phân tích lý luận hình thái kinh tế – xã hội với những giá trị khoa học của nó

Số trang: 34
Mã số: 115141
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 34
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-05 15:57:07
Lý luận hình thái kinh tế – xã hội là lý luận cơ bản và giữ một vị trí hết sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do K.Marx xây dựng nên. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực học. Nhờ có lý luận hính thaí kinh tế – xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử xã hội học K. Marx đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên trong, nội tại của sự phát triển xã hội, chỉ rõ được bản chất của từng chế độ xã hội. Như vậy qua lý luận hình thái kinh tế – xã hội giúp chúng ta nghiên cứu một cách đúng đắn và khoa học vận hành của xã hội trong mỗi giai đoạn nhất định. Nhưng ngày nay, đứng trước những sự kiện lớn như  sự  sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, đặc biệt là Liên Xô - ngọn cờ đầu của chủ nghĩa xã hội, lý luận hình thái kinh tế xã hội bị phê phán từ  rất nhiều phía sự phê phán không chỉ từ phía đối lập  của chủ nghĩa Marx- Lênin mà còn  cả một số người đã từng đi theo con đường của chủ nghĩa Marx – Lênin. Nói chung họ cho rằng: lý luận hình thái kinh tế xã hội đã lỗi thời, lạc hậu không thể áp dụng vào điều kiện hiện nay mà phải thay thế bằng một lý luận khác. Trước tình hình đó buộc chúng ta làm rõ thực chất của lý luận hình thái kinh tế xã hội và giá trị về mặt khoa học, tính thời đại của nó là rất cần thiết ; về thực tiễn nước ta đang trong quá trình xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình đó rất nhiều vấn đề khó khăn được đặt ra đòi hỏi phải nghiên cứu giải quyết. Để góp phần làm rõ hơn về lý luận hình thái kinh tế – xã hội với những giá trị khoa học  của nó, em xin có một vài phân tích về vấn đề trên nhằm hiểu thêm về tính đúng đắn của nó. L i m u L lun hnh thi kinh t x hi l l lun c bn v gi mt v t r ht sc quan t rng ca ch ngha duy vt lch s do K.Ma rx xy dng nn. L lun hnh thi kinh t - x hi c tha nhn l l lun khoa hc v l ph ng php lun c bn t rong vic nghin cu lnh vc hc. Nh c l lun hnh tha kinh t x hi, ln u tin t rong lch s x hi hc K. Marx ch r ngun gc, ng lc bn t rong, ni ti ca s pht t r in x hi, ch r c bn cht ca tng ch x hi. Nh vy qua l lun hnh thi kinh t x hi gip chng ta nghin cu mt cch ng n v khoa hc vn hnh ca x hi t rong mi giai on nht nh. Nh ng ngy nay, ng t r c nhng s kin ln nh s sp ca cc n c x hi ch ngha ng u, c bit l Lin X - ngn c u ca ch ngha x hi, l lun hnh thi kinh t x hi b ph phn t r t nhiu pha s ph phn khng ch t pha i lp ca ch ngha Marx- Lnin m cn c mt s ng i tng i theo con ng ca ch ngha Marx Lnin. Ni chung h cho rng: l lun hnh thi kinh t x hi li thi, lc hu khng th p dng vo iu kin hin nay m phi thay th bng mt l lun khc. Tr c tnh hnh buc chng ta lm r thc cht ca l lun hnh thi kinh t x hi v gi t r v mt khoa hc, tnh thi i ca n l r t cn thi t ; v thc tin n c ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận