ng, nhiÖm , quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc
Vt Nam;
- Theo ®Ò ng cña Vô trëng ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ,
§iÒu 1. Söa ®æi, sung t ®iÒu cña Quy chÕ cho vay cña chøc tÝn
dông ®èi i kh¸ch ng ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1627/2001/Q§-NHNN ny
31/12/2001 cña Thèng ®èc Ng©nng Nhµ níc nh sau:
1. Kho¶n 2 §iÒu 2 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau:
“2. Kh¸ch ng vay i tæ chøc tÝn dông lµ c tæ chøc,nn Vt Nam vµ níc
ngoµi cã nhu cÇu vay vèn, cã kh ng tr nî ®Ó thùc hiÖn c dù ¸n ®Çu t, ph¬ng ¸n
n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô hoÆc dù ¸n ®Çu t, ph¬ng ¸n phôc vô ®êi sèng ë trong níc
vµ níc ngi. Trêng hîp kch hµng vay vèn ®Ó thùc hnc dù ¸n ®Çu t, ph¬ng ¸n s¶n
xt, kinh doanh, ch ë níc ngoµi, Ng©n hµng N níc Vt Nam quy ®Þnh
riªng.”.
2. Kho¶n 4 vµ 5 §iÒu 3 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau:
“4. cÊu i ti n tr viÖc chøc tÝn dông ®iÒu chØnh h¹n tr nî,
gia h¹n vay ®èiic kho¶n vay cña kch hµng theo hai ph¬ng tc sau:
a) §u chØnh kún tr viÖc tæ chøc tÝn dông chÊp thuËn thay ®æi kú h¹n
trc vµ/hoÆc l·i vèn vay trong ph¹m vi ti h¹n cho vay ®· tho thuËn tríc ®ã trong
p ®ång tÝn dông, mµ kún tr cuèi cïng kh«ng thay ®æi.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
b) Gia h¹n nî vay lµ viÖc chøc n dông chÊp thuËn kÐo i thªm mét
kho¶ng ti gian tr gèc/hoÆc i vèn vay, vît qu¸ ti h¹n cho vay ®· tho thuËn
tríc ®ã trong hîp ®ång tÝn dông.”.
3. Kho¶n 6 §iÒu 3 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau:
“6. ¸n ®Çu t, ph¬ng ¸nn xt, kinh doanh, dÞch vô hoÆc ¸n ®Çu t, ph¬ng
¸n phôc vô ®êi sèng mµ kh¸ch hµng göi ®Õn chøc tÝn dông lµt tËp hîp nng ®Ò
xt; trong ®ã nhu cÇu vèn, vay vèn, ch tc dông vèn vµ ch thøc tr nî vay
trongt khng ti gian x¸c ®Þnh.”.
4. Kho¶n 2 §iÒu 13 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau:
“2. §èi i khon nî vay kh«ng tr ®óng n, ®îc tæ chøc n dông ®¸nh g
kh«ng cã kh ng tr ®óng h¹n vµ kh«ng chÊp thuËn cho c¬ cÊu l¹i ti h¹n tr ,
th× sè d gèc cña hîp ®ång tÝn dông ®ã lµ nî qu¸ h¹n vµ chøc tÝn dông thùc hiÖn c¸c
biÖn ph¸p ®Ó thu i nî; viÖc pt chËm tr ®èi víi q n l·i vèn vay do hai
bªn th thuËn trªnsë quy ®Þnh cña ph¸p luËt.chøc n dông ph©n lo¹i toµn bé
sè d nî gèc cña kh¸ch hµng vay cã qu¸ h¹n vµo tµi khon cho vay tch p theo quy
®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc Vt Nam.”.
5. §iÒu 21 ®îc söa ®æi nh sau:
“§iÒu 21. KiÓm tra, gi¸m s¸t vèn vay
1. Tæ chøc tÝn dông cã tr¸ch nhm quyÒn km tra, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh vay
vèn, sö dông vèn vay vµ tr nî cña kh¸ch hµng.
2. Tæ chøc n dông x©y dùng quy tr×nh vµ thùc hiÖn kiÓm tra, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh
vay vèn, sö dông vèn vay tr nî cña kh¸ch ng phï hîp i ®Æc ®m ho¹t ®éng a
chøc tÝn dông vµ tÝnh chÊta khon vay, nh»m bo ®¶m hu q vµ kh n¨ng
thu i vèn vay; göi quy tr×nh kiÓm tra gi¸mt vèn vay cña kh¸ch ng cho Thanh tra
Ng©n hµng N níc”.
6. §iÒu 22 ®îc söa ®æi nh sau:
“§iÒu 22. C¬ cÊu l¹i ti n tr nî
1. C¸c chøc tÝn dông tù quyÕt ®Þnh viÖc cÊu i thêi h¹n tr , trªn së
kh n¨ng tµi chÝnh cñanh vµ t qu¶ ®¸nh gi¸ kh n¨ng tr cña kh¸ch ng vay.
Toµn sè d nî vay gèc cña kh¸chng kho¶n cÊu l¹i thêin tr nî ®îc coi lµ
qu¸ n vµ ph©n lo¹i vµo c¸c nm nhãm 2 ®Õn nm 5 theo quy ®Þnh ph©n
lo¹i cña Ng©n ng Nhµ níc Vt Nam:
a) Kch hµng kh«ng k ng tr ®óng kú n nî c /hoÆc l·i vèn vay
trong ph¹m vi ti n cho vay ®· tho thuËn trong hîp ®ång tÝn dông chøc tÝn
dông ®¸nh gi¸ lµ kh n¨ng tr trongc kún tiÕp theo, th× tæ chøc tÝn dông xem
xÐt ®iÒu chØnh kú h¹n tr nîc/hoÆc l·i vèn vay. Tn sè d nî vay gèc cña kh¸ch
hµng nµy ®îc ph©n lo¹i vµo c¸c nm nm 2 ®Õn nm 4.
b) Kh¸ch ng kh«ng cã kh ng tr t nîc vµ/hoÆc l·i vèn vay ®óng ti h¹n
cho vay ®· th thuËn trong p ®ång tÝn dông ®îc chøc tÝn dông ®¸nh gi¸ lµ cã
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
kh ng tr trong mét khng ti gian nhÊt ®Þnh sau thêi h¹n cho vay, th×
chøc tÝn dông xem t cho gia h¹n nî i thêin phï p víi nguån tr cña kh¸ch
hµng. Toµn sè d vay gèc cña kh¸ch hµng nµy ®îc ph©n lo¹i vµo c¸c nm nm
3 ®Õn nm 5.
2. C¸c tæ chøc tÝn dông pi ban nh quy ®Þnh vÒcÊu l¹i thêi n tr nî p
p i quy ®Þnh cña Ng©n ng Nhµ níc Vt Nam; viÖc ph©n cÊp, uû quyÒn choc
Chi nnh cña nh qut ®Þnh viÖc cÊu i thêi n tr nî pi b¶o ®¶m i së
chÝnhm ®îc kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸cc kho¶n nî ®îc c¬ cÊui ti h¹n tr
trong toµn hÖ thèng. C¸c chøc tÝn dông phi göi quy ®Þnh c¬ cÊu l¹i ti h¹n tr
cho Thanh tra Ng©nng Nhµ níc ngay sau khi ban hµnh.
3. §èi i c¸c kho¶n nî vay ®îc cÊu i ti n tr , c¸c chøc n dông ph¶i
b¸oo theo quy ®Þnh cña Ng©n ng Nhµ níc Vt Nam chÕ ®é b¸o c¸o thèng ¸p
dông ®èii chøc tÝn dông.”.
7. Kho¶n 1 §iÒu 23 ®îc söa ®æi nh sau:
“1. Kh¸ch hµng vayn thÊt tµinn ®Õn k kn vÒ tµi chÝnh;”.
§iÒu 2. m ph¸p nh©n i §iÒu 7 §u 10 Quy chÕ cho vay cña chøc
tÝn dông ®èi i kh¸ch ng ban nh theo QuyÕt ®Þnh sè 1627/2001/Q§-NHNN ngµy
31/12/2001 cña Thèng ®èc Ng©nng Nhµ níc ®îc thay b»ng côm chøc.
§iÒu 3. §Þnh , c chøc tÝn dông c¨n cø vµo t×nh tr¹ng tr vay, t qu
®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh, kh ng tµi chÝnh vµ tr cña kh¸ch ng vay ®Ó
ph©n lo¹i vay cña kh¸ch ng theo quy ®Þnh cña Nn hµng Nhµ níc ViÖt Nam vÒ
ph©n lo¹i nî, trÝch p vµ sö dông phßng ®Ó xö lý rñi ro trong ho¹t ®éng ng©n ng
cña tæ chøcn dông.
§iÒu 4. QuyÕt ®Þnhy cã hiÖu lùc thi hµnh sau mêim ngµy kÓ ngµy ®¨ng
C«ng o. i bá quy ®Þnh t¹i c v¨n n: Qut ®Þnh 688/2002/Q§-NHNN ngµy
1/7/2002 cña Thèng ®èc Ng©n ng Nhµ níc viÖc thùc hiÖn chun nî q h¹n c
kho¶n vay a kh¸ch hµng t¹i c¸c tæ chøcn dông; c«ngn 405/NHNN-CSTT ngµy
16/4/2002 viÖc híng dÉn thùc hiÖn quy ®Þnh chun qu¸ n; c«ng n sè
950/NHNN-CSTT ngµy 3/9/2002 vÒ chuyÓn qu¸ h¹n ®èi víi tr êng hîp chËm trc,
i vèn vay; c«ngn 1140/NHNN-CSTT ngµy 29/9/2003 vÒ vc ¸p dông l·i suÊt qu¸
n vµ ti ®iÓm tÝnh l·i nî qu¸ h¹n; c¸c quy ®Þnh kc tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy.
§iÒu 5. T trëngc ®¬n thuéc Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m ®èc chi nh¸nh c¸c
tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; Héi ®ång qu¶n t vµ Tæng gm ®èc (Gi¸m ®èc)
c tæ chøc n dông chÞu tr¸ch nhiÖm thi nh Qut ®Þnhy.
3
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-22 17:49:52
hi tổ chức tín dụng chưa phải thực hiện nghĩa vụ theo cam kết, tổ chức tín dụng phân loại và trích lập dự phòng đối với các khoản cam kết ngoại bảng như sau: - Phân loại vào nhóm 1 và trích lập dự phòng chung theo quy định tại Điều 9 Quy định này nếu tổ chức tín dụng đánh giá khách hàng có khả năng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo cam kết; - Phân loại vào nhóm 2 trở lên tuỳ theo đánh giá của.... q u y t n h c a t h n g c n g n h n g n h n c S 1 2 7 / 2 0 0 5 / Q - N H N N n g y 0 3 t h n g 2 n m 2 0 0 5 V v i c s a i , b s u n g m t s i u c a Q u y c h c h o v a y c a t c h c t n d n g i v i k h c h h n g b a n h n h t h e o Q u y t n h s 1 6 2 7 / 2 0 0 1 / Q - N H N N n g y 3 1 / 1 2 / 2 0 0 1 c a T h n g c N g n h n g N h n c t h n g c n g n h n g n h n c - Cn c Lut Ngn hng Nh n c Vit Nam s 01 / 1997 / Q H 1 0 ngy 12 thng 12 nm 1997 v Lut Sa i, b sung mt s iu ca Lut Ngn hng Nh n c Vit Nam s 10 / 2003 / Q H 1 1 ngy 17 thng 6 nm 2003; - Cn c Lu t Cc t chc tn dng s 02 / 1997 / Q H 1 0 ngy 12 thng 12 nm 1997, Lut Sa i, b sung mt s iu ca Lu t Cc t chc tn dng s 20 / 2004 / Q H 1 1 ngy 15 thng 6 nm 2004; - Cn c Ngh nh s 86 / 2002 / N - CP ngy 05 thng 11 nm 2002 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca b, c quan ngang b; - Cn c Ngh nh s 52 / 2003 / N - CP ngy 19 thng 5 nm 2003 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca Ngn hng Nh n c Vit Nam; - Theo ngh ca V tr ng V Chnh sch tin t, i u 1 . Sa i, b sung mt s iu ca Quy ch cho vay ca t chc tn dng i vi khch hng ban hnh theo Quyt nh s 1627/2001/Q-N H N N ngy 31/12/2001 ca Thng c Ngn hng Nh n c nh sau: 1. Khon 2 iu 2 c sa i, b sung nh sau: 2. Khch hng vay ti t chc tn dng l cc t chc, c nhn Vit Nam v n c ngoi c nhu cu vay vn, c kh nng tr n thc hin cc d n u t , ph ng n sn xut, kin h doanh, dch v hoc d n u t , ph ng n phc v i sng t rong n c v n c ngoi. Tr ng hp khch hng ...
— Xem thêm —
Bình luận