Quyết định 1627 về Quy chế cho vay của TCTD

Lượt xem: 1355
Số trang: 8
Mã số: 115859
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
quy chÕ cho vay cña tæ chøc tÝn dông
®èi víi kh¸ch hµng
(Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1627/2001/Q§-NHNN
ngµy 31/12/2001 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc)
§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
Quy chÕ nµy quy ®Þnh viÖc cho vay b»ng §ång ViÖt Nam, ngo¹i cña
chøc tÝn dÞng ®èi víi kh¸ch hµng kh«ng ph¶ichøc tÝn dông, nh»m ®¸p øng nhu
cÇu vèn cho s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô, ®Çu t ph¸t triÓn vµ ®êi sèng.
§iÒu 2. §èi tîng ¸p dông
1. C¸c chøc tÝn dông ®îc thµnh lËp thùc hiÖn nghiÖp cho vay theo quy
®Þnh cña LuËt C¸c chøc tÝn dông. Trêng hîp cho vay b»ng ngo¹i tÖ, c¸c chøc
tÝn dông ph¶i ®îc phÐp ho¹t ®éng ngo¹i hèi.
2. Kh¸ch hµng vay t¹i tæ chøc tÝn dông:
a) C¸c ph¸p nh©nnh©n ViÖt Nam gåm:
- C¸c ph¸p nh©n lµ: Doanh nghiÖp nhµ níc, hîp t¸c x·, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n,
c«ng typhÇn, doanh nghiÖp vèn ®Çu t níc ngoµi c¸cchøc kh¸c ®ñ c¸c
®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 94 Bé LuËt D©n sù;
- C¸ nh©n;
- Hé gia ®×nh;
- Tæ hîp t¸c;
- Doanh nghiÖp t nh©n;
- C«ng ty hîp doanh.
b) C¸c ph¸p nh©nnh©n níc ngoµi.
§iÒu 3. Gi¶i thÝch tõ n
Trong Quy chÕ nµy c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau:
1. Cho vay mét h×nh thøc cÊp tÝn dông, theo ®ã tæ chøc tÝn dông giao cho
kh¸ch hµng dông mét kho¶n tiÒn ®Ó dông vµo môc ®Ých thêi gian nhÊt
®Þnh theo tho¶ thuËn víi nguyªn t¾c cã hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i.
2. Thêi h¹n cho vay kho¶ng thêi gian ®îc tÝnh khi kh¸ch hµng b¾t ®Çu
nhËn vèn vay cho ®Õn thêi ®iÓm tr¶ hÕt gèc vµ l·i vèn vay ®· ®îc tho¶ thuËn trong
hîp ®ång tÝn dông gi÷a tæ chøc tÝn dông vµ kh¸ch hµng.
3. h¹n tr¶ c¸c kho¶ng thêi gian trong thêi h¹n cho vay ®· ®îc tho¶ thuËn
gi÷a tæ chøc tÝn dông vµ kh¸ch hµng t¹i cuèi mçi kho¶ng thêi gian ®ã kh¸ch hµng
ph¶i tr¶ mét phÇn hoÆc toµn bé vèn vay cho tæ chøc tÝn dông.
4. §iÒu chØnh h¹n tr¶ viÖc tæ chøc tÝn dông kh¸ch hµng tho¶ thuËn
vÒ viÖc thay ®æi c¸c kú h¹n tr¶ nî ®· tho¶ thuËn tríc ®o trong hîp ®ång tÝn dông.
5. Gia h¹n nî vay viÖc chøc tÝn dông chÊp thuËn kÐoi thªm mét kho¶ng
thêi gian ngoµi thêi h¹n cho vay ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông.
6. ¸n ®Çu t, ph¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch hoÆc ¸n ®Çu t,
ph¬ng ¸n phôc vô ®êi sèng mét tËp hîp nh÷ng ®Ò xuÊt vÒ nhu cÇu vèn, c¸ch thøc
dông vèn, kÕt q t¬ng øng thu ®îc trong mét kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh ®èi i
ho¹t ®éng thÓ ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô, ®Çu t ph¸t triÓn hoÆc phôc
®êi sèng.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
7. H¹n møc tÝn ng møc d vay tèi ®a ®îc duy t trong mét thêi n nhÊt
®Þnh mµ tæ chøc tÝn dông kh¸ch hµng ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông.
8. Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña kh¸ch hµng vay kh¶ n¨ng vèn, tµi n cña
kh¸ch hµng vay ®Ó b¶o ®¶m ho¹t ®éng thêng xuyªn vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa thanh
to¸n.
§iÒu 4. Thùc hiÖn quy ®Þnh vÒ qu¶nngo¹i hèi
Khi cho vay b»ng ngo¹i tÖ, tæ chøc tÝn dông vµ kh¸ch hµng ph¶i thùc hiÖn ®óng
quy ®Þnh cña ChÝnh phñ híng dÉn cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam qu¶n
ngo¹i hèi.
§iÒu 5. QuyÒn tù chñ cña tæ chøc tÝn dông
chøc tÝn dông chÞu tr¸ch nhiÖm quyÕt ®Þnh trong cho vay cña m×nh.
Kh«ng mét tæ chøc, nh©n nµo ®îc can thiÖp tr¸i ph¸p luËt vµo quyÒn chñ trong
qu¸ tr×nh cho vay thu håi nî cña tæ chøc tÝn dông.
§iÒu 6. Nguyªn t¾c vay vèn
Kh¸ch hµng vay vèn cña tæ chøc tÝn dông ph¶i ®¶m b¶o:
1. Sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông.
2. Hoµn tr¶ gèc l·i vèn vay ®óng thêi h¹n ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn
dông.
§iÒu 7. §iÒu kiÖn vay vèn
chøc tÝn dông xem xÐt quyÕt ®Þnh cho vay khi kh¸ch hµng ®ñ c¸c
®iÒu kiÖn sau:
1. Cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù, n¨ng lùc nh vi d©n chÞu tr¸ch nhiÖm
d©n sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt:
a) §èi víi kh¸ch hµng vay lµ ph¸p nh©n c¸ nh©n ViÖt Nam:
- Ph¸p nh©n ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù;
- nh©n chñ doanh nghiÖp t nh©n ph¶i n¨ng lùc ph¸p luËt n¨ng lùc
hµnh vi d©n sù;
- §¹i diÖn cña hé gia ®×nh ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù;
- §¹i diÖn cña tæ hîp t¸c ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù;
- Thµnh viªn hîp danh cña c«ng ty hîp danh ph¶i n¨ng lùc ph¸p luËt n¨ng lùc
hµnh vi d©n sù;
b) §èi víi kh¸ch hµng vay lµ ph¸p nh©n nh©n níc ngoµi ph¶i n¨ng lùc ph¸p
luËt d©n sù vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù theo quy ®Þnh ph¸p luËt cña níc mµ ph¸p nh©n
®ã quèc tÞch hoÆc nh©n ®ã ngn, nÕu ph¸p luËt níc ngoµi ®ã ®îc
LuËt D©n cña níc Céng hoµ héi chñ nghÜa ViÖt Nam, c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c
cña ViÖt Nam quy ®Þnh hoÆc ®îc ®iÒu íc quèc Céng hoµ héi chñ nghÜa
ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia quy ®Þnh.
2. Môc ®Ých sö dông vèn vay hîp ph¸p.
3. Cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®¶m b¶o tr¶ nî trong thêi h¹n cam kÕt.
4. Cã ¸n ®Çu t, ph¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch kh¶ thi hiÖu
qu¶; hoÆc ¸n ®Çu t, ph¬ng ¸n phôc®êi ng kh¶ thi vµ phï hîp i quy ®Þnh
cña ph¸p luËt.
5. Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh b¶o ®¶m tiÒn vay theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ
híng dÉn cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam.
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
§iÒu 8. ThÓ lo¹i cho vay
chøc tÝn dông xem xÐt quyÕt ®Þnh cho kh¸ch hµng vay theo c¸c thÓ lo¹i
ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n nh»m ®¸p øng nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt, kinh doanh,
dÞch vô, ®êi sèng vµ c¸c dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn:
1. Cho vay ng¾n h¹n c¸c kho¶n vay cã thêi h¹n cho vay ®Õn 12 th¸ng;
2. Cho vay trung h¹n lµ c¸c kho¶n vay thêi h¹n cho vay trªn 12 th¸ng ®Õn 60
th¸ng;
3. Cho vay dµi h¹n lµ c¸c kho¶n vay cã thêi h¹n cho vay tõ trªn 60 th¸ng trë lªn.
§iÒu 9. Nh÷ng nhu cÇu vèn kh«ng ®îc cho vay
1. Tæ chøc tÝn dông kh«ng ®îc cho vay c¸c nhu cÇu vèn sau ®©y:
a) §Ó mua s¾m c¸c tµi s¶n c¸c chi phÝ h×nh thµnh nªn i s¶n ph¸p luËt
cÊm mua b¸n, chuyÓn nhîng, chuyÓn ®æi;
b) §Ó thanh to¸n c¸c chi phÝ cho viÖc thùc hiÖn c¸c giao dÞch mµ ph¸p luËt cÊm;
c) §Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu chÝnh cña c¸c giao dÞch mµ ph¸p luËt cÊm.
2. ViÖc ®¶o nî, c¸c chøc tÝn dông thùc hiÖn theo quy ®Þnh riªng cña Ng©n
hµng Nhµ níc ViÖt Nam.
§iÒu 10.- Thêi h¹n cho vay
chøc tÝn dông kh¸ch hµng c¨n vµo chu s¶n xuÊt, kinh doanh, thêi
h¹n thu håi vèn cña ¸n ®Çu t, kh¶ n¨ng tr¶ cña kh¸ch hµng nguånn cho vay
cña chøc tÝn dông ®Ó tho thuËn thêi h¹n cho vay. §èi i c¸c ph¸p nh©n ViÖt
Nam níc ngoµi, thêi h¹n cho vay kh«ng qu¸ thêi h¹n ho¹t ®éng cßn l¹i theo quyÕt
®Þnh thµnh lËp hoÆc giÊy phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam; ®èi i nh©n níc ngoµi,
thêi h¹n cho vay kh«ng vît qu¸ thêi h¹n ®îc phÐp sinh sèng, ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam.
§iÒu 11.- L·i suÊt cho vay
1- Møc l·i suÊt cho vay do tæ chøc tÝnng kh¸ch hµng tho¶ thuËn phï hîp víi
quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam.
2- Møc l·i suÊt ¸p dông ®èi víi kho¶n nî gèc qu¸ h¹n do tæ chøc tÝn dông Ên ®Þnh
vÇ tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng trong hîp ®ång tÝn dông nhng kh«ng vît qu¸ 150% l·i suÊt
cho vay ¸p dông trong thêi h¹n cho vay ®· ®îc t hoÆc ®iÒu chØnh trong hîp
®ång tÝn dông.
§iÒu 12.- Møc cho vay
1- chøc tÝn dông n vµo nhu u vay n kh¶ n¨ng hoµn tr¶ a
kh¸ch hµng, kh¶ n¨ng nguån vèn cña m×nh ®Ó quyÕt ®Þnh møc cho vay.
2- Giíi h¹n tæng d cho vay ®èi víi t kh¸ch hµng thùc hiÖn theo quy®Þnh t¹i
§iÒu 18 Quy chÕ nµy.
3- Tæng d cho vay ®èi víi c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i §iÒu 20 Quy chÕ nµy
kh«ng ®îc vît qóa 5% vèn tù cã cña tæ chøc tÝn dông.
§iÒu 13.- Tr¶ nî gèc l·i vèn vay
1- chøc tÝn dông kh¸ch hµng tho¶ thuËn viÖc tr¶ gèc l·i vèn vay
nh sau:
a) C¸c kú h¹n tr¶ nî gèc ;
b) C¸c kú h¹n tr¶ l·i vèn vay cïng víi kú h¹n tr¶ nî gèc hoÆc theo kú h¹n riªng;
c) §ång tiÒn tr¶ viÖc b¶o toµn gi¸ trÞ gèc b»ng c¸c h×nh thøc thÝch hîp,
phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
3
Tải xuống 5,000₫ (8 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-22 17:44:26
. Ngân hàng Phát triển hạch toán tập trung toàn hệ thống; tự chủ về tài chính; thực hiện bảo toàn và phát triển vốn; bù đắp chi phí và rủi ro hoạt động tín dụng.   2. Hoạt động của Ngân hàng Phát triển không vì mục đích lợi nhuận, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0% (không phần trăm), không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi.   3. Ngân hàng Phát triển được Chính phủ đảm bảo khả năng thanh toán; được miễn ... . Ngân hàng Phát triển hạch toán tập trung toàn hệ thống; tự chủ về tài chính; thực hiện bảo toàn và phát triển vốn; bù đắp chi phí và rủi ro hoạt động tín dụng.   2. Hoạt động của Ngân hàng Phát triển không vì mục đích lợi nhuận, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0% (không phần trăm), không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi.   3. Ngân hàng Phát triển được Chính phủ đảm bảo khả năng thanh toán; được miễn ... q u y c h c h o v a y c a t c h c t n d n g i v i k h c h h n g (Ban hnh theo Quyt nh s 1627/2001/Q-NHNN ngy 31/12/2001 ca Thng c Ngn hng Nh n c) i u 1 . Phm vi iu chnh Quy ch ny quy nh v vic cho vay bng ng Vit Nam, ngoi t ca t chc tn dng i vi khch hng khng phi l t chc tn dng, nhm p ng nhu cu vn cho sn xut, kinh doanh, dch v, u t pht trin v i sng. i u 2 . i t ng p dng 1. Cc t chc tn dng c thnh lp v thc hin nghip v cho vay theo quy nh ca Lut Cc t chc tn dng. Tr ng hp cho vay bng ngoi t, cc t chc tn dng phi c php hot ng ngoi hi. 2. Khch hng vay ti t chc tn dng: a) Cc php nhn v c nhn Vit Nam gm: - Cc php nhn l: Doanh nghip nh n c, hp tc x, cng ty trch nhim hu hn, cng ty c phn, doanh nghip c vn u t n c ngoi v cc t chc khc c cc iu kin quy nh ti iu 94 B Lut Dn s; - C nhn; - H gia nh; - T hp tc; - Doanh nghip t nhn; - Cng ty hp doanh. b) Cc php nhn v c nhn n c ngoi. i u 3 . Gii thch t ng Trong Quy ch ny cc t ng d i y c hiu nh sau: 1. Cho vay l mt hnh thc cp tn dng, theo t chc tn dng giao cho khch hng s dng mt khon tin s dng vo mc ch v thi gian nht nh theo tho thun vi nguyn tc c hon tr c gc v li. 2. Thi hn cho vay l khong thi gian c tnh t khi khch hng bt u nhn vn vay cho n thi im tr ht n gc v li vn vay c tho thun trong hp ng tn dng gia t chc tn dng v khch hng. 3. K hn tr n l cc khong thi gian trong thi hn cho vay c tho thun gia t chc tn dng v khch hng m ti cui mi khong thi gian khch hng phi tr mt phn hoc ton b vn vay cho t chc tn dng. 4. iu chnh k hn tr n l vic t chc tn dng v khch hng tho thun v vic thay i cc k hn tr n tho thun tr c o trong hp ng tn dng. 5. Gia hn n vay l vic t chc tn dng chp thun ko di thm mt khong thi gian ngoi thi hn cho vay tho thun trong hp ng tn dng. 6. D n u t , ph ng n sn xut, kinh doanh, dch v hoc d n u t , ph ng n phc v i sng l mt tp hp nhng xut v nhu cu vn, cch thc s dng vn, kt qu t ng ng thu c trong mt khong thi gian xc nh i vi hot ng c th sn xut kinh doanh, dch v, u t pht trin hoc phc v i sng. 7. Hn mc tn dng l mc d n vay ti a c duy tr trong mt thi hn nht nh m t chc tn dng v khch hng tho thun trong hp ng tn dng. 8. Kh nng ti chnh ca khch hng vay l kh nng v vn, ti sn ca khch hng vay bo m hot ng th ng xuyn v thc hin cc ngha v thanh ton. i u ...
— Xem thêm —
Bình luận