Luật doanh nghiệp năm 2005

Số trang: 97
Mã số: 113309
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 97
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-22 15:39:04
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty. LU TẬ DOANH NGHI P Ệ C A QU C H I N C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S Ủ Ố Ộ ƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ Ố 60/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005 Căn c vào Hi n pháp n c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đ c ứ ế ướ ộ ộ ủ ệ ượ s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a ử ổ ổ ị ế ố ủ Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; ố ộ ọ ứ Lu t này quy đ nh v doanh nghi p. ậ ị ề ệ CH NG I ƯƠ NH NG QUY Đ NH CHUNG Ữ Ị Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh ề ạ ề ỉ Lu t này quy đ nh v vi c thành l p, t ch c qu n lý và ho t đ ng c a công ty trách ậ ị ề ệ ậ ổ ứ ả ạ ộ ủ nhi m h u h n, công ty c ph n, công ty h p danh và doanh nghi p t nhân thu c m i ệ ữ ạ ổ ầ ợ ệ ư ộ ọ thành ph n kinh t (sau đây g i chung là doanh nghi p); quy đ nh v nhóm công ty. ầ ế ọ ệ ị ề Đi u 2. Đ i t ng áp d ng ề ố ượ ụ 1. Các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t . ệ ộ ọ ầ ế 2. T ch c, cá nhân có liên quan đ n vi c thành l p, t ch c qu n lý và ho t đ ng c a ổ ứ ế ệ ậ ổ ứ ả ạ ộ ủ các doanh nghi p. ệ Đi u 3. Áp d ng Lu t doanh nghi p, đi u c qu c t và các lu t có liên quan ề ụ ậ ệ ề ướ ố ế ậ 1. Vi c thành l p, t ch c qu n lý và ho t đ ng c a doanh nghi p thu c m i thành ệ ậ ổ ứ ả ạ ộ ủ ệ ộ ọ ph n kinh t áp d ng theo quy đ nh c a Lu t này và các quy đ nh khác c a pháp lu t ầ ế ụ ị ủ ậ ị ủ ậ có liên quan. 2. Tr ng h p đ c thù liên quan đ n vi c thành l p, t ch c qu n lý và ho t đ ng c a ườ ợ ặ ế ệ ậ ổ ứ ả ạ ộ ủ doanh nghi p đ c quy đ nh t i Lu t khác thì áp d ng theo quy đ nh c a Lu t đó. ệ ượ ị ạ ậ ụ ị ủ ậ 3. Tr ng h p đi u c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên ườ ợ ề ướ ố ế ộ ộ ủ ệ có quy đ nh khác v i quy đ nh c a Lu t này thì áp d ng theo quy đ nh c a đi u c ị ớ ị ủ ậ ụ ị ủ ề ướ qu c t . ố ế Đi u 4. Gi i thích t ng ề ả ừ ữ Trong Lu t này, các t ng d i đây đ c hi u nh sau: ậ ừ ữ ướ ượ ể ư 1. Doanh nghi p là t ch c kinh t có tên riêng, có tài s n, có tr s giao d ch n đ nh, ệ ổ ứ ế ả ụ ở ị ổ ị đ c đăng ký kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t nh m m c đích th c hi n cácượ ị ủ ậ ằ ụ ự ệ ho t đ ng kinh doanh. ạ ộ 2. Kinh doanh là vi c th c hi n liên t c m t, m t s ho c t t c các công đo n c a quá ệ ự ệ ụ ộ ộ ố ặ ấ ả ạ ủ trình đ u t , t s n xu t đ n tiêu th s n ph m ho c cung ng d ch v trên th tr ng ầ ư ừ ả ấ ế ụ ả ẩ ặ ứ ị ụ ị ườ nh m m c đích sinh l i. ằ ụ ợ 3. H s h p l là h s có đ y đ gi y t theo quy đ nh c a Lu t này, có n i dung ồ ơ ợ ệ ồ ơ ầ ủ ấ ờ ị ủ ậ ộ đ c kê khai đ y đ theo quy đ nh c a pháp lu t. ượ ầ ủ ị ủ ậ 4. Góp v n là vi c đ a tài s n vào công ty đ tr thành ch s h u ho c các ch s ố ệ ư ả ể ở ủ ở ữ ặ ủ ở h u chung c ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận