GIÁO TRÌNH KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - CHƯƠNG 1

Lượt xem: 49629
Số trang: 4
Mã số: 115523
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-14 08:13:39
Bê tông cốt thép là vật liệu xây dựng phức hợp do BT và CT cùng cộng tác chịu lực Bê tông là đá nhân tạo được chế tạo từ các vật liệu rời (cát, sỏi, ...gọi là cốt liệu) và chất kết dính (xi măng hoặc các chất dẻo) Để thấy rõ ý nghĩa kinh tế kỹ thuật của việc đặt cốt thép vào BT tạo nên 1 kết cấu BTCT, làm thí nghiệm đơn giản sau Chæång 1 MÅÍ ÂÁÖU. 1. BẢN CHẤT CỦA BÊ TÔNG CỐT THÉP: Bã täng cäút theïp laì váût liãûu xáy dæûng phæïc håüp do BT vaì cäút theïp cuìng cäüng taïc chëu læûc: Bã täng laì âaï nhán taûo âæåüc chãú taûo tæì caïc váût liãûu råìi ( Caït, soíi,...goüi laì cäút liãûu) vaì cháút kãút dênh (Xi màng hoàûc caïc cháút deío). Bã täng cäút theïp: Neïn täút Keïo keïm Keïo, neïn täút Bã täng Cuìng phäúi håüp laìm viãûc Cäút theïp Âãø tháúy roî yï nghéa kinh tãú kyî thuáût cuía viãûc âàût cäút theïp vaìo BT taûo nãn 1 kãút cáúu BTCT, laìm thê nghiãûm âån giaín sau: Neïn Keïo - Uäún mäüt dáöm bã täng ta tháúy dáöm bë phaï hoaûi khaï såïm do vãút næït xuáút hiãûn åí vuìng bã täng chëu keïo. Trong khi âoï vuìng BT chëu neïn æïng suáút neïn coìn khaï beï so våïi khaí nàng chëu neïn cuía BT. Nhæ váûy khaí nàng chëu læûc cuía BT vuìng neïn chæa âæåüc táûn duûng hãút gáy laîng phê váût liãûu (Maì thæåìng khaí nàng chëu neïn cuía BT låïn hån tæì 10-20 láön khaí nàng chëu keïo cuía noï). Cuîng dáöm tæång tæû nhæ váûy nhæng nãúu âàût mäüt læåüng cäút theïp thêch håüp vaìo vuìng bã täng chëu keïo thç khaí nàng chëu læûc cuía dáöm tàng lãn ráút nhiãöu. Khi BT vuìng keïo bë næït thç cäút theïp seî thay thãú BT tiãúp nháûn toaìn bäü æïng læûc trong vuìng keïo, vaì dáöm váùn coìn khaí nàng chëu taíi. Dáöm BTCT chè bë phaï hoaûi khi BT vuìng neïn bë eïp våî hoàûc cäút theïp chëu keïo bë âæït. Neïn Keïo Màûc khaïc theïp chëu keïo vaì neïn âãöu täút nãn coï thãø âàût theïp vaìo caí vuìng chëu neïn âãø tàng khaí nàng chëu læûc cuía vuìng neïn , giaím kêch thæåïc tiãút diãûn hoàûc âãø chëu caïc læûc keïo xuáút hiãûn ngáùu nhiãn. Váûy thæûc cháút bã täng cäút theïp laì mäüt váût liãûu xáy dæûng häùn håüp maì trong âoï bã täng vaì cäút theïp âaî liãn kãút håüp lyï våïi nhau âãø cuìng laìm viãûc trong mäüt kãút cáúu. Såí dé bã täng vaì cäút theïp coï thãø cuìng laìm viãûc âæåüc laì do: - Læûc dênh baïm giæîa BT vaì cäút theïp: Bã täng khi ninh kãút thç dênh chàût våïi cäút theïp nãn æïng læûc coï thãø truyãön tæì BT sang cäút theïp vaì ngæåüc laûi. Læûc dênh coï yï nghéa haìng âáöu, nhåì âoï coï thãø khai thaïc hãút khaí nàng chëu læûc cuía cäút theïp, haûn chãú bãö räüng khe næït... - Giæîa bã täng vaì theïp khäng xaíy ra phaín æïng hoïa hoüc coï haûi. Bã täng coï âäü âàûc chàõc, bao boüc baío vãû cäút theïp khäng bë han rè vaì ngàn ngæìa taïc duûng coï haûi cuía mäi træåìng âäúi våïi theïp. - Bã täng vaì theïp coï hãû säú giaín nåí nhiãût gáön bàòng nhau (αct= 1,2.10-5; αb=10-5∼1,5.10-5). Nãn khi nhiãût âäü thay âäøi trong phaûm vi thäng thæåìng dæåïi 1000C thç æïng suáút ( ban âáöu ) xaíy ra trong váût liãûu khäng âaïng kãø. KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP 1 Chæång 1 2. PHÂN LOẠI BTCT: 2.1. Phân loại theo phương pháp chế tạo : a. Bê tông cốt thép toàn khối (BTCT đổ tại chỗ): BTCT toaìn khäúi khi thi cäng ngæåìi ta tiãún haình gheïp vaïn khuän, âàût cäút theïp vaì âäø BT ngay taûi vë trê thiãút kãú cuía kãút cáúu. * Æu âiãøm: - Caïc cáúu kiãûn liãn kãút toaìn khäúi nãn kãút cáúu coï âäü cæïng låïn, chëu taíi troüng âäüng täút. - Coï thãø chãú taûo caïc cáúu kiãûn theo hçnh daïng tuìy yï. * Nhæåüc âiãøm: - Täún váût liãûu laìm vaïn khuän, âaì giaïo. - Thi cäng chëu aính hæåíng thåìi tiãút. Trong thæûc tãú biãûn phaïp thi cäng naìy laì phäø biãún, ngæåìi ta âaî coï nhiãöu biãûn phaïp hiãûu quaí âãø khàõc phuûc caïc nhæåüc âiãøm trãn: Sæí duûng vaïn khuän vaûn nàng bàòng kim loaûi, vaïn khuän træåüt, duìng phuû gia âäng cæïng nhanh, duìng BT thæång pháøm .. .. b. Bê tông cốt thép lắp ghép: Theo phæång phaïp naìy ngæåìi ta phán kãút cáúu thaình caïc cáúu kiãûn riãng biãût âãø coï thãø chãú taûo sàôn åí nhaì maïy hay sán baîi, räöi âem làõp gheïp laûi thaình kãút cáúu taûi vë trê thiãút kãú. PP naìy khàõc phuûc âæåüc pháön naìo nhæåüc âiãøm cuía BT toaìn khäúi. * Æu âiãøm: - Coï âiãöu kiãûn Cäng nghiãûp hoïa trong thi cäng xáy dæûng. - Tiãút kiãûm váût liãûu laìm vaïn khuän. - Ruït ngàõn thåìi gian thi cäng, âaím baío cháút læåüng.. .. * Nhæåüc âiãøm: - Cáön coï caïc phæång tiãûn váûn chuyãøn, cáøu làõp. - Xæí lyï caïc mäúi näúi phæïc taûp. - Âäü cæïng cuía kãút cáúu khäng låïn. BTCT làõp gheïp coï hiãûu quaí vãö sæí duûng nhán læûc, phæång tiãûn thi cäng vaì nguyãn váût liãûu khi laìm täút cäng taïc tiãu chuáøn hoïa vaì âënh hçnh hoïa. c. Bê tông cốt thép nửa lắp ghép: Theo PP næía làõp gheïp, ngæåìi ta tiãún haình làõp gheïp caïc cáúu kiãûn âæåüc chãú taûo sàôn chæa hoaìn chènh, sau âoï âàût thãm cäút theïp, gheïp vaïn khuän vaì âäø BT taûi chäø âãø hoaìn ...
— Xem thêm —
Từ khóa: bê tông cốt thép
Bình luận