Tiểu luận triết học - Ý thức và vai trò của tri thức trong đời sống xã hội

Số trang: 36
Mã số: 114887
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 36
Sao chép
Tu luËn triÕt
Lêi më ®Çu.
[ [ [
ý tc mét trong hai ph¹m trï thuéc vÊn ®Ò b¶n cña
triÕt häc. Nã lµ nh tc cao a pn ¸nh cña thùc t¹i kh¸ch
quan,nh tc mµ riªng con ngêi míi. ý thøc cña con ngêi lµ
ng a c¸i ki t chÊt ®Æc bt phøc t¹m mµ ngêi ta gäi lµ
bé ãc con ngêi (theo LªNin). T¸c ®éng cña ý tc héi ®èi i con
ngêi lµ v« cïng to lín. kh«ng nh÷ng lµ kim chØ nam cho ho¹t
®éng thùc tiÔn mµ con lµ ®éng lùc thùc tiÔn. thµnh c«ng hay
thÊt b¹i cña thùc tiÔn, t¸c ®éng tÝch cù hay tiªuc cña ý tc ®èi
iph¸t triÓn cña tù nhn, héi chñu p thuéc vµo vai trß
chØ ®¹o cña ý tc mµ bu hiÖn ra lµ vai trß cña khoa häc n
ho¸ t táng.
n kinh cña níc ta mét ®m xt ph¸t thÊp, tiÒm
lùc kinh tÕ- kü thuËt u, trong ®iÒu kiÖn biÕn ®æi khoa
häc- c«ng ng trªn t giíi l¹i dn ra rÊt nhanh, liÖu níc ta
thÓ ®¹t ®ùoc nh÷ng thµnh c«ng mong muèn trong viÖc t¹o ra nÒn
khoa häc- c«ng nghÖ ®¹t tiªu chuÈn qc tÕ trong t ti gian
ng¾n hay kh«ng? Chung ta phi lµm®Ó tr¸nh ®îc nguy t
u so víic níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi? C©ui nµy ®Æt
ra cho chóng ta mét n ®Ò ®ã lµ lùa chän bíc ®i vµ trËt tù u
tiªn ph¸t triÓn khoa häc- c«ng nghÖ trong quan hÖ i pt triÓn
Líp: K40 - 1107
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tu luËn triÕt
kinh trong c¸c giai ®o¹n tíi. Nh y cã nghÜa lµ ta cÇn phi cã
tri tc v× tri thøc lµ khoa häc. Chóng ta phi kh«ng ngõng n©ng
cao k ng nhËn tc cho mçi ngêi. Tuy nhn u tri thøc
kh«ng biÕn thµnh nm tin vµ ý chÝ t tù còng kh«ng cã vai
trß ®èi víi ®êi sèng hn thùc c¶.ChØ chó träng ®Õn tri thøc
qua c«ng t¸c v¨n ho¸- t tëng th× sÏ kh«ng ph¸t huy ®îc thÕ
nh truyÒn tng cña d©n téc. Chøc ng cña c g trÞ n ho¸
®· ®em l¹i chñ nghÜa nn ®¹o, tÝnh ®¹o ®øc. Kh«ng cã tÝnh ®¹o
®øc th× tÊt c d¹ng g trÞ ( gi¸ trÞ vËt chÊt tinh thÇn) sÏ
t ®i i ý nghÜa.Cßn c¸ch ng t tëng gãp phÇn lµm biÕn
®æi ®êi sèng tinh tn- héi, x©y ng mèi quan t tëng,
t×nh c¶ma con ngêii tch lµ chñ thÓ x©yng ®êi sèng tinh
thÇn t¹o ra ®îc nh÷ng ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o ph¸t trn tù do
a con ngêi.Mµ cã tù do th× con ngêi míi thÓ tham gia x©y
ng ®Êt níc.
Nh vËy, ý thøc mµ bu hn trong ®êi sèng héi lµ
c¸c n ®Ò khoa häc-n ho¸- t tëng vai trß v« cïng quan träng.
m hiÓu vÒ ý thøc tri thøc ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p ®óng ®¾n
o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn toµn diÖn héi.
Trong bµi tiÓu luËn nµy em chän ®Ò tµi: "ý thøc vai
trß a tri tc trong ®êing x· i" do ti gian vµ tr×nh ®é
cßn h¹n chÕ vËy i viÕt nµy ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh ®îc
Líp: K40 - 1107
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tu luËn triÕt
nh÷ng thiÕu sãt rÊt mong nhËn ®îc ®ãng p chØ d¹y cña c¸c
thÇy c«.
Líp: K40 - 1107
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-03 16:02:29
Ý thức là một trong hai phạm trù cơ bản của triết học Ý THỨC LÀ MỘT TRONG HAI PHẠM TRÙ THUỘC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC. NÓ LÀ HÌNH THỨC CAO CỦA SỰ PHẢN ÁNH CỦA THỰC TẠI KHÁCH QUAN, HÌNH THỨC MÀ RIÊNG CON NGƯỜI MỚI CÓ. Ý THỨC CỦA CON NGƯỜI LÀ CƠ NĂNG CỦA CÁI “ KHỐI VẬT CHẤT ĐẶC BIỆT PHỨC TẠM MÀ NGƯỜI TA GỌI LÀ BỘ ÓC CON NGƯỜI” (THEO LÊNIN). TÁC ĐỘNG CỦA Ý THỨC XÃ HỘI ĐỐI VỚI CON NGƯỜI LÀ VÔ CÙNG TO LỚN. NÓ KHÔNG NHỮNG LÀ KIM CHỈ NAM CHO HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN MÀ CON LÀ ĐỘNG LỰC THỰC TIỄN. SỰ THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI CỦA THỰC TIỄN, TÁC ĐỘNG TÍCH CỰ HAY TIÊU CỰC CỦA Ý THỨC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN, XÃ HỘI CHỦ YẾU PHỤ THUỘC VÀO VAI TRÒ CHỈ ĐẠO CỦA Ý THỨC MÀ BIỂU HIỆN RA LÀ VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC VĂN HOÁ VÀ TƯ TƯỎNG. Tiu lun t r i t Li m u. [ [ [ thc l mt t rong hai phm t r thuc vn c bn ca tr i t hc. N l hnh thc cao ca s phn nh ca thc ti khch quan, hnh thc m ring con ng i mi c. thc ca con ng i l c nng ca ci khi vt cht c bit phc tm m ng i ta gi l b c con ng i (theo LNin). Tc ng ca thc x hi i vi con ng i l v cng to ln. N khng nhng l kim ch nam cho hot ng thc t in m con l ng lc thc tin. S thnh cng hay th t bi ca thc tin, tc ng tch c hay tiu cc ca thc i vi s pht t r in ca t nhin, x hi ch yu ph thuc vo vai t r ch o ca thc m biu hin ra l vai t r ca khoa hc vn ho v t t ng. Nn kinh t ca n c ta t mt im xut pht thp, t im lc kinh t- k thu t yu, t rong iu kin s bin i khoa hc- cng ngh trn th gii li din ra rt nhanh, liu n c ta c th t oc nhng thnh cng mong mun t rong vic to ra nn khoa hc- cng ngh t t iu chun quc t t rong mt thi gian ngn hay khng? Chung ta phi lm g t rnh c nguy c tt hu so vi cc n c t rong khu vc v t rn th gii? Cu hi ny t ra cho chng ta mt vn l s la chn b c i v t r t t u tin pht t r in khoa hc- cng ngh t rong quan h vi pht t r in Lp: K40 - 1107 1 Tiu lun t r i t kinh t t rong cc giai on ti. Nh vy c ngha l ta cn phi c tr i thc v t r i thc l khoa hc. Chng ta phi khng ngng nng cao kh nng nhn thc cho mi ng i. Tuy nhin nu t r i ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận