BÀI TẬP KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

Lượt xem: 14282
Số trang: 23
Mã số: 113142
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 23
Sao chép
BÀI TẬP KẾ TOÁN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
BÀI 1 :
Tại công ty TM A trong tháng 9 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau :
1) Ngày 3.9 mua 1 hàng giá trên hoá đơn bên bán 28 triệu đồng, thúê
GTGT 10%, hàng về kiểm nhận nhập kho phát hiện thiếu một số theo giá
mua chưa thuế 250.000
đ
chưa nguyên nhân. Cty cho nhập kho theo
thực nhận, tiền hàng chưa thanh toán.
2) Ngày 7.9 mua một hàng giá trị trên hoá đơn bên bán 15 triệu, thuế
GTGT 10% chi pvận chuyển do bên mua chịu 200.000
đ
, bên bán trả hộ.
Hàng về nhập kho đủ, tiền hàng và tiền vận chuyển chưa thanh toán.
3) Ngày 14.9 cty giải quyết số ng thiếu ngày 3.9 bắt áp tải bồi thường giá
300.000
đ
.
4) Ngày 19.9 Cty nhận được hoá đơn bên bán vhàng đã cho nhập kho
theo giá tạm tính 27,5 triệu đồng, giá chính thức ghi trên hoá đơn bên bán 28
triệu đồng, thuế GTGT 10%.
5) Ngày 21.9 mua hàng giá trên hoá đơn bên bán 30 triệu đồng, thuế
GTGT 10% hàng về kiểm nhận nhập kho phát hiện thừa một số theo giá mua
500.000
đ
chưa rõ nguyên nhân. Cty cho nhập luôn số hàng thừa, tiền hàng
chưa thanh toán.
6) Ngày 25.9 nhận được chứng từ đòi tiền của bên bán về hàng đã mua
theo HĐKT trị giá 17 triệu đồng, thuế GTGT 10%. Cty đã chấp nhận thanh
toán. Ngân hàng đã cho vay gởi giấy báo nợ, hàng này cuối tháng chưa
về.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
7) Ngày 28.9 Cty đ nghị bên bán, bán luôn số hàng thừa nhập kho ngày
21.9 bên bán đồng ý.
Yêu cầu
: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên, theo c 2
phương pháp nộp thuế GTGT.
_____________________________________
BÀI 2 :
Tại Cty TM Y trong tháng 10 có các xí nghiệp kinh tế phát sinh sau
1) Ngày 1.10 mua một hàng gtrên hóa đơn bên bán 40 triệu đồng,
bao tính giá riêng 250.000 đồng ng về kiểm nhận nhập kho đủ, tiền
hàng chưa thang toán cho người bán, thuế GTGT 10%.
2) Ngày 5.10 mua một hàng có giá trên hoá đơn bên bán 35 triệu, thuế
GTGT 10%. Hàng về kiểm nhận nhập kho phát hiện thiếu một stheo giá
mua 500.000
đ
, ghi vào chi phí khác 0,4% trên tổng trị ghàng mua chưa có
thuế, số thiếu vượt định mức bắt áp tải bồi thường giá mua.
3) Ngày 8.10 công ty nhận được hàng bên bán gửi đến vào số ng
thiếu phát sinh tháng trước do bên bán gây ra theo giá mua 1.000.000
đ
.
Trong ngày n thu được tiền mặt do áp tải bồi thường số hàng thiếu ngày
5.10.
4) Ngày 12.10 mua một hàng giá trên hoá đơn bên bán 18 triệu đồng,
thuế GTGT 10%, hàng về kiểm nhận nhập kho thy sai quy cách một số theo
giá mua 2 triệu đồng. Cty nhập kho số hàng đúng quy cách, còn hàng sai quy
cách Cty bảo quản riêng, tiền hàng chưa thanh toán.
5) Ngày 15.10 mua một hàng có giá trên hoá đơn bên bán 15 triệu, thuế
GTGT 10%. Bên bán trách nhiệm giao hàng tại kho Cty, khi hàng đến Cty
thực nhận 14.300.000
đ
và thanh toán cho bên bán bằng tiền mặt.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
6) Ngày 20.10 bên bán đồng ý giảm giá số hàng sai quy cách 12.10 còn
1.500.000
đ
, Cty làm thủ tục nhập kho số hàng này.
7) Ngày 25.10 cán bộ thu mua về thanh toán tạm ứng như sau :
- Trị giá hàng nhập kho 18.000.000
đ
- Chi phí vận chuyển 1.500.000
đ
- Tiền mặt nộp quỹ 1. 350.000
đ
Yêu cầu
: Lập và cộng bảng định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên,
mở TK chũ T theo 02 phương pháp nộp thuế GTGT.
_____________________________________
BÀI 3 :
Tại Cty TM X trong tháng 10 có tình hình sau :
1) Ngày 2.10 mua một lô hàng của người sản xuất trị giá mua thực tế 55 triệu
đồng, tiền hàng chưa thanh toán. Hàng về nhập kho đủ.
2) Ngày 5. 10 Cty nhận được lô hàng nhập khẩu trị giá trên hoá đơn bên xuất
khẩu 56 triệu, thuế nhập khẩu phải nộp 4% giá nhập. Hàng về kiểm nhận
nhập kho thiếu một số trị giá mua 2,5 triệu chưa rõ lý do. Tiền hàng đã thanh
toán bằng TGNH ngoại tệ thuế GTGT 10%.
3) Ngày 8. 10 nhận được chứng từ đòi tiền của bên bán về hàng mua theo
HĐKT trị giá hàng h trên hoá đơn bên bán 25.800.000
đ
, bao tính giá
riêng trị giá 450.000
đ
. Đồng thời nhận được giấy báo nợ của Ngân hàng đã
thanh toán đủ cho người bán theo chứng từ đòi nợ. Hàng chưa về, thuế
GTGT 10%.
Tải xuống 5,000₫ (23 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-20 14:29:33
BÀI 1 :Tại công ty TM A trong tháng 9 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau :1) Ngày 3.9 mua 1 lô hàng có giá trên hoá đơn bên bán 28 triệu đồng, thúêGTGT 10%, hàng về kiểm nhận nhập kho phát hiện thiếu một số theo giámua chưa có thuế 250.000đ chưa rõ nguyên nhân. Cty cho nhập kho theothực nhận, tiền hàng chưa thanh toán.2) Ngày 7.9 mua một lô hàng có giá trị trên hoá đơn bên bán 15 triệu, thuếGTGT 10% chi phí vận chuyển do bên mua chịu 200.000đ, bên bán trả hộ.Hàng về nhập kho đủ, tiền hàng và tiền vận chuyển chưa thanh toán.3) Ngày 14.9 cty giải quyết số hàng thiếu ngày 3.9 bắt áp tải bồi thường giá300.000đ.4) Ngày 19.9 Cty nhận được hoá đơn bên bán về lô hàng đã cho nhập khotheo giá tạm tính 27,5 triệu đồng, giá chính thức ghi trên hoá đơn bên bán 28triệu đồng, thuế GTGT 10%. BÀI 1 :Tại công ty TM A trong tháng 9 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau :1) Ngày 3.9 mua 1 lô hàng có giá trên hoá đơn bên bán 28 triệu đồng, thúêGTGT 10%, hàng về kiểm nhận nhập kho phát hiện thiếu một số theo giámua chưa có thuế 250.000đ chưa rõ nguyên nhân. Cty cho nhập kho theothực nhận, tiền hàng chưa thanh toán.2) Ngày 7.9 mua một lô hàng có giá trị trên hoá đơn bên bán 15 triệu, thuếGTGT 10% chi phí vận chuyển do bên mua chịu 200.000đ, bên bán trả hộ.Hàng về nhập kho đủ, tiền hàng và tiền vận chuyển chưa thanh toán.3) Ngày 14.9 cty giải quyết số hàng thiếu ngày 3.9 bắt áp tải bồi thường giá300.000đ.4) Ngày 19.9 Cty nhận được hoá đơn bên bán về lô hàng đã cho nhập khotheo giá tạm tính 27,5 triệu đồng, giá chính thức ghi trên hoá đơn bên bán 28triệu đồng, thuế GTGT 10%. BÀI TẬP KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÀI 1 : Tại công ty TM A trong tháng 9 có các nghiệp vụ kin h tế phát sinh sau : 1) Ngày 3.9 mua 1 lô hàng có giá trên hoá đơn bên b án 28 triệu đồng, thúê GTGT 10%, hàng về kiểm nhận nhập kho phát hiện thiế u một số theo giá mua chưa có thuế 250.000 đ chưa rõ nguyên nhân. Cty cho nhập kho theo thực nhận, tiền hàng chưa thanh toán. 2) Ngày 7.9 mua một lô hàng có giá trị trên hoá đơn bên bán 15 triệu, thuế GTGT 10% chi phí vận chuyển do bên mua chịu 200.00 0 đ, bên bán trả hộ. Hàng về nhập kho đủ, tiền hàng và tiền vận chuyển c hưa thanh toán. 3) Ngày 14.9 cty giải quyết số hàng thiếu ngày 3.9 bắt áp tải bồi thường giá 300.000 đ. 4) Ngày 19.9 Cty nhận được hoá đơn bên bán về lô hà ng đã cho nhập kho theo giá tạm tính 27,5 triệu đồng, giá chính thức g hi trên hoá đơn bên bán 28 triệu đồng, thuế GTGT 10%. 5) Ngày 21.9 mua lô hàng có giá trên hoá đơn bên bá n 30 triệu đồng, thuế GTGT 10% hàng về kiểm nhận nhập kho phát hiện thừa một số theo giá mua 500.000 đ chưa rõ nguyên nhân. Cty cho nhập luôn số hàng thừ a, tiền hàng chưa thanh toán. 6) Ngày 25.9 nhận được chứng từ đòi tiền của bên bá n về lô hàng đã mua theo HĐKT trị giá 17 triệu đồng, thuế GTGT 10%. Cty đã chấp nhận thanh toán. Ngân hàng đã cho vay và gởi giấy báo nợ, hàng này cuối tháng chưa về. 7) Ngày 28.9 Cty đề nghị bên bán, bán luôn số hàng thừa nhập kho ngày 21.9 bên bán đồng ý. Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên, t heo cả 2 phương pháp nộp thuế GTGT. _____________________________________ BÀI 2 : Tại Cty TM Y trong tháng 10 có các xí nghiệp kinh t ế phát sinh sau 1) Ngày 1.10 mua một lô hàng có giá trên hóa đơn bê n bán 40 triệu đồng, bao bì tính giá riêng 250.000 đồng hàng về kiểm nhậ n nhập kho đủ, tiền hàng chưa thang toán cho người bán, thuế GTGT 10%. 2) Ngày 5.10 mua một lô hàng có giá trên hoá đơn bê n bán 35 triệu, thuế GTGT 10%. Hàng về kiểm nhận nhập kho phát hiện thiế u một số theo giá mua 500.000 đ, ghi vào chi phí khác 0,4% trên tổng trị giá hàng mua chưa có thuế, số thiếu vượt định mức bắt áp tải bồi thường giá mua. 3) Ngày 8.10 công ty nhận được lô hàng bên bán gửi đến bù vào số hàng thiếu phát sinh ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận