ngân hàng đề thi ngữ văn 12

Số trang: 2
Mã số: 114911
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-03 17:02:03
ngân hàng đề thi ngữ văn 12 Thc s Phm Hu Cýng-Ngân hàng ð thi Ng vãn 12-Biên son theo chýõng trình mi ================================================================================ 1 MÃ Ð Basic Advanced NGÂN HÀNG Ð THI NG VÃN 12 Biên son:Thc s Phm Hu Cýng Nick Y!M: 0982106266 Email:0982106266@yahoo.com Mobile: 0982106266 Forum:http://cuongvan.kiss.vn TL1 /12CB TL11 /12NC Innovative – original – professional – economic – effective - impressive NGÂN HÀNG Ð THI NG VÃN 12 – NGH LUN XÃ HI NGH LUN V MT TÝ TÝ NG, MT Ð O LÝ B. PHN T LUN: I.CÁC Ð BÀI TRONG SGK: Câu I (3 ðim): Anh (ch) hãy tr li câu hi sau ca nhà thõ T Hu: “Ôi ! Sng ðp là th nào, hi bn ?” (Mt khúc ca) Câu IIa (3 ðim): Nhà vãn Nga L. Tôn-xtôi nói : "Lí týng là ngn ðèn ch ðý ng. Không có lí týng thì không có phýõng hý ng kiên ð nh, mà không có phýõng hý ng thì không có cuc sng" . Anh (ch) hãy nêu suy ngh v vai trò ca lí tý ng trong cu c sng con ngýi. (SGK CB tr.20-22) Câu IIb (5 ðim): Nhà vãn Nga Lép Tôn-xtôi nói : "Lí týng là ngn ðèn ch ðý ng. Không có lí týng thì không có phýõng hý ng kiên ð nh, mà không có phýõng hý ng thì không có cuc sng”. Anh (ch) hãy nêu suy ngh v vai trò ca lí tý ng và lí tý ng riêng ca mình. (SGK NC tr.20-22) (SBT CB tr.6) Câu III (3 ðim): Phi chãng "Cái nt ðánh cht cái ðp" ? Câu IV (5 ðim): Anh (ch) suy ngh nhý th nào v câu nói ca nhà phê bình Viên Mai (Trung Quc) : "Làm ngý i thì không nên có cái tôi. . . nhýng làm thõ thì không th không có cái tôi" Câu Va (5 ðim): Ð ðnh hýng và thúc ðy vic hc tp nhm ðáp ng nhng yêu cu ca xã h i hin ði, UNESCO ðã nêu lên khu hiu: "Hc ð bit, hc ð làm, hc ð chung sng, hc ð t khng ð nh mình". Anh (ch) hãy trình bày suy ngh ca mình v n i dung khu hiu ðó. (SBT CB tr.6) Câu Vb (5 ðim):* Hãy phát biu ý ki n ca mình v mc ðích hc tp do UNESCO ð xýng: "Hc ð bit, hc ð làm, hc ð chung sng, hc ð t khng ð nh mình". Anh (ch) hãy trình bày suy ngh ca mình v n i dung khu hiu ðó. Câu VI (5 ðim):* Tình thýõng là hnh phúc ca con ngýi Câu VII (5 ðim):* “Mi phm cht ca ðc hnh là  trong hành ðng”. Ý ki n ca M.Xixêrông (nhà tri t hc La mã c ði) gi cho anh ch nhng suy ngh gì v vic tu dýng và hc tp ca bn thân? (SGK CB tr.35) Câu VIII (5 ðim):* Thi hào Ðc Rên-nõ Ma-ri-a Rin-ke ðã vi t cho m t ngýi bn ca mình nhý sau: “Tình yêu ca mt ngý i ði v i mt ngý i khác, ðó có l là s th thách khó khãn nht ði v i mi mt ngý i trong chúng ta". T li khng ðnh trên, anh (ch) hãy phát biu nhng suy ngh ca mình v ý ngh a ca tình yêu và trách nhim ca tui tr trong tình yêu. Thc s Phm Hu Cýng-Ngân hàng ð thi Ng vãn 12-Biên son theo chýõng trình mi ================================================================================ 2Câu IX (5 ðim):* “Giá tr ca con ngý i không  chân lí ngý i ðó s hu hoc cho rng mình s hu, mà  ni gian khó chân thành ngý i ðó nhn lãnh trong khi ði tìm chân lí.” (Lét-xinh). T câu nói trên, anh (ch) suy ngh gì v nhng thành công và tht bi trong hành trình tìm ki m nhng giá tr cao ð p ca ði sng con ngýi ? (SBT CB tr.17) Câu X (5 ðim):* Bình lun ý ki n ca Sê-khp (nhà ...
— Xem thêm —
Bình luận