Pháp luật đại cương chương 1

Số trang: 56
Mã số: 113246
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 56
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-22 08:56:18
Pháp luật đại cương chương 1: Pháp luật có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội. Pháp luật được áp dụng để giải quyết hầu hết các mối quan hệ xã hội. PHÁPLUẬT ĐẠI CƯƠNG BIÊN SOẠN: Ths. HàThịThùyDương KHAÙI QUAÙT NOÄI DUNG MOÂN HOÏC Phaùpluaätcoùvòtrí, vaitroøheátsöùcquantroïng trongñôøisoángxaõhoäi. áPhaùpluaätñöôïcaùpduïngñeågiaûiquyeáthaàu heátcaùcmoáiquanheäxaõhoäi. Nắmvữngphápluậtseõgiuùpmoïingöôøiöùng xöû, chaáphaønhtoátcaùcquyñònhPhaùpluaät, kyû cöôngxaõhoäiñöôïcbaûoñaûm. BoäGiaùoduïc& ÑaøotaïoquyñònhPhaùpluaät ñaïicöônglaømoânhoïccôbaûn, caànthieát trangbòchosinhvieânôûbaäcñaïihoïc. HoïcphaànPhaùpluaätñaïicöôngnghieâncöùu caùckhaùinieämcôbaûn, caùcphaïmtruøchung nhaátveàNhaønöôùcvaøPhaùpluaätdöôùigoùcñoä cuûakhoahoïcphaùplyù MUÏC TIEÂU CUÛA MOÂN HOÏC Trangbòchosinhvieânnhöõnglyùthuyeát chungveàkhaùinieämcôbaûncuûakhoahoïc phaùplyùveàNhaønöôùcvaøPhaùpluaät, nhöõng noäidung côbaûncuûacaùcngaønhluaätgoác nhöHieánphaùp, Haønhchính, Daânsöï, hìnhsöï trongheäthoángPhaùpluaätVieätNam. TrangbòchosinhvieânkieánthöùcPhaùpluaät chuyeânngaønhgiuùpsinhvieânbieátaùpduïng Phaùpluaättrongcuoäcsoánglaømvieäccuûa mình, nhaátlaøñoáivôùisinhvieânkhoaKinhteá vöøacaànnhöõnglyùluaäncôbaûnveàPhaùpluaät laãnPhaùpluaätchuyeânngaønhveàkinhdoanh. Thoângqua nhữngkieánthöùcgiuùp sinhvieânnaémñöôïc Phöôngphaùptìmkieámsöutaàm, heäthoáng hoùacaùcvaênbaûnquyphaïmPhaùpluaätmaø Nhaønöôùcñaõban haønh Phöôngphaùptieápcaänmoätvaênbaûnquy phaïmPhaùpluaät, caùchthöùcaùpduïngmoät vaênbaûnPhaùpluaätvaøocuoäcsoáng. Thoângqua vieächoïctaäp, nghieâncöùucaùc vaánñeàchungveàNhaønöôùcvaøPhaùpluaät giuùpngöôøihoïcnaângcaosöïhieåubieátveàvai troø, söïquantroïngcuûaNhaønöôùcvaøPhaùp luaättrongñôøisoáng, ñeåluoâncoùthaùiñoätuaân thuûnghieâmchænhPhaùpluaätNhaønöôùc, töøñoù coùyùthöùcñaàyñuûveàboånphaänvaønghóavuï cuûamoätcoângdaânñoáivôùiquoácgia. YEÂU CAÀU CUÛA MOÂN HOÏC MoânhoïcPhaùpluaätñaïicöônglaømoânhoïc trongchöôngtrìnhkhungcuûaBoä, ñöôïcquy ñònhlaø3 tínchæ, töôngñöông45 tieát, ñöôïc daïychosinhvieânnaêmthöùnhaát. Ñieàukieän tieânquyeátñeåhoïctoátmoânPhaùpluaätñaïi cöônglaøSinhvieâncaànñöôïctrangbòkieán thöùccaùcmoânhoïcthuoäcboämoântrieátMaùc- Leâninnhö: TrieáthoïcMaùc-Leânin. KinhteáchínhtròMaùc-Leânin. TÀI LIỆU HỌC TẬP 1.GiaùotrìnhLyùluaänchungveàNhaønöôùcvaø phaùpluaät-ÑaïihoïcLuaätHaøNoäi, naêm2005. 2.Phaùpluaätñaïicöông-PhaïmHoàngThaùi, ÑinhVaênMaäu, VuõÑöùcÑaùn, LöôngThanh Cöôøng, NXB ToånghôïpTPHCM, naêm2004. 3.BoäluaätDaânsöï2005 4.HieánphaùpnöôùcCHXHCN VieätNam 1992 5.BoäluaätHìnhsöï1999 6.Phaùpleänhxöûlyùvi phaïmhaønhchính2002 7.BoäluaätToátuïngdaânsöï 8.Boäluaättoátuïnghìnhsöï 9. BaùoPhaùpluaät 10. Trangweb củaQuốchội, Chínhphủvà cácBộngànhcóliênquan( tìmkiếmqua google) NHIEÄM VUÏCUÛA SINH VIEÂN ÑeåhoïctoátmoânhoïcPhaùpluaätñaïicöông sinhvieânphaûiluoântheodoõivaøcaäpnhaätcaùc vaênbaûnPhaùpluaätmôùiban haønhcuûaNhaø nöôùctöøñoùnhaänthöùcñöôïcmoáiquanheä giöõaPhaùpluaätvôùixaõhoäi, bieátcaùchvaän duïngPhaùpluaättrongcuoäcsoánglaømvieäcvaø hoïctaäpcuûamoãisinhvieân. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU MÔN HỌC CHƯƠNG 1: NhữngvấnđềcơbảnvềNhà nước CHƯƠNG 2: Nhữngvấnđềcơbảnvềpháp luật CHƯƠNG 3: Quyphạmphápluậtvàvănbản QPPL CHƯƠNG 4: Quanhệphápluật CHƯƠNG 5: Vi phạmphápluậtvàtrách nhiệmpháplý CHƯƠNG 6: PhápchếXãhộichủnghĩa CHƯƠNG 7: HệthốngphápluậtViệt Nam CHƯƠNG 8: LuậtHieánphaùp CHƯƠNG 9: LuậtHànhchính CHƯƠNG 10: LuậtDânsự CHƯƠNG 11: LuậtTốtụngdânsự CHƯƠNG 12: LuậtHìnhsự CHƯƠNG 13: LuậtTốtụnghìnhsự ÔN TẬP CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC MỤC TIÊUFHieåuroõsöïhìnhthaønhNhaønöôùctrongxaõ hoäivaøbaûnchaátcuûaNhaønöôùctheoquan ñieåmhoïcthuyeátMaùc-Leânin. FNhöõngñaëctröngcôbaûncuûaNhaønöôùc. FPhaânbieätñöôïccaùckieåuNhaønöôùc tronglòchsöûphaùttrieånxaõhoäi. FPhaânbieätvaøxaùcñònhñöôïccaùchình thöùcNhaønöôùctronglòchsöûcuõngnhöhieän nay treântheágiôùi. NOÄI DUNG 1.NguoàngoácNhaønöôùc 2.BaûnchaátNhaønöôùc 3.ÑaëcñieåmcuûaNhaønöôùc 4.ChöùcnaêngcuûaNhaønöôùc 5.BoämaùyNhaønöôùc 6.HìnhthöùcNhaønöôùc 7.KieåuNhaønöôùc NGUOÀN GOÁC CUÛA NHAØNÖÔÙC Moätsoáquanñieåmveànguoàngoáccuûa nhaønöôùc Thuyeátthaànhoïc: Thöôïngñeálaøngöôøisaép ñaëtmoïitraättöïxaõhoäi, nhaønuôùclaødo ñaángtoáicaosaùnglaäp, theåhieänyùChuùa; do vaäyquyeànlöïcnhaønöôùclaøhieänthaân quyeànlöïccuûaChuùa, laøvónhcöûu Thuyeátgiatröôûng: Nhaønöôùcrañôøitöøgia ñình, laøhìnhthöùctoåchöùctöïnhieâncuûañôøi soángcon ngöôøi, quyeànlöïcnhaønöôùcveà thöïcchaátcuõnggioángnhöquyeànlöïccuûa ngöôøiñöùngñaàugiañình Thuyeátkheáöôùcxaõhoäi:söïrañôøicuûanhaø nöôùclaøkeátquaûcuûakheáöôùcñöôïckyùkeát giöõanhöõngcon ngöôøisoángtrongtraïng thaùitöïnhieânkhoângcoùnhaønöôùc; vìvaäy nhaønöôùcphaûnaùnhlôïiíchcuûacaùcthaønh vieântrongxaõhoäivaømoãithaønhvieânñeàu coùquyeànyeâucaàunhaønöôùcphuïcvuïvaø baûoveälôïiíchcuûahoï HoïcthuyeátMac –Leânin: Nhaønöôùclaølöïc löôïngnaûysinhtöøxaõhoäi, laøsaûnphaåm cuûaxaõhoäiloaøingöôøi; Nhaønöôùcchæxuaát hieänkhixaõhoäiñaõphaùttrieånñeánmoättrình ñoänhaátñònhvaøtieâuvongkhinhöõngñieàu kieänkhaùchquanchosöïtoàntaïicuûanoù maátñi. SỰXUẤT HIỆN NHÀ NƯỚC Xaõhoäicoängsaûnnguyeânthuûydöïatreâncheá ñoäcoânghöõuveàtölieäusaûnxuaát, ôûñoùkhoâng coùgiaicaáp, quyeànlöïcnhaønöôùcvaøphaùp luaät -Neànkinhteátöïnhieânñöôïcthaybaèngneân kinhteásaûnxuaát, xaõhoäitraûiqua 3 laànphaân coânglaoñoängxaõhoäi: + Chaênnuoâitaùchkhoûitroàngtroït + Thuûcoângnghieäptaùchkhoûinoângnghieäp + Buoânbaùnphaùttrieånvaøthöôngnghieäpxuaát hieän Cuøngvôùitieántrìnhnaøylaøsöïphaânhoaùtaøisaûn naûysinh, cheáñoätöhöõurañôøi Nhaønöôùcxuaáthieäntröïctieáptöøcheáñoäcoäng saûnnguyeânthuûy, Nhaønöôùcchæxuaáthieänôû nôinaøovaøluùcnaøoñaõxuaáthieänsöïphaân chiaxaõhoäithaønhgiaicaáp, vìvaäyNhaønöôùc laømoäthieäntöôïngthuoäcveàbaûnchaátcuûaxaõ hoäicoùgiaicaáp. + Tieànñeàkinhteá: Cheáñoätöhöõu + Tieànñeàxaõhoäi: Söïphaânchiaxaõhoäi thaønhgiaicaáp - Caùchìnhthöùccôbaûncuûasöïxuaáthieän Nhaønöôùc: + NhaønöôùcAten + NhaønöôùcGiecmanh + NhaønöôùcRoâmacoåñaïi + NhaønöôùcPhöôngÑoângcoåñaïi - KHÁI NIỆM NHÀ NƯỚC Nhaønöôùclaømoättoåchöùcñaëcbieät cuûaquyeànlöïcchínhtrò, coùboämaùy chuyeântraùchñeåcöôõngcheávaøthöïc hieäncaùcchöùcnaêngquaûnlyùxaõhoäi nhaèmthöïchieänvaøbaûoveätröôùcheát lôïiíchcuûagiaicaápthoángtròtrong xaõhoäicoùgiaicaápñoáikhaùng, cuûa giaicaápcoângnhaânvaønhaândaân laoñoängdöôùisöïlaõnhñaïocuûa ÑaûngCộngsaûntrongxaõhoäi–XHCN. - BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC BaûnchaátgiaicaápNhaønöôùclaøboämaùycöôõngcheáñaëcbieät naèmtrongtaycuûagiaicaápcaàmquyeàn, laø boämaùytraánaùpñaëcbieätcuûagiaicaápnaøy ñoáivôùigiaicaápkhaùc, theåhieäntreâncaûba maët: thoángtròveàkinhteá, chínhtròvaøtö töôûng. - BaûnchaátxaõhoäiNhaønöôùcbaûoñaûmcaùcgiaùtròxaõhoäicuûa cuoäcsoángcoängñoàng, traättöïan toaønxaõ hoäi, oånñònhvaøphaùttrieån, giaûiquyeátcaùc coângvieäcmangtínhchaátxaõhoäi - BAÛN CHAÁT CUÛA NHAØNÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛNGHÓA VIEÄT NAM BaûnchaátcuûaNhaønöôùccoänghoøaxaõhoäichuûnghóa VieätNam -BaûnchaátcuûaNhaønöôùcmangthuoäctínhgiai caáp. VìvaäyNhaønöôùcxaõhoäichuûnghóalaøNhaø nöôùcdo giaicaápcoângnhaânvaønhaândaânlaoñoäng laõnhñaïo, nhaèmthöïchieännhöõnglôïiíchcuûagiai caápmìnhvaøñoàngthôøimanglaïilôïiíchchotaátcaû caùctaànglôùpkhaùctrongxaõhoäi. Theo Hieánphaùp1992 quyñònh: “Nhaønöôùccoäng hoøaxaõhoäichuûnghóaVieätNam laøNhaønöôùcphaùp quyeànxaõhoäichuûnghóa, cuûanhaândaân, do nhaân daânvaøvìnhaândaân”. - -BaûnchaátNhaønöôùccuûanhaândaân, do nhaândaânvaøvìnhaândaânñöôïctheåhieän nhösau: -NhaønöôùctalaøNhaønöôùccuûataátcaûcaùcdaântoäc trongquoácgiaVieätNam, laøbieåuhieäntaäptrungcuûa khoáiñoaønkeátcaùcdaântoäc. -QuyeànlöïcNhaønöôùcthuoäcveànhaândaân, theåhieän qua vieäcthieátlaäpneânNhaønöôùcbaèngquyeànbaàucöû caùccôquanquyeànlöïcNhaønöôùccuûanhaândaân; thöïchieänquyeànlöïcNhaønöôùcbaèngcaùchìnhthöùc giaùmsaùt, kieåmtra, khieáukieäncaùcquyeátñònhcuûa côquanNhaønöôùclaømthieäthaïiquyeànlôïicuûadaân. --Nhaønöôùctheåhieänbaûnchaátdaânchuûtrongcaùc lónhvöïckinhteá, chínhtrò, tötöôûng, vaênhoùavaøyù thöùcxaõhoäi. -BaûnchaátNhaønöôùctheåhieäntrongchínhsaùchñoái ngoaïilaøtheophöôngchaâmVieätNam laømbaïnvôùi taátcaûcaùcnöôùctreântheágiôùitreâncôsôûhoøabình, höõunghò, cuøngcoùlôïivaøtoântroïngchuûquyeàncuûa nhau. -ÑAËC ÑIEÅM CUÛA NHAØNÖÔÙC Laønhöõngdaáuhieäuñaëctröngcôbaûnrieângcoù cuûaNhaønöôùcñeåphaânbieättoåchöùclaøNhaønöôùc vôùicaùctoåchöùckhaùctrongxaõhoäi. Caùcñaëctröng naøylaømchoNhaønöôùcgiöõvòtrítrungtaâmtrong heäthoángchínhtròcuûañôøisoángxaõhoäi. -ÑAËC ÑIEÅM CUÛA NHAØNÖÔÙC Coù5 ñaëcñieåmchính -Nhaønöôùccoùquyeànphaânchialaõnhthoå theoñônvòhaønhchínhvaøquaûnlyùdaâncö theolaõnhthoå -Nhaønöôùclaøtoåchöùccoùquyeànlöïccoâng -Nhaønöôùclaøtoåchöùccoùchuûquyeànquoác gia -Nhaønöôùccoùquyeànban haønhPhaùpluaätvaø ñaûmbaûovieäcthöïchieänPhaùpluaät -Nhaønöôùcquyñònhcaùcloaïithueávaøcaùch thöùctieánhaønhthuthueá -Nhaønöôùccoùquyeànphaânchialaõnhthoå theoñônvòhaønhchínhvaøquaûnlyùdaâncö theolaõnhthoå ÑeågiuùpNhaønöôùcthöïchieänvieäcquaûnlyùxaõ hoäi, Nhaønöôùcthieátlaäpquyeànlöïcñaëcbieätcho pheùpNhaønöôùccoùquyeànlöïcbaotruømtreân khaépcaùclónhvöïcchínhtrò, kinhteá, vaênhoùavaø xaõhoäi…VôùiquyeànlöïcnaøyNhaønöôùccoùquyeàn söûduïngsöùcmaïnhcöôõngcheábuoäctaátcaûcaùc thaønhvieântrongxaõhoäiphaûiphuïctuøngyùmuoán cuûaNhaønöôùc, töøñoùduytrìsöïthoángtròcuûagiai caápthoángtròtrongxaõhoäi -- Nhaønöôùclaøtoåchöùccoùquyeànlöïccoâng ÑeågiuùpNhaønöôùcthöïchieänvieäcquaûnlyùxaõ hoäi, Nhaønöôùcthieátlaäpquyeànlöïcñaëcbieätcho pheùpNhaønöôùccoùquyeànlöïcbaotruømtreân khaépcaùclónhvöïcchínhtrò, kinhteá, vaênhoùa vaøxaõhoäi…trongxaõhoäi. Vôùiquyeànlöïcnaøy Nhaønöôùccoùquyeànsöûduïngsöùcmaïnhcöôõng cheábuoäctaátcaûcaùcthaønhvieântrongxaõhoäi phaûiphuïctuøngyùmuoánNhaønöôùc, töøñoùduy trìsöïthoángtròcuûagiaicaápthoángtròtrongxaõ hoäi. -- Nhaønöôùclaøtoåchöùccoùchuûquyeànquoácgia Chuûquyeànquoácgialaøchuûquyeànñoäclaäpveàlaõnh thoå, daâncövaøchínhquyeàn, chuûquyeànnaøyñöôïc caùcnöôùctreântheágiôùitoântroïng. theåhieänquyeàn töïquyeátcuûamoätquoácgia. Chuûquyeànquoácgialaø thuoäctínhgaénlieànvôùiNhaønöôùc. VeàmaëtñoáinoäiNhaønöôùccoùquyeànquyeátñònhtaát caûcaùcvaánñeàthuoäccaùcngaønh, caùclónhvöïctrong ñôøisoángxaõhoäi. VeàmaëtñoáingoaïiNhaønöôùccoùquyeànñaïidieän nhaândaânthamgiavaøocaùcquanheävôùicaùcnöôùc vaøvuønglaõnhthoåtreântheágiôùi. -- Nhaønöôùccoùquyeànban haønhPhaùpluaätvaø ñaûmbaûovieäcthöïchieänPhaùpluaät Nhaønöôùclaøtoåchöùccoùchöùcnaêngquaûnlyùxaõhoäi, ñeåñaûmbaûohieäuquaûcoângvieäcquaûnlyùxaõhoäi, NhaønöôùcsöûduïngPhaùpluaätlaøcoângcuïchuûyeáu. Nhaønöôùccoùquyeànban haønhPhaùpluaätnhaèm ñònhhöôùngxaõhoäitheoyùchícuûaNhaønöôùcvaø ñaûmbaûovieäcthöïchieänPhaùpluaättrongxaõhoäi. -- Nhaønöôùcquyñònhcaùcloaïithueávaøcaùch thöùctieánhaønhthuthueá Cuõngnhöcaùctoåchöùckhaùctrongxaõhoäikhi hoaïtñoängñeàucaànphaûicoùnguoànlöïc, caùcNhaø nöôùcthöôøngtieánhaønhtaïonguoànlöïchoaïtñoäng thoângqua caùckhoaûnthutöøxaõhoäilaøthueá. ÑoàngthôøiNhaønöôùccoøncoùquyeànñònhracaùch thöùcthuthueá. CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC -ChöùcnaêngcuûaNhaønöôùclaønhöõngphöông dieän, loaïihoaïtñoängcôbaûncuûaNhaønöôùc nhaèmthöïchieännhöõngnhieämvuïñaëtra tröôùcNhaønöôùc. ChöùcnaêngcuûaNhaønöôùc xaùcñònhxuaátphaùttöøbaûnchaátNhaønöôùc. CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC -Phaânloaïi: Chöùcnaêngñoáinoäivaøchöùcnaêngñoáingoaïi Chöùcnaêngcôbaûnvaøkhoângcôbaûn Chöùcnaênglaâudaøivaøtaïmthôøi. CHỨC NĂNGÑOÁI NOÄI --Chöùcnaêngtoåchöùcvaøquaûnlyùkinhteá, taïolaäpvaø baûoñaûmmoâitröôøngchínhtrò, luaätphaùptaïoñieàu kieänchotaátcaûcaùcthaønhphaànkinhteáhoaïtñoängcoù hieäuquaû. -Chöùcnaêngtoåchöùcvaøquaûnlyùveàvaênhoùaxaõhoäi, naângcaoñôøisoángvaênhoùatinhthaàncuûanhaândaân, giaùoduïcvaøñaøotaïonaângcaodaântrígiuùpphaùttrieån ñaátnöôùc. -Chöùcnaêngbaûoñaûmoånñònhchínhtrò, an ninhtraät töï, an toaønxaõhoäivaøquyeànlôïichínhñaùngcuûacoâng daân. CHỨC NĂNGÑOÁI NGOÏAI - -Chöùcnaêngbaûoveätoåquoác, baûoveäñoäc laäpdaântoäc, chuûquyeànquoácgiavaøoånñònh hoøabìnhchoñaátnöôùc. -Chöùcnaêngcuûngcoá, môûroängquanheähôïp taùchöõunghòvôùicaùcnöôùctheonguyeântaéc bìnhñaúngcuøngcoùlôïi, khoângcan thieäpvaøo noäiboäcuûanhau BỘMÁY NHÀ NƯỚC -Khaùinieäm: Laøheäthoángcaùccôquannhaønöôùc töøtrungöôngxuoángñòaphöông ñöôïctoåchöùctheonhöngnguyeân taécchungthoángnhaáttaïothaønhmoät côcheáñoàngboäthöïchieännhieämvuï vaøchöùcnaêngcuûanhaønöôùc -NguyeântaéchoaïtñoängcủaNhaønöôùc XHCN -Nguyeântaécbaûoñaûmsöïlaõnhñaïocuûa ÑaûngCoängsaûnñoáivôùiNhaønöôùc -Nguyeântaécbaûoñaûmsöïthamgiañoâng ñaûocuûanhaândaânlaoñoängvaøocoângvieäc quaûnlyùnhaønöôùc -Nguyeântaéctaäptrungdaânchuû -NguyeântaécphaùpcheáXHCN HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC -Khaùinieäm:Laøcaùchthöùctoåchöùc quyeànlöïcNhaønöôùcvaønhöõng bieänphaùpñeåthöïchieänquyeàn löïcaáy, hìnhthaønhtöø3 yeáutoá: -Hìnhthứcchínhthể -Hìnhthứccấutruùc -Chếđộchínhtrị HÌNH THỨC CHÍNH THỂ -Laøcaùchthöùcvaøtrìnhtöïlaäpracaùc côquantoáicaocuûaNhaønöôùc, moái quanheäqua laïicuûachuùngvôùi nhaândaânvaømöùcñoäthamgiacuûa nhaândaânvaøoquaùtrìnhhìnhthaønh nhöõngcôquanñoù. Coù2 hìnhthöùc chính: Chínhtheåquaânchuû Chínhtheåcoänghoøa -Chínhtheåquaânchuû: Laøhìnhthöùctrongñoù quyeànlöïctoáicaocuûaNhaønöôùctaäptrung trongtayngöôøiñöùngñaàuNhaønöôùctheotheá taäp(cha truyeàncon noái) hoaëctheochæñònh. Chínhtheåquaânchuûtuyeätñoái: Toaønboä quyeànlöïctoáicaothuoäcveàngöôøiñöùngñaàuNhaø nöôùcthöôønglaøVua, Hoaøngñeá… Chínhtheåquaânchuûlaäphieán:Trongcaùc quoácgiatheohìnhthöùcnaøy, beâncaïnhVuacoøn coùNghòvieänlaøtoåchöùccuøngchiaseûquyeànlöïc toáicaocuûaNhaønöôùc. -Chínhtheåcoänghoøa: Laøhìnhthöùctrongñoù quyeànlöïctoáicaocuûaNhaønöôùcñöôïcgiaocho moätcôquanñaïidieäntheotheåthöùcbaàucöûtrong thôøihaïnnhaátñònh(nhieämkyø). Coù2 daïng: coäng hoøaquyùtoäcvaøcoänghoøadaânchu.û Chínhtheåcoänghoøaquyùtoäc: laøhìnhthöùcmaø quyeànbaàucöûcaùccôquanñaïidieänlaøñaëcquyeàn cuûataànglôùpquyùtoäc. Chínhtheåcoänghoøadaânchuû: laøhìnhthöùcmaø taátcaûcaùccoângdaânñuûmoätsoáñieàukieänquyñònh ñöôïcthamgiabaàucöûcaùccôquanñaïidieän. Hieän nay coù2 hìnhthöùcchínhtheåquaânchuûcoänghoøa: Coänghoøadaânchuûtösaûnvaøcoänghoøadaânchuûnhaân daân. --Coänghoøadaânchuûtösaûn: Theo chínhtheånaøy quyeànlöïcNhaønöôùcñöôïcchiathaønh3 quyeànlaø laäpphaùp, haønhphaùpvaøtaøiphaùntheonguyeântaéc “tam quyeànphaânlaäp”cuûaMontesquieu. -Coänghoøadaânchuûnhaândaân: Quyeànlöïcnhaø nöôùctoáicaokhoângphaânchiamaøtaäptrungthoáng nhaáttrongcaùccôquanquyeànlöïcdo daânbaàura vaønhaândaânthamgiavaøocoângvieäcquaûnlyùNhaø nöôùc. HÌNH THỨC CẤU TRÚC -LaøsöïcaáutaïoNhaønöôùcthaønhnhieàu ñônvòhaønhchínhlaõnhthoåvaøxaùclaäp moáiquanheägiöõacaùccôquanNhaø nöôùc, giöõaTrungöôngvôùiñòaphöông, coùhaihìnhthöùcchuûyeáu: Nhaønöôùcñônnhaát Nhaønöôùclieânbang Ngoaøiracoøncoùhìnhthöùcnhaønöôùclieân minh -CaáutruùcNhaønöôùcñônnhaát: LaøNhaønöôùccoù chuûquyeànchung, toaønveïnlaõnhthoå, coùmoät heäthoángcôquanquyeànlöïc, côquanquaûnlyù Nhaønöôùcñöôïctoåchöùcthoángnhaáttöøtrung öôngxuoángñòaphöông, laõnhthoåkhoângcoù chuûquyeànrieâng, coùmoätHieánphaùp, moätheä thoángPhaùpluaätaùpduïngchungchocaûnöôùc. Víduï: VieätNam. -. CaáutruùcNhaønöôùclieânbang:LaøNhaønöôùccoù töø2 hay nhieàuNhaønöôùcthaønhvieânhôïplaïi. Coù chuûquyeànchungchotoaønlieânbang vaøchuû quyeànrieângchomoãithaønhvieân, coù2 heäthoáng côquanquyeànlöïcvaøcôquanquaûnlyùNhaø nöôùc; moätaùpduïngchungchotoaønlieânbang vaø moätaùpduïngchomoãithaønhvieân, coù2 loaïiHieán phaùpvaøPhaùpluaätcuøngtoàntaïi: Hieánphaùpvaø Phaùpluaätcuûalieânbang, HieánphaùpvaøPhaùp luaätcuûamoãithaønhvieân. Víduï: Hoakyø. CHẾ ĐỘCHÍNH TRỊ -Laøtoångtheånhöõngphöôngphaùp, nhöõng bieänphaùpmaøcaùccôquannhaønöôùcsöû duïngñeåthöïchieänquyeànlöïcnhaønöôùc. Phöôngphaùp, bieänphaùpphaûndaân chuû Phöôngphaùpdaânchuû: daânchuûñaïi dieänvaødaânchuûtröïctieáp * Cheáñoächínhtròdaânchuû: Caùcphöông phaùpmaøNhaønöôùcaùpduïngtheåhieänsöï quantaâmthöïcsöïñeándaân, taïoñieàukieän thuaänlôïichonhaânthamgiavaøovieäcquaûn lyùNhaønöôùcvaøxaõhoäi. * Cheáñoächínhtròphi daânchuû: Caùcphöông phaùpmaøcheáñoänaøyaùpduïngtheåhieäntính chuyeânquyeàn, ñoäctaøi, khoângquantaâmñeán daânchuûyeáudöïavaøosöùcmaïnhbuoäcngöôøi daânphaûituaântheonhöõngquyñònhNhaø nöôùc. - KIỂU NHÀ NƯỚC -Khaùinieäm:Laøtoångtheånhöõngneùtñaëcthuøcôbaûn cuûaNhaønöôùc, theåhieänbaûnchaátgiai caápvaønhöõngñieàukieäntoàntaïiphaùt trieåncuûaNhaønöôùctrongkhuoânkhoå moäthìnhthaùikinhteáxaõhoäinhaátñònh. NHÀ NƯỚC CHỦNÔ -Laøtoåchöùcchínhtròñaëcbieätcuûagiaicaáp chuûnoâ Côsôûkinhteá: quanheäsaûnxuaátchieám höõunoâleä Chöùcnaêng: cuûngcoávaøbaûoveäsôûhöõucuûa chuûnoâñoáivôùiTLSX vaønoâleä; ñaønaùp baèngquaânsöïñoáivôùigiaicaápbòtrò; ñaøn aùpveàtötöôûng, tieánhaønhchieántranh xaâmlöôïcñeåcöôùpboùcvaøbaéttöønhaânlaøm noâleä; phoøngthuûchoángxaâmlöôïc. Hìnhthöùc: Quaânchuû, coänghoøa NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN -Côsôûkinhteá:Sôûhöõucuûañòachuûphongkieánñoái vôùiruoängñaát,TLSX; sôûhöõucaùtheåcuûanoângdaân trongsöïleäthuoäcvaøogiaicaápñòachuû Coùhaigiaicaápchính: ñòachuûvaønoângdaân Chöùcnaêng: Baûoveäphaùttrieåncheáñoäsôûhöõu phongkieán, duytrìsöïboùcloätcuûaphongkieánñoái vôùinoângdaânvaøcaùctaànglôùplaoñoängkhaùc; ñaøn aùpsöïchoángñoáicuûanoângdaân; ñaønaùptötöôûng; tieánhaønhchieámtranhxaâmlöôïc; phoøngthuûñaát nöôùc Hìnhthöùc: Quaânchuû; coänghoøaphongkieán NHÀ NƯỚC TƯ SẢN -Côsôûkinhteá: QuanheäsaûnxuaátTBCN ñöôïcthieát laäpdöïatreâncheáñoäsôûhöõutönhaânveàTLSX vaø boùcloätgiaùtròthaëngdö Côsôûxaõhoäi: haigiaicaápchuûyeáutösaûnvaøvoâsaûn Chöùcnaêng: baûoveächeáñoäsôûhöõutöbaûn, chöùc naêngtraánaùpveàchínhtrò, tötöôûng; baønhtröôùng veàkinhteá, chínhtròvaênhoùa, tötöôûngphuïcvuï cholôïiíchcuûagiaicaáptösaûn; tieánhaønhchieán tranhxaâmlöôïc; ngaøynay ñaõcoùnhöõngchuyeån höôùngtíchcöïc. Hìnhthöùc: quaânchuûvaøcoänghoøa NguyeântaéctoåchöùcBMNN: Tam quyeànphaânlaäp NHÀ NƯỚC XHCN -Baûnchaát: nhaønöôùccuûanhaândaân, do nhaândaân vaøvìnhaândaân Hìnhthöùc: chínhtheåcoänghoøadaânchuû Nguyeântaéc: taäptrungdaânchuû Chöùcnaêng: + Ñoáinoäi: toåchöùcvaøquaûnlyùkinhteá; toåchöùcvaø quaûnlyùveàvaênhoùavaøxaõhoäi; baûoñaûmoånñònh chínhtrò, an ninh, an toaønxaõhoäivaøbaûoveätöïdo, quyeàn, lôïiíchchínhñaùngcuûacoângdaân + Ñoáingoaïi: BaûoveätoåquoácXHCN; cuûngcoávaø môûroängquanheähöõunghòhôïptaùc NHÀ NƯỚC XHCN -BoämaùyNhaønöôùcCHXHCN VieätNam theo Hieánphaùp1992: + Côquanquyeànlöïcnhaønöôùc–côquan ñaïidieän: QuoáchoäivaøHÑND + CôquanhaønhchínhNhaønöôùc: Chính phuûvaøUBND + Côquanxeùtxöû: TAND Toáicao, TAND ñòa phöông, Toaøaùnquaânsöïcaùccaáp. + Côquankieåmsaùt: VKSND toáicao, VKSND ñòaphöôngvaøVKS quaânsöï -CAÂU HOÛI TÖÏLUAÄN 1.Nhöõngmaëthaïncheácuûacaùclyùthuyeáttröôùchoïc thuyeátMaùc-Leâninkhigiaûithíchsöïrañôøicuûa Nhaønöôùc? 2.Theo baïncaùchlyùgiaûisöïhìnhthaønhNhaønöôùc cuûathuyeátkheáöôùcxaõhoäithìNhaønöôùccoùmang baûnchaátgiaicaápkhoâng? Taïisao? 3.Theo baïnÑoaønthanhnieâncoängsaûnHoàChí Minh, HoäiPhuïnöõcoùphaûilaøtoåchöùccoùquyeàn löïccoângkhoâng? 4.Coùphaûicaùcquoácgiatreântheágiôùiñeàutraûiqua caùckieåuNhaønöôùctrongquaùtrìnhphaùttrieånhay khoâng? Chovíduï?
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận