TÀI KHOẢN 611 MUA HÀNG

Lượt xem: 741
Số trang: 5
Mã số: 113729
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
TÀI KHOẢN 611
MUA HÀNG
i khoản này dùng để phản ánh trị gnguyên liệu, vật liệu, ng cụ, dụng cụ,
hàng hoá mua vào, nhập kho hoặc đưa vào sử dụng trong k.
HẠCH TOÁN TÀI KHON NÀY CẦN TÔN TRỌNG
MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU
1. Tài khon 611 Mua hàng” cháp dụng đối với doanh nghiệp hạch toán hàng
tn kho theo phương pháp kiểm kê định k.
2. G tr nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá mua vào phản ánh trên
i khoản 611 “Mua hàng” phải thực hiện theo nguyên tắc giá gốc.
3. Trường hợp hạch toán hàng tn kho theo phương pháp kiểm kê định k, doanh
nghiệp t chức kiểm kê hàng tn kho vào cui kkế toán để xác định số lượng và giá tr
của từng nguyên liệu, vật liệu, hàng hoá, sản phẩm, công cụ, dụng cụ tồn kho đến cuối kỳ
kế toán để xác định giá tr hàng tn kho xuất vào sử dụng và xuất bán trong kỳ.
4. Phương pháp hạch toán hàng tn kho theo phương pháp kiểm định kỳ: Khi
mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá, n cứ vào hoá đơn mua hàng,
Hoá đơn vận chuyển, phiếu nhập kho, thông báo thuế nhập khẩu phải nộp (Hoặc biên lai
thu thuế nhập khẩu,. . .) để ghi nhận giá gốc hàng mua o Tài khoản 611 “Mua hàng”.
Khi xuất sử dụng, hoặc xuất bán chỉ ghi mt lần vào cui kkế toán căn cứ vào kết quả
kiểm kê.
5. Kế toán phải mở sổ chi tiết để hạch toán trị ggốc hàng tn kho mua vào theo
từng thứ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA
TÀI KHOẢN 611 - MUA HÀNG
Bên Nợ:
- Kết chuyển ggốc hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho
đầu k (Theo kết quả kiểm kê);
- Giá gc hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu, ng cụ, dụng cụ, mua vào trong kỳ;
hàng hoá đã bán b trả lại,. . .
Bên Có:
- Kết chuyển ggốc hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho
cuối kỳ (Theo kết quả kim kê);
- Giá gc hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất sử dụng trong kỳ,
hoặc giá gốc hàng hoá xuất bán (Chưa được c định là đã bán trong k);
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Giá gốc nguyên liu, vật liệu, ng cụ, dụng cụ, hàng hmua vào trlại cho
người bán, hoặc được giảm giá.
Tài khoản 611 không có số dư cuối kỳ.
Tài khoản 611 - Mua hàng, có 2 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 6111 - Mua nguyên liệu, vật liệu: Tài khoản nàyng để phản ánh g
tr nguyên liệu, vật liệu, ng cụ, dụng cụ mua vào xuất sử dụng trong kkế toán và
kết chuyển gtrnguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kvà cui kỳ kế
toán.
- Tài khoản 6112 - Mua hàng hoá: Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hàng
hoá mua vào và xuất bán trong kỳ kế toán và kết chuyển giá tr hành hoá tn kho đầu k,
tn kho cuối k kế toán.
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU
I. Đối với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, xây
lắp
1. Đầu k kế toán, kết chuyển trị giá nguyên liu, vật liệu, công cụ, dụng ctồn
kho đầu kỳ (Theo kết quả kiểm kê cui k trước), ghi:
Nợ TK 611 - Mua hàng (6111 - Mua nguyên liệu, vật liệu)
Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ.
2. Khi mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng vào hoạt động sản
xut, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương
pháp khấu trừ, thì giá gc nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mua vào được phản ánh
o TK 611 không có thuế GTGT, ghi:
Nợ TK 611 - Mua hàng (6111 - Mua nguyên liệu, vật liệu) (Giá mua chưa có thuế
GTGT)
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu tr
Có TK 331 - Phải trả cho người bán (3311).
3. Khi mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng vào hoạt động sn
xut, kinh doanh hàng hoá, dch vkhông thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc
đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, thì tr gnguyên liệu, vật liệu,
công cụ, dụng cụ mua vào được phn ánh vào TK 611 bao gồm cả thuế GTGT, ghi:
Nợ TK 611 - Mua hàng (6111 - Mua nguyên liệu, vật liệu) (Tổng giá thanh toán)
Có TK 331 - Phải trả cho người bán.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
4. Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, tr giá
nguyên liệu, vật liệu, ng cụ, dụng cụ mua vào được phản ánh vào TK 611 gm cả thuế
GTGT, ghi:
Nợ TK 611 - Mua hàng (6111 - Mua nguyên liệu, vật liu) (Tổng giá thanh toán)
Có TK 331 - Phải trả cho người bán.
5. Khi thanh toán tiền mua hàng, nếu được hưởng chiết khấu thanh toán, ghi:
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
Có các TK 111, 112,. . .
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Chiết khấu thanh toán).
6. Trong tờng hợp doanh nghiệp mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ. dụng cụ,
không đúng quy ch, chủng loại, phẩm chất ghi trong hợp đồng kinh tế, hoặc cam kết
phải trả lại cho người bán, hoặc được giảm giá:
- Căn cứ vào tr giá hàng mua đã trả lại cho người bán, ghi:
Nợ các TK 111, 112 (Nếu thu ngay bằng tin)
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (Khấu trừ vào n còn phải trả người bán)
Có TK 611 - Mua hàng (6111) (Khon giảm giá được chấp thuận)
Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có).
- Nếu doanh nghiệp chấp nhận khoản giảm giá hàng của lô hàng đã mua, stiền
được giảm giá, ghi:
Nợ các TK 111, 112 (Nếu thu ngay bằng tin)
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (Khấu trừ vào n còn phải trả người bán)
Có TK 611 - Mua hàng (6111) (Khon giảm giá được chấp thuận)
Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có).
7. Cui kkế toán, căn cứ vào kết quả kim kê thực tế, kế toán phải xác định tr
giá thực tế nguyên liệu, vật liệu tn kho cuối kỳ và trgiá thực tế nguyên liệu, vật liệu
công cụ, dụng cụ xuất vào sử dụng hoặc xuất bán.
- Kết chuyển trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, ng cụ tồn kho cuối kỳ (Theo
kết quả kiểm kê), ghi:
Nợ TK 152 - Nguyên liu, vật liệu
Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ
Có TK 611 - Mua hàng (6111).
Tải xuống 5,000₫ (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-30 15:48:19
 

 

Tài
khoản này dùng để phản ánh trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ,
hàng hoá mua vào, nhập kho hoặc đưa vào sử dụng trong kỳ.     Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá mua vào, nhập kho hoặc đưa vào sử dụng trong kỳ.
— Xem thêm —
Từ khóa: