TÀI LIỆU KINH TẾ VĨ MÔ - ĐỘC QUYỀN

Số trang: 9
Mã số: 114971
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
Ñoäc quyeàn – Haï Thò Thieàu Dao
1
Chương 5 phn 2
Ñoäc quyeàn
Ñoäc quyeàn
2
Đc ñim th trưng
1) Moät ngöôøi baùn- vaïn ngöôøi mua
2) Moät saûn phaåm (khoâng coù saûn phaåm thay theá)
3) Raøo caûn gia nhaäp.
4) Th hieän roõ neùt söùc maïnh thò tröôøng
=> Cung cuûa nhaø ñoäc quyeàn baùn laø cung thò tröôøng
vìø kieåm soaùt toaøn boä löôïng haønh hoaù cung öùng
treân thò tröôøng.
3
Ñaëc ñieåm doanh nghieäp
Doanh nghieäp ñoäc quyeàn khoâng coù ñöôøng
cung
Ñöôøng caàu cuûa doanh nghieäp ñoäc quyeàn
doác xuoáng.
Ví duï: moät doanh nghieäp ñoái dieän vôùi caàu
thò tröôøng coù daïng: P = 6 – Q. Tìm TR, AR,
MR
4
DOANH THU TOÅNG, BIEÂN vaø TRUNG BÌNH
$6 0 $0 --- ---
5 1 5 $5 $5
4 2 8 3 4
3 3 9 1 3
2 4 8 -1 2
1 5 5 -3 1
P Q TR MR AR
5
DOANH THU TRUNG BÌNH VAØ BIEÂN
Q
0
1
2
3
AR, MR
1 2 3 4 5 6 7
4
5
6
7
Doanh thu trung bình (Ñöôøng caàu)
DT bieân
6
MR, P, AR
Khi laø moät ngöôøi baùn duy nhaát nhaø ñoäc
quyeàn töông taùc vôùi caàu thò tröôøng ñeå
quyeát ñònh giaù caû vaø saûn löôïng. Ñöôøng
caàu doác xuoáng:
1) Ñeå taêng löôïng baùn ra phaûi giaûm giaù
2) MR < P (khaùc thò tröôøng caïnh tranh
hoaøn haûo MR = P)
7
Quyeát
ñònh
saûn
löôïng
1) Toái ña hoaù lôïi nhuaän ôû möùc saûn löôïng
maø ôû ñoù MR = MC
Ta coù Pr = TR – TC
Xeùt cöïc trò cuûa haøm Pr: Pr’ = 0
TR’ –
TC’ = 0
MR = MC
8
Giảm lợi nhuận
P
1
Q
1
Giảm li nhuận
MC
AC
Q
MC, AC, MR, P
D = AR
MR
P*
Q*
TOÁI ÑA HOÙA LÔÏI NHUAÄN KHI MC=MR
P
2
Q
2
9
Quyeát ñònh saûn löôïng
Ôõ möùc saûn löôïng thaáp hôn möùc saûn löôïng
coù MR = MC gia taêng trong doanh thu lôùn
hôn gia taêng trong chi phí (MR > MC).
Ôû möùc saûn löôïng cao hôn saûn löôïng MR =
MC gia taêng trong chi phí lôùn hôn giaûm
trong doanh thu (MR < MC).
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Ñoäc quyeàn – Haï Thò Thieàu Dao
2
10
Q
$
0 5 10 15 20
100
150
200
300
400
50
TR
Lợi nhuận
t
t'
c
c’
Quyeát
ñònh
saûn
löôïng
TC
11
Quyeát
ñònh
saûn
löôïng
Ñoä doác rr’ = ñoä doác cc’
vaø song song caùch nhau
10 ñôn vò.
Lôïi nhuaän toái ña ôû möùc 10
saûn phaåm.
P = $30, Q = 10,
TR = P x Q =$300
AC = $15, Q = 10,
TC = AC x Q= 150
Pr = TR - TC
$150 = $300 - $150
Q
$
0 5 10 15 20
100
150
200
300
400
50
R
C
Profits
t
t'
c
c
12
V
í d - Quyeát ñònh saûn löôïng
AC = $15, Q = 10,
TC = AC x Q = 150
Pr = TR = TC = $300 -
$150 = $150 hay
Pr = (P - AC) x Q = ($30
- $15)(10) = $150
Q
$/Q
0 5 10 15 20
10
20
30
40
15
MC
AR
MR
AC
Pr
13
Quyeát
ñònh
saûn
löôïng
Ví duï: Cho TC = 500 + Q
2
, P = 40 – Q.
Tìm saûn löôïng toái ña hoaù lôïi nhuaän.
Veõ hình
14
Quyeát
ñònh
saûn
löôïng
MR = 40 -2Q
MC = 2Q
Q = 10; P = 30
15
Muïc tieâu cuûa doanh nghieäp
Toái ña hoaù doanh thu
MR =0
Toái ña hoùa saûn löôïng vaø khoâng bò loã
Qmax vaø TR>=TC
Lôïi nhuaän ñònh möùc treân chi phí
TR =(m+1)TC
16
Doanh nghieäp nhieàu cô sôû
Neáu doanh nghieäp ñoäc quyeàn saûn xuaát ôû nhieàu
cô sôû coù chi phí khaùc nhau. Ñeå toái thieåu hoaù chi
phí neân choïn saûn löôïng nhö theá naøo?
Choïn toång saûn löôïng vaø saûn löôïng cho moãi
xöôûng theo nguyeân taéc:
Chi phí bieân ôû moãi xöôûng baèng nhau vaø baèng chi phí
bieân toång.
Chi phí bieân ôû moãi xöôûng baèng doanh thu bieân ôû moãi
xöôûng.
17
Doanh nghieäp nhieàu cô sôû
Q
1
, TC
1
laø chi phí vaø saûn löôïng xöôûng 1
Q
2
vaø TC
2
laø chi phí vaø saûn löôïng xöôûng 2
Toång saûn löôïng Q
T
= Q
1
+ Q
2
18
Doanh nghieäp nhieàu cô sôû
Nguyeân taéc phaân boá
saûn xuaát:
Saûn löôïng seõ ñöôïc
phaân boå sao cho
MC1=MC2 = …=MCn
= MCT = MRT
21
2
1
MCMCMR
MCMR
MCMR
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Ñoäc quyeàn – Haï Thò Thieàu Dao
3
19
Doanh nghieäp nhieàu cô sôû
Q
$/Q
D = AR
MR
MC
1
MC
2
MC
T
MR*
Q
1
Q
2
Q
3
P*
20
Doanh nghieäp nhieàu cô sôû
1) MC
T
= MC
1
+ MC
2
2) Saûn löôïng toái ña hoùa lôïi
nhuaän:
MC
T
= MR ti Q
T v
à P
*
MR = MR*
MR* = MC
1
ti Q
1
,
MR* = MC
2
ti Q
2
Quantity
$/Q
D = AR
MR
MC
1
MC
2
MC
T
MR*
Q
1
Q
2
Q
3
P*
21
Doanh nghieäp nhieàu cô sôû
MC
1
+ MC
2
= MC
T
Q
1
+ Q
2
= Q
T
MR = MC
1
+ MC
2
22
Quy taéc ñònh giaù
MR = TR/ Q (coâng thöùc MR)
= P(Q).Q/ Q (coâng thöùc TR)
= P(Q)/ Q .Q + Q/ Q.P ( Ñaïo haøm haøm hôïp)
= P/P. P(Q)/ Q .Q + P (nhaân töû soá vaø maãu soá vôùi
P)
= P.( P/ Q.P/Q) +P)
=P.[1/( Q/ P.Q/P)] + P
=P(1/Ep +1)
23
Quy taéc ñònh giaù
P = MR/(1/Ep +1)
P = MR.Ep/(Ep +1).
Khi doanh nghip ti đña hoaù li nhun ta
coù: MR = MC
P = MC/(1/Ep +1)
P = MC.Ep/(Ep + 1)
24
So saùnh vôùi thò tröôøng caïnh tranh hoaøn haûo
Ñònh giaù trong thò tröôøng ñoäc quyeàn baùn
so saùnh vôùi thò tröôøng caïnh tranh hoaøn
haûo:
Ñoäc quyeàn baùn
P > MC
Caïnh tranh hoaøn haûo
P = MC
25
Phaân bieät giaù
Quantity
$/Q
D
MR
P
max
MC
Neáu giaù cao hôn
P*, doanh nghieäp loã
vaø lôïi nhuaän giaûm
P
C
P
C
laø giaù treân thò tröôøng
caïnh tranh hoaøn haûo
A
P*
Q*
P
1
Giöõa 0 vaø Q*,
ngöôøi tieâu duøng seõ traû nhieàu hôn
P*-- thaëng dö tieâu duøng (A).
B
P
2
Vöôït quaù Q*,
giaù phaûi giaûm ñeå taïora
thaëng dö tieâu duøng (B).
26
Phaân bieät giaù
P*Q*: möùc giaù duy nhaát coù MC=MR
A: thaëng dö tieâu duøng ôû P*
B: P>MC & ngöôøi tieâu duøng
seõ mua ôû möùc giaù thaáp hôn
P
1
: löôïng baùn vaø lôïi nhuaän thaáp hôn
P
2
: taêng löôïng baùn vaø
giaûm doanh thu, giaûm lôïi nhuaän
P
C
: giaù caïnh tranh hoaøn haûo
Quantity
$/Q
D
MR
P
max
MC
P
C
A
P*
Q*
P
1
B
P
2
27
Phaân bieät giaù
Q
$/Q
D
MR
P
max
MC
P
C
A
P*
Q*
P
1
B
P
2
?
Baèng caùch naøo doanh nghieäp
coù theå thu ñöôïc thaëng dö tieâu duøng A
vaø baùn coù lôøi ô B?
Traû lôøi
Phaân bieät giaù
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-04 08:29:48
đặc điểm doanh nghiệp:- doanh nghiệp độc quyền không có đường cung- đường cầu của doanh nghiệp độc quyền xuống dốc Ñoäcquyeàn–HaïThòThieàuDao1 Chương5phần2 ÑoäcquyeànÑoäcquyeàn 2 Đặcñiểmthịtrường 1)Moätngöôøibaùn-vaïnngöôøimua 2)Moätsaûnphaåm(khoângcoùsaûnphaåmthaytheá) 3)Raøocaûngianhaäp. 4)Thểhieänroõneùtsöùcmaïnhthòtröôøng =Cungcuûanhaøñoäcquyeànbaùnlaøcungthòtröôøngvìøkieåmsoaùttoaønboälöôïnghaønhhoaùcungöùngtreânthòtröôøng. 3 Ñaëcñieåmdoanhnghieäp Doanhnghieäpñoäcquyeànkhoângcoùñöôøngcung Ñöôøngcaàucuûadoanhnghieäpñoäcquyeàndoácxuoáng. Víduï:moätdoanhnghieäpñoáidieänvôùicaàuthòtröôøngcoùdaïng:P =6–Q.TìmTR, AR,MR 4 DOANH THU TOÅNG, BIEÂNvaøTRUNG BÌNH $60$0------515$5$54283433913248-12155-31 PQTRMRAR 5 DOANH THU TRUNG BÌNH VAØ BIEÂN Q0123 AR, MR 1234567 4567 Doanhthutrungbình(Ñöôøngcaàu) DTbieân 6 MR, P, AR Khilaømoätngöôøibaùnduynhaátnhaøñoäcquyeàntöôngtaùcvôùicaàuthòtröôøngñeåquyeátñònhgiaùcaûvaøsaûnlöôïng.Ñöôøngcaàudoácxuoáng: 1)Ñeåtaênglöôïngbaùnraphaûigiaûmgiaù 2)MR < P (khaùcthòtröôøngcaïnhtranhhoaønhaûoMR = P) 7 Quyeátñònhsaûnlöôïng 1)ToáiñahoaùlôïinhuaänôûmöùcsaûnlöôïngmaøôûñoùMR = MC TacoùPr = TR–TC XeùtcöïctròcuûahaømPr: Pr’ = 0TR’–TC’= 0MR = MC 8 Giảmlợinhuận P1 Q1 Giảmlợinhuận MC AC Q MC, AC, MR, P D = AR MR P* Q* TOÁI ÑA HOÙA LÔÏI NHUAÄN KHI MC=MR P2 Q29 Quyeátñònhsaûnlöôïng ÔõmöùcsaûnlöôïngthaáphônmöùcsaûnlöôïngcoùMR = MCgiataêngtrongdoanhthulôùnhôngiataêngtrongchiphí(MR MC). ÔûmöùcsaûnlöôïngcaohônsaûnlöôïngMR =MCgiataêngtrongchiphílôùnhôngiaûmtrongdoanhthu(MR < MC). Ñoäcquyeàn–HaïThòThieàuDao2 10Q $ 05101520 100150200 300 400 50 TR Lợinhuậnt t' c c’ Quyeátñònhsaûnlöôïng TC 11 Quyeátñònhsaûnlöôïng Ñoädoácrr’=ñoädoáccc’vaøsong songcaùchnhau10ñônvò.Lôïinhuaäntoáiñaôûmöùc10saûnphaåm.P = $30, Q = 10,TR = P x Q = $300AC = $15, Q = 10,TC = AC x Q = 150Pr = TR-TC$150 = $300-$150Q $ 05101520 100150200 300 400 50 RC Profitst t' c c 12 Vídụ-Quyeátñònhsaûnlöôïng AC = $15, Q = 10,TC = AC x Q = 150Pr = TR = TC = $300-$150 = $150 hayPr = (P-AC) x Q = ($30-$15)(10) = $150 Q $/Q 05101520 10 20 30 40 15 MC ARMR ACPr 13 Quyeátñònhsaûnlöôïng Víduï:ChoTC = 500 + Q2, P = 40–Q.Tìmsaûnlöôïngtoáiñahoaùlôïinhuaän. Veõhình 14 Quyeátñònhsaûnlöôïng MR = 40-2Q MC = 2Q Q = 10; P = 30 15 Muïctieâucuûadoanhnghieäp ToáiñahoaùdoanhthuMR =0 ToáiñahoùasaûnlöôïngvaøkhoângbòloãQmaxvaøTR=TC LôïinhuaänñònhmöùctreânchiphíTR =(m+1)TC 16 Doanhnghieäpnhieàucôsôû Neáudoanhnghieäpñoäcquyeànsaûnxuaátôûnhieàucôsôûcoùchiphíkhaùcnhau.Ñeåtoáithieåuhoaùchiphíneânchoïnsaûnlöôïngnhötheánaøo? Choïntoångsaûnlöôïngvaøsaûnlöôïngchomoãixöôûngtheonguyeântaéc:Chiphíbieânôûmoãixöôûngbaèngnhauvaøbaèngchiphíbieântoång.Chiphíbieânôûmoãixöôûngbaèngdoanhthubieânôûmoãixöôûng. 17 Doanhnghieäpnhieàucôsôû Q1, TC1laøchiphívaøsaûnlöôïngxöôûng1 Q2vaøTC2laøchiphívaøsaûnlöôïngxöôûng2 ToångsaûnlöôïngQT= Q1+ Q2 18 Doanhnghieäpnhieàucôsôû Nguyeântaécphaânboásaûnxuaát:SaûnlöôïngseõñöôïcphaânboåsaochoMC1=MC2 = …=MCn= MCT = MRT21 2 1 MCMCMR MCMR MCMR    Ñoäcquyeàn–HaïThòThieàuDao3 19 Doanhnghieäpnhieàucôsôû Q $/Q D = AR MR MC1MC2MCT MR* Q1Q2Q3 P* 20 Doanhnghieäpnhieàucôsôû 1)MCT= MC1+ MC22)Saûnlöôïngtoáiñahoùalôïinhuaän:MCT= MRtạiQTvàP*MR =MR*MR* = MC1tạiQ1,MR* = MC2tạiQ2 Quantity $/Q D = AR MR MC1MC2MCT MR* Q1Q2Q3 P* 21 Doanhnghieäpnhieàucôsôû MC1+ MC2= MCTQ1+ Q2= QT MR = MC1+ MC2 22 Quytaécñònhgiaù MR =∆TR/∆Q (coângthöùcMR)=∆P(Q).Q/∆Q (coângthöùcTR)=∆P(Q)/∆Q .Q +∆Q/∆Q.P (Ñaïohaømhaømhôïp)= P/P.∆P(Q)/∆Q .Q + P (nhaântöûsoávaømaãusoávôùiP)= P.(∆P/∆Q.P/Q) +P)=P.[1/(∆Q/∆P.Q/P)] + P=P(1/Ep +1) 23 Quytaécñònhgiaù P = MR/(1/Ep +1) P =MR.Ep/(Ep+1). Khidoanhnghiệptốiđñahoaùlợinhuậntacoù: MR = MC P = MC/(1/Ep +1) P =MC.Ep/(Ep+ 1) 24 Sosaùnhvôùithòtröôøngcaïnhtranhhoaønhaûo Ñònhgiaùtrongthòtröôøngñoäcquyeànbaùnsosaùnhvôùithòtröôøngcaïnhtranhhoaønhaûo:ÑoäcquyeànbaùnP MCCaïnhtranhhoaønhaûoP = MC 25 Phaânbieätgiaù Quantity $/Q D MR Pm ax MCNeáugiaùcaohônP*,doanhnghieäploãvaølôïinhuaängiaûmPC PClaøgiaùtreânthòtröôøngcaïnhtranhhoaønhaûo A P* Q* P1 Giöõa0vaøQ*,ngöôøitieâuduøngseõtraûnhieàuhônP*--thaëngdötieâuduøng(A). BP2 VöôïtquaùQ*,giaùphaûigiaûmñeåtaïorathaëngdötieâuduøng(B). 26 Phaânbieätgiaù •P*Q*:möùcgiaùduynhaátcoùMC=MR•A:thaëngdötieâuduøngôûP*•B:PMC&ngöôøitieâuduøng•seõmuaôûmöùcgiaùthaáphôn•P1:löôïngbaùnvaølôïinhuaänthaáphôn•P2:taênglöôïngbaùnvaø•giaûmdoanhthu,giaûmlôïinhuaän•PC:giaùcaïnhtranhhoaønhaûo Quantity $/Q D MR Pmax MCPC A P* Q* P1BP2 27 Phaânbieätgiaù Q $/Q D MR Pm ax MCPC A P* Q* P1BP2 ?BaèngcaùchnaøodoanhnghieäpcoùtheåthuñöôïcthaëngdötieâuduøngAvaøbaùncoùlôøiô B? TraûlôøiPhaânbieätgiaù Ñoäcquyeàn–HaïThòThieàuDao4 28 Phaânbieätgiaù Phaânbieätgiaùlaøbaùnchongöôøitieâuduøngcuõngmoäthaønghoaùvôùimöùcgiaùkhaùcnhau. 29 Phaânbieätgiaùcaáp1 Ñònhgiaùkhaùcnhauñoáivôùimoãikhaùchhaøng.Giaùnaøyñuùngbaènggiaùcaonhaátmaøngöôøitieâuduøngsaünsaøngtraûchomoãisaûnphaåm 30 P* Q* KhoângphaânbieätgiaùsaûnlöôïngQvaøgiaùP*.Lôïinhuaänlaøphaànnaèmdöôùigiaùvaøtreânchiphíbieân PHAÂN BIEÄT GIAÙ CAÁP 1 Q Pmax Phaânbieätñoáixöûhoaønhaûo,moãikhaùchhaøngtraûmöùcgiaùtoáiñamaøhoïsaünsaøngtraû. ThaëngdötieâuduønglaødieäntíchnaèmtreânP*vaøgiôùihaïnsaûnlöïôïngQ* D = AR MR MC NhaøñoäcquyeànmôõroängsaûnlöôïngñeánQ**vaøgiaùrôixuoángPC,,taïiñoùMC = MR = AR = D.LôïinhuaäntaêngleânbaèngdieäntíchcuûahìnhnaèmtreânMCvaødöôùiMRgiöõamöùcsaûnlöôïngO*vaøQ**Q** PC 31 P* Q* ThaëngdötieâuduøngkhiGíaduynhaátP*Lôïinhuaänthayñoåikhichæaùpduïngmoätgiaù LôïinhuaäntaêngtheâmKhiñònhgiaùkhaùcbieäthoaønhaûo Q $/QPm ax D = AR MR MC Q** PC Phaânbieätgiaùcaáp1 32 Nhaøsaûnxuaátthöôønggaëpkhoùkhaênkhiphaânbieätgiaùcaáp1. 1)Coùquaùnhieàukhaùchhaøng. 2)Khoângtheåñaùnhgiaùñuùnggiaùmoãikhaùchhaøngsaünsaøngtraû. Phaânbieätgiaùcaáp1 33 Phaânbieätgiaùcaáp1 Phaânbieätgiaùkhoânghoaønhaûolaøñònhgiaùkhaùcnhauchotöøngnhoùmkhaùchaøng:Luaätsö,baùcsó,keátoaùnHaõngxehôiphaânbieätgiaùgiöõañaïilyùxehôivaøkhaùchhaøngcaùnhaânTröôøngñaïihoïcvaøcaoñaúngphaânbieäthoïcphígiöõacaùcheä. 34 Phaânbieätgiaùcaápmoät Q D MR MC $/QP2P3P*4P5P6 P1Saùumöùcgiaùdaãnñeánlôïinhuaäncaohôn.VôùigiaùkhoângphaânbieätP*4,coùmoätsoángöôøitieâuduøngtraûmöùcgiaùP5, P6seõcoùthaëngdö Q35 Phaânbieätgiaùcaáp2 Doanhnghòeâpaùpduïngcaùcmöùcgiaùkhaùcnhauchonhöõngkhoáilöôïngsaûnphaåmkhaùcnhau. 36 PHAÂN BIEÄT GIAÙ CAÁP HAI Q $/Q DMR MCAC Pm Q0 KhoângphaânbieätgiaùP = PmvaøQ = Q0.PhaânbieätgiaùcaáphaicoùbamöùcgiaùP1, P2, and P3. P1 Q1KhoáiI P2 Q2 P3 Q3KhoáiIIKhoáiIII Ñoäcquyeàn–HaïThòThieàuDao5 37 Phaânbieätgiaùcaáp2 Q $/Q DMR MCAC P0 Q0 P1 Q1Khoái1 P2 Q2 P3 Q3Khoái2Khoái3 Lôïitheátheoquymoâchopheùp:TaêngphuùclôïicuûangöôøitieâuduøngTaênglôïinhuaän 38 Phaânbieätgiaùcaáp3 Doanhnghieäpchiangöôøitieâuduøngthaønhnhieàunhoùmkhaùcnhau,moãinhoùmcoùmoätñöôøngcaàukhaùcnhau. Daïngphaânbieätgiaùphoåbieánnhaát. Víduï:veùmaùybay,veùtaøuhoaû,raucaûi,tyûleächieátkhaáudaønhchosinhvieânvaøngöôøitieâuduøngcaápcao 39 Phaânbieätgiaùcaáp3 Q D2= AR2 MR2 $/Q D1= AR1MR1 Ngöôøitieâuduøngñöôïcchiahainhoùmvôùihaiñöøôngcaàukhaùcnhau MRT MRT= MR1+ MR2 40 PHAÂN BIEÄT GIAÙ CAÁP BA Q D2= AR2 MR2 $/Q D1= AR1MR1 MRT MC Q2 P2 QT •QT:MC = MRT•Nhoùm1:P1Q1; codaõnkeùm•Nhoùm2:P2Q2; codaõnmaïnh•MR1(Q1)= MR2(Q2)=MRT(QT)=MC Q1 P1MC = MR1ôûQ1vaøP1 41 Phaânbieätgiaùcaáp3 Maëcduøphaânbieätgiaùcaáp3nhöngkhoângphaûiluoânluoânbaùnñöôïchainhoùmhaønghoaùneáuchiphíbieântaêngdaàn 42 Phaânbieätgiaùcaáp3 Q D2 MR2 $/QMC D1MR1Q* P* Nhoùm1coùñöôøngcaàuD1;khoângcoùgiaùphaânbieätnaøoÑaûmbaûocoùlôïinhuaänVôùinhoùmnaøy 43 Phaânbieätgiaùcaáp3 Nguyeântaécñònhgiaù:doanhthubieângiöõacaùcthòtröôøngphaûibaèngnhauvaøbaèngdoanhthubieânchuna MR1= MR2=…...MRn= MRTMRT =MC 44 Phaânbieätgiaùcaáp3 P1:giaùcuûanhoùm1 P2:giaùcuûanhoùm2 TC(QT):Toångchiphí; QT = Q1 + Q2 Lôïinhuaän(Pr ) =P1Q1+ P2Q2-TC(Qr) 45 Phaânbieätgiaùcaáp3 MCMR 0QTCMRQQP( 0QTCQQP(QPr 1111)1111)111    Ñoäcquyeàn–HaïThòThieàuDao6 46 Phaânbieätgiaùcaáp3 Töôngtöïñoáivôùinhoùm2tacoù:MR2=MC MR1= MR2= MC 47 Phaânbieätgiaùcaáp3 Döïavaøocoângthöùcñònhgiaùtacoù:MR1 = P1(1 + 1/Ed1)MR2 = P2(1 + 1/Ed2)Giaùtöôngñoái:P1/P2 = (1+Ed2)/(1+Ed1).Ñònhgiaù:ñònhgiaùcaoñoáivôùinhoùmcoùñöôøngcaàukeùmcodaõn 48 Phaânbieätgiaùcaáp3 Víduï:E1=-2 & E2=-4. sosaùnhgiaùhainhoùmngöôøitieâuduøng. P1/P2= (1-1/4)/(1-1/2)=1.5 P1neângaáp1.5laànP2 49 Phaânbieätgiaùtheothôøiñieåm(IntertemporalPriceDiscrimination) Laømoäthìnhthöùcphaânbieätgiaùcaáp3.Phaânbieätgiaùtheothôøiñieåmthöôøngñònhgiaùkhaùcnhauôûcaùcthôøiñieåmkhaùcnhau. Banñaàuaánñònhgiaùcaochokhaùchhaøngcoùnhucaàucaoveàsaûnphaåmsauñoùgiaûmdaànnhaèmthuhuùtroängraõingöôøitieâuduøng.Phaânbieätgiaùtheothôøiñieåmthöôøngaùpduïngñoáivôùicaùchaønghoaùnhöbaêng,ñóa,maùyvitính(caùcdòchvuï,haønghoaùvaøvoøngñoàingaén). 50 Thoângthöôøngkhiñaïtñöôïclôïinhuaäntoáiñathìdoanhnghieäpthöôønggiaûmgiaùñeåthuhuùtngöôøitieâuduøngñaïichuùngcoùñöôøngcaàutöôngñoáicodaõnhôn:dòchvuïADSL,dòchvuïñieänthoaïidiñoäng,saùchbìagiaáy,maùytínhgiaûmgiaù… Phaânbieätgiaùtheothôøiñieåm(IntertemporalPriceDiscrimination) 51 Phaânbieätgiaùtheothôøiñieåm(IntertemporalPriceDiscrimination) Q AC = MC $/QQuathôøigian,caàutöôngñoùicodaõn Q2 MR2 D2= AR2P2 D1= AR1MR1 P1 Q1 Banñaàucaàukeùmcodaõn,möùcgiaùlaøP1. 52 Caàumoätsaûnphaåmcoùtheåñaïtñænhñieåmvaøomoätthôøiñieåmnaøoñoù. Ñieänvaøomuøakhoâ MôûheovaøomuøatrungthuÑieåmdulòchvaøocuoáituaànhaydòpheø. Ñònhgiaùluùccaoñæeâm(Peak-Load Pricing) 53 Doanhthubieânkhoângbaèngnhauôûmoãithòtröôøngvìthòtröôøngnaøykhoângtaùcñoängleânthòtröôøngkhaùc. Ñònhgiaùluùccaoñæeâm(Peak-Load Pricing) 54 MR1 D1= AR1 MCP1 Q1 Giaùcaoñieåm=P1. Ñònhgiaùluùccaoñæeâm(Peak-Load Pricing) Q $/Q MR2D2= AR2 Giaùthaápñieåm=P2. Q2 P2 Ñoäcquyeàn–HaïThòThieàuDao7 55 Ñolöôøngsöùcmaïnhñoäcquyeàn HeäsoáLerner: L = (P-MC)/P =-1/Ed Caàucaøngcodaõngiaùcaønggaànvôùichiphíbieân. NeáuEdlaømoätsoáaâmkhaùlôùnthìgiaùcaønggaànvôùichiphíbieânvaøngöôïclaïi. 56 Dòchchuyeånñöôøngcaàu Trongthòtröôøngcaïnhtranhhoaønhaûo,ñöôøngcungthòtröôøngñöôïcquyeátñònhbôûichiphíbieân.Thòtröôøngñoäcquyeànkhoângcoùñöôøngcung.Trongthòtröôøngñoäcquyeàn,saûnlöôïngñöôïcquyùeâtñònhbôûichiphíbieânvaødaïngcuûañöôøngcaàu.Dòchchuyeånñöôøngcaàuthöôønggaâyrathayñoåitrongcaûgiaùvaølöôïng. 57 Dòchchuyeånñöôøngcaàu Söïdòchchuyeåncuûañöôøngcaàucoùtheålaøm: Giaùthayñoåi,löôïngkhoângñoåi Giaùkhoângñoåi,löôïngthayñoåi Giaùvaølöôïngcuøngthayñoåi 58 D2 MR2D1 MR1 Dòchchuyeånñöôøngcaàu Q MC$/Q P2 P1 Q1= Q2Nhaøñoäcquyeàncungcaápcuøngmoätlöôïnghaønghoaùôûcaùcmöùcgiaùkhaùcnhau.59 D1 MR1 Dòchchuyeånñöôøngcaàu MC$/Q MR2 D2P1= P2 Q1Q2Q Nhaøñoäcquyeànbaùncoùtheåcungcaápnhieàusaûnlöôïngkhaùcnhauôûcuøngmoätmöùcgiaù.60 Ñieàutieátbaèngthueá TaùcñoängcuûathueáTrongthòtröôøngñoäcquyeàngiaùcoùtheåtaêngcaohônlöôïngthueá. Xaùcñònhtaùcñoängcuûathueá:t =moätmöùcthueáñaùnhtreânñônvòsaûnphaåm(specific tax)MC = MC + tMR = MC + t :quyeátñònhsaûnxuaáttoáiöu. 61 Ñieàutieátbaèngthueá Q $/Q MC D = ARMRQ0 P0MC + tax t Q1 P1P Taêngtronggiaù:P0P1taêngtrongthueá 62 Ñieàutieátbaèngthueá Giaûsöû:Ed=-2;tìmmöùcthayñoåicuûagiaùkhichínhphuûñaùnhthueátñoàngleânmoãiñônvòsaûnphaåm? t2MC2MC2PtMCCM'thue^co'KhiMC2P2EE11MCP )1()2()1((2))1(dd  63 Ñolöôøngsöùcmaïnhñoäcquyeàn Trongthòtröôøngcaïnhtranhhoaønhaûo:P =MR = MC Söùcmaïnhñoäcquyeàn:P MC Ñoäcquyeàn–HaïThòThieàuDao8 64 Ñolöôøngsöùcmaïnhñoäcquyeàn ChæsoáLerner’sveàsöùcmaïnhñoäcquyeànL = (P-MC)/PGiaùtròcuûaLcaønglôùn(0
— Xem thêm —
Bình luận