TÀI LIỆU KINH TẾ VĨ MÔ - ĐỘC QUYỀN

Số trang: 9
Mã số: 114971
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-04 08:29:48
đặc điểm doanh nghiệp:- doanh nghiệp độc quyền không có đường cung- đường cầu của doanh nghiệp độc quyền xuống dốc Ñoäcquyeàn–HaïThòThieàuDao1 Chương5phần2 ÑoäcquyeànÑoäcquyeàn 2 Đặcñiểmthịtrường 1)Moätngöôøibaùn-vaïnngöôøimua 2)Moätsaûnphaåm(khoângcoùsaûnphaåmthaytheá) 3)Raøocaûngianhaäp. 4)Thểhieänroõneùtsöùcmaïnhthòtröôøng =Cungcuûanhaøñoäcquyeànbaùnlaøcungthòtröôøngvìøkieåmsoaùttoaønboälöôïnghaønhhoaùcungöùngtreânthòtröôøng. 3 Ñaëcñieåmdoanhnghieäp Doanhnghieäpñoäcquyeànkhoângcoùñöôøngcung Ñöôøngcaàucuûadoanhnghieäpñoäcquyeàndoácxuoáng. Víduï:moätdoanhnghieäpñoáidieänvôùicaàuthòtröôøngcoùdaïng:P =6–Q.TìmTR, AR,MR 4 DOANH THU TOÅNG, BIEÂNvaøTRUNG BÌNH $60$0------515$5$54283433913248-12155-31 PQTRMRAR 5 DOANH THU TRUNG BÌNH VAØ BIEÂN Q0123 AR, MR 1234567 4567 Doanhthutrungbình(Ñöôøngcaàu) DTbieân 6 MR, P, AR Khilaømoätngöôøibaùnduynhaátnhaøñoäcquyeàntöôngtaùcvôùicaàuthòtröôøngñeåquyeátñònhgiaùcaûvaøsaûnlöôïng.Ñöôøngcaàudoácxuoáng: 1)Ñeåtaênglöôïngbaùnraphaûigiaûmgiaù 2)MR < P (khaùcthòtröôøngcaïnhtranhhoaønhaûoMR = P) 7 Quyeátñònhsaûnlöôïng 1)ToáiñahoaùlôïinhuaänôûmöùcsaûnlöôïngmaøôûñoùMR = MC TacoùPr = TR–TC XeùtcöïctròcuûahaømPr: Pr’ = 0TR’–TC’= 0MR = MC 8 Giảmlợinhuận P1 Q1 Giảmlợinhuận MC AC Q MC, AC, MR, P D = AR MR P* Q* TOÁI ÑA HOÙA LÔÏI NHUAÄN KHI MC=MR P2 Q29 Quyeátñònhsaûnlöôïng ÔõmöùcsaûnlöôïngthaáphônmöùcsaûnlöôïngcoùMR = MCgiataêngtrongdoanhthulôùnhôngiataêngtrongchiphí(MR MC). ÔûmöùcsaûnlöôïngcaohônsaûnlöôïngMR =MCgiataêngtrongchiphílôùnhôngiaûmtrongdoanhthu(MR < MC). Ñoäcquyeàn–HaïThòThieàuDao2 10Q $ 05101520 100150200 300 400 50 TR Lợinhuậnt t' c c’ Quyeátñònhsaûnlöôïng TC 11 Quyeátñònhsaûnlöôïng Ñoädoácrr’=ñoädoáccc’vaøsong songcaùchnhau10ñônvò.Lôïinhuaäntoáiñaôûmöùc10saûnphaåm.P = $30, Q = 10,TR = P x Q = $300AC = $15, Q = 10,TC = AC x Q = 150Pr = TR-TC$150 = $300-$150Q $ 05101520 100150200 300 400 50 RC Profitst t' c c 12 Vídụ-Quyeátñònhsaûnlöôïng AC = $15, Q = 10,TC = AC x Q = 150Pr = TR = TC = $300-$150 = $150 hayPr = (P-AC) x Q = ($30-$15)(10) = $150 Q $/Q 05101520 10 20 30 40 15 MC ARMR ACPr 13 Quyeátñònhsaûnlöôïng Víduï:ChoTC = 500 + Q2, P = 40–Q.Tìmsaûnlöôïngtoáiñahoaùlôïinhuaän. Veõhình 14 Quyeátñònhsaûnlöôïng MR = 40-2Q MC = 2Q Q = 10; P = 30 15 Muïctieâucuûadoanhnghieäp ToáiñahoaùdoanhthuMR =0 ToáiñahoùasaûnlöôïngvaøkhoângbòloãQmaxvaøTR=TC LôïinhuaänñònhmöùctreânchiphíTR =(m+1)TC 16 Doanhnghieäpnhieàucôsôû Neáudoanhnghieäpñoäcquyeànsaûnxuaátôûnhieàucôsôûcoùchiphíkhaùcnhau.Ñeåtoáithieåuhoaùchiphíneânchoïnsaûnlöôïngnhötheánaøo? Choïntoångsaûnlöôïngvaøsaûnlöôïngchomoãixöôûngtheonguyeântaéc:Chiphíbieânôûmoãixöôûngbaèngnhauvaøbaèngchiphíbieântoång.Chiphíbieânôûmoãixöôûngbaèngdoanhthubieânôûmoãixöôûng. 17 Doanhnghieäpnhieàucôsôû Q1, TC1laøchiphívaøsaûnlöôïngxöôûng1 Q2vaøTC2laøchiphívaøsaûnlöôïngxöôûng2 ToångsaûnlöôïngQT= Q1+ Q2 18 Doanhnghieäpnhieàucôsôû Nguyeântaécphaânboásaûnxuaát:SaûnlöôïngseõñöôïcphaânboåsaochoMC1=MC2 = …=MCn= MCT = MRT21 2 1 MCMCMR MCMR MCMR    Ñoäcquyeàn–HaïThòThieàuDao3 19 Doanhnghieäpnhieàucôsôû Q $/Q D = AR MR MC1MC2MCT MR* Q1Q2Q3 P* 20 Doanhnghieäpnhieàucôsôû 1)MCT= MC1+ MC22)Saûnlöôïngtoáiñahoùalôïinhuaän:MCT= MRtạiQTvàP*MR =MR*MR* = MC1tạiQ1,MR* = MC2tạiQ2 Quantity $/Q D = AR MR MC1MC2MCT MR* Q1Q2Q3 P* 21 Doanhnghieäpnhieàucôsôû MC1+ MC2= MCTQ1+ Q2= QT MR = MC1+ MC2 22 Quytaécñònhgiaù MR =∆TR/∆Q (coângthöùcMR)=∆P(Q).Q/∆Q (coângthöùcTR)=∆P(Q)/∆Q .Q +∆Q/∆Q.P (Ñaïohaømhaømhôïp)= P/P.∆P(Q)/∆Q .Q + P (nhaântöûsoávaømaãusoávôùiP)= P.(∆P/∆Q.P/Q) +P)=P.[1/(∆Q/∆P.Q/P)] + P=P(1/Ep +1) 23 Quytaécñònhgiaù P = MR/(1/Ep +1) P =MR.Ep/(Ep+1). Khidoanhnghiệptốiđñahoaùlợinhuậntacoù: MR = MC P = MC/(1/Ep +1) P =MC.Ep/(Ep+ 1) 24 Sosaùnhvôùithòtröôøngcaïnhtranhhoaønhaûo Ñònhgiaùtrongthòtröôøngñoäcquyeànbaùnsosaùnhvôùithòtröôøngcaïnhtranhhoaønhaûo:ÑoäcquyeànbaùnP MCCaïnhtranhhoaønhaûoP = MC 25 Phaânbieätgiaù Quantity $/Q D MR Pm ax MCNeáugiaùcaohônP*,doanhnghieäploãvaølôïinhuaängiaûmPC PClaøgiaùtreânthòtröôøngcaïnhtranhhoaønhaûo A P* Q* P1 Giöõa0vaøQ*,ngöôøitieâuduøngseõtraûnhieàuhônP*--thaëngdötieâuduøng(A). BP2 VöôïtquaùQ*,giaùphaûigiaûmñeåtaïorathaëngdötieâuduøng(B). 26 Phaânbieätgiaù •P*Q*:möùcgiaùduynhaátcoùMC=MR•A:thaëngdötieâuduøngôûP*•B:PMC&ngöôøitieâuduøng•seõmuaôûmöùcgiaùthaáphôn•P1:löôïngbaùnvaølôïinhuaänthaáphôn•P2:taênglöôïngbaùnvaø•giaûmdoanhthu,giaûmlôïinhuaän•PC:giaùcaïnhtranhhoaønhaûo Quantity $/Q D MR Pmax MCPC A P* Q* P1BP2 27 Phaânbieätgiaù Q $/Q D MR Pm ax MCPC A P* Q* P1BP2 ?BaèngcaùchnaøodoanhnghieäpcoùtheåthuñöôïcthaëngdötieâuduøngAvaøbaùncoùlôøiô B? TraûlôøiPhaânbieätgiaù Ñoäcquyeàn–HaïThòThieàuDao4 28 Phaânbieätgiaù Phaânbieätgiaùlaøbaùnchongöôøitieâuduøngcuõngmoäthaønghoaùvôùimöùcgiaùkhaùcnhau. 29 Phaânbieätgiaùcaáp1 Ñònhgiaùkhaùcnhauñoáivôùimoãikhaùchhaøng.Giaùnaøyñuùngbaènggiaùcaonhaátmaøngöôøitieâuduøngsaünsaøngtraûchomoãisaûnphaåm 30 P* Q* KhoângphaânbieätgiaùsaûnlöôïngQvaøgiaùP*.Lôïinhuaänlaøphaànnaèmdöôùigiaùvaøtreânchiphíbieân PHAÂN BIEÄT GIAÙ CAÁP 1 Q Pmax Phaânbieätñoáixöûhoaønhaûo,moãikhaùchhaøngtraûmöùcgiaùtoáiñamaøhoïsaünsaøngtraû. ThaëngdötieâuduønglaødieäntíchnaèmtreânP*vaøgiôùihaïnsaûnlöïôïngQ* D = AR MR MC NhaøñoäcquyeànmôõroängsaûnlöôïngñeánQ**vaøgiaùrôixuoángPC,,taïiñoùMC = MR = AR = D.LôïinhuaäntaêngleânbaèngdieäntíchcuûahìnhnaèmtreânMCvaødöôùiMRgiöõamöùcsaûnlöôïngO*vaøQ**Q** PC 31 P* Q* ThaëngdötieâuduøngkhiGíaduynhaátP*Lôïinhuaänthayñoåikhichæaùpduïngmoätgiaù LôïinhuaäntaêngtheâmKhiñònhgiaùkhaùcbieäthoaønhaûo Q $/QPm ax D = AR MR MC Q** PC Phaânbieätgiaùcaáp1 32 Nhaøsaûnxuaátthöôønggaëpkhoùkhaênkhiphaânbieätgiaùcaáp1. 1)Coùquaùnhieàukhaùchhaøng. 2)Khoângtheåñaùnhgiaùñuùnggiaùmoãikhaùchhaøngsaünsaøngtraû. Phaânbieätgiaùcaáp1 33 Phaânbieätgiaùcaáp1 Phaânbieätgiaùkhoânghoaønhaûolaøñònhgiaùkhaùcnhauchotöøngnhoùmkhaùchaøng:Luaätsö,baùcsó,keátoaùnHaõngxehôiphaânbieätgiaùgiöõañaïilyùxehôivaøkhaùchhaøngcaùnhaânTröôøngñaïihoïcvaøcaoñaúngphaânbieäthoïcphígiöõacaùcheä. 34 Phaânbieätgiaùcaápmoät Q D MR MC $/QP2P3P*4P5P6 P1Saùumöùcgiaùdaãnñeánlôïinhuaäncaohôn.VôùigiaùkhoângphaânbieätP*4,coùmoätsoángöôøitieâuduøngtraûmöùcgiaùP5, P6seõcoùthaëngdö Q35 Phaânbieätgiaùcaáp2 Doanhnghòeâpaùpduïngcaùcmöùcgiaùkhaùcnhauchonhöõngkhoáilöôïngsaûnphaåmkhaùcnhau. 36 PHAÂN BIEÄT GIAÙ CAÁP HAI Q $/Q DMR MCAC Pm Q0 KhoângphaânbieätgiaùP = PmvaøQ = Q0.PhaânbieätgiaùcaáphaicoùbamöùcgiaùP1, P2, and P3. P1 Q1KhoáiI P2 Q2 P3 Q3KhoáiIIKhoáiIII Ñoäcquyeàn–HaïThòThieàuDao5 37 Phaânbieätgiaùcaáp2 Q $/Q DMR MCAC P0 Q0 P1 Q1Khoái1 P2 Q2 P3 Q3Khoái2Khoái3 Lôïitheátheoquymoâchopheùp:TaêngphuùclôïicuûangöôøitieâuduøngTaênglôïinhuaän 38 Phaânbieätgiaùcaáp3 Doanhnghieäpchiangöôøitieâuduøngthaønhnhieàunhoùmkhaùcnhau,moãinhoùmcoùmoätñöôøngcaàukhaùcnhau. Daïngphaânbieätgiaùphoåbieánnhaát. Víduï:veùmaùybay,veùtaøuhoaû,raucaûi,tyûleächieátkhaáudaønhchosinhvieânvaøngöôøitieâuduøngcaápcao 39 Phaânbieätgiaùcaáp3 Q D2= AR2 MR2 $/Q D1= AR1MR1 Ngöôøitieâuduøngñöôïcchiahainhoùmvôùihaiñöøôngcaàukhaùcnhau MRT MRT= MR1+ MR2 40 PHAÂN BIEÄT GIAÙ CAÁP BA Q D2= AR2 MR2 $/Q D1= AR1MR1 MRT MC Q2 P2 QT •QT:MC = MRT•Nhoùm1:P1Q1; codaõnkeùm•Nhoùm2:P2Q2; codaõnmaïnh•MR1(Q1)= MR2(Q2)=MRT(QT)=MC Q1 P1MC = MR1ôûQ1vaøP1 41 Phaânbieätgiaùcaáp3 Maëcduøphaânbieätgiaùcaáp3nhöngkhoângphaûiluoânluoânbaùnñöôïchainhoùmhaønghoaùneáuchiphíbieântaêngdaàn 42 Phaânbieätgiaùcaáp3 Q D2 MR2 $/QMC D1MR1Q* P* Nhoùm1coùñöôøngcaàuD1;khoângcoùgiaùphaânbieätnaøoÑaûmbaûocoùlôïinhuaänVôùinhoùmnaøy 43 Phaânbieätgiaùcaáp3 Nguyeântaécñònhgiaù:doanhthubieângiöõacaùcthòtröôøngphaûibaèngnhauvaøbaèngdoanhthubieânchuna MR1= MR2=…...MRn= MRTMRT =MC 44 Phaânbieätgiaùcaáp3 P1:giaùcuûanhoùm1 P2:giaùcuûanhoùm2 TC(QT):Toångchiphí; QT = Q1 + Q2 Lôïinhuaän(Pr ) =P1Q1+ P2Q2-TC(Qr) 45 Phaânbieätgiaùcaáp3 MCMR 0QTCMRQQP( 0QTCQQP(QPr 1111)1111)111    Ñoäcquyeàn–HaïThòThieàuDao6 46 Phaânbieätgiaùcaáp3 Töôngtöïñoáivôùinhoùm2tacoù:MR2=MC MR1= MR2= MC 47 Phaânbieätgiaùcaáp3 Döïavaøocoângthöùcñònhgiaùtacoù:MR1 = P1(1 + 1/Ed1)MR2 = P2(1 + 1/Ed2)Giaùtöôngñoái:P1/P2 = (1+Ed2)/(1+Ed1).Ñònhgiaù:ñònhgiaùcaoñoáivôùinhoùmcoùñöôøngcaàukeùmcodaõn 48 Phaânbieätgiaùcaáp3 Víduï:E1=-2 & E2=-4. sosaùnhgiaùhainhoùmngöôøitieâuduøng. P1/P2= (1-1/4)/(1-1/2)=1.5 P1neângaáp1.5laànP2 49 Phaânbieätgiaùtheothôøiñieåm(IntertemporalPriceDiscrimination) Laømoäthìnhthöùcphaânbieätgiaùcaáp3.Phaânbieätgiaùtheothôøiñieåmthöôøngñònhgiaùkhaùcnhauôûcaùcthôøiñieåmkhaùcnhau. Banñaàuaánñònhgiaùcaochokhaùchhaøngcoùnhucaàucaoveàsaûnphaåmsauñoùgiaûmdaànnhaèmthuhuùtroängraõingöôøitieâuduøng.Phaânbieätgiaùtheothôøiñieåmthöôøngaùpduïngñoáivôùicaùchaønghoaùnhöbaêng,ñóa,maùyvitính(caùcdòchvuï,haønghoaùvaøvoøngñoàingaén). 50 Thoângthöôøngkhiñaïtñöôïclôïinhuaäntoáiñathìdoanhnghieäpthöôønggiaûmgiaùñeåthuhuùtngöôøitieâuduøngñaïichuùngcoùñöôøngcaàutöôngñoáicodaõnhôn:dòchvuïADSL,dòchvuïñieänthoaïidiñoäng,saùchbìagiaáy,maùytínhgiaûmgiaù… Phaânbieätgiaùtheothôøiñieåm(IntertemporalPriceDiscrimination) 51 Phaânbieätgiaùtheothôøiñieåm(IntertemporalPriceDiscrimination) Q AC = MC $/QQuathôøigian,caàutöôngñoùicodaõn Q2 MR2 D2= AR2P2 D1= AR1MR1 P1 Q1 Banñaàucaàukeùmcodaõn,möùcgiaùlaøP1. 52 Caàumoätsaûnphaåmcoùtheåñaïtñænhñieåmvaøomoätthôøiñieåmnaøoñoù. Ñieänvaøomuøakhoâ MôûheovaøomuøatrungthuÑieåmdulòchvaøocuoáituaànhaydòpheø. Ñònhgiaùluùccaoñæeâm(Peak-Load Pricing) 53 Doanhthubieânkhoângbaèngnhauôûmoãithòtröôøngvìthòtröôøngnaøykhoângtaùcñoängleânthòtröôøngkhaùc. Ñònhgiaùluùccaoñæeâm(Peak-Load Pricing) 54 MR1 D1= AR1 MCP1 Q1 Giaùcaoñieåm=P1. Ñònhgiaùluùccaoñæeâm(Peak-Load Pricing) Q $/Q MR2D2= AR2 Giaùthaápñieåm=P2. Q2 P2 Ñoäcquyeàn–HaïThòThieàuDao7 55 Ñolöôøngsöùcmaïnhñoäcquyeàn HeäsoáLerner: L = (P-MC)/P =-1/Ed Caàucaøngcodaõngiaùcaønggaànvôùichiphíbieân. NeáuEdlaømoätsoáaâmkhaùlôùnthìgiaùcaønggaànvôùichiphíbieânvaøngöôïclaïi. 56 Dòchchuyeånñöôøngcaàu Trongthòtröôøngcaïnhtranhhoaønhaûo,ñöôøngcungthòtröôøngñöôïcquyeátñònhbôûichiphíbieân.Thòtröôøngñoäcquyeànkhoângcoùñöôøngcung.Trongthòtröôøngñoäcquyeàn,saûnlöôïngñöôïcquyùeâtñònhbôûichiphíbieânvaødaïngcuûañöôøngcaàu.Dòchchuyeånñöôøngcaàuthöôønggaâyrathayñoåitrongcaûgiaùvaølöôïng. 57 Dòchchuyeånñöôøngcaàu Söïdòchchuyeåncuûañöôøngcaàucoùtheålaøm: Giaùthayñoåi,löôïngkhoângñoåi Giaùkhoângñoåi,löôïngthayñoåi Giaùvaølöôïngcuøngthayñoåi 58 D2 MR2D1 MR1 Dòchchuyeånñöôøngcaàu Q MC$/Q P2 P1 Q1= Q2Nhaøñoäcquyeàncungcaápcuøngmoätlöôïnghaønghoaùôûcaùcmöùcgiaùkhaùcnhau.59 D1 MR1 Dòchchuyeånñöôøngcaàu MC$/Q MR2 D2P1= P2 Q1Q2Q Nhaøñoäcquyeànbaùncoùtheåcungcaápnhieàusaûnlöôïngkhaùcnhauôûcuøngmoätmöùcgiaù.60 Ñieàutieátbaèngthueá TaùcñoängcuûathueáTrongthòtröôøngñoäcquyeàngiaùcoùtheåtaêngcaohônlöôïngthueá. Xaùcñònhtaùcñoängcuûathueá:t =moätmöùcthueáñaùnhtreânñônvòsaûnphaåm(specific tax)MC = MC + tMR = MC + t :quyeátñònhsaûnxuaáttoáiöu. 61 Ñieàutieátbaèngthueá Q $/Q MC D = ARMRQ0 P0MC + tax t Q1 P1P Taêngtronggiaù:P0P1taêngtrongthueá 62 Ñieàutieátbaèngthueá Giaûsöû:Ed=-2;tìmmöùcthayñoåicuûagiaùkhichínhphuûñaùnhthueátñoàngleânmoãiñônvòsaûnphaåm? t2MC2MC2PtMCCM'thue^co'KhiMC2P2EE11MCP )1()2()1((2))1(dd  63 Ñolöôøngsöùcmaïnhñoäcquyeàn Trongthòtröôøngcaïnhtranhhoaønhaûo:P =MR = MC Söùcmaïnhñoäcquyeàn:P MC Ñoäcquyeàn–HaïThòThieàuDao8 64 Ñolöôøngsöùcmaïnhñoäcquyeàn ChæsoáLerner’sveàsöùcmaïnhñoäcquyeànL = (P-MC)/PGiaùtròcuûaLcaønglôùn(0
— Xem thêm —
Bình luận