Thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả của đào tạo vá sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Số trang: 39
Mã số: 114694
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 39
Sao chép
Lêi më ®Çu
Sù nghp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ®ßii pi cã
nguån nh©n lùc , vèn vµ tµi ngun . §èi víi ViÖt Nam , hai
ngn lùc tµi chÝnh vµ tµi ngun thiªn nhiªn ®Òu rÊtn chÕ
nªn nguån lùc con ngêi ®¬ng nhiªn ®ãng vai trß qut ®Þnh
.So víic níc l¸ng gng chóng ta lîi thÕ ®«ngn , tuy nhiªn
u kh«ng ®îc qua ®µo t¹o th× d©n ®«ng sÏ lµ g¸nh ng d©n
sè cßn nÕu ®îc qua ®µo t¹o chu ®¸o th× ®ã sÏ lµ nguån nh©n
lùc lµnh nghÒ ,cã t¸c ®éng trùc tiÕp lªn tèc ®é t¨ng trëng kinh
tÕ cña qc gia. t ®éi ngò nh©n lùc lµnh nghÒ vµ ®ång bé
còng t¹o n søc hÊp dÉn to lín ®Ó thu t vèn ®Çu t níc ngoµi
vµo ViÖt Nam . V× thÕo c¸o chÝnh trÞ ®¹ii §¶ng toµn qc
lÇn 8 ®· chØ râ : Gi¸o c ®µo t¹o lµ qc ch hµng ®Çu ,
ph¬ng híng chung trong nhiÒu n¨m tíi lµ pt triÓn nguån
nn lùc ®¸p øngu cÇu c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc
”. B¸o o chÝnh trÞ ®¹i i §¶ng toµn qc lÇn 9 còng nªu :
“Phi t¹o nÒn tng ®Ó ®Õn n¨m 2020 níc ta bn trë thµnh
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
t níc c«ng nghiÖp theo híng hiÖn ®¹i. Con ®êng c«ng nghiÖp
ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ cña níc ta thÓ vµ cÇn t nn ti gian .
Thùc tÕ cho thÊy, ph¸t triÓn kinh tÕ i p thuéc vµo
nhiÒu u , nhiÒu ®u kiÖn nhng chñ u nhÊt vÉn lµ
phô thuéc vµo con ngêi .§u kh¼ng ®Þnh trªn l¹i cµng ®óng víi
hoµn nh níc ta trong giai ®o¹n ch m¹ng ®Èy nh c«ng
nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. So s¸nh c¸c nguån lùc i t c¸ch
lµ ®iÒu kiÖn , tiÒn ®Ò ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc vµ tiÕn hµnh
c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ th× ngn nh©n lùc vai trß
qut ®Þnh . Do vËy , n t cø nguån lùc nµo kh¸c ,nguån
nn lùc phi chmt trÝ trung t©m trong chn lîc pt
triÓn kinh tÕ i níc ta . §©y lµ nguån lùc cña mäi nguån
lùc , lµ nh©n quan träng bËc nhÊt ®Ó ®a níc ta nhanh chãng
trë thµnht níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn . Do vËy , khai th¸c ,
dông vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ vÊn ®Ò quan träng gãp
phÇn thùc hiÖn thµnh c«ng qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt níc. Muèn ®îc t nguån nh©n lùc chÊt lîng tèt ,
chóng ta phi nh÷ng ho¹t ®éng tÝch c ®Ó n©ng cao chÊt l-
îng nguån nh©n lùc níc nhµ ,tríc hÕt phit ®Çu tõ viÖc gi¸o
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
c vµ ®µo t¹o. Gi¸o c, ®µo t¹o vµ i dìng lµ trang kiÕn
thøc truyÒn thô kinh nghiÖm, nh thµnh kü ng kü x¶o
trong ho¹t ®éng , h×nh thµnh n phÈm chÊt chÝnh trÞ, t t-
ëng , ®¹o ®øc t©m lý , t¹on nh÷ng mÉu h×nh con ngêi ®Æc
trng vµ t¬ng øng ii héi nhÊt ®Þnh , t¹o ra ng lùc hµnh
®éng cho i con ngêi i dung cña gi¸o dôc , ®µo t¹o quy ®Þnh
i dung cña c¸c phÈm chÊt t©m lý t tëng , ®¹o ®øc vµ ®Þnh h-
íng pt triÓn cña i nh©n ch . Chóng ta ®ang ®Æt con
ngêi vµo vÞ trÝ trung t©m v× khi con ngêi ë ®óng vÞ trÝ cña
th× míi pt huy t tiÒm lùc ®ang nn cña ViÖt Nam .
§ã lµt chiÕn lîc ®óng ®¾n cña níc ta hiÖn nay .Mn lµm ®-
îc ®u ®ã chóng ta cÇn pi nghiªn cøu thùc tr¹ng mét ch chÝnh
x¸c ®Ó ®Ò ra gii ph¸p p lý, ®Ó lµm sao n©ng cao hiÖu q nguån
nh©n lùc trong nghp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. §©y lµ vÊn
®Ò hÕt søc quan träng ®èi i níc ta hiÖn nay, do ®ã em chän ®Ò tµi
"Thùc tr¹ng vµ gii ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu cña ®µo t¹o
sö ng nguån nh©n lùc phôc cho nghiÖp c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam"
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-02 15:36:30
Thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả của đào tạo vá sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam Li m u S nghip cng nghip ho hin i ho t n c i hi phi c ngun nhn lc , vn v t i nguyn . i vi Vit Nam , c hai ngun lc t i chnh v t i nguyn th in nhin u r t hn ch nn ngun lc con ng i ng nhin ng vai tr quyt nh .So vi cc n c lng ging chng ta c li th ng dn , tuy nhin nu khng c qua o to th dn ng s l gnh nng dn s cn nu c qua o to chu o th s l ngun nhn lc lnh ngh ,c tc ng tr c tip ln tc tng t r ng ki n h t ca quc gia. Mt i ng nhn lc lnh ngh v ng b cng to nn sc hp dn to ln thu ht vn u t n c ngoi vo Vit Nam . V th bo co chnh t r i hi ng ton quc ln 8 ch r : Gio dc v o to l quc sch hng u , ph ng h ng chung t rong nhiu nm ti l pht t r in ngun nhn lc p ng yu cu cng nghip ho hin i ho t n c . Bo co chnh t r i hi ng ton quc ln 9 cng nu : Phi to nn tng n nm 2020 n c ta c bn tr th n h 1 mt n c cng nghip theo h ng hin i. Con ng cng nghip ho hin i ho ca n c ta c th v cn rt ngn thi gian . Thc t cho thy, s pht tr i n kin h t x hi ph thuc vo nhiu yu t , nhiu iu kin nh ng ch yu nh t vn l ph thuc vo con ng i .iu khng nh t rn li cng ng vi hon cnh n c ta t rong giai on cch mng y mnh cng nghip ho hin i ho t n c. So snh cc ngun lc vi t cch l iu kin , tin pht t r i n t n c v tin hnh cng nghip ho hin i ho th ngun nhn lc c vai tr quyt nh . Do vy , hn bt c ngun lc no khc ,ngun nhn lc phi chim mt v tr t r u ng tm trong chin l c pht tr i n ki nh t x hi n c ta . y l ngun lc ca mi ngun lc , l nhn t quan trng bc nh t a n c ta nhanh chng tr thn h mt n c cng nghip pht tr i n . Do vy , khai thc ,s dng v pht t r i n ngun nhn lc l vn quan t rng gp phn thc ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận