chuyên đề - Kế toán nguyên vật liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại Xí nghiệp 22 - Công ty 22 BQP .

Lượt xem: 12417
Số trang: 71
Mã số: 115499
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 71
Sao chép
1
LI NÓI ĐẦU
Trong nn kinh tế th trường mi doanh nghip mun tn ti phát
trin phi có nhng phương án sn xut và chiến lược kinh doanh hiuqu.
Đ làm được nhng điu đó các doanh nghip luôn ci tiến ng cao cht
lượng sn phm. Do đó công tác qun lí và hch toán nguyên vt liu, công c
dng c được coi là nhim v quan trng ca mi doanh nghip.
T chc hch toán nguyên vt liu, ng c dng c tt s cung cp
thông tin kp thi, chính xác cho các nhà qun c phn hành kế toán
khác trong doanh nghip đ t đó có th đưa ra nhng phương án sn xut
kinh doanh hiu qu. Ni dung thc hin công tác hch toán nguyên vt
liu, công c dng c vn đề có tính cht chiến lưc đòi hi mi doanh
nghip phi thc hin trong quá trình hot động sn xut kinh doanh ca mình.
nghip 22 - Công ty 22 BQP mt doanh nghip Nhà nước hot
động trong lĩnh vc sn xut sn phm phc v cho nhu cu y dng. Chính
vy vic hch toán nguyên vt liu, công c dng c ti công ty rt được
coi trng và mt b phn không th thiếu trong toàn b công c qun
ca công ty. Sau thi gian thc tp ti Xí nghip 22 - Công ty 22 BQP em đã
tìm hiu thc tế, kết hp vi lun đã hc trường đ viết chuyên đề: "Kế
toán nguyên vt liu, vt liu và công c dng c ti Xí nghip 22 - Công ty
22 BQP".
Chuyên đề được chia làm 3 chương:
Chương I: Các vn đ chung v kế toán nguyên vt liu, công c dng c.
Chương II: Thc tế công tác kế toán nguyên vt liu, công c dng
c ti Xí nghip 22 - Công ty 22 BQP.
Chương III: Nhn xét và kiến ngh v công c kế toán nguyên vt
liu, công c dng c.
Do điu kin thi gian hn nên trong chuyên đ không tránh được
nhng thiếu sót, em rt mong s ch bo ca các ctrong Công ty
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2
cũng như s ch bo ca giáo hướng dn Phm Thanh Huyn. Em xin chân
thành cám ơn.
CHƯƠNG I
CƠ S LÝ LUN CHUNG V K TOÁN
NGUYÊN VT LIU TRONG DOANH NGHIP
I. KHÁI NIM NGUYÊN VT LIU:
Nguyên vt liu đi tượng lao động đưc th hin dưới dng vt hoá
như:cát,si trong doanh nghip xây lp; vi trong doanh nghip may mc ; rau
qu trong doanh nghip chế biến thc phm...,là tài sn d tr ca doanh
nghip phc v sn xut.
+) Trong quá trình sn xut, Nguyên vt liu đưc bao gm cc yếu t
đưc đưa vào phc v qtrình vn hành chung, chu s tác động gián tiếp
ca con ngưi thông qua tư liu sn xut để to ra sn phm : bt mì, trng,
sa... để sn xut ra bánh các loi hoc có th tham gia gián tiếp :các loi du,
m i trơn ,ph tùng thay thế.. phc v cho s hot động liên tc bình
thưng ca máy móc ,thiết b,,gim thit hi do ngng sn xut ra.
+)Trong quá trình tác động ca lao động v mt hin vt ,Nguyên vt
liu hoc b hao mòn toàn b như:nhiên liu, cht đt... hoc ch thay đổi hình
thái vt cht ban đầu như: mía để sn xut đưng ... hoc vn gi nguyên
trng thái vt cht ban đầu như : vi để sn xut qun ,áo....
Như vy , Nguyên vt liu được th hin dưới hình thái vt hoá
nghĩa tn ti trng thái vt cht c th , th s ,mó cm nhn bng
trc quan .Nh đó th n, đo ,đong ,đếm được nên Nguyên vt liu và s
biến động ca nó đưc kim soát thường xuyên bng vic kim kê xác đnh s
lượng thông qua các đơn v đo lường.
II.PHÂN LOI NGUYÊN VT LIU:
Vt liu s dng trong các doanh nghip có nhiu loi,nhiu th,có vai
trò ,ng dng khác nhau trong quá trình sn xut kinh doanh.Trong điu kin
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3
đó đòi hi các doanh nghip phi phân loi vt liu thì mi có t chc tt vic
qun lý và hch toán vt liu.
Trong thc tế qun hch toán nguyên vt liu các doanh nghip, đc
trưng thông dng nht để phân loi vt liu và vai trò,tác dng ca nguyên vt
liu trong sn xut và u cu qun lý.Theo đc trưng y,vt liu được chia
thành các loi sau:
-Nguyên vt liu chính: nhng nguyên vt liu sau quá trình gia
ng, chế biến cu thành thc th vt cht ch yếu ca sn phm k c bán
thành phm mua vào”
-Nguyên vt liu ph:là nhng nguyên vt liu ch có c dng ph tr
trong sn xut, được s dng kết hp vi nguyên vt liu chính đ m thay
đổi màu sc ,mùi v, hình dáng b ngoài ca sn phm hoc đẻ s dng để
đảm bo cho công c lao đng hot động bình thường hoc phc v cho nhu
cu công ngh k thut,phc v cho lao động công nhân viên chc.
-Nhiên liu:V thc cht nhiên liu mt loi nguyên vt liu ph
nhưng được tách ra thành mt loi vt liu riêng bit vic sn xut
tiêu ng nhiên liu chiếm t trng ln trong nn kinh tế quc dân, mt khác
yêu cu qun k thut hoàn toàn khác vi vt liu thông
thưng.Nhiên liu tác dng cung cp nhit lưng cho quá trình sn xut
kinh doanh din ra bình thường. th tn ti th rn, lng hoc khí như
than,kđốt...
-Ph t ùng thay thế: nhng vt tư dùng đ thay thế ,s cha, bo
dưng máy c, thiết b,phương tin vn ti...
-Vt liu thiết b xây dng cơ bn : thiết b (cn lp không cn
lp, vt kết cu, công c ...) mà doanh nghip mua vào đ đu tư cho xây
dng cơ bn.
-Phế liu : là các loi nguyên vt liu thu được trong quá trình sn xut
hay thanh lý tài sn, có th s dung hay bán ra ngoài.
Tải xuống 5,000₫ (71 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-14 03:41:14
Trong nền kinh tế thị trường mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những phương án sản xuất và chiến lược kinh doanh có hiệuquả. Để làm được những điều đó các doanh nghiệp luôn cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Do đó công tác quản lí và hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ được coi là nhiệm vụ quan trọng của mỗi doanh nghiệp.
Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tốt sẽ cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các nhà quản lí và các phần hành kế toán khác trong doanh nghiệp để từ đó có thể đưa ra những phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Nội dung thực hiện công tác hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ là vấn đề có tính chất chiến lược đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải thực hiện trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Xí nghiệp 22 - Công ty 22 BQP là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm phục vụ cho nhu cầu xây dựng. Chính vì vậy việc hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty rất được coi trọng và là một bộ phận không thể thiếu trong toàn bộ công tác quản lý của công ty. Sau thời gian thực tập tại Xí nghiệp 22 - Công ty 22 BQP em đã tìm hiểu thực tế, kết hợp với lý luận đã học ở trường để viết chuyên đề: "Kế toán nguyên vật liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại Xí nghiệp 22 - Công ty 22 BQP". Trong nền kinh tế thị trường mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những phương án sản xuất và chiến lược kinh doanh có hiệuquả. Để làm được những điều đó các doanh nghiệp luôn cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Do đó công tác quản lí và hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ được coi là nhiệm vụ quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tốt sẽ cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các nhà quản lí và các phần hành kế toán khác trong doanh nghiệp để từ đó có thể đưa ra những phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Nội dung thực hiện công tác hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ là vấn đề có tính chất chiến lược đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải thực hiện trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Xí nghiệp 22 - Công ty 22 BQP là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm phục vụ cho nhu cầu xây dựng. Chính vì vậy việc hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty rất được coi trọng và là một bộ phận không thể thiếu trong toàn bộ công tác quản lý của công ty. Sau thời gian thực tập tại Xí nghiệp 22 - Công ty 22 BQP em đã tìm hiểu thực tế, kết hợp với lý luận đã học ở trường để viết chuyên đề: "Kế toán nguyên vật liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại Xí nghiệp 22 - Công ty 22 BQP". 1 LỜI NÓI ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những phương án sản xuất và chiến lược kinh doanh có hiệuquả. Để làm được những điều đó các doanh nghiệp luôn cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Do đó công tác quản lí và hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ được coi là nhiệm vụ quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tốt sẽ cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các nhà quản lí và các phần hành kế toán khác trong doanh nghiệp để từ đó có thể đưa ra những phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Nội dung thực hiện công tác hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ là vấn đề có tính chất chiến lược đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải thực hiện trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Xí nghiệp 22 - Công ty 22 BQP là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm phục vụ cho nhu cầu xây dựng. Chính vì vậy việc hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty rất được coi trọng và là một bộ phận không thể thiếu trong toàn bộ công tác quản lý của công ty. Sau thời gian thực tập tại Xí nghiệp 22 - Công ty 22 BQP em đã tìm hiểu thực tế, kết hợp với lý luận đã học ở trường để viết chuyên đề: "Kế toán nguyên vật liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại Xí nghiệp 22 - Công ty 22 BQP". Chuyên đề được chia làm 3 chương: Chương I: Các vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. Chương II: Thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Xí nghiệp 22 - Công ty 22 BQP. Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. Do điều kiện thời gian có hạn nên trong chuyên đề không tránh được những thiếu sót, em rất mong có sự chỉ bảo của các cô chú trong Công ty 2 cũng như sự chỉ bảo của cô giáo hướng dẫn Phạm Thanh Huyền. Em xin chân thành cám ơn. CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP I. KHÁI NIỆM NGUYÊN VẬT LIỆU: Nguyên vật liệu là đối tượng lao động được thể hiện dưới dạng vật hoá như:cát,sỏi trong doanh nghiệp xây lắp; vải trong doanh nghiệp may mặc ; rau quả trong doanh nghiệp chế biến thực phẩm...,là tài sản dự trữ của doanh nghiệp phục vụ sản xuất. +) Trong quá trình sản xuất, Nguyên vật liệu được bao gồm cấc yếu tố được đưa vào phục vụ quá trình vận hành chung, chịu sự tác động gián tiếp của con người thông qua tư liệu sản xuất để tạo ra sản phẩm : bột mì, trứng, sữa... để ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận