Nhúng
Toàn màn hình
/ 19
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (19 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-24 15:26:38
1 Ch ng 5 Nguy n H u Lam, Ph. D. 1 Qu n tr Chi n l ư c Cnh tranh gi a Các nhà C nh tranh & S Năngñ ng Cnh tranh CENTER FOR EXCELLENCE IN MANAGEMENT DEVELOPMENT CENTER FOR EXCELLENCE IN MANAGEMENT DEVELOPMENT CENTER FOR EXCELLENCE IN MANAGEMENT DEVELOPMENT CENTER FOR EXCELLENCE IN MANAGEMENT DEVELOPMENT196 Tr n Quang Kh i, Q1. TP.HCM Tel: (08) 848-3107 – Fax: (08) 848-3252 Email: cemd@ueh.edu.vnWeb page: www.cemd.ueh.edu.vn.vnTogether, We Shine! Nguy n H u Lam, Ph.D Email: lam@ueh.edu.vn Center for Excellence in Management DevelopmentTogether, We Shine! “Chi n l ư c kinh doanh thành công liên quan t i vi c ch ñ ng ñnh hình trò ch ơi mà b n ch ơi, không ph i ch chơitròchơim à bn tìm ra. Adam M. Brandenburger and Barry J. Nalebuff Ch ng 5 Nguy n H u Lam, Ph. D. 2 Qu n tr Chi n l ư c Center for Excellence in Management DevelopmentTogether, We Shine! “ðư ng ch c ch n d n t i squên lãng là duy trì s n ñnh hin ti ca bn .” Bernard Fauber Center for Excellence in Management DevelopmentTogether, We Shine! M c tiêu Kt thúc nghiên c u ch ương này, b n s có kh năng ñ : 1.ðnh ngh ĩa v các nhà c nh tranh, c nh tranh gi a các nhà c nh tranh, hành vi c nh tranh, và s năng ñng c nh tranh 2.Mô t ñ tương ñ ng th trư ng và ñ tương t ngun l c nh ư là nh ng nhân t quan tr ng c a phân tích nhà c nh tranh 3.Gi i thích s nh n bi t, ñ ng viên, và kh năng như là nhng nhân t  nh h ư!ng t "i hành vi c nh tranh 4.Tho lu n các nhân t nh h ư!ng t "i kh năng m à mt nhà c nh tranh s thc hi $n các hành ñng c nh tranh 5.Th o lu n các nhân t nh h ư!ng t "i vi $c m t nhà c nh tranh s ñ áp tr các hành ñng c nh tranh 6.Gi i thích s năng ñ ng c nh tranh trong các th trưng chu k ỳ ch m, nhanh và tiêu chu &n Ch ng 5 Nguy n H u Lam, Ph. D. 3 Qu n tr Chi n l ư c Center for Excellence in Management DevelopmentTogether, We Shine! Các ðnh ngh ĩa Các nhà c nh tranh Các công ty ho t ñ ng trong cùng m t th trư ng, cung c 'p nh ng s n ph &m t ương t như nhau v à nh+m t "i nh ng khách hàng gi ng nhau C nh tranh gi a các nhà c nh tranh M t t p h ,p liên t -c các hành ñng c nh tranh và nh ng ph n ng x y ra gi a các nhà c nh tranh C nh tranh gi a các nhà c nh tranh nh h ư!ng t "i kh n ă ng c a m t công ty trong vi $c ñ t t"i và duy trì l ,i th c nh tranh Center for Excellence in Management DevelopmentTogether, We Shine! Các ðnh ngh ĩa Hành vi c nh tranh Tp h ,p các hành ñng c nh tranh và ph n ng có tính c nh tranh mà công ty th c hi $n ñ xây d ng ho .c b o v $ l , i th c nh tranh và hoàn thi $n v trì th trư ng ca nó C nh tranh trên nhi u th trư ng Các công ty c nh tranh v "i nhau trong nhi u th trư ng sn ph &m ho .c ña lý N ăng ñng c nh tranh Toàn b t p h ,p các hành ñng và các ph n ng ñư, c thc hi $n b !i t 't c các công ty c nh tranh trog m t th trư ng Ch ng 5 Nguy n H u Lam, Ph. D. 4 Qu n tr Chi n l ư c Center for Excellence in Management DevelopmentTogether, We Shine! T các Nhà C nh tranh ñ n N ăng ñ ng C nh tranh CCáác nhc nhàà CCnh tranhnh tranh• ð ñ t t i l i th cnh tranh trên th trưng ••HHàành vi cnh vi cnh tranhnh tranh•Các hành ñng c nh tranh • Các ph n ng c nh tranh N ăng ñNăng ñng Cng Cnh tranhnh tranh Các hành ñng và các ph n ng ñư, c thc hi $n b !i t ' t c các công ty c nh tranh trong m t th trư ng Tham gia vào Lý do? Cách th c K t qu Kt qu Cnh tranh gi a các nhà c nh tranh Ngu n: T M.-J. Chen, 1996, Competitor analysis and interfirm rivalry: Toward a theoretical integration, Academy of Management Review, 21: 100–134. Center for Excellence in Management DevelopmentTogether, We Shine! nh h ưng c a C nh tranh ñ n Chi n l ư c S thành công c a m t chi n l ư, c ñư, c xác ñnh b ! i: Nh ng hành ñng kh !i x ư" ng c nh tranh c a công ty Nó tiên li $u nh ng ñáp tr c a các nhà c nh tranh ra sao? Công ty tiên li $u và ñáp tr nh ng hành ñng kh !i x ư" ng c nh tranh c a các nhà c nh tranh ra sao? C nh tranh gi a các nhà c nh tranh: /nh h ư!ng t 't c các d ng chi n l ư, c Có nh h ư"ng m nh nh 't ñ n chi n l ư, c c'p kinh doanh c a công ty Ch ng 5 Nguy n H u Lam, Ph. D. 5 Qu n tr Chi n l ư c Center for Excellence in Management DevelopmentTogether, We Shine! Mô hình vCnh tranh gi a Các nhà C nh tranh Các công ty là ph -thu c l 0n nhau Nh ng hành ñng c nh tranh c a công ty có nh ...
— Xem thêm —
Bình luận