Dược thư quốc gia Việt Nam

Lượt xem: 23316
Số trang: 35
Mã số: 113242
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 35
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-22 07:54:04
Dược thư quốc gia VIệt Nam Generated by Unregistered Batch CHM TO PDF Convertor 2011.3.804.1108, please register! MỞ ĐẦU Generated by Unregistered Batch CHM TO PDF Convertor 2011.3.804.1108, please register! Lời giới thiệu Lời nó i đầu Ba n c hỉ đạo b iê n soạn Dược thư quốc gia Việt Na m Ba n b iê n soạn Dược thư q uốc gia Việt Na m Cộng tác viê n b iê n soạn Dược thư q uốc gia Việt Na m Hội đồng nghiệm thu Dược thư quốc gia Việt Na m Da nh mục cá c c huyê n luận thuốc Kư hiệu c hữ viết tắt Giải thíc h một số thuật ngữ CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA BỘ Y TẾ VIỆT NAM VỚI CƠ QUAN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THỤY ÐIỂN (SIDA) Bản quyền tác giả thuộc Ban chỉ đạo biên soạn Dược thư quốc gia Việt Nam và Hội đồng Dược điển Việt Nam, đăng ký tại Cục bản quyền tác giả năm 2003. HỘI ÐỒNG DƯỢC ÐIỂN VIỆT NAM 48 Hai Bà T rưng Hà Nội Ðiện t hoại: (84 4 ) 82 56 90 5 Fax: (84 4) 93 43 54 7 E-ma il: hd ddvn @hn.v nn.vn LỜI GIỚI THIỆU Sử dụng thuốc một cách hợp lý, an to àn và hiệu quả cho người bệnh là một tro ng hai mục tiêu cơ bản của Chính sách quốc gia về thuốc của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 20/06/1996. Tro ng nền kinh tế thị trường hiện nay, nguồn thuốc và chủng loại thuốc ở Việt Nam ngày càng trở nên pho ng phú và đa dạng. Vì vậy, việc hướng dẫn cho cán bộ y tế biết sử dụng thuốc hợp lý, tránh những hậu quả cũng như tác hại do thuốc và sử dụng thuốc khô ng đúng gây nên là điều hết sức cần thiết và cấp bách. Tro ng 4 năm qua, với sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác và phát triển quốc tế Thụy Ðiển (Sida), Bộ Y tế đã biên soạn cuốn Dược thư quốc gia Việt Nam. Tham gia xây dựng cuốn sách có sự đó ng gó p tích cực, nhiệt t ình và trách nhiệm của tập thể các chuyên gia về y và dược. Cuốn sách đã được biên soạn kỹ lưỡng theo một quy trình Generated by Unregistered Batch CHM TO PDF Convertor 2011.3.804.1108, please register! kho a học, chặt chẽ và đã được Hội đồng thẩm định của Bộ Y tế nghiệm thu. Dược thư quốc gia Việt Nam là tài liệu chính thức của Bộ Y tế về hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an to àn, hiệu quả. Ðồng thời, đây cũng là cuốn sách cung cấp những thô ng tin quan trọng, chính xác, trung thực về thuốc, để các thầy thuốc tra cứu, cân nhắc trước khi quyết định kê đơ n và chỉ định dùng thuốc cho mỗi người bệnh cụ thể. Bộ Y tế xin trân trọng giới thiệu cuốn Dược thư quốc gia Việt Nam với các đồng nghiệp. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ PG S. TS. Trần Thị Trun g Ch iến LỜI NÓI ĐẦU Ðược sự hỗ trợ của Cơ q ua n hợp tá c và p hát triển q uốc tế Thụy Ðiển (S ida), sự chỉ đạo của lã nh đạo Bộ Y tế, với sự cộng tá c nhiệt tình của các c huyê n gia hà ng đầu về y và dược, tro ng 4 nă m (1998-2002), Ba n c hỉ đạo b iê n soạn Dược thư quốc gia Việt Na m đã hoà n thà nh việc tổ chức biê n soạn c uốn Dược thư q uốc gia Việt Na m (DTQG VN). Cuốn DTQG VN là tà i liệu c hính thức hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, a n to à n và hiệu q uả do Bộ Y tế ba n hà nh. DTQG VN bao gồm 20 c huyê n luận c hung giới thiệu những vấn đề tổng q uá t như tác dụng k hô ng mo ng muốn của thuốc, nguyê n tắc d ùng thuốc c ho trẻ e m, tương tác thuốc, ngộ độc và thuốc giải độc, dị ứng và các h xử trí... và 500 c huyê n luận c ho những thuốc thường d ùng. Tê n những thuốc nà y được gọi theo tê n gốc (Ge neric) và tê n c hung q uốc tế (Interna tio na l Nonproprie tary Na me - INN) để thuận tiện c ho việc tra cứu và thống nhất k hi đề cập đến những thuốc có c ùng một ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận