Nhúng
Toàn màn hình
/ 8
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (8 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-04 08:26:28
Đặc điểm của thị trường:- Nhiều doanh nghiệp- Tự do gia nhập, tự do rút lui- sản phẩm khác biệt nhưng có thể thay thế nhau dễ dàng- có sức mạnh thị trường Hạ Thị Thiều Dao Chöông 5 Caïnhtranhmangtínhñoäcquyeànvaøñoäcquyeànnhoùm(MonopolisticCompetitionand Oligopoly) CaïnhCaïnhtranhtranhmangmangtínhtínhñoäcñoäcquyeànquyeànvaøvaøñoäcñoäcquyeànquyeànnhoùmnhoùm(Monopolistic(MonopolisticCompetitionCompetitionand Oligopoly)and Oligopoly) Ñoäc quyeàn nhoùm2 Ñaëc ñieåm cuûa thò tröôøng 1)Nhieàu doanhnghieäp 2)Töïdogianhaäptöïdoruùtlui. 3)Saûn phaåmkhaùcbieät(Differentiatedproduct)nhöng coù theå thay theá nhau deã daøng 4) Coù söùc maïnh thò tröôøng:Möùc ñoä söùc maïnhñoäc quyeàn phuï thuoäc vaøo möùc ñoä khaùc bieät. Ñoäc quyeàn nhoùm3 Ñaëc ñieåm thò tröôøng Moät vaøi ví duï Kem ñaùnh raêng.Xaø boângThuoác caûm laïnh (Cold remedies)Kem ñaùnh raêng Ñoäc quyeàn nhoùm4 Ví duï P/S Colgate cuûa Colgate laø nhaø saûn xuaát saûnphaåm Colgate Vitamin C Ngöôøi tieâu duøng coù theå öa thích saûn phaåmColgate Vitamin C vì muøi ngoït, vò chua,danh tieáng Colgate, ngaên ngöøa saâu raênghieäu quaû. Söï öa thích caøng lôùn (tính khaùc bieät caønglôùn) giaù caøng cao. Ñoäc quyeàn nhoùm5 Ñaëc ñieåm doanh nghieäp Moãi doanh nghieäp coùchuùt ít söùc maïnh thòtröôøng neân coù ñöôøng caàudoác xuùoâng. Doanh thubieân nhoû hôn möùc giaù.Do saûn phaàm giöõa caùc xínghieäp khaùc nhau neânkhoù xaùc ñònh caàu thòtröôøng cho taát caû caùc saûnphaåm.Q DMR Q1 P1 P MR CAÂN BAÈNG CAÏNH TRANH MANG TÍNH ÑOÄC QUYEÀN Q PMCAC DSR MRSRQSR PSR Ngaénhaïn Trong ngaén haïn caân baèng cuûadoanh nghieäp caïnh tranh mangtính ñoäc quyeàn ñaït ñöôïc taïiñieàm coù MR = MC Ñoäc quyeàn nhoùm7 Ñöôøngcaàudoácxuoáng--saûnphaåmkhaùcbòeât. Ñöôøngcaàutöôngñoáicodaõn--thaytheádeãdaøng. MR Saûnlöôïngcuûadoanhnghieäpvaøgiaùbaùngiaûmxuoáng. Caàu yeáu toá saûn xuaát taêng laøm taêng chi phí,ñöôøng LMC dòch chuyeån leân treân. Caùc doanh nghieäp seõ gia nhaäp ngaønh cho ñeánkhi khoângcoøn lôïinhuaänkinhteá(P=AC) Caân baèng trong daøi haïn Ñoäc quyeàn nhoùm9 CAÂN BAÈNG CAÏNH TRANH MANG TÍNH ÑOÄC QUYEÀN Q PMCAC DLR MRLRQLR PLR Daøi haïnÔû traïng thaùi caân baèngdaøi haïn, ñöôøng caàutieáp xuùc vôùi ñöôøngchi phí trung bình daøihaïn, saûn löôïng caânbaèng QR. Taïi ñoùSMC=LMC =MRVaø SAC=LAC = P Hạ Thị Thiều Dao Ñoäc quyeàn nhoùm10 Toån thaát xaõ hoäiMCAC So saùnh caïnh tranh hoaøn haûo vaø caïnh tranh mang tính ñoäc quyeàn $/Q Q $/Q D = MR QC PC MCAC DLRMRLR QMC P QP = LMC = LAC minP = LAC LMC (vìPMR vaø MC = MR)Ñoäc quyeàn nhoùm11 Caïnh tranh mang tính ñoäc quyeàn vaø hieäu quaû kinh teá. Khoâng coù lôïi nhuaän kinh teá trong daøi haïn,doanh nghieäp seõ khoâng saûn xuaát ôû AC min Neáugiaù haï xuoáng ñieåmMC=D (ñieàu kieänñoäc quyeàn),thaëngdötieâuduøngseõtaêngtheâmtamgiaùcmaøuvaøng. Ñoäc quyeàn nhoùm12 ?1)Neáu thòtröôøngcaïnh tranh mang tính ñoäc quyeàn trôûthaønhthòtröôøngcaïnhtranhhoaønhaûo,giaùcaûvaøsaûnlöôïng seõ thay ñoåi nhö theá naøo?2)Coù neânñieàutieátthòtröôøngcaïnhtranhmangtínhñoäcquyeàn?3)Ñoä lôùn cuûa söùc maïnh thò tröôøng laø gì?4)Theá naøo laø lôïi nhuaäncuûa saûn phaåm ña daïng?5) Taïi sao ñieåm tieáp xuùc giöõa AC vaø D khoâng phaûi laøACmin Ñoäc quyeàn nhoùm13 Ñaùp aùn Giaù cao hôn, saûn löôïng thaáp hôn?Khoâng neân vì toån thaát voâ ích khoâng coù nhöng khoânglôùn trong khi ñoù thò tröôøng cung caáp söï ña daïng cuûasaûn phaåm.Khaû naêng ñònh giaù khaùc bieät .Söï khaùc bieät giaù, chi phí vaø saûn löïông giöõa caïnh tranhhoaøn haûo vaø thò tröôøng caïnh tranh mang tính ñoácquyeàn.LMC chæ coù moät möùc giaù Caû hai doanh nghieäp ñeàu am hieåu caàu thòtröôøng vaø chi phí cuûa nhau= döï ñoùan ñöôïc saûnlöôïng cuûa doanh nghieäp kia. Hai doanh nghieäp ñöa ra quyeát ñònh saûn löôïngcuøng luùc Ñoäc quyeàn nhoùm24 MC1 50 MR1(75)D1(75) 12.5 Neáudoanhnghieäpnghóraêngdoanh nghieäp2seõsaûn xuaát75saûn phaåm,ñöôøng caàu cuûanoù seõ dòchsangtraùi baèngñöùng soá naøy Moâ hình Cournot Q1 P1 Doanhnghòeâp1seõsaûnxuaátbaonhieâuneáudoanhnghieäp2saûnxuaát100dônvò? D1(0) MR1(0) Neáu1doanh nghieäp nghó raèngdoanh nghieäp kia seõ khoâng saûn xuaátthì ñöôøng caàu cuûa doanh nghieäpcuõng chính laø ñöôøng caàu thò tröôøngD1(0), D1(50)MR1(50)25 Neáudoanhnghieäpnghóraèngdoanhnghieäp2seõsaûnxuaát50saûnphaåm.Ñöôøngcaàucuûanoùseõdòchsangtraùibaèngñöøngconsoánaøy. Ñoäc quyeàn nhoùm25 Ñöôøng phaûn öùng (The Reaction Curve) Ñöôøng phaûn öùng cuûa moät doanh nghieäp laøñöôøng bieåu dóeân moái quan heä giöõa saûn löôïngmoät doanh nghieäp toái ña hoaù lôïi nhuaän vaø saûnlöôïng cuûa doanh nghieäp khaùc giaû söû ñaõ bieáttröôùc. Hay:saûn löôïng cuûa moät doanh nghieäp laø haøm soácuûa saûn löôïng doanh nghieäp caïnh tranh: Q1=f(Q2) Ñoäc quyeàn nhoùm26 Caân baèng Cournot Caân baèng Courtnot ñöôïc xaùc ñònh taïi giao ñieåmgiöõa hai ñöôøng phaûn öùng. Taïi ñoù moãi doanhnghieäp döï ñoaùn chính xaùc soá löôïng saûn phaåmmaø ñoái thuû caïnh tranh saûn xuaát vaø quyeát ñònhsaûn löôïng toái ña hoaù lôïi nhuaän cuûa mình. Khiñatï traïng thaùi caân baèng naøy caû hai doanhnghieäp ñeàu khoâng coù yù muoán thay ñoåi quyeátñònh cuûa mình. Ñoäc quyeàn nhoùm27 ÑöôøngphaûnöùngcuûaDN 2 Q*2(Q2)Ñöøôngphaûnöùngcuûadoanhnghieäp2chobieátsaûnlöôïngnoùsaûnxuaátlaøhaømsoácuûasaûnlöôïngdoanhnghieäp1seõsaûnxuaát. Ñöôøng phaûn öùng–Caân baèng Courtnot Q2 Q1 255075100 25 50 75 100 ÑöôøngphaûnöùngcuûDN1 Q*1(Q2) x xxx Ñöôøngphaûnöùngcuûadoanhnghieäp1moâtaûsaûnlöôïngcuûadoanhnghieäp1saûnxuaátlaømoäthaømsoácuûasaûnlöôïngmaønoùdöïñoùandoanhnghieäp2seõsaûnxuaát. Trong caân baèn Cournot,moãidoanhnghieäpgiaûsöûchính xaùc soá doanh nghieäp caïnh tranhvôùi noù ñeå toái ña hoaù lôïi nhuaäncuûa doanh nghieäp.Caân baèøng Cournot Hạ Thị Thiều Dao Ñoäc quyeàn nhoùm28 Ví duï veà caân baèng Cournot Hai doanh nghieäp coù: CaàuthòtröôøngP =30-QvôùiQ=Q1+Q2MC1= MC2=0 Tìm saûn löôïng cuûa moãi doanh nghieäp ñeå caûhai doanh nghieäp toái ña hoaù lôïi nhuaän Ñoäc quyeàn nhoùm29 Ví duï veà caân baèng Cournot Ñöôøngphaûnöùngcuûadoanhnghieäp1 111)30(TQQPQR 12211 121130 )(30 QQQQ QQQQ   1121111MC0MRQQ230QTRMR Ñoäc quyeàn nhoùm30 Ví duï veà caân baèng Cournot 12 21 Q2115Q2nghiepdoanhcuaungphanDuongQ2115Q1nghiepdoanhcuaungphanDuong   Ñoäc quyeàn nhoùm31 Ví duï veà caân baèng Cournot 1030 20 10)2115(2115 CournotbangCan 21 1 21     QP QQQ Q QQ Ñoäc quyeàn nhoùm32 Ví duï veà caân baèng Cournot Q1 Q2 Ñöôøng phaûn öùng cuûa230 15 Ñöôøngphaûnöùngcuûa1 15 30 10 10 Caân baèng Cournot ÑöôøngcaàuP =30-Qvaøcaûhai doanhnghieäp coùchiphí bieân laø0. Ñoäc quyeàn nhoùm33 Caân baèng keát caáu Hai doanh nghieäp caáu keát vôùi nhau. Luùc naøy thòtröôøng ñoäc quyeàn nhoùm ñöôïc xem nhö laø moätdoanh nghòeâp duy nhaát coù ñöôøng caàu laø ñöôøngcaàu thò tröôøng: P = 30–Q. Ñeå toái ña hoaù lôïinhuaän MR = MC TR’= MC [(30-Q).Q]’ 30-20Q=0 Q =15 Ñoäc quyeàn nhoùm34 Ñöôøng hôïp ñoàng Ñöôøng hôïp ñoàng laø ñöôøng bieåu dieãn taäp hôïpcaùc phoái hôïp saûn löôïng cuûa hai doanh nghieäpñeå toái ña hoaù lôïi nhuaän chung. Ñöôøng hôïp ñoàngQ1+ Q2= 15Moâ taû caùc caëp saûn löôïng Q1vaø Q2coù toång lôïinhuaän toái ña.Q1= Q2= 7.5 Ñoäc quyeàn nhoùm35 Caân baèng caáu keát Caân baèng caïnh tranhCaùch xaùc ñònh: (i) MR1=MC1= (ii) ñöôøng phaûnöùng =(iii) caân baèngCournotQ1 =Q2= 10P = 10Pr = 100–AC Caân baèng caáu keátCaùch xaùc ñònh: (i) Ñöôøngcaàu chung P = 30-Q=(ii)MR =MC= (iii) Ñöôønghôïp ñoàng.Q1+Q2 = 15P = 15Pr = 112.5-AC =Saûn löôïng thaáp hôn vaø lôïi nhuaän cao hôn caân baèng CournotÑoäc quyeàn nhoùm36 Ñöôøng phaûn öùngcuûa doanh nghieäp1 Ñöôøng phaûn öùng cuûa doanhnghieäp2 Ví duï veà caân baèng Cournot Q1 Q2 30 30 10 10 Caân baèng Cournot15 15 Caân baèng caïnh tranh(P = MC; Profit = 0) Ñöøông caáu keát7.5 7.5 Caân baèng caáu keát Ñoáivôùimoätdoanhnghieäp,caáukeátlaøcaùchtoátnhaát,ñeáncaân baèng Cournot vaøcuoái cuøng laø caân baèng caïnh tranh. Hạ Thị Thiều Dao Ñoäc quyeàn nhoùm37 Chieán löôc caïnh tranh veà giaù Ñoäc quyeàn nhoùm38 Caïnh tranh veà giaùSaûn phaåm khaùc bieätChæ coù hai doanh nghieäp trong thò tröôøng, hai doanh nghieäp ñònhgiaù cuøng luùc.FC=$20VC=0Caàu DN 1 Q1= 12-2P1+ P2Caàu DN 2 Q2= 12-2P1+ P1P1vaø P2laàn löôït laø giaù maø Dn 1 vaø DN 2 baùn ñöôïcQ1vaø Q2laø soá löôïng haøng hoaù caùc doanh nghieäp naøy baùn ñöôïc. Ñoäc quyeàn nhoùm39 Caïnh tranh veà giaù–saûn phaåm khaùc bieät 20PPP2-P12 20)PP212(P 20$QPPr:1nghiepDoanh 21211 211 111    Ñoäc quyeàn nhoùm40 Caïnh tranh veà giaù–saûn phaåm khaùc bieät DN1:neáugiaùP2coá ñinh: 12 21 2111 4132nghiepdoanhcuaungphanDuong4131nghiepdoancuaungphanDuong0412nhuanloihoadatoi1nghiepdoanhia PP PP PPPg  Ñoäc quyeàn nhoùm41 Ñöôøngphaûnöùngcuûa doanhnghieäp2 Caân baèng Nash veà giaù P1 P2 Ñöôøng phaûn öùng cuûaDN 2 $4 $4 Caân baèngNash. Theá caân baèngñaït ...
— Xem thêm —
Bình luận