Quyết định 1627 về Quy chế cho vay của TCTD

Số trang: 8
Mã số: 115859
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-22 17:44:26
. Ngân hàng Phát triển hạch toán tập trung toàn hệ thống; tự chủ về tài chính; thực hiện bảo toàn và phát triển vốn; bù đắp chi phí và rủi ro hoạt động tín dụng.   2. Hoạt động của Ngân hàng Phát triển không vì mục đích lợi nhuận, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0% (không phần trăm), không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi.   3. Ngân hàng Phát triển được Chính phủ đảm bảo khả năng thanh toán; được miễn ... q u y c h c h o v a y c a t c h c t n d n g i v i k h c h h n g (Ban hnh theo Quyt nh s 1627/2001/Q-NHNN ngy 31/12/2001 ca Thng c Ngn hng Nh n c) i u 1 . Phm vi iu chnh Quy ch ny quy nh v vic cho vay bng ng Vit Nam, ngoi t ca t chc tn dng i vi khch hng khng phi l t chc tn dng, nhm p ng nhu cu vn cho sn xut, kinh doanh, dch v, u t pht trin v i sng. i u 2 . i t ng p dng 1. Cc t chc tn dng c thnh lp v thc hin nghip v cho vay theo quy nh ca Lut Cc t chc tn dng. Tr ng hp cho vay bng ngoi t, cc t chc tn dng phi c php hot ng ngoi hi. 2. Khch hng vay ti t chc tn dng: a) Cc php nhn v c nhn Vit Nam gm: - Cc php nhn l: Doanh nghip nh n c, hp tc x, cng ty trch nhim hu hn, cng ty c phn, doanh nghip c vn u t n c ngoi v cc t chc khc c cc iu kin quy nh ti iu 94 B Lut Dn s; - C nhn; - H gia nh; - T hp tc; - Doanh nghip t nhn; - Cng ty hp doanh. b) Cc php nhn v c nhn n c ngoi. i u 3 . Gii thch t ng Trong Quy ch ny cc t ng d i y c hiu nh sau: 1. Cho vay l mt hnh thc cp tn dng, theo t chc tn dng giao cho khch hng s dng mt khon tin s dng vo mc ch v thi gian nht nh theo tho thun vi nguyn tc c hon tr c gc v li. 2. Thi hn cho vay l khong thi gian c tnh t khi khch hng bt u nhn vn vay cho n thi im tr ht n gc v li vn vay c tho thun trong hp ng tn dng gia t chc tn dng v khch hng. 3. K hn tr n l cc khong thi gian trong thi hn cho vay c tho thun gia t chc tn dng v khch hng m ti cui mi khong thi gian khch hng phi tr mt phn hoc ton b vn vay cho t chc tn dng. 4. iu chnh k hn tr n l vic t chc tn dng v khch hng tho thun v vic thay i cc k hn tr n tho thun tr c o trong hp ng tn dng. 5. Gia hn n vay l vic t chc tn dng chp thun ko di thm mt khong thi gian ngoi thi hn cho vay tho thun trong hp ng tn dng. 6. D n u t , ph ng n sn xut, kinh doanh, dch v hoc d n u t , ph ng n phc v i sng l mt tp hp nhng xut v nhu cu vn, cch thc s dng vn, kt qu t ng ng thu c trong mt khong thi gian xc nh i vi hot ng c th sn xut kinh doanh, dch v, u t pht trin hoc phc v i sng. 7. Hn mc tn dng l mc d n vay ti a c duy tr trong mt thi hn nht nh m t chc tn dng v khch hng tho thun trong hp ng tn dng. 8. Kh nng ti chnh ca khch hng vay l kh nng v vn, ti sn ca khch hng vay bo m hot ng th ng xuyn v thc hin cc ngha v thanh ton. i u ...
— Xem thêm —
Bình luận