phân tích lý luận hình thái kinh tế – xã hội với những giá trị khoa học của nó

Lượt xem: 6067
Số trang: 34
Mã số: 115141
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 34
Sao chép
Lêi më ®Çu
Lý luËn nh ti kinh tÕ héi lµ luËn n gi÷
mét trÝ t søc quan träng cña c nghÜa duy t lÞch sö do
K.Marx x©y ng nªn. Lý luËnnh th¸i kinh tÕ - x· héi ®· ®îc thõa
nhËn lµ lý luËn khoa häc vµ lµ ph¬ng ph¸p ln b¶n trong viÖc
nghiªn cøu lÜnh vùc häc. N luËn hÝnh thaÝ kinh tÕ
héi, lÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö héi häc K. Marx ®· chØ râ nguån
gèc, ®éng lùc bªn trong, i i a ph¸t triÓn i, chØ râ ®îc
n ct cña tõng chÕ ®é héi. Nhy qua lý luËnnh th¸i kinh
– x· héi gióp chóng ta nghiªn cøu métch ®óng ®¾n khoa häc
n hµnh cña x· héi trong mçi giai ®o¹n nhÊt ®Þnh.
Nhng ngµy nay, ®øng tríc nng sù kn lín nh sù sôp ®æ cña
c¸c níc i chñ nghÜa ë §«ng ¢u, ®Æc bt lµ Ln - ngän cê
®Çu cña chñ nghÜa x· héi, lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ héi phª
ph¸n rÊt nhu phÝa phª ph¸n kh«ng chØ phÝa ®èi lËp
a chñ nghÜa Marx- Lªnin mµ cßn mét sè ngêi ®· tõng ®i theo
con ®êng cña c nghÜa Marx Lªnin. Nãi chung cho r»ng: lý
luËnnh th¸i kinh héi ®· i ti, l¹c hËu kh«ng t ¸p dông
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
vµo ®iÒu kn hiÖn nay mµ phi thay t b»ng mét lý luËn kh¸c.
Trícnhnh ®ã buéc chóng tam thùc chÊta lý luËnnh
th¸i kinh x· héi gi¸ trÞ vÒ mÆt khoa häc, tÝnh ti ®¹i cña
lµ rÊt cÇn thiÕt ; thùc tiÔn níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh x©y
ng ®Êt níc theo ®Þnh híngi chñ nghÜa. Trong qu¸ tr×nh ®ã
rÊt nhiÒu n ®Ò khã kh¨n ®îc ®Æt ra ®ßi i phi nghiªn cøu
gii qut.
§Ó p phÇn m râ h¬n lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ héi
i nng g trÞ khoa häc cña nã, em xin cã mét vµi ph©n tÝch
n ®Ò trªn nh»m hu tm vÒ tÝnh ®óng ®¾n cña nã.
PhÇn I
Néi dung cña nh th¸i kinh tÕ - héi
1) Kh¸i niÖm.
H×nh th¸i kinh héi t ph¹m trï cña c nghÜa duy
t lÞch sö ng ®Ó chØ x· i ë tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn lÞch sö
nhÊt ®Þnh, víi nh÷ng quan s¶n xuÊt cña nã thÝch øng i lùc l-
îng s¶n xuÊt ë mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh i t kiÕn tróc thîng
ng ®îcy ngn trªn nng quan s¶n xuÊt ®ã.
KÕt cÊu vµ chøc ng cña c yÕu cÊu thµnh nh ti kinh
– x· héi.
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
héi kh«ng phi lµ tæng sè nh÷ng hiÖn tîng, kiÖn i r¹c
nh÷ng c¸ nn riªng lÎ. X· héi lµt chØnh thÓ toµn vÑn c¬ cÊu
phøc t¹p. Trong ®ã cã nngt c¬ b¶n nhÊt lµ lùc lîng s¶n xuÊt,
quan s¶n xuÊt vµ kiÕn tróc thîng tÇng.it vai trß nhÊt
®Þnh t¸c ®éng ®Õn t kh¸c t¹o nªn n ®éng cña c¬ t
héi. ChÝnh tÝnh toµn n cña nã ®îc pn ¸nh b»ng kh¸i niÖm
nh th¸i kinh tÕ – x· héi.
Lùc lîng s¶n xt lµ nÒn tng vËt chÊt kü thuËt cña mçi h×nh
th¸i kinh héi. nh thµnh pt triÓn a i h×nh
th¸i kinh tÕ héi t ®Õn cïng lµ do lùc lîng n xt quyÕt
®Þnh. Lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn qua c¸c h×nh ti kinh
héi nèi tiÕp nhau thÊp lªn cao thÓ hiÖn tÝnh liªn tôc trong sù
ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi.
Quan n xuÊt – quan gi÷a ngêi ngêi trong qu¸ tr×nh
s¶n xuÊt lµ nh÷ng quan c¬ n, ban ®Çu quyÕt ®Þnh tÊt
mèi quan hÖ héi kh¸c, kh«ng cã mèi quan ®ã th× kh«ng
thµnh héi vµ quy luËt héi.i h×nh th¸i kinh - héi l¹i cã
mét kiÓu quan n xuÊt cña t¬ng øng víi tr×nh ®é nhÊt
®Þnh a lùc lîng s¶n xt. Quan n xuÊt, ®ã lµ tu chuÈn
kh¸ch quan ®Ó ph©n biÖt i cô thÓ y i i cô thÓ kh¸c,
®ång thêi tiªu bu cho t giai ®o¹n pt triÓn nt ®Þnh cña
lÞch sö.
3
Tải xuống 5,000₫ (34 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-05 15:57:07


Lý luận hình thái kinh tế – xã hội là lý luận cơ
bản và giữ một vị trí hết sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do
K.Marx xây dựng nên. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội đã được thừa nhận là lý
luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực học.
Nhờ có lý luận hính thaí kinh tế – xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử xã hội
học K. Marx đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên trong, nội tại của sự phát triển
xã hội, chỉ rõ được bản chất của từng chế độ xã hội. Như vậy qua lý luận hình
thái kinh tế – xã hội giúp chúng ta nghiên cứu một cách đúng đắn và khoa học
vận hành của xã hội trong mỗi giai đoạn nhất định.

Nhưng ngày nay, đứng trước những sự kiện lớn
như  sự 
sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, đặc biệt là Liên Xô -
ngọn cờ đầu của chủ nghĩa xã hội, lý luận hình thái kinh tế xã hội bị phê phán
từ  rất nhiều phía sự phê phán không chỉ
từ phía đối lập  của chủ nghĩa Marx-
Lênin mà còn  cả một số người đã từng đi
theo con đường của chủ nghĩa Marx – Lênin. Nói chung họ cho rằng: lý luận hình
thái kinh tế xã hội đã lỗi thời, lạc hậu không thể áp dụng vào điều kiện hiện
nay mà phải thay thế bằng một lý luận khác. Trước tình hình đó buộc chúng ta
làm rõ thực chất của lý luận hình thái kinh tế xã hội và giá trị về mặt khoa
học, tính thời đại của nó là rất cần thiết ; về thực tiễn nước ta đang trong
quá trình xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình
đó rất nhiều vấn đề khó khăn được đặt ra đòi hỏi phải nghiên cứu giải quyết.

Để góp phần làm rõ hơn về lý luận hình thái kinh tế
– xã hội với những giá trị khoa học  của
nó, em xin có một vài phân tích về vấn đề trên nhằm hiểu thêm về tính đúng đắn
của nó. Lý luận hình thái kinh tế – xã hội là lý luận cơ bản và giữ một vị trí hết sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do K.Marx xây dựng nên. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực học. Nhờ có lý luận hính thaí kinh tế – xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử xã hội học K. Marx đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên trong, nội tại của sự phát triển xã hội, chỉ rõ được bản chất của từng chế độ xã hội. Như vậy qua lý luận hình thái kinh tế – xã hội giúp chúng ta nghiên cứu một cách đúng đắn và khoa học vận hành của xã hội trong mỗi giai đoạn nhất định. Nhưng ngày nay, đứng trước những sự kiện lớn như  sự  sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, đặc biệt là Liên Xô - ngọn cờ đầu của chủ nghĩa xã hội, lý luận hình thái kinh tế xã hội bị phê phán từ  rất nhiều phía sự phê phán không chỉ từ phía đối lập  của chủ nghĩa Marx- Lênin mà còn  cả một số người đã từng đi theo con đường của chủ nghĩa Marx – Lênin. Nói chung họ cho rằng: lý luận hình thái kinh tế xã hội đã lỗi thời, lạc hậu không thể áp dụng vào điều kiện hiện nay mà phải thay thế bằng một lý luận khác. Trước tình hình đó buộc chúng ta làm rõ thực chất của lý luận hình thái kinh tế xã hội và giá trị về mặt khoa học, tính thời đại của nó là rất cần thiết ; về thực tiễn nước ta đang trong quá trình xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình đó rất nhiều vấn đề khó khăn được đặt ra đòi hỏi phải nghiên cứu giải quyết. Để góp phần làm rõ hơn về lý luận hình thái kinh tế – xã hội với những giá trị khoa học  của nó, em xin có một vài phân tích về vấn đề trên nhằm hiểu thêm về tính đúng đắn của nó. L i m u L lun hnh thi kinh t x hi l l lun c bn v gi mt v t r ht sc quan t rng ca ch ngha duy vt lch s do K.Ma rx xy dng nn. L lun hnh thi kinh t - x hi c tha nhn l l lun khoa hc v l ph ng php lun c bn t rong vic nghin cu lnh vc hc. Nh c l lun hnh tha kinh t x hi, ln u tin t rong lch s x hi hc K. Marx ch r ngun gc, ng lc bn t rong, ni ti ca s pht t r in x hi, ch r c bn cht ca tng ch x hi. Nh vy qua l lun hnh thi kinh t x hi gip chng ta nghin cu mt cch ng n v khoa hc vn hnh ca x hi t rong mi giai on nht nh. Nh ng ngy nay, ng t r c nhng s kin ln nh s sp ca cc n c x hi ch ngha ng u, c bit l Lin X - ngn c u ca ch ngha x hi, l lun hnh thi kinh t x hi b ph phn t r t nhiu pha s ph phn khng ch t pha i lp ca ch ngha Marx- Lnin m cn c mt s ng i tng i theo con ng ca ch ngha Marx Lnin. Ni chung h cho rng: l lun hnh thi kinh t x hi li thi, lc hu khng th p dng vo iu kin hin nay m phi thay th bng mt l lun khc. Tr c tnh hnh buc chng ta lm r thc cht ca l lun hnh thi kinh t x hi v gi t r v mt khoa hc, tnh thi i ca n l r t cn thi t ; v thc tin n c ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận