Cơ sở lý luận cho việc phân tích mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Lượt xem: 523
Số trang: 27
Mã số: 114814
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 27
Sao chép
A. §Æt vÊn ®Ò
Sau §¹i i tn quèc n t IX chóng ta c vµo thêi kú ph¸t
triÓn i ti kú “®Çy nhanh c«ng nghiÖp ho¸ hn ®¹i ho¸ ®Êt níc
®Þnh híng ph¸t triÓn nh»m môc tuyng níc ta thµnht níc cã
së t chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, cÊu kinh tÕ hîp quan s¶n
xuÊt tiÕn phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓna lùc lîng s¶n xuÊt, ®êi
sèng t chÊt vµ tinh tn ®îc ng cao quèc phßng an ninh v÷ng
ch¾c, d©n giµu níc m¹nh héi c«ng b»ngn minh. Kh«ng ph¶i ngÉu
nhiªn viÖc nghiªn cøu quy luËt quan s¶n xt p hîp víi tÝnh
chÊt tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîngn xuÊt lµ mét trong nh÷ng
néi dung quan träng cña c«ng cc ®æi míi chñ nghÜa x· héi mµ chóng
ta ®ang tiÕn hµnh h«m nay. ViÖc thùc hn nh y trong thùc
kh«ng nng lµ néi dung cña c«ng cuéc ®æi míi, mµ n t a
lµ c«ng cô, lµ ph¬ng tiÖn ®Ó níc ta ®i tíi môc tu x©y ng chñ
nghÜa héi. Th¾ng lîi cña chñ nga x· héi ë níc ta t phÇn phô
thuéc vµo viÖc x©y dùng nµy tèt hay kh«ng. t héi ph¸t triÓn ®îc
®¸nh gi¸ tõ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt kÕt hîp i hoµ gi÷a
quan s¶n xuÊt vµ lùc lîng s¶n xuÊt ti ®¹i ngµy nay tr×nh ®é
khoa häc kü thuËt ®· ph¸t triÓn nh mÏ song quan s¶n xuÊt p
p i tÝnh chÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt vÉn lµ c¬ chÝnh cho sù ph¸t
triÓn a nã. Do vËy vÊn ®Ò quy lt quan s¶n xt phï hîp víi
tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt n lµ mét
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
trong nh÷ng vÊn ®Ò nan gii mµ chóng ta cÇn phi quanm vµ gii
quyÕt.
Chñ nghÜa duy t lÞch ®· kng ®Þnh r»ng lùc lîng n
xuÊt cã vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi quan s¶n xt vµ ngîc l¹i, cã
t thóc ®Çy hoÆc k×m h·m ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. n
®Ò nµyngi häc ®¾t gi¸ trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa
héi ë níc ta. t¸c ®éng trë l¹i cña c¸c yÕu cña quan s¶n xt
®èi víi lùc lîng s¶n xuÊt k phong phó phøc t¹p, nhÊt lµ trong
nh÷ng ®iÒu kiÖn cô t ë níc ta hiÖn nay.
n ®Ò quan hÖ s¶n xuÊt t¸c ®éng thóc ®Çy haym h·m
ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt ®· ®îc §¶ng ta nn thøc n dông
®óng ®¾n trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o ®Êt níc theo ®êng i ®æi míi.
§¶ng ta ®· kng ®Þnh r»ng: lùc lîng s¶n xuÊt bÞ k×mm kh«ng c
trong trêng p quan n xt l¹c u, mµ khi quan hÖ s¶n
xuÊt ph¸t triÓn khong ®ång bé, nh÷ng yÕu ®i qu¸ xa so víi tr×nh
®é ph¸t triÓn cña lùc lîng n xt “§¶ng céng s¶n ViÖt Nam. V¨n
kiÖn §¹ii ®¹i bu toµn quèc n thø VI.”. Quan h÷u ®îc hu
lµnh thøc chiÕm h÷u cña c¶i t ct do lÞch sö quy ®Þnh, trong
®ã t hiÖn quan gi÷a con ngêi víi con ngêi trong q tr×nh n
xuÊt héi ”. h÷u t lu s¶n xt g vai trß quyÕt ®Þnh ®èi i
i nh thøc kh¸c cña quan s¶n xt, do vËy, khi h×nh thøc cña
quan hÖ sëu thay ®æi sÏ kÐo theo sù thay ®æi tronginh thøc
kh¸ca quann xt. nguyªn t¾c, nng thay ®æi cña quan
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
s¶n xuÊt nãi chung lµ nh»m thóc ®Çy lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn,
do lùc lîng s¶n xuÊt ®· ph¸t triÓn ®ßi i nã pi thay ®æi cho phï
p.
Chóng ta ®· ng ph¹m sai lÇm lµ x©y ng nhiÒu u a
quan hÖ s¶n xuÊt vît tríc so víi lùc lîng s¶n xuÊt chóng ta hn.
§ã viÖc ccho pp c¸c nh tc së h÷u Nhµ níc së h÷u tËp
t tån t¹i, trong khi c¸c nh thøc së u kh¸c ®ang cßn t¸c dông
nh mÏ ®èii c lîng s¶n xuÊt th× l¹i bÞ ng¨n cÊm, kng ®îc pp
ph¸t triÓn. viÖc ®ã ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng s¶n xuÊt bÞ ®×nh ®èn,
kh«ng pt triÓn. Sau khi nhËn tc ®îc sai m nµy, chóng ta ®· ®æi
i ®êng i chiÕn lîc trong lÜnh vùc kinh , ®ã lµ x¸c lËp i c
nh thøc sëu, cho phÐp nhu ku quan s¶n xuÊt cïng tån t¹i
®Ó më ®êng cho lùc lîng s¶n xt ph¸t triÓn.
3
Tải xuống 5,000₫ (27 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-03 09:41:18
Cơ sở lý luận cho việc phân tích mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất Cơ sở lý luận cho việc phân tích mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất A. t v n Sau i hi ton quc ln th IX chng ta b c vo thi k pht tr in mi thi k y nhanh cng nghip ho hin i ho t n c nh h ng pht t r in nhm mc t iu xy dng n c ta thnh mt n c c c s vt cht k thu t hin i, c cu kinh t hp l quan h sn xut tin b ph hp vi t rnh pht t r in ca lc l ng sn xut, i sng vt cht v tinh thn c nng cao quc phng an ninh vng chc, dn giu n c mnh x hi cng bng vn minh. Khng phi ngu nhin vic nghin cu quy lut quan h sn xut ph hp vi tnh cht v t rnh pht t r in ca lc l ng sn xut l mt t rong nhng ni dung quan t rng ca cng cuc i mi ch ngha x hi m chng ta ang tin hnh hm nay. Vic thc hin m hnh ny t rong thc t khng nhng l ni dung ca cng cuc i mi, m hn th na n l cng c, l ph ng tin n c ta i t i mc tiu xy dng ch ngha x hi. Thng li ca ch ngha x hi n c ta mt phn ph thuc vo vic xy dng ny tt hay khng. Mt x hi pht t r in c nh gi t trnh ca lc l ng sn xut v s kt hp hi ho gia quan h sn xut v lc l ng sn xut thi i ngy nay t rnh khoa hc k thu t pht t r in mnh m song quan h sn xut ph hp vi tnh cht ca lc l ng sn xut vn l c s chnh cho s pht tr in ca n. Do vy vn quy lu t quan h sn xut ph hp vi tnh cht v t rnh pht t r in ca lc l ng sn xut vn l mt 1 trong nhng vn nan gii m chng ta cn phi quan tm v gii quyt. Ch ngha duy vt lch s khng nh rng lc l ng sn xut c vai t r quyt nh i vi quan h sn xut v ng c li, c th thc y hoc km hm s pht t r in ca lc l ng sn xut. Vn ny tng l bi hc t gi t rong cng cuc xy dng ch ngha x hi n c ta. S tc ng t r li ca cc yu t ca quan h sn xut i vi lc l ng sn xut kh phong ph v phc tp, nht l t rong nhng iu kin c th n c ta hin nay. Vn quan h sn xut c tc ng thc y hay km hm s ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận