Bài 7 QUY CHẾ PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM - NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH

Số trang: 8
Mã số: 114096
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-09 15:06:57
* Quốc tịch: là trạng thái pháp lý xác định quan hệ giữa những cá nhân một người với một nhà nước nhất định. Trạng thái pháp lý này cho phép xác định người nào đó là công dân của một nước nào đó. ở đây có mối liên hệ tương hỗ. Công dân là sự xác định một thể nhân về mặt pháp lý thuộc về một nhà nước nhất định. Từ việc xác định này, công dân của một quốc gia được hưởng chủ quyền của nhà nước đó và được nhà nước bảo hộ quyền lợi khi ở trong nước cũng như khi ở nước ngoài. Nhà nước bằng pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ cơ bản cho những cá nhân con người có quốc tịch của nước mình. Cá nhân mang quốc tịch phải tuân thủ pháp luật của nhà nước, làm nghĩa vụ trước nhà nước. Nhà nước bảo đảm quyền tự do, danh dự cho cá nhân mang quốc tịch của nước mình. Cá nhân mang quốc tịch của nước nào thì được gọi là công dân của nước đó. B i 7: Q U Y C H P H P L H N H C H N H C A C N G D N Ế Ủ V I T N A M - N G I N C N G O I - N G I K H N G Q U C T C H Ệ ƯỜ ƯỚ ƯỜ Ố Ị I. QUY CH PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH C A CÔNG DÂN Ế Ủ 1. Khái ni m qu c t ch và công dân ệ ố ị TOP * Qu c t ch: là tr ng thái pháp lý xác đ nh quan h gi a nh ng cá nhân m t ng i v i m t nhà ố ị ạ ị ệ ữ ữ ộ ườ ớ ộ n c nh t đ nh. Tr ng thái pháp lý này cho phép xác đ nh ng i nào đó là công dân c a m t ướ ấ ị ạ ị ườ ủ ộ n c nào đó. đây có m i liên h t ng h . Công dân là s xác đ nh m t th nhân v m t pháp ướ ở ố ệ ươ ỗ ự ị ộ ể ề ặ lý thu c v m t nhà n c nh t đ nh. T vi c xác đ nh này, công dân c a m t qu c gia đ c ộ ề ộ ướ ấ ị ừ ệ ị ủ ộ ố ượ h ng ch quy n c a nhà n c đó và đ c nhà n c b o h quy n l i khi trong n c cũng ưở ủ ề ủ ướ ượ ướ ả ộ ề ợ ở ướ nh khi n c ngoài. ư ở ướ Nhà n c b ng pháp lu t quy đ nh quy n và nghĩa v c b n cho nh ng cá nhân con ng i có ướ ằ ậ ị ề ụ ơ ả ữ ườ qu c t ch c a n c mình. Cá nhân mang qu c t ch ph i tuân th pháp lu t c a nhà n c, làm ố ị ủ ướ ố ị ả ủ ậ ủ ướ nghĩa v tr c nhà n c. Nhà n c b o đ m quy n t do, danh d cho cá nhân mang qu c t ch ụ ướ ướ ướ ả ả ề ự ự ố ị c a n c mình. Cá nhân mang qu c t ch c a n c nào thì đ c g i là công dân c a n c đó. ủ ướ ố ị ủ ướ ượ ọ ủ ướ Ði u 49-Hi n pháp 1992 ghi nh n: Công dân n c C ng hòa xã h i Ch Nghĩa Vi t Nam là ề ế ậ ướ ộ ộ ủ ệ ng i có qu c t ch Vi t Nam[1]. Nh v y, m i liên h pháp lý c a m t ng i đ i v i m t nhà ườ ố ị ệ ư ậ ố ệ ủ ộ ườ ố ớ ộ n c xu t hi n t khi ng i đó sinh ra và k t thúc khi ng i đó ch t đi. ướ ấ ệ ừ ườ ế ườ ế Cũng nh các quan h pháp lu t hành chính khác, c s phát sinh, thay đ i và ch m d t QHPL ư ệ ậ ơ ở ổ ấ ứ HC đ i v i c a m t bên ch th là công dân đòi h i ph i có 3 y u t : ố ớ ủ ộ ủ ể ỏ ả ế ố 1. QPPL hành chính; 2. S ki n pháp lỳ hành chính; ự ệ 3. Năng l c ch th hành chính bao g m năng l c pháp lu t và năng l c hành vi hành chính; ự ủ ể ồ ự ậ ự ¨ Vi t Nam, quy n và nghĩa v c a công dân đ c quy đ nh trong Hi n pháp và các văn b n ở ệ ề ụ ủ ượ ị ế ả pháp lu t khác ch a đ ng nh ng QPPL hành chính t ng ng. Nhà n c m t m t quy đ nh đ y ậ ứ ự ữ ươ ứ ướ ộ ặ ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận