Ngân hàng trắc nghiệm KINH TẾ VI MÔ (có đáp án)

Lượt xem: 92738
Số trang: 12
Mã số: 114159
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 12
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-25 08:26:01
Bộ tài liệu gồm có 16 đề, tài liệu này bao gồm đề 1, đề 2, đề 3 Tập hợp những câu trắc nghiệm hay về lý thuyết và bài tập môn kinh tế vi mô thường gặp trong các kỳ thi ở các trường Đại học Có kèm đáp án Đ 1Ề 1 / Khái ni m nào sau đây không th lí gi i b ng đ ng gi i h n kh năng s n xu t (PPF) ệ ể ả ằ ườ ớ ạ ả ả ấ a Cung c u. ầ b Quy lu t chi phí c h i tăng d n. ậ ơ ộ ầ c S khan hi m. ự ế d Chi phí c h i ơ ộ 2 / Chính ph các n c hi n nay có các gi i pháp kinh t khác nhau tr c tình hình suy thoái kinh t hi n nay, v n đ này ủ ướ ệ ả ế ướ ế ệ ấ ề thu c v ộ ề a Kinh t vi mô, chu n t c ế ẩ ắ b Kinh t vĩ mô, chu n t c ế ẩ ắ c Kinh t vĩ mô, th c ch ng ế ự ứ d Kinh t vi mô, th c ch ng ế ự ứ 3 / Qui lu t nào sau đây quy t đ nh d ng c a đ ng gi i h n kh năng s n xu t ? ậ ế ị ạ ủ ườ ớ ạ ả ả ấ a Qui lu t năng su t biên gi m d n ậ ấ ả ầ b Qui lu t cung ậ c Qui lu t c u ậ ầ d Qui lu t cung - c u ậ ầ 4 / Các h th ng kinh t gi i quy t các v n đ c b n :s n xu t cái gì? s l ng bao nhiêu? s n xu t nh th nào? s n xu t ệ ố ế ả ế ấ ề ơ ả ả ấ ố ượ ả ấ ư ế ả ấ cho ai? xu t phát t đ c đi m: ấ ừ ặ ể a Ngu n cung c a n n kinh t . ồ ủ ề ế b Đ c đi m t nhiên ặ ể ự c Tài nguyên có gi i h n. ớ ạ d Nhu c u c a xã h i ầ ủ ộ 5 / Doanh nghi p trong ngành c nh tranh đ c quy n, c nh tranh v i nhau b ng vi c: ệ ạ ộ ề ạ ớ ằ ệ a Bán ra các s n ph m riêng bi t, nh ng có th thay th nhau ả ẩ ệ ư ể ế b Bán ra s n ph m hoàn toàn không có s n ph m khác thay th đ c ả ẩ ả ẩ ế ượ c Bán ra các s n ph m có th thay th nhau m t cách hoàn toàn ả ẩ ể ế ộ d C ba câu đ u sai ả ề 6 / Đ ng c u c a doanh nghi p trong ngành c nh tranh đ c quy n: ườ ầ ủ ệ ạ ộ ề a Là đ ng c u d c xu ng t trái sang ph i ườ ầ ố ố ừ ả b Là đ ng c u th ng đ ng song song tr c giá ườ ầ ẳ ứ ụ c Là đ ng c u c a toàn b th tr ng ườ ầ ủ ộ ị ườ d Là đ ng c u n m ngang song song tr c s n ườ ầ ằ ụ ả l ng ượ 7 / Trong “mô hình đ ng c u gãy” (The kinked demand curve model), t i đi m gãy c a đ ng c u, khi doanh nghi p có chi ườ ầ ạ ể ủ ườ ầ ệ phí biên MC thay đ i thì: ổ a Giá P tăng, s n l ng Q gi m ả ượ ả b Giá P tăng, s n l ng Q không đ i ả ượ ổ c Giá P không đ i, s n l ng Q gi m ổ ả ượ ả d Giá P và s n l ng Q không đ i ả ượ ổ 8 / Trong “mô hình đ ng c u gãy” (The kinked demand curve model) khi m t doanh nghi p gi m giá thì các doanh nghi p ườ ầ ộ ệ ả ệ còn l i s : ạ ẽ a Gi m giá ả b Không thay đ i giá ổ c Không bi t đ c ế ượ d Tăng giá 9 / Hi n nay chi n l c c nh tranh ch y u c a các xí nghi p đ c quy n nhóm là: ệ ế ượ ạ ủ ế ủ ệ ộ ề a C nh tranh v qu ng cáo và các d ch v h u mãi ạ ề ả ị ụ ậ b C nh tranh v s n l ng ạ ề ả ượ c C nh tranh v giá c ạ ề ả d Các câu trên đ u sai ề 10 / Đ c đi m c b n c a ngành c nh tranh đ c quy n là: ặ ể ơ ả ủ ạ ộ ề a M i doanh nghi p ch có kh năng h n ch nh h ng t i giá c s n ph m c a mình ỗ ệ ỉ ả ạ ế ả ưở ớ ả ả ẩ ủ b Có nhi u doanh nghi p s n xu t ra nh ng s n ph m có th d thay ...
— Xem thêm —
Từ khóa: kinhtevimo
Bình luận