GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ MẠNG NÂNG CAO

Số trang: 36
Mã số: 114966
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 36
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-04 07:50:15
   Các chủ đề chính:   Dịch vụ CấpIP động DHCP¨ Dịch vụ Tên miềnDNS¨ Dịch vụ Web, FTP Server (IIS 5.0)¨ Dịch vụ Routing and Remote Access(RRAS)¨ Dịch vụ Internet (NAT, Proxy…)¨ Dịch vụ Mail (MDAEMON Mail Server) Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @BáchKhoaAptech2004Trang 1 QUẢN TRỊMẠNG WINDOWS 2000 (Nâng cao) Gv : NguyễnVănTẩn tannv@hcmut.edu.vnTài liệuthamkhảo: 1. Hiệnthực Windows 2000 Server, nxb Thống kê 2. E-book MCSE CDROM Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @BáchKhoaAptech2004Trang 2 Bài 01 : CÁC DỊCH VỤMẠNG WINDOWS 2000 Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 3 Các chủđềchính Dịch vụCấpIP động DHCP Dịch vụTên miềnDNS Dịch vụWeb, FTP Server (IIS 5.0) Dịch vụRouting and Remote Access(RRAS) Dịch vụInternet (NAT, Proxy…) Dịch vụMail (MDAEMON Mail Server) Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 4 Dịch vụCấpIP động DHCP Khái niệmDHCP CàiđặtvàcấuhìnhDHCP ServerCấu hình DHCP Client Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 5 Khái niệmDHCP Yêu cầuchoDHCP DHCP Server Cài dịch vụDHCP ĐịachỉIP tĩnh, subnet mask, default gatewayPhạmvi IP sẽcấp cho Client DHCP Clients Windows 2000 Professional hay Windows 2000 ServerWindows NT Server or Workstation 3.51 or laterWindows 95 or Windows 98Windows for Workgroups 3.11, running TCP/IP-32Microsoft Network Client 3.0 for MS-DOSLAN Manager 2.2cNon-Microsoft operating systems Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 6 Khái niệmDHCP Khôngđượcphépvà dịch vụkhông thể khởiđộng bìnhđược (DHCP server2)Đượcphépvàdịch vụ khởiđộng bình thường (DHCP server1) DC DC ki ki ể ể m m tra tra DHCP server DHCP server c c ó ó đư đư ợ ợ c c ph ph é é p p ClientsDHCP Server2 Domain Controller DHCP Server1 Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 7 Khái niệmDHCP Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 8Khái niệmDHCP DHCP Servers DHCP Client 11 1 IP Lease RequestIP Lease Request 33 3 IP Lease SelectionIP Lease Selection2 2 2 IP Lease Offer IP Lease Offer 4 4 4 IP Lease Acknowledgement IP Lease Acknowledgement Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 9 Khái niệmDHCP Sau 50 % (87.5 %) thờigianđượccấp Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 10 CàiđặtvàcấuhìnhDHCP Server Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 11 CàiđặtvàcấuhìnhDHCP Server Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 12 CàiđặtvàcấuhìnhDHCP Server D D à à nh nh ấ ấ n n đ đ ị ị nh nh cho cho c c á á c c Servers Servers Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 13 CàiđặtvàcấuhìnhDHCP Server Ph Ph ạ ạ m m v v ị ị IP IP đư đư ợ ợ c c c c ấ ấ p p Nh Nh ữ ữ ng ng IPs IPs đã đã c c ấ ấ p p cho cho Client Client Nh Nh ữ ữ ng ng IPs IPs c c ấ ấ p p riêng(cho riêng(cho c c á á c c thi thi ế ế t t b b ị ị m m ạ ạ ng ng ) ) C C á á c c thông thông s s ố ố c c ủ ủ a a ph ph ạ ạ m m vi vi Nh Nh ữ ữ ng ng thông thông s s ố ố c c ủ ủ a a to to à à n n DHCP Server DHCP Server Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 14 CàiđặtvàcấuhìnhDHCP Server Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 15 CàiđặtvàcấuhìnhDHCP Server ĐịachỉIP củaRouterĐịachỉIP củaDNS ServerDNS Domain Name Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 16 CàiđặtvàcấuhìnhDHCP Server Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 17 CấuhìnhDHCP Client TCP/IP Properties Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 18 Mộtsốlệnh liên quanđếnDHCP Tạo máy con chọn Start/Run/cmd Ipconfig : hiểnthi IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.10Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Ipconfig /all : Hiểnthịđầyđủthông tin củaTCP/IP Ipconfig /relase : Trảthông tin TCP/IP cho DHCP server Ipconfig /renew : Lấylại thông tin TCP/IP từDHCP server Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 19Câu hỏi bài tập 1. TrướckhicàiđặtDịch vụDHCP trên Windows 2000 Server, cầnthiết lập các thành nào saua. ĐịachỉIP tĩnh, subnet mask và default gateway b. Subnet mask và DNS c. ĐịachỉIP tĩnh và ,DNS d. Subnet mask và default gateway 2. Sau khi tạo Scope làm thếnàođểhiệuchỉnhđịachỉmạnga. Xóa và tạolạiScope b. Hiệuchỉnh bình thường bằng cách nhậpđịachỉmạng mới c. Hiệuchỉng Subnet Mask Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 20 Bài tậpthựchành Windows 2000 Sever, tạo Scope vớicácyêusau Scope Name : Tên bộphận(Vídụ: Phòng kếtoán)IP Address Range : 192.168.0.33-192.168.0.62Lengh : 27 (bits)Subnet mask : 255.255.224.0Add Exclusions : 192.168.0.33 – 192.168.0.40Lease Duration : 7 daysScope Options : Router : 192.168.0.33DNS Domain Name : bk-atech.edu.vnDNS Server : 192.168.0.34, 192.168.0.35 Windows 2000 Professional Dùng các lệnh liên quanđểkiểm tra sựcấpphátDHCP Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 21 Các chủđềchínhDịch vụTên miền DNS Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 22 Dịch vụTên miềnDNS Khái niệmDNSCàiđặtvàcầuhìnhDNS ServerCàiđặtvàcầu hình DNS ClientTích hợpgiữa DHCP và DNS Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 23 Khái niệmDNS Hệthống tên miền (DNS : Domain Name System) : ĐịachỉIP là số khó nhớnên hệthống mẫutựcó tính gợinhớcaođượcdùngđể đặt tên cho máy tính trong mạng (Host) CấutrúcDNS : Gồm nhiềuphần cách nhau dấu“.”Có ít nhất2 phần : Second-Level.top-levelDNS tenHV1; tenHocVien2- tenHV2 • Tạo mail list có tên lopmang@Bk-aptech.edu.vn với các thành viên là tenHV1, tenHV2 • Export/inport tài khoản Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 143 Bài tập • Thựchiệngởi/nhận mail Dùng trình Outlook ExpressDùng Webmail Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 144 Ôn tậpvàhỏiđáp
— Xem thêm —
Từ khóa: Quản trị mạng
Bình luận