Dược thư quốc gia Việt Nam

Lượt xem: 22821
Số trang: 35
Mã số: 113242
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 35
Sao chép
Generated by Unregistered Batch CHM TO PDF Convertor 2011.3.804.1108, please register!
M ĐẦU
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Generated by Unregistered Batch CHM TO PDF Convertor 2011.3.804.1108, please register!
Li gii thiu
Lời nói đầu
Ban ch đạo biên son Dược thư quc gia Vit Nam
Ban biên son Dược thư quc gia Vit Nam
Cngc viên biên son Dược thư quc gia Vit Nam
Hi đồng nghim thu Dưc thư quc gia Vit Nam
Danh mc các chuyên lun thuc
Kư hiu ch viết tt
Gii tch mt s thut ng
CHƯƠNG TRÌNH HP TÁC GIA B Y T VIT NAM
VỚI CƠ QUAN HP TÁC PHÁT TRIN QUC T
THY ÐIN (SIDA)
Bn quyn tác gi thuc Ban ch đo biên soạn Dược thư quc gia Vit Nam và Hi
đng Dược đin Việt Nam, đăng ký tại Cc bn quyn tác gi năm 2003.
HI ÐỒNG DƯC ÐIN VIT NAM
48 Hai Bà Trưng Hà Nội
Ðin thoi: (84 4) 8256905
Fax: (84 4) 9343547
E-mail: hdddvn@hn.vnn.vn
LI GII THIU
S dng thuc mt cách hp lý, an toànhiu qu cho người bnh là mt trong
hai mục tiêu bản ca Chính sách quc gia v thuc ca Vit Nam do Th ng
Chính ph ban hành ngày 20/06/1996. Trong nn kinh tế th trường hin nay,
ngun thuc và chng loi thuc Vit Nam ngày càng tr nên phong phú đa
dng. Vì vy, việc hướng dn cho cán b y tế biết s dng thuc hp lý, tránh
nhng hu qu cũng như tác hi do thuc và s dng thuc không đúng gây nên là
điu hết sc cn thiết và cp bách.
Trong 4 năm qua, vi s h tr ca Cơ quan hp tác và phát trin quc tế Thy
Ðin (Sida), B Y tế đã biên son cun Dưc thư quc gia Vit Nam. Tham gia xây
dng cun sách có s đóng góp ch cực, nhit tình và trách nhim ca tp th các
chuyên gia v y và dược. Cun ch đã đưc biên son k ng theo mt quy trình
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Generated by Unregistered Batch CHM TO PDF Convertor 2011.3.804.1108, please register!
khoa hc, cht ch và đã đưc Hi đng thẩm đnh ca B Y tế nghim thu.
c thư quốc gia Vit Nam là tài liu chính thc ca B Y tế v ng dn s dng
thuc hp lý, an toàn, hiu qu. Ðng thi, đây cũng là cun sách cung cp nhng
thông tin quan trng, chính xác, trung thc v thuc, đ c thy thuc tra cu,
cân nhắc trước khi quyết đnh đơnchỉ đnh dùng thuc cho mi người bnh c
th.
B Y tế xin trân trng gii thiu cun Dược thư quc gia Vit Nam vi các đồng
nghip.
B TRƯNG B Y T
PGS. TS. Trn Th Trung Chiến
LỜI NÓI ĐẦU
Ðưc s h tr ca Cơ quan hợp tác và phát trin quc tế Thy Ðin (Sida), s ch đạo ca lãnh
đạo B Y tế, vi s cng tác nhit tình ca các chuyên gia hàng đu v y và dược, trong 4 năm
(1998-2002), Ban ch đạo biên son Dược thư quc gia Vit Nam đã hn thành việc t chc
biên son cun Dưc thư quc gia Vit Nam (DTQG VN). Cun DTQG VN là i liu cnh
thức hưng dn s dng thuc hp lý, an toàn và hiu qu do B Y tế ban hành. DTQG VN bao
gm 20 chuyên lun chung gii thiu nhng vn đề tng quát như tác dng không mong mun
ca thuc, nguyên tc dùng thuc cho tr em, tương tác thuc, ng độc và thuc gii độc, d ng
và cách x trí... và 500 chuyên lun cho nhng thuc thưng dùng. Tên nhng thuốc y đưc
gi theo tên gc (Generic) và tên chung quc tế (International Nonproprietary Name - INN) để
thun tin cho vic tra cu và thng nhất khi đề cập đến nhng thuc có cùng mt hot cht.
Trong tng chuyên lun v thuc có gii thiu v mã phân loi gii phu - điu tr - hóa hc
(Anatomic Therapeutic Chemical ATC), dng thuc, tính chtc và chế tác dng, ch
định, chng ch đnh, tác dng không mong mun và cách x trí, liu lưng và cách dùng...
Các chuyên lun sau khi d thảo đều được chuyên gia Thy Ðin và Tng Ban biên tp nhn
xét, góp ý, đưc các chuyên gia đầu ngành thm đnh, b sung, sa cha và đưc các chuyên gia
phn bin góp ý trưc khi biên tp, hn chnh ln cui cùng. Ðã có khong 160 chuyên gia
trong ngành tham gia biên son, thm đnh, phn bin, góp ý cho bn tho ca quyn sách. Hi
đồng nghim thu cp B do B trưng B Y tế thành lp ti Quyết đnh 335/2000/QÐ-BYT ngày
11 tng 02 năm 2000 đã nghiệm thu và đánh giá xut sc công trình biên son Dược thư quc
gia Vit Nam.
Mặc đã được t chc biên son mt cách công phu và thm đnh cht chẽ, nhưng do biên soạn
ln đầu tn, chc chn Dưc thư quc gia Vit Nam không tránh khi nhng thiếu sót. Ban ch
đạo biên son DTQG VN xin chân thành cm ơn sự đóng góp q u cac chuyên gia y,
dược đã tham gia biên son và cm ơn sự góp ý, phê bình ca các đồng nghip trong quá trình s
dụng đ ln xut bn tiếp theo, DTQG VN có cht lưng cao n.
Ban ch đạo biên son DTQG VN xin chân thành cm ơn nh đạo B Y tế luôn quan tâm ch
đạo, tạo điu kin thun li cho quá trình t chc biên son. Ban ch đạo biên son DTQG VN
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-22 07:54:04
Dược thư quốc gia VIệt Nam Generated by Unregistered Batch CHM TO PDF Convertor 2011.3.804.1108, please register! MỞ ĐẦU Generated by Unregistered Batch CHM TO PDF Convertor 2011.3.804.1108, please register! Lời giới thiệu Lời nó i đầu Ba n c hỉ đạo b iê n soạn Dược thư quốc gia Việt Na m Ba n b iê n soạn Dược thư q uốc gia Việt Na m Cộng tác viê n b iê n soạn Dược thư q uốc gia Việt Na m Hội đồng nghiệm thu Dược thư quốc gia Việt Na m Da nh mục cá c c huyê n luận thuốc Kư hiệu c hữ viết tắt Giải thíc h một số thuật ngữ CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA BỘ Y TẾ VIỆT NAM VỚI CƠ QUAN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THỤY ÐIỂN (SIDA) Bản quyền tác giả thuộc Ban chỉ đạo biên soạn Dược thư quốc gia Việt Nam và Hội đồng Dược điển Việt Nam, đăng ký tại Cục bản quyền tác giả năm 2003. HỘI ÐỒNG DƯỢC ÐIỂN VIỆT NAM 48 Hai Bà T rưng Hà Nội Ðiện t hoại: (84 4 ) 82 56 90 5 Fax: (84 4) 93 43 54 7 E-ma il: hd ddvn @hn.v nn.vn LỜI GIỚI THIỆU Sử dụng thuốc một cách hợp lý, an to àn và hiệu quả cho người bệnh là một tro ng hai mục tiêu cơ bản của Chính sách quốc gia về thuốc của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 20/06/1996. Tro ng nền kinh tế thị trường hiện nay, nguồn thuốc và chủng loại thuốc ở Việt Nam ngày càng trở nên pho ng phú và đa dạng. Vì vậy, việc hướng dẫn cho cán bộ y tế biết sử dụng thuốc hợp lý, tránh những hậu quả cũng như tác hại do thuốc và sử dụng thuốc khô ng đúng gây nên là điều hết sức cần thiết và cấp bách. Tro ng 4 năm qua, với sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác và phát triển quốc tế Thụy Ðiển (Sida), Bộ Y tế đã biên soạn cuốn Dược thư quốc gia Việt Nam. Tham gia xây dựng cuốn sách có sự đó ng gó p tích cực, nhiệt t ình và trách nhiệm của tập thể các chuyên gia về y và dược. Cuốn sách đã được biên soạn kỹ lưỡng theo một quy trình Generated by Unregistered Batch CHM TO PDF Convertor 2011.3.804.1108, please register! kho a học, chặt chẽ và đã được Hội đồng thẩm định của Bộ Y tế nghiệm thu. Dược thư quốc gia Việt Nam là tài liệu chính thức của Bộ Y tế về hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an to àn, hiệu quả. Ðồng thời, đây cũng là cuốn sách cung cấp những thô ng tin quan trọng, chính xác, trung thực về thuốc, để các thầy thuốc tra cứu, cân nhắc trước khi quyết định kê đơ n và chỉ định dùng thuốc cho mỗi người bệnh cụ thể. Bộ Y tế xin trân trọng giới thiệu cuốn Dược thư quốc gia Việt Nam với các đồng nghiệp. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ PG S. TS. Trần Thị Trun g Ch iến LỜI NÓI ĐẦU Ðược sự hỗ trợ của Cơ q ua n hợp tá c và p hát triển q uốc tế Thụy Ðiển (S ida), sự chỉ đạo của lã nh đạo Bộ Y tế, với sự cộng tá c nhiệt tình của các c huyê n gia hà ng đầu về y và dược, tro ng 4 nă m (1998-2002), Ba n c hỉ đạo b iê n soạn Dược thư quốc gia Việt Na m đã hoà n thà nh việc tổ chức biê n soạn c uốn Dược thư q uốc gia Việt Na m (DTQG VN). Cuốn DTQG VN là tà i liệu c hính thức hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, a n to à n và hiệu q uả do Bộ Y tế ba n hà nh. DTQG VN bao gồm 20 c huyê n luận c hung giới thiệu những vấn đề tổng q uá t như tác dụng k hô ng mo ng muốn của thuốc, nguyê n tắc d ùng thuốc c ho trẻ e m, tương tác thuốc, ngộ độc và thuốc giải độc, dị ứng và các h xử trí... và 500 c huyê n luận c ho những thuốc thường d ùng. Tê n những thuốc nà y được gọi theo tê n gốc (Ge neric) và tê n c hung q uốc tế (Interna tio na l Nonproprie tary Na me - INN) để thuận tiện c ho việc tra cứu và thống nhất k hi đề cập đến những thuốc có c ùng một ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận