Pháp luật đại cương chương 1

Lượt xem: 6852
Số trang: 56
Mã số: 113246
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 56
Sao chép
PHÁPLUT ĐẠI CƯƠNG
BIÊN SON:
Ths. HàTh ThùyDương
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
KHI QUAÙT NOÄI DUNG MOÂN HOÏC
Phplutcoùvòt, vaitroøhtsöùcquantroïng
trongñôøisngxaõhoäi.
áPhplutñöôïcpduïngñeågiiquythaàu
htcaùcmiquanheäxaõhoäi.
Nmvngpháplut seõgiuùpmingöôøiöùng
xöû, chphnhttcaùcquyñònhPhplut, kyû
cöôngxaõhiñöôïcbaûoñaûm.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
BoäGiaùoduïc& ÑotaïoquyñònhPhpluaät
ñaïicöônglaømnhoïccôbaûn, caànthieát
trangbòchosinhvieânôûbaäcñaïihoïc.
HoïcphaànPhplutñaïicöôngnghieâncöùu
caùckhaùinieämcôbaûn, caùcphmtruøchung
nhtveàNhaønöôùcvaøPhpluaätdöôùigoùcñoä
cuûakhoahcphpl
Tải xuống 5,000₫ (56 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-22 08:56:18
Pháp luật đại cương chương 1:
Pháp luật có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội.
Pháp luật được áp dụng để giải quyết hầu hết các mối quan hệ xã hội. Pháp luật đại cương chương 1: Pháp luật có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội. Pháp luật được áp dụng để giải quyết hầu hết các mối quan hệ xã hội.
— Xem thêm —
Từ khóa: