Bài tập tính tỷ giá chéo

Số trang: 18
Mã số: 115841
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 18
Sao chép
Dạng bài tập thứ nhất
TÍNH TỶ GIÁ CHÉO
1.1 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào
một đồng tiền yết g
1.2 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào
một đồng tiền định giá
1.3 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền dựa vào đồng
thứ ba mà đồng thứ ba là định giá với đồng tiền
này nhưng lại là yết giá với đồng tiền kia
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
1.1 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng
dựa vào một đồng tiền yết giá
Công thức tổng quát về tỷ giá nghịch đảo
X/Y = a-b vậy Y/X = ?
-
Ngân hàng mua Y bằng đồng X với giá a và mua Y chính là bán đồng
X, do vậy giá bán đồng X bằng đồng Y sẽ là 1/a
-
Ngân hàng bán Y bằng đồng X với giá b và bán một đồng tiền chính là
mua đồng tiền kia, nên giá mua đồng X bằng đồng Y sẽ là 1/b.
Vậy nếu X/Y = a-b thì tỷ giá nghịch đảo Y/X sẽ là Y/X = 1/b-1/a
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
1.1 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng
dựa vào một đồng tiền yết giá
Thị trường thông báo:
X/Y = a/b
X/Z = c/d
Tính tỷ giá chéo: Y/Z và Z/Y
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-22 04:14:09
Bài tập tính tỷ giá chéoNội dung: Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào một đồng tiền yết giá; Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng tiền định giá; Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng thứ ba mà đồng thứ ba là định giá đối với đồng này nhưng lại là yết giá đối với đồng tiền kia. D ng bài tp th nhtT ÍNH T GIÁ CHÉO 1.1 T giá chéo gia hai ng tin cùng da vàomt ng tin yt giá 1.2 T giá chéo gia hai ng tin cùng da vào mt ng tin nh giá 1.3 T giá chéo gia hai ng tin da vào ng th ba mà ng th ba là nh giá vi ng tin này nhng li là yt giá vi ng tin kia 1.1 Tính t giá gia hai ng tin cùngda vào mt ng tin yt giáCông thc tng quát v t giá nghch o X/Y = a-b vy Y/X = ? - Ngân hàng mua Y bng ng X vi giá a và mua Y chính là bán n g X, do vy giá bán ng X bng ng Y s là 1/a - Ngân hàng bán Y bng ng X vi giá b và bán mt ng tin chín h là mua ng tin kia, nên giá mua ng X bng ng Y s là 1/b. Vy nu X/Y = a-b thì t giá nghch o Y/X s là Y/X = 1/b- 1/a 1.1 Tính t giá gia hai ng tin cùngda vào mt ng tin yt giá Th trng thông báo: X/Y = a/b X/Z = c/d Tính t giá chéo: Y/Z và Z/Y 1.1Tính t giá gia hai ng tin cùngda vào ng yt giá c b d a Y Z a d b c Z Y a d Z DbX Y DmX Z DbX X DbY Z DbY b c Z DmX Y DbX Z DmX X DmY Z DmY = == = = == = = == = = == = = == = = == = = == = = == = = == = / / / * / 1 / * / / / * / 1 / * / / Ta có : - X/Y = a/b Tính t giá: - Y/Z - X/Z = c/d - Z/Y 1.1Tính t giá gia hai ng tincùng da vào ng yt giá Ví d 1: Th trng thông báo USD/CHF = 1,1807/74 USD/HKD = 7,7515/85 Tính t giá CHF/HKD; HKD/CHF 1.1Tính t giá gia hai ng tincùng da vào ng yt giáDm CHF/HKD = Dm CHF/USD* Dm USD/HKD = Dm CHF/USD*Dm USD/HKD= (1/1,1874)*7,7515=6,5281 Db CHF/HKD = Db CHF/USD*Db USD/HKD = (1/1,1807)*7,7585= 6,5711 CHF/HKD = 6,5281-6,5711 HKD/CHF = 1/6,5711-1/6,5281 = 0,1521-0,1531 1531 ,0 / 1521 ,0 5281 ,6 1 5711 ,6 1 / 5711 ,6 / 5281 ,6 / 5711 ,6 1807 ,1 7585 , 7 / * / 1 / * / / 5281 ,6 1874 ,1 7515 , 7 / * / 1 / * / / = == = = == = = == = = == = = == = = == = = == = = == = = == = = == = = == = = == = = == = CHF HKD HKD CHF HKD DbUSD CHF DmUSD HKD DbUSD USD DbCHF HKD DbCHF HKD DmUSD CHF DbUSD HKD DmUSD USD DmCHF HKD DmCHF CHF/ USD= 1,1807/74 HKD/USD = 7,7515/85 1.2 Tính t giá gia hai ng tincùng da vào ng ti n nh giá Th trng thông báo X/Z = a/bY/Z = c/d Tính t giá X/Y; Y/X 1.2 Tính t giá gia hai ng tincùng da vào ng nh giá a d b c X Y c b d a Y X c b Z DmY Z DbX Y DbZ Z DbX Y DbX d a Z DbY Z DmX Y DmZ Z DmX Y DmX = == = = == = = == = = == = = == = = == = = == = = == = = == = / / / 1 * / / * / / / 1 * / / * / / X/Z = a/b Y/Z = c/d 1.2 Tính t giá gia hai ng tincùng da vào ng nh giá Ví d 2 Th trng thông báo GBP/USD = 2,0345/15 EUR/USD= 1,4052/40 Tính t giá GBP/EUR; EUR/GBP GBP/USD = 2,0345/15 EUR/USD= 1,4052/40 6950 ,0 / 6883 ,0 4388 ,1 1 4528 ,1 1 / 4528 ,1 / 4388 ,1 / 4528 ,1 4052 ,1 0415 ,2 / 1 * / / * / / 4388 ,1 4140 ,1 0345 , 2 / 1 * / / * / / = == = = == = = == = = == = = == = = == = = == = = == = = == = = == = = == = = == = = == = GBP USD USD GBP USD DmEUR USD DbGBP EUR DbUSD USD DbGBP EUR DbGBP USD DbEUR USD DmGBP EUR DmUSD USD DmGBP EUR DmGBP 1.3 ng th ba là nh giá vi ng tinnày và là yt giá vi ng tin kia Th trng thông báo X/Y = a/bY/Z = c/d TÍnh t giá X/Z; Z/X 1.3 ng th ba là nh giá vi ng tin này, là yt giá vi ng tin kia ac bd X Z bd ac Z X d b Z DbY Y DbX Z DbX c a Z DmY Y DmX Z DmX 1 1 / / / * / * / / * / * / / = == = = == = = == = = == = = == = = == = = == = X/Y = a/b Y/Z = c/d 1.3 ng th ba là nh giá vi ng tin này, là yt giá vi ng tin kia Ví d 3:Th trng thông báo EUR/USD = 1,4052/40 USD/HKD = 7,7515/85 Tính t giá EUR/HKD; HKD/EUR EUR/USD = 1,4052/40 USD/HKD = 7,7515/85 18/ 0911 ,0 8924 , 10 1 9705 , 10 1 / 9705 , 10 / 8924 , 10 / 9705 , 10 7585 ,7 * 4140 ,1 / * / / 8924 , 10 7515 ,7 * 4052 ,1 / * / / = == = = == = = == = = == = = == = = == = = == = = == = = == = = == = = == = EUR HKD HKD EUR HKD DbUSD USD DbEUR HKD DbEUR HKD DmUSD USD DmEUR HKD DmEUR Bài tp tính t giá chéo Thông tin th trng:GBP/USD = 2,0345/15 USD/SEK = 6,4205/6,5678 USD/NOK = 5,3833/5,4889 USD/DKK = 5,2367/10 EUR/USD = 1,4052/40 USD/CHF = 1,1807/74 USD/HKD = 7,7515/85 Tính các t giá sau: GBP/NOK; GBP/EUR; EUR/HKD; HKD/SEK; HKD/CHF; CHF/EU R; Bài tp tính t giá chéo áp án Cp GBP/NOK Dm GBP/NOK = Dm GBP/USD * Dm USD/NOK = 2,0345 * 5,3833 = 10,9523 Db GBP/NOK = Db GBP/USD * Db USD/NOK = 2,0415 * 5,4889 = 11,2055 = GBP/NOK = 10,9523/11,2055 Bài tp tính t giá chéo áp án Cp GBP/EUR 4388 ,1 4140 ,1 0345 ,2 / 1 * / / * / / = = = = USD DbEUR USD DmGBP EUR DmUSD USD DmGBP EUR DmGBP4528 ,1 4052 ,1 0415 ,2 / 1 * / / * / / = = = = USD DmEUR USD DbGBP EUR DbUSD USD DbGBP EUR DbGBP = GBP/EUR = 1,4388/1,4528
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận