Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Dao Động Điều Hoà

Số trang: 6
Mã số: 113946
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-09 15:02:59
Tât c bài toán dng này xin chúng ta nh rang:─ Xét trong chu kỳ cuôi.─ Xác ñnh chiêu quét,góc quét v trí ban ñâu, thi ñiem ban ñâu.─ Xác ñnh v trí sau, thi ñiem sau.─Ta ch cân xác ñnh van tôc ti thi ñiem ban ñâu mà không cân quan tâm van tôc sau (tr bài tính quãngñưng)Tài lieu mi ñưc nghiên c u vì vay còn nhiêu sai sót mong các bn ñc gi! thông c!m và góp ý kiên. nickYH:nmt_valentine91 @yahoo.com.vn ðT: 01662 858 939 PP GII NHANH BÀI TP DAO ðNG ðIU HOÀ 1 PP GII NHANH BÀI TP DAO ðNG ðIU HOÀ I.Nh c li kin th c: 1. Ph ương trình dao ñng: x = Acos( wt + j) vi -π j π 2. V n tc t c th i: v = - wAsin( wt + j) 3. Gia t c t c th i: a = - w2Acos(wt + j) 4. Vt VTCB: x = 0; |v |Max = wA; |a |Min = 0 V t biên: x = ±A; |v |Min = 0; |a |Max = w2A II. các dng bài t p: 1.Bài toán: Mt vt dao ñng ñi u hòa có phương trình x= Acos( wt + j). Tính k hong thi gian ngn nh t ñ vt ñi t v trí có to ñ x1 ñ n x2 theo chi u (+) / ho c (-) Ph ương pháp: B1) V  ñư ng tròn lưng giác: B2) Xác ñnh ta ñ x1 và x2 trên trc ox. B3) Xác ñnh ví trí ca ñim M1 và M2 trên ñư ng tròn (trong ñó x1 và x2 ln lưt là hình chiu ca M1và M2 trên OX) và xác ñnh chi u quay ban ñu ti v trí x1 x1= Acos( wt + j) x2= Acos( wt + j) V 1= - wAsin( wt + j) V 2 không cn xét B4)Xác ñnh góc quét : a Trong ñó cos a1 = và cos a2 = min = ×T ( T là chu kì ) Chú ý: Kho ng thi gian ngn nht ñ vt ñi t + t x = 0 ñn x = A/2 ( ho c ng ưc li) là T/12 + t x = 'A ñn x = A ( ho c ng ưc li) là T/2 + t x = 0 ñn x = A ( ho c ng ưc li) là T/4 + t x = ' A/2 ñn x = ' A ( ho c ng ưc l  i) là T/6 + t x = A/2 ñn x = A ( ho c ng ưc li) là T/6 + t x = ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận