Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-05 00:29:46
1 P HÁP LệN H của Uỷ b a n T hườn g vụ Q uốc hội Số 4 1 / 2 0 0 2 / P L-U B T V Q H 1 0 n gày 2 5 t hán g 5 năm 2 0 0 2 về đối xử tối h uệ q uốc và đối xử q uốc g i a t r o n g t hươn g mại q uốc tế Để thống nhất quản lý nhà nước về Đối xử tối huệ quốc và Đối xử quốc gia trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi trong thương mại quốc tế; thực hiện có hiệu quả chính sách kinh tế đối ngoại, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2002; Pháp lệnh này quy định về áp dụng Đối xử tối huệ quốc và Đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế. C hươn g I N hữn g q u y địn h c h u n g Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Pháp lệnh này quy định về phạm vi, nguyên tắc, trường hợp áp dụng Đối xử tối huệ quốc và Đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế, gồm các lĩnh vực thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, đầu tư và quyền sở hữu trí tuệ. Điều 2 . Đối tượng áp dụng Đối xử tối huệ quốc và Đối xử quốc gia được áp dụng đối với: 1. Hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam và hàng hoá xuất khẩu từ Việt Nam; 2. Dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài; 3. Đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài; 4. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ là tổ chức, cá nhân nước ngoài. Điều 3 . Giải thích từ ngữ Trong Pháp lệnh này, những từ ngữ dưới đây được hiểu nh sau: 1. “Đối xử tối huệ quốc trong thương mại hàng hoá” là đối xử không kém thuận lợi hơn đối xử mà Việt Nam dành cho hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ một nước so với hàng hoá tương tự nhập khẩu có xuất xứ từ nước thứ ba hoặc hàng hoá xuất khẩu đến một nước so với hàng hoá tương tự xuất khẩu đến nước thứ ba. 2. “Đối xử tối huệ quốc trong thương mại dịch vụ” là đối xử không kém thuận lợi hơn đối xử mà Việt Nam dành cho dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của một nước so với dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ tương tự của nước thứ ba. 3. “Đối xử tối huệ quốc trong đầu tư” là đối xử không kém thuận lợi hơn đối xử mà Việt Nam dành cho đầu tư và nhà đầu tư của một nước so với đầu tư và nhà đầu tư của nước thứ ba trong những điều kiện tương tự. 4. “Đối xử tối huệ quốc đối với quyền sở hữu trí tuệ” là đối xử không kém thuận lợi hơn đối xử mà Việt Nam dành cho việc xác lập, bảo hộ và thực thi các quyền sở hữu trí tuệ và mọi lợi ích có được từ các quyền đó của tổ chức, cá nhân của một nước so với tổ chức, cá nhân của nước thứ ba. 5. “Đối xử quốc gia trong thương mại hàng hoá” là đối xử không kém thuận lợi hơn đối xử mà Việt Nam dành cho hàng hoá nhập khẩu so với hàng hoá tương tự trong nước. 6. “Đối xử quốc gia trong thương mại dịch vụ” là đối xử không kém thuận lợi hơn đối xử mà Việt Nam dành cho dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài so với dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ tương tự trong nước. 7. “Đối xử quốc gia trong đầu tư” là đối xử không kém thuận lợi hơn đối xử mà Việt Nam dành cho đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài so với đầu tư và nhà đầu tư trong nước trong những điều kiện tương tự. 8. “Đối xử quốc gia đối với quyền sở hữu trí tuệ” là đối xử không kém thuận lợi hơn đối xử mà Việt Nam dành cho việc xác ...
— Xem thêm —
Bình luận